Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κατάργησης Ορισμένων Νόμων Νόμος του 1992.

Κατάργηση Νόμων

2. Οι Νόμοι οι οποίοι εκτίθενται στον Πίνακα καταργούνται:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 2)

(1) Ο περί Προστασίας της Φασκομηλιάς (Κεφ. 87).

(2) Ο περί Προστασίας του Σουμακίου (Κεφ. 97).

(3) Ο περί Απελάσεως (Βρετανών Υπηκόων) Νόμος (Κεφ. 108).

(4) Ο περί Αλλοδαπών Ιεραποστόλων Επιδιδομένων εις Εκπαιδευτικάς και Ιατρικάς Δραστηριότητας (Ρύθμισις) Νόμος (Κεφ. 110).

(5) Ο περί Τμήματος Εμπορίου και Βιομηχανίας Νόμος (Κεφ. 133).

(6) Ο περί Ιδιοκτησίας της Αυτής Μεγαλειότητας (Κλοπή και Κατοχή) Νόμος (Κεφ. 163).

(7) Ο περί Στέγασης Νόμος (Κεφ. 222).

(8) Ο περί Οροθέτησης των εν Μεσαορία Κρατικών Γαιών Νόμος (Κεφ. 229).

(9) Ο περί Δημοτικών Λεωφορείων Νόμος (Κεφ. 242).

(10) Ο περί Κηδεμονίας Ανηλίκων και Ασώτων Νόμος (Κεφ. 277).

(11) Ο περί Απαγορεύσεως Ωρισμένων Τύπων Σειρήνων και Συρικτρών Νόμος (Κεφ. 331).

(12) Ο περί Οδικού Κανόνος Νόμος (Κεφ. 334).

(13) Ο περί Ρυθμίσεως Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος (Κεφ. 335).

(14) Ο περί Φώτων Οχημάτων Νόμος (Κεφ. 336).