ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Συμβουλίου Εξαγωγής Κυπριακών Επιτραπέζιων Σταφυλιών Νόμοι του 1991 μέχρι 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συμβουλίου Εξαγωγής Κυπριακών Επιτραπέζιων Σταφυλιών Νόμοι του 1991 μέχρι 1998.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

“αρμοδιότητες” περιλαμβάνει τόσο εξουσίες όσο και καθήκοντα~

“άδεια εγγεγραμμένου εξαγωγέα” σημαίνει την άδεια εγγεγραμμένου εξαγωγέα που εκδίδει το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 ή του άρθρου 28Α~

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται στη θέση αυτή δυνάμει του άρθρου 25~

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία~

“εξάγω”, με τις γραμματικές του όρου αυτού παραλλαγές, σημαίνει εξάγω από την επικράτεια της Δημοκρατίας ή προκαλώ εξαγωγή από αυτή~

“εξαγώγιμο επίπεδο” σημαίνει επίπεδο όχι κατώτερο από εκείνο που καθορίζεται για τα επιτραπέζια σταφύλια που προορίζονται για εξαγωγή με βάση τις διατάξεις των περί Εξαγωγής Γεωργικών Προϊόντων Κανονισμών που εκδίδονται και ισχύουν δυνάμει του περί Εξαγωγής Γεωργικών Προϊόντων Νόμου~

“επιτραπέζια σταφύλια” σημαίνει αποκλειστικά τα εξαγώγιμου επιπέδου σταφύλια των ποικιλιών που αναφέρονται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, τα οποία παράγονται στην επικράτεια της Δημοκρατίας και προορίζονται να δοθούν στην άμεση κατανάλωση σε νωπή κατάσταση~

“μέλος” σημαίνει μέλος του Συμβουλίου που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5~

“παραγωγός” σημαίνει παραγωγό επιτραπέζιων σταφυλιών και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που έχει την κυριότητα της εσοδείας επιτραπέζιων σταφυλιών πριν από τη συγκομιδή τους~

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου που διορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 5~

“πώληση” και “πωλώ”, με τις γραμματικές των όρων αυτών παραλλαγές, περιλαμβάνουν ανταλλαγή ή αντιπραγματισμό, καθώς και κάθε συμφωνία ή σύμβαση πώλησης, ανταλλαγής, αντιπραγματισμού, καθώς και προσφορά ή έκθεση για πώληση~

“Συμβούλιο” σημαίνει το Συμβούλιο Εξαγωγής Κυπριακών Επιτραπέζιων Σταφυλιών που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 4~

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε λειτουργό του Υπουργείου του κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτόν~

“χαρακτηρισμός”, σε σχέση με επιτραπέζια σταφύλια, περιλαμβάνει ποικιλία, ποιότητα, μέγεθος, χρώμα, ωριμότητα, περίοδο εσοδείας, περιοχή, επαρχία ή τόπο παραγωγής αυτών.

Εφαρμογή του παρόντος Νόμου

3.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στα επιτραπέζια σταφύλια που προορίζονται να πωληθούν ή διατεθούν για εξαγωγή, καθώς και στην εξαγωγή, πώληση ή διάθεση τους σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Δημοκρατίας.

(2) Καμιά διάταξη του παρόντος Νόμου δε θα έχει εφαρμογή σε επιτραπέζια σταφύλια βάρους μέχρι 10 κιλών, τα οποία εξάγονται μέσα στις αποσκευές προσώπου που αναχωρεί στην αλλοδαπή ή αποστέλλονται στην αλλοδαπή ταχυδρομικώς και εφόσο αυτά δεν προορίζονται για πώληση.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
Ίδρυση Συμβουλίου

4.-(1) Με τον παρόντα Νόμο και για τους σκοπούς αυτού, ιδρύεται Συμβούλιο που θα καλείται Συμβούλιο Εξαγωγής Κυπριακών Επιτραπέζιων Σταφυλιών.

(2) Το Συμβούλιο είναι νομικό πρόσωπο με διηνεκή διαδοχή και κοινή σφραγίδα, έχει δε εξουσία απόκτησης, κατοχής και διάθεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας, ικανότητα να συμβάλλεται, καθώς και ικανότητα να παρίσταται στο δικαστήριο ως ενάγων ή εναγόμενος με τη δική του επωνυμία:

Νοείται ότι μέχρι να εφοδιαστεί με δική του σφραγίδα, το Συμβούλιο μπορεί να χρησιμοποιεί ως κοινή σφραγίδα άλλη που να φέρει την επιγραφή “Συμβούλιο Εξαγωγής Κυπριακών Επιτραπέζιων Σταφυλιών”.

