Προοίμιο

Επειδή με τους περί Προσλήψεως Υπαλλήλων (Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόμους του 1985 έως 1991 απαιτείται η κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Οικονομικών ειδικού εγγράφου για κάθε σκοπούμενη πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων στη δημόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία, και

Επειδή δυνάμει της νομοθεσίας αυτής η Βουλή μπορεί με νόμο, μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση ενώπιον της από τον Υπουργό Οικονομικών του ειδικού αυτού  εγγράφου να απαγορεύσει τη σκοπούμενη πρόσληψη, και

Επειδή ο Υπουργός Οικονομικών με το υπ’ αρ. 10/91 ειδικό έγγραφο του το οποίο υποβλήθηκε ενώπιον της Βουλής την 21η Φεβρουαρίου 1991 ζήτησε την πραγματοποίηση αριθμού προσλήψεων έκτακτων υπαλλήλων τις οποίες η Βουλή των Αντιπροσώπων θεωρεί όχι απόλυτα αναγκαίες και δικαιολογημένες.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων (Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) (Απαγορευτικός) Νόμος του 1991.

Απαγόρευση αριθμού σκοπούμενων προσλήψεων

2. Οι σκοπούμενες προσλήψεις έκτακτων υπαλλήλων, όπως φαίνονται στον Πίνακα, με τον παρόντα Νόμο απαγορεύονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 2)

Υπουργείο/ Τμήμα/ Υπηρεσία Σκοπούμενες προσλήψεις έκτακτων υπαλλήλων Αριθμός Αριθμός Ειδικού Εγγράφου
Υπηρεσία Νέας Γενιάς

1 Ερευνητής

2 Βοηθοί Έρευνας

2 Αρχειοφύλακες

1 Δακτυλογράφος

7 Ειδικοί Εκπαιδευτές

5 Λειτουργοί Νεολαίας

5 Εκπαιδευτές

Αρ.10/91

Αρ.10/91

Αρ.10/91

Αρ.10/91

Αρ.10/91

Αρ.10/91

Αρ.10/91.