Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταργήσεως του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου του 1992, Νόμος του 1992.

Κατάργηση

2. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 καταργείται.