Συγκρότηση του Συμβουλίου

5.-(1) Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο που διορίζεται από τον Υπουργό και από έντεκα άλλα μέλη που επίσης διορίζονται από τον Υπουργό ως ακολούθως:

(α) Πέντε πρόσωπα, τα οποία εκπροσωπούν τα συμφέροντα των παραγωγών και τα οποία διορίζει ο Υπουργός, αφού προηγουμένως συμβουλευτεί τις αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Παναγροτικός~

(β) τρία πρόσωπα, τα οποία εκπροσωπούν τα συφέροντα των εξαγωγέων και τα οποία διορίζει ο Υπουργός, αφού προηγουμένως συμβουλευτεί τις επαγγελματικές οργανώσεις ή τους συνδέσμους που ουσιαστικά εκπροσωπούν, κατά τη γνώμη του, τα συμφέροντα των εξαγωγέων:

Νοείται ότι τα πιο πάνω πρόσωπα, τα οποία θα εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εξαγωγέων, θα έχουν κατά τα τρία τελευταία χρόνια πριν από το διορισμό τους εξαγάγει τουλάχιστον τριακόσιους τόνους επιτραπέζιων σταφυλιών ο καθένας~

(γ) ένας δημόσιος υπάλληλος που διορίζεται ονομαστικά από τον Υπουργό και εκπροσωπεί το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού~

(δ) ένας δημόσιος υπάλληλος που διορίζεται ονομαστικά από τον Υπουργό και εκπροσωπεί το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος~ και

(ε) ένα πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από τη Συνεργατική Εταιρεία Διαθέσεως Γεωργικών Προϊόντων.

(2) Το Συμβούλιο καταβάλλει στον Πρόεδρο και στα μέλη του την εκάστοτε εγκρινόμενη από τον Υπουργό αντιμισθία ή επίδομα ή και τα δύο.

Θητεία

6.-(1) Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής και η πρώτη θητεία αυτού αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Η δεύτερη θητεία του Συμβουλίου αρχίζει στις 26 Απριλίου 1994 και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 1996.

(3) Οι θέσεις του Προέδρου και των υπόλοιπων μελών του Συμβουλίου κατέχονται και κενούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.

Δικαίωμα παραίτησης

7. Ο Πρόεδρος και οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου μπορεί οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της θητείας αυτού να παραιτηθεί από τη θέση του στο Συμβούλιο με επιστολή του που απευθύνεται στον Υπουργό, παύει δε να κατέχει τη θέση του μόλις γνωστοποιηθεί σ’ αυτόν η αποδοχή της παραίτησης του.

Ικανότητα προς επαναδιορισμό

8. Οποιοδήποτε μέλος του οποίου η θητεία έληξε ή το οποίο παραιτείται από τη θέση του δύναται να επαναδιοριστεί.

Κένωση θέσεων

9.-(1) Θέση στο Συμβούλιο κενώνεται με το θάνατο οποιουδήποτε μέλους ή στην περίπτωση μέλους δημόσιου υπάλληλου, με την απώλεια της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας αυτού.

(2) Θέση στο Συμβούλιο μπορεί να κηρυχθεί από τον Υπουργό κενή, αν αυτός πεισθεί ότι οποιοδήποτε μέλος εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους-

(α) Απουσίασε από τέσσερις συνεχείς συνεδρίες του Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη άδεια αυτού~ ή

(β) κηρύχθηκε σε πτώχευση ή συνήψε συμβιβασμό με τους πιστωτές του~ ή

(γ) είναι ανίκανος λόγω φυσικής ή πνευματικής ασθένειας~ ή

(δ) καταδικάστηκε για αδικήματα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή για οποιοδήποτε αδίκημα που περιέχει το στοιχείο της απάτης~ ή

(ε) παρέλειψε χωρίς εύλογη αιτία να γνωστοποιήσει πληροφορία που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 υποχρεούται να γνωστοποιήσει~ ή

(στ) είναι για οποιοδήποτε άλλο λόγο ανίκανο να εκπληρώσει τις αρμοδιότητες του ως μέλος~ ή

(ζ) έπαυσε να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του Οργανισμού που τον πρότεινε ως μέλος.

Πλήρωση κενών θέσεων

10. Η πλήρωση των για οποιοδήποτε λόγο κενούμενων θέσεων στο Συμβούλιο γίνεται για την μη εκπνεύσασα περίοδο της θητείας του προκατόχου της θέσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.

