Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Συνδέσμων Γονέων Νόμοι του 1992 έως 1997 θα αναφέρονται ως οι περί Συνδέσμων Γονέων Νόμοι του 1992 έως 1997.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“γονέας” περιλαμβάνει και κηδεμόνα~

“Δικαστήριο” σημαίνει το αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο μέσα στα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του οποίου βρίσκεται η έδρα του συνδέσμου γονέων, της ομοσπονδίας συνδέσμων γονέων ή της συνομοσπονδίας ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων~

“έκρυθμη κατάσταση” σημαίνει την κατάσταση που δημιουργήθηκε συνεπεία της τουρκικής εισβολής η οποία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρις ότου το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση δημοσιευομένη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ορίσει την ημερομηνία λήξης της κατάστασης αυτής~

“Έφορος” σημαίνει το διοριζόμενο από το Υπουργικό Συμβούλιο πρόσωπο για την εγγραφή Συνδέσμου γονέων, ομοσπονδίας συνδέσμων γονέων ή συνομοσπονδίας ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων~

“καθορισμένος” σημαίνει καθορισμό διά των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου~

“κηδεμόνας” σημαίνει το πρόσωπο το οποίο έχει διοριστεί ως κηδεμόνας παιδιού δυνάμει των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας~

“Μητρώο” σημαίνει το βιβλίο στο οποίο εγγράφονται, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, σύνδεσμοι γονέων, ομοσπονδίες συνδέσμων γονέων ή συνομοσπονδίες ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων~

“ομοσπονδία συνδέσμων γονέων” σημαίνει την οργανωμένη ένωση τουλάχιστο πέντε συνδέσμων γονέων της ίδιας επαρχίας~

“σύνδεσμος γονέων” σημαίνει την οργανωμένη ένωση είκοσι τουλάχιστο γονέων μαθητών του αυτού σχολείου προς επίτευξη ορισμένου σκοπού όχι κερδοσκοπικού~

“συνομοσπονδία ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων” σημαίνει την οργανωμένη ένωση τουλάχιστο τριών ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων~

“σχολείο” σημαίνει δημόσιο σχολείο που ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει της πρόνοιας της σχετικής νομοθεσίας~

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας.

Ίδρυση συνδέσμου γονέων

3. Κάθε γονέας μαθητή έχει το δικαίωμα της ίδρυσης συνδέσμου γονέων ή της συμμετοχής σε σύνδεσμο γονέων ο οποίος αποκτά νομική προσωπικότητα, μόνο αν τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Έκταση της ικανότητας του συνδέσμου γονέων

4. Η ικανότητα του συνδέσμου γονέων που απέκτησε νομική προσωπικότητα δεν επεκτείνεται σε έννομες σχέσεις οι οποίες προϋποθέτουν ιδιότητα φυσικού προσώπου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Εγγραφή συνδέσμου, ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας γονέων

5.-(1) Για να αποκτήσει νομική προσωπικότητα σύνδεσμος γονέων, ομοσπονδία συνδέσμων γονέων ή συνομοσπονδία ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων, οφείλει να εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

(2) Ο Έφορος τηρεί για το σκοπό αυτό κατά τον καθορισμένο τύπο Μητρώο Συνδέσμων Γονέων, Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων στο οποίο καταχωρεί τα καθορισμένα στοιχεία.

(3) Για την εγγραφή συνδέσμου, ομοσπονδίας συνδέσμου ή συνομοσπονδίας ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων υποβάλλεται αίτηση στον Έφορο από τους ιδρυτές ή τους διοικούντες το σύνδεσμο, την ομοσπονδία ή τη συνομοσπονδία, η οποία συνοδεύεται από την ιδρυτική πράξη, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μελών της διοίκησης και το καταστατικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη και φέρει ημερομηνία και περιγραφή της κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία ανήκει στο σύνδεσμο, την ομοσπονδία ή τη συνομοσπονδία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή και τα δύο.

(4) Ο Έφορος, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, δέχεται την αίτηση, εγγράφει στο Μητρώο το σύνδεσμο, την ομοσπονδία ή τη συνομοσπονδία με την καταβολή καθορισμένου τέλους και εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής, το οποίο αποτελεί πλήρη απόδειξη ως προς την ημερομηνία εγγραφής και την τήρηση όλων των νόμιμων προϋποθέσεων. Αφού βεβαιώσει το πιστοποιητικό, το καταχωρεί στα αρχεία του.

