Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Περιφερειακών Σφαγείων (Εξουσίες Υπουργικού Συμβουλίου) Νόμος του 1992.

Κλείσιμο υφιστάμενων σφαγείων κλπ.

2.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου που προνοεί για την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων σε δήμο, περιοχή βελτιώσεως ή χωριό, το Υπουργικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόζεται ο περί Σφαγείων Νόμος, έχει εξουσία, με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας αρχής τοπικής διοικήσεως, με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας-

(α) Να καθορίζει συγκεκριμένο σφαγείο το οποίο θα αναλάβει τη λειτουργία, συντήρηση και έλεγχο άλλου υφιστάμενου σφαγείου

(β) να διατάσσει το κλείσιμο υφιστάμενου σφαγείου σε δήμο, περιοχή βελτιώσεως ή χωριό και να καθορίζει το σφαγείο το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του επηρεαζόμενου δήμου, περιοχής βελτιώσεως ή χωριού.

(2) Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί γνωστοποίηση δυνάμει του εδαφίου (1), θα έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη λειτουργία, έλεγχο και διαχείριση του καθορισμένου σφαγείου.

Έκταση εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση του Κεντρικού Σφαγείου που υφίσταται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σφαγείων Νόμου στην περιοχή του χωριού Κοφίνου.