Εγκυρότητα πράξεων ή διαδικασιών του Συμβουλίου

11. Δεν προσβάλλεται καμιά πράξη ή διαδικασία του Συμβουλίου λόγω της ύπαρξης ή της κήρυξης οποιασδήποτε κενής θέσης στο Συμβούλιο.

Προσωρινή απουσία Προέδρου

12.-(1) Κατά τη διάρκεια προσωρινής απουσίας στο εξωτερικό του Προέδρου ή προσωρινής ανικανότητας του προς εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί άλλο πρόσωπο, μέλος ή μη, που διορίζεται από τον Υπουργό.

(2) Με την κατά το εδάφιο (1) διενέργεια προσωρινού διορισμού όλες οι αρμοδιότητες του Προέδρου δυνάμει του παρόντος Νόμου περιέρχονται στο πρόσωπο που διορίζεται προσωρινά Πρόεδρος.

Προσωρινή απουσία μέλους

13. Όταν μέλος του Συμβουλίου, εκτός από τον Πρόεδρο, είναι προσωρινά ανίκανο για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του ως μέλος, είτε λόγω προσωρινής απουσίας στο εξωτερικό είτε λόγω άλλης εύλογης αιτίας, κατά τη διάρκεια της ανικανότητας αυτής ο Υπουργός μπορεί να διορίσει προσωρινά άλλο μέλος, στο οποίο και περιέρχονται όλες οι αρμοδιότητες του προσωρινά ανίκανου μέλους:

Νοείται ότι, αν το προσωρινά ανίκανο μέλος έτυχε διορισμού σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 5, ο αναπληρωτής του διορίζεται με την ίδια διαδικασία.

Εξουσία προσδοχής νέων μελών

14. Αν σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση το συμβούλιο επιθυμεί να συμβουλευτεί κάποιο πρόσωπο για οποιοδήποτε ειδικό θέμα, μπορεί να εκλέξει το πρόσωπο αυτό ως μέλος για οποιαδήποτε συνεδρία στην οποία απαιτείται η παρουσία του. Το πρόσωπο αυτό, για όσο χρόνο διαρκεί η εκλογή του, έχει όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια μέλους, όχι όμως και το δικαίωμα ψήφου σε οποιοδήποτε θέμα.

Εξουσία σύστασης Επιτροπών

15.-(1) Το Συμβούλιο μπορεί να συνιστά από τα ίδια τα μέλη του Επιτροπές για γενικούς ή ειδικούς σκοπούς οι οποίοι κατά τη γνώμη του θα τύγχαναν καλύτερης ρύθμισης ή διαχείρισης από Επιτροπή. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου το Συμβούλιο μπορεί να παραχωρεί σε οποιαδήποτε τέτοια Επιτροπή οποιαδήποτε αρμοδιότητα που ασκείται από το Συμβούλιο.

(2) Πρόεδρος κάθε τέτοιας Επιτροπής είναι ex officio ο Πρόεδρος του Συμβουλίου.

(3) Οι Επιτροπές υποβάλλουν τα πρακτικά τους στο Συμβούλιο.

Συνεδρίες

16.-(1) Των συνεδριών του Συμβουλίου, εφόσο παρίσταται, προεδρεύει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας αυτού, ένα από τα παρόντα μέλη που υποδεικνύεται από το Συμβούλιο.

(2) Ο χρόνος και ο τόπος των συνεδριών του Συμβουλίου ή οποιασδήποτε Επιτροπής του καθορίζεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

(3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ταχύτερο δυνατό έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου όταν λάβει γραπτή αίτηση που υποβάλλεται σε αυτόν από τρία τουλάχιστο μέλη του Συμβουλίου. Η έκτακτη συνεδρία συγκαλείται για τους σκοπούς που αναγράφονται στην αίτηση.

(4) Το Συμβούλιο και οι Επιτροπές του βρίσκονται σε απαρτία εφόσο παρίσταται ο αριθμός μελών που καθορίζεται από το Συμβούλιο, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των έξι στην περίπτωση του Συμβουλίου και μικρότερος των τριών σε περίπτωση Επιτροπής.

(5) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου ή οποιασδήποτε Επιτροπής του, για τα θέματα που παρουσιάζονται ενώπιον τους, λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

(6) Ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει δικαίωμα μιας μόνο ψήφου, σε περίπτωση όμως ισοψηφίας διαθέτει νικώσα ψήφο.