(5) Εγγράφεται-

(α) Ένας σύνδεσμος γονέων αναφορικά με κάθε σχολείο:

Νοείται ότι τα μη ενιαία δημοτικά σχολεία των οποίων ο Α και Β κύκλος στεγάζονται σε διαφορετικά κτίρια μακρυά ο ένας από τον άλλο θα θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως δύο διαφορετικά σχολεία~

(β) ένας κοινός σύνδεσμος γονέων αναφορικά με κάθε δημόσιο και κοινοτικό νηπιαγωγείο που λειτουργούν στον ίδιο χώρο~

(γ) ένας σύνδεσμος γονέων αναφορικά με κάθε κοινοτικό νηπιαγωγείο~

(δ) μια ομοσπονδία συνδέσμων γονέων για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης αναφορικά με κάθε επαρχία~

(ε) μια συνομοσπονδία ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.

Απόκτηση νομικής προσωπικότητας.

6. Με την έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής ο σύνδεσμος γονέων, η ομοσπονδία συνδέσμων γονέων και η συνομοσπονδία ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων αποκτούν νομική προσωπικότητα, την οποία χάνουν με τη διάλυση τους.

Καταστατικό συνδέσμου, ομοσπονδίας συνδέσμων ή συνομοσπονδίας ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων

7. Το καταστατικό συνδέσμου γονέων, ομοσπονδίας συνδέσμων γονέων ή συνομοσπονδίας ομοσπονδίων συνδέσμων γονέων με την ποινή της ακύρωσης πρέπει να καθορίζει-

(α) Το σκοπό, την επωνυμία και την έδρα του συνδέσμου, της ομοσπονδίας συνδέσμων ή της συνομοσπονδίας ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων.

(β) Τους όρους εισδοχής, αποχώρησης ή αποβολής των μελών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

(γ) Τους πόρους του συνδέσμου, της ομοσπονδίας συνδέσμων ή της συνομοσπονδίας ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων.

(δ) Τον τρόπο δικαστικής ή εξώδικης αντιπροσώπευσης τους.

(ε) Τα όργανα της διοίκησης, τους όρους καταρτισμού και λειτουργίας της, καθώς και τους όρους παύσης των οργάνων της.

(στ) Η προσπάθεια σύγκλησης συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων της συνέλευσης των μελών.

(ζ) Τον τρόπο τροποποίησης του καταστατικού.

(η) Τον τρόπο ελέγχου των λογαριασμών.

(θ) Τους όρους διάλυσης του συνδέσμου, της ομοσπονδίας συνδέσμων ή της συνομοσπονδίας ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων και τον τρόπο διανομής της περιουσίας τους σε περίπτωση διάλυσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

Τροποποίηση του καταστατικού

8. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ισχύει από την καταχώρηση της στο Μητρώο η οποία γίνεται ύστερα από αίτηση της διοίκησης που υποβάλλεται μέσα σε δύο μήνες από την ψήφιση της.

Καταχώρηση διάλυσης του συνδέσμου, της ομοσπονδίας ή της συνομοσπονδίας γονέων στο Μητρώο

9. Σε περίπτωση διάλυσης του συνδέσμου γονέων, της ομοσπονδίας συνδέσμων γονέων ή της συνομοσπονδίας ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων, το γεγονός της διάλυσης και τα ονόματα των εκκαθαριστών καταχωρούνται στο Μητρώο δίπλα από την εγγραφή ύστερα από αίτηση της διοίκησης ή της αρχής που προκάλεσε τη διάλυση, οπότε και παύει να υφίσταται.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΜΕΛΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Ή ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Είσοδος νέων μελών, αποχώρηση και αποβολή μελών

10.-(1) Η είσοδος νέων μελών επιτρέπεται πάντοτε. Τα μέλη δικαιούνται κάθε στιγμή να αποχωρήσουν από το σύνδεσμο γονέων, την ομοσπονδία συνδέσμων γονέων ή τη συνομοσπονδία ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων, υποχρεούνται όμως να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους μέχρι το τέλος του τρέχοντος σχολικού χρόνου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό.

(2) Η αποβολή μέλους επιτρέπεται στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό.

(3) Γονέας χάνει την ιδιότητα του μέλους σε περίπτωση αποχώρησης του παιδιού του από το σχολείο.