Τήρηση πρακτικών

17.-(1) Τηρούνται πρακτικά των συνεδριών του Συμβουλίου, καθώς επίσης και όλων των Επιτροπών του, τα οποία, όταν φέρουν την υπογραφή του προσώπου που φέρεται ότι έχει προεδρεύσει της συνεδρίας που αφορούν τα πρακτικά αυτά ή της συνεδρίας κατά την οποία αυτά διαβάστηκαν αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο για τα όσα έγιναν στη συνεδρία, η δε συνεδρία στην οποία αφορούν τα πρακτικά τεκμαίρεται μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο ότι συγκλήθηκε και συγκροτήθηκε νόμιμα.

(2) Αντίγραφο των πρακτικών κάθε συνεδρίας του Συμβουλίου ή των Επιτροπών που αποστέλλεται στον Υπουργό μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από τη συνεδρία.

Εσωτερικοί κανονισμοί

18. Μετά από έγκριση του Υπουργού, το Συμβούλιο δύναται να εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς που αφορούν τη διεξαγωγή των συνεδριών του Συμβουλίου ή των Επιτροπών του, τις γνωστοποιήσεις των συνεδριών, τη διαδικασία που τηρείται κατά τις συνεδρίες, τη φύλαξη των πρακτικών των συνεδριών και την παρουσίαση τους για επιθεώρηση.

Διαδικασία συνεδριών

19. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των εσωτερικών κανονισμών δυνάμει του άρθρου 18, η ενώπιον του Συμβουλίου και των Επιτροπών του διαδικασία καθορίζεται από το Συμβούλιο.

Επίθεση της κοινής σφραγίδας

20. Η κοινή σφραγίδα του Συμβουλίου δεν τίθεται σε κανένα έγγραφο, χωρίς να υπάρχει προηγουμένως εξουσιοδότηση που παρέχεται με απόφαση του Συμβουλίου, η δε επίθεση της σφραγίδας βεβαιούται με την υπογραφή του Προέδρου ή οποιούδηποτε άλλου μέλους στο οποίο το Συμβούλιο έδωσε γενική ή ειδική εξουσιοδότηση να αντικαθιστά για το σκοπό αυτό τον Πρόεδρο και με την υπογραφή ενός άλλου ακόμη συμβούλου που έχει τη γενική ή ειδική εξουσιοδότηση του Συμβουλίου να ενεργεί για το σκοπό αυτό.

Απόδειξη εγγράφων..

21. Κάθε έγγραφο που φέρεται που εκδόθηκε κατάλληλα ή υπογράφτηκε κάτω από τη σφραγίδα του Συμβουλίου ή για λογαριασμό του Συμβουλίου γίνεται δεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο, μέχρι δε να αποδειχθεί το αντίθετο τεκμαίρεται ότι νόμιμα εκδόθηκε ή υπογράφτηκε χωρίς οποιαδήποτε παραπέρα απόδειξη.

Συμβάσεις και άλλα έγγραφα

22. Συμβάσεις και έγγραφα των οποίων η σύναψη ή η έκδοση από μη νομικό πρόσωπο δε θα απαιτούσε την επίθεση σφραγίδας μπορούν να συναφθούν ή εκδοθούν για λογαριασμό του Συμβουλίου από οποιοδήποτε πρόσωπο που είχε για το σκοπό αυτό γενική ή ειδική εξουσιοδότηση του Συμβουλίου.

Αποκάλυψη συμφερόντων μελών σε συμβάσεις, κλπ.

23.-(1) Αν οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου έχει οποιοδήποτε συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε οποιαδήποτε σύμβαση ή σκοπούμενη σύμβαση ή άλλο ζήτημα και παρίσταται σε συνεδρίαση του Συμβουλίου στην οποία η σύμβαση αυτή ή το άλλο αυτό ζήτημα αποτελεί θέμα για εξέταση, το μέλος αυτό οφείλει να αποκαλύψει τη φύση του συμφέροντος του κατά την έναρξη της συνεδρίασης ή το συντομότερο δυνατό μετά από την έναρξη της.

(2) Κάθε αποκάλυψη συμφέροντος που γίνεται δυνάμει του εδαφίου (1) αναγράφεται στα πρακτικά του Συμβουλίου, μετά δε από την αποκάλυψη αυτή το ενδιαφερόμενο μέλος δε λαμβάνει μέρος σε οποιαδήποτε συζήτηση ή απόφαση του Συμβουλίου αναφορικά με τη σύμβαση ή το άλλο ζήτημα, δύναται όμως να υπολογιστεί για σκοπούς συγκρότησης απαρτίας του Συμβουλίου.

Νοείται ότι κανένα μέλος δε στερείται του δικαιώματος ψήφου πάνω σε θέμα γενικής πολιτικής του Συμβουλίου, με μοναδικό λόγο ότι η απόφαση για το θέμα αυτό επηρεάζει ή δύναται να επηρεάσει συμβάσεις ή άλλα ζητήματα για τα οποία μπορεί να ενδιαφέρεται άμεσα ή έμμεσα το μέλος αυτό.

Κύρος πράξεων του Συμβουλίου παρά την ύπαρξη ελαττωμάτων

24. Το κύρος των πράξεων που διενεργούνται κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου ή των Επιτροπών αυτού δεν επηρεάζεται, έστω και αν μεταγενέστερα αποκαλυφθεί ότι ενυπάρχει κάποιο ελάττωμα στο διορισμό ή τα προσόντα προσώπου που φέρεται ως μέλος του Συμβουλίου ή των Επιτροπών αυτού ή ότι το μέλος αυτό έχει ψηφίσει πάνω σε θέμα για το οποίο δεν είχε δικαίωμα να ψηφίσει.

Διορισμός Γενικού Διευθυντή

25.-(1) Το κύριο εκτελεστικό όργανο του Συμβουλίου είναι ο Γενικός Διευθυντής του ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της πολιτικής του Συμβουλίου και τη διαχείριση των καθημερινών του υποθέσεων.

(2) Το Συμβούλιο παραχωρεί στο Γενικό Διευθυντή εκείνες από τις αρμοδιότητες που παραχωρούνται σ’ αυτό με βάση τον παρόντα Νόμο, οι οποίες είναι αναγκαίες για αποτελεσματική διεξαγωγή οποιωνδήποτε από τις καθημερινές υποθέσεις του.

(3) Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται από το Συμβούλιο με την έγκριση του Υπουργού.

(4) Ο Γενικός Διευθυντής παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και των Επιτροπών του, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Υπάλληλοι κτλ. του Συμβουλίου

26. Το Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα-

(α) Να ζητά από τον Υπουργό τους εκάστοτε αναγκαίους υπαλλήλους για την κατάλληλη και αποτελεσματική διεξαγωγή των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου μέσα στη Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Συμβουλίου είναι δημόσιοι υπάλληλοι που αποσπούνται ή που διορίζονται για το σκοπό αυτό και που έχουν πείρα και άλλα προσόντα, όπως θα καθοριστεί στα σχετικά σχέδια υπηρεσίας~

(β) με την έγκριση του Υπουργού να ιδρύσει εκτός της Δημοκρατίας τα αναγκαία γραφεία~

(γ) να εκμισθώνει τις υπηρεσίες άλλων συμβουλίων ή οργανισμών ή ατόμων ή οίκων, για καλύτερη, οικονομικότερη και ομαλότερη διεξαγωγή των αρμοδιοτήτων του.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γενικές αρμοδιότητες του Συμβουλίου

27. Το Συμβούλιο συνιστάται με σκοπό να ασκεί τις συντονιστικές και ρυθμιστικές του αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Υποχρεώσεις εξαγωγέων για εγγραφή και εξασφάλιση άδειας

28.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να προβεί σε εξαγωγή επιτραπέζιων κυπριακών σταφυλιών υποχρεούται, όχι αργότερα από τη 15η Μαρτίου κάθε έτους, να υποβάλλει αίτηση στο Συμβούλιο με σκοπό την εγγραφή του και την έκδοση ετήσιας άδειας από το Συμβούλιο στο πρόσωπο αυτό ως εξαγωγέα επιτραπέζιων κυπριακών σταφυλιών. Το Συμβούλιο, νοουμένου ότι το εν λόγω πρόσωπο κατά την κρίση του Συμβουλίου πληρεί τα υπό του παρόντος Νόμου οριζόμενα προσόντα, θα εκδίδει σ’ αυτό, εντός τριών εβδομάδων το αργότερο από την υποβολή σ’ αυτό της πιο πάνω αίτησης, τη σχετική ετήσια άδεια με την πληρωμή τέλους, όπως θα καθοριστεί.

(2) Κανένας δε δικαιούται να προβεί στην εξαγωγή από την Κυπριακή Δημοκρατία επιτραπέζιων σταφυλιών, αν δεν είναι κάτοχος άδειας εγγεγραμμένου εξαγωγέα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Για να εγγραφεί πρόσωπο από το Συμβούλιο ως εξαγωγέας επιτραπέζιων σταφυλιών πρέπει, μαζί με την αίτηση του για άδεια