Ισοτιμία μελών

11. Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών που αποχώρησαν

12. Το μέλος που αποχώρησε στερείται όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων του από το σύνδεσμο γονέων, την ομοσπονδία συνδέσμων γονέων ή τη συνομοσπονδία ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων και έχει υποχρέωση να εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις για το χρόνο κατά τον οποίο ήταν μέλος.

Διοίκηση συνδέσμου, ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας

13. Ο σύνδεσμος γονέων, η ομοσπονδία συνδέσμων γονέων ή η συνομοσπονδία ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων διοικείται από αριθμό προσώπων που καθορίζεται στο καταστατικό τα οποία είναι μέλη συνδέσμου γονέων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων.

Στέρηση ψήφου από μέλος της διοίκησης

14. Μέλος της διοίκησης δεν έχει δικαίωμα ψήφου σε περίπτωση που η απόφαση αφορά οποιασδήποτε μορφής σχέση μεταξύ αυτού ή μέλους της οικογένειας του ή συγγενικού του προσώπου μέχρι και τρίτου βαθμού συγγένειας και του συνδέσμου γονέων, της ομοσπονδίας συνδέσμων γονέων ή της συνομοσπονδίας ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων.

Καθήκοντα και εξουσία διοίκησης καθώς και ευθύνη των μελών της διοίκησης

15.-(1) Τα μέλη της διοίκησης επιμελούνται των υποθέσεων του συνδέσμου γονέων, της ομοσπονδίας συνδέσμων γονέων ή της συνομοσπονδίας ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων και τον ή την αντιπροσωπεύουν δικαστικώς και εξωδίκως, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

(2) Η έκταση της εξουσίας της διοίκησης καθορίζεται από το καταστατικό και είναι δυνατό βάσει του καταστατικού να ανατεθούν ορισμένες αρμοδιότητες στο ίδιο πρόσωπο.

(3) Δικαιοπραξίες που έγιναν από μέλος της διοίκησης στα πλαίσια των εξουσιών του δεσμεύουν το σύνδεσμο, την ομοσπονδία συνδέσμων ή τη συνομοπονδία ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων που ευθύνονται ανάλογα για τις πράξεις ή παραλείψεις του μέλους αυτού, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και υποχρεούνται σε καταβολή αποζημίωσης.

Συνέλευση των μελών

16. Η συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του συνδέσμου γονέων, της ομοσπονδίας συνδέσμων γονέων ή της συνομοσπονδίας ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων και αποφασίζει για κάθε θέμα που υπάγεται στην αρμοδιότητα της. Η συνέλευση, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά, εκλέγει τα μέλη της διοίκησης, ορίζει ελεγκτές των λογαριασμών, αποφασίζει για την αποβολή μέλους, εγκρίνει ισολογισμούς, μεταβολή του σκοπού, τροποποιήσεις του καταστατικού και διάλυση του συνδέσμου γονέων, της ομοσπονδίας συνδέσμων γονέων ή της συνομοσπονδίας ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων.

Εξουσίες της συνέλευσης

17. Η συνέλευση των μελών έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των μελών της διοίκησης τα οποία δικαιούται να παύσει σύμφωνα με το καταστατικό.

Σύγκληση συνέλευσης

18.-(1) Η συνέλευση των μελών συγκαλείται από τη διοίκηση, όπως ορίζει το καταστατικό.

(2) Η συνέλευση συγκαλείται, αν το ζητήσει ορισμένος αριθμός μελών, σύμφωνα με το καταστατικό, ενώ σε περίπτωση έλλειψης τέτοιας πρόνοιας μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση το 1/5 των μελών με έγγραφη αίτηση στην οποία καθορίζονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν η αίτηση των μελών δε γίνει δεκτή από τη διοίκηση, τα μέλη αυτά μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους προς τον Έφορο τη σύγκληση της συνέλευσης, οπότε ο Έφορος μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο, να εξουσιοδοτεί τα μέλη αυτά να συγκαλέσουν τη συνέλευση, ρυθμίζοντας και το θέμα της προεδρίας της συνέλευσης.

Αποφάσεις της συνέλευσης

19.-(1) Εκτός αν το Καταστατικό ορίζει διαφορετικά, οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απόφαση της συνέλευσης σε θέμα που δεν αναφέρεται στην πρόσκληση είναι άκυρη, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

(2) Μέλος δε δικαιούται να ψηφίσει στη συνέλευση, αν η απόφαση αφορά οποιασδήποτε μορφής σχέση μεταξύ αυτού, μέλους της οικογένειας του ή συγγενή του μέχρι και τρίτου βαθμού συγγένειας και του συνδέσμου της ομοσπονδίας συνδέσμων ή της συνομοσπονδίας ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων.

(3) Απόφαση συνέλευσης μπορεί να ληφθεί χωρίς τη σύγκληση συνέλευσης, αν όλα τα μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν ενημερωθούν και συμφωνήσουν γραπτώς για τούτο.

Απόφαση για τροποποίηση καταστατικού ή για τη διάλυση του συνδέσμου ή για τη μεταβολή σκοπού του

20.-(1) Εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά, για τη λήψη απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του συνδέσμου γονέων, της ομοσπονδίας συνδέσμων γονέων ή της συνομοσπονδίας ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων απαιτείται η παρουσία των μισών συν ένα μελών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών που είναι παρόντα.

(2) Για τη λήψη απόφασης με την οποία μεταβάλλεται σκοπός του συνδέσμου, της ομοσπονδίας συνδέσμων ή της συνομοσπονδίας ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων απαιτείται η συναίνεση των τριών τετάρτων όλων των μελών.

Ακυρότητα των αποφάσεων της συνέλευσης και αναστολή της εκτέλεσης τους

21.-(1) Απόφαση της συνέλευσης που αντίκειται στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα κηρύσσεται από το δικαστήριο ύστερα από αγωγή μέλους που διαφωνεί. Αγωγή δεν μπορεί να εγερθεί μετά την παρέλευση τριών μηνών από την απόφαση της συνέλευσης.

(2) Το δικαστήριο με αίτηση της διοίκησης ή μέλους του συνδέσμου, της ομοσπονδίας ή της συνομοσπονδίας ή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση απόφασης της συνέλευσης εναντίον της εγκυρότητας της οποίας εγέρθηκε αγωγή.

ΜΕΡΟΣ IV ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ, ΟΜΟΣΜΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Διάλυση συνδέσμου, ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας γονέων

22. Ο σύνδεσμος, η ομοσπονδία συνδέσμων ή η συνομοσπονδία ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων διαλύεται-

(α) Σε οποιοδήποτε χρόνο με απόφαση της συνέλευσης των μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου.

(β) Όταν τα μέλη μειωθούν σε λιγότερα από όσα προβλέπει το άρθρο 2 του παρόντος Νόμου.

(γ) Με απόφαση του δικαστηρίου ύστερα από αίτηση της διοίκησης ή του ενός δευτέρου των μελών ή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

(δ) Αν λόγω άλλων αιτίων είναι αδύνατη η ανάδειξη διοίκησης ή γενικά είναι αδύνατη η εξακολούθηση της λειτουργίας του συνδέσμου, της ομοσπονδίας συνδέσμων ή της συνομοσπονδίας ομοσπονδιών συνδέσμων, σύμφωνα με το οικείο καταστατικό.

(ε) Αν εκπληρώθηκε ο σκοπός του συνδέσμου, της ομοσπονδίας συνδέσμων ή της συνομοσπονδίας ομοσπονδιών συνδέσμων ή αν λόγω μακράς αδράνειας εγκαταλείφθηκε ο σκοπός αυτός.

(στ) Αν ο σύνδεσμος, η ομοσπονδία συνδέσμων ή η συνομοσπονδία ομοσπονδιών συνδέσμων επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από αυτόν που καθορίζεται στο οικείο καταστατικό.

Εκκαθάριση συνδέσμου, ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας γονέων που διαλύθηκε

23.-(1) Ο σύνδεσμος γονέων, η ομοσπονδία συνδέσμων γονέων ή η συνομοσπονδία ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων, όταν διαλυθεί, αυτοδικαίως βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες της, ο σύνδεσμος, η ομοσπονδία ή η συνομοσπονδία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται.

(2) Η εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με το καταστατικό ή, εφόσον δεν προβλέπεται σ’ αυτό, από τα πρόσωπα της διοίκησης. Αν αυτά ελλείπουν, ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές διορίζονται από το Δικαστήριο.

(3) Ο εκκαθαριστής έχει την αρμοδιότητα της διοίκησης και την εξουσία αυτή την ασκεί μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.

(4) Ο εκκαθαριστής υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του λόγω σφάλματος του, περισσότεροι όμως εκκαθαριστές ευθύνονται εις ολόκληρον.

Διαμονή περιουσίας

24.-(1) Σε περίπτωση διάλυσης συνδέσμου γονέων η περιουσία μετά την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων περιέρχεται στο οικείο σχολείο.

(2) Σε περίπτωση διάλυσης ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων, ή συνομοσπονδιών ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων η περιουσία μετά την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων διανέμεται μεταξύ των μελών της.

ΜΕΡΟΣ V ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Απόκτηση περιουσίας ατελώς

25. Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, ο σύνδεσμος γονέων, η ομοσπονδία συνδέσμων γονέων και η συνομοσπονδία ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων μπορούν να αποκτήσουν οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία ατελώς για τις ανάγκες τους.

Δωρεά προς σύνδεσμο, ομοσπονδία ή συνομοσπονδία γονέων

26. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δικαιούται, παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, σε περίπτωση δωρεάς προς σύνδεσμο γονέων, ομοσπονδία συνδέσμων γονέων ή συνομοσπονδία ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων να ζητήσει φορολογική έκπτωση γι’ αυτή.

Επιφύλαξη για υφιστάμενο σύνδεσμο, ομοσπονδία ή συνομοσπονδία γονέων

27. Σύνδεσμος γονέων, ομοσπονδία συνδέσμων γονέων ή συνομοσπονδία ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων που συστάθηκε ή εγγράφηκε δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι έχει συσταθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου από την ημερομηνία της σύστασης του και με αίτηση του εγγράφεται στο Μητρώο χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους.

Αδίκημα

28. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος και τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών ή με πρόστιμο μέχρι .500 ή και με τις δύο ποινές.

Κανονισμοί

29.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου αυτού.

(2) Χωρίς βλάβη ή επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1) οι Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό μπορούν να προνοούν για τα εξής:

(α) Κάθε θέμα το οποίο δυνάμει του Νόμου αυτού πρέπει ή μπορεί να καθοριστεί.

(β) Καθορισμό των αρμοδιοτήτων των συνδέσμων γονέων, των ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων και των συνομοσπονδιών ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων με ιδιαίτερες πρόνοιες αναφορικά με την αντιπροσωπεία σχολείων που βρίσκονται σε περιοχή μη ελεγχομένη από το κράτος.

(γ) Την εγγραφή, διάλυση και εκκαθάριση συνδέσμου, ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας γονέων.

(δ) Τον καθορισμό του τύπου καθώς και των στοιχείων που καταχωρούνται σ’ αυτόν, του Μητρώου Εγγραφής και του Πιστοποιητικού Εγγραφής, του Τέλους Εγγραφής στο Μητρώο Συνδέσμων Γονέων, ομοσπονδίας συνδέσμων γονέων και συνομοσπονδίας ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων.

(ε) Την επιβολή ποινής φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και των δύο σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των Κανονισμών.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την πάροδο εξήντα ημερών από την κατάθεση τους η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή δεν ακυρώσει τους Κανονισμούς στο σύνολο τους ή μερικώς, αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης τους. Σε περίπτωση τροποποίησης τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων συνολικώς ή μερικώς δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως θα έχουν τροποποιηθεί, και ισχύουν από την ημέρα της δημοσίευσης τους.

ΜΕΡΟΣ VI ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ειδικές διατάξεις

30. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση κατά την οποία σε επαρχία συνεπεία της έκρυθμης κατάστασης-

(α) Δε λειτουργούν σχολεία, ώστε να είναι δυνατή η σύσταση συνδέσμου γονέων, ή

(β) λειτουργούν σχολεία, αλλά είναι λιγότερα από πέντε σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης,

είκοσι τουλάχιστο γονείς μαθητών που φοιτούν σε σχολεία της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης στις ελεγχόμενες από το κράτος περιοχές μπορούν, ανεξάρτητα από τον αριθμό των σχολείων αυτών, να εγγράψουν ομοσπονδία συνδέσμων γονέων για την επαρχία αυτή για την αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης, η οποία θα μετέχει στη συνομοσπονδία των ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων για την αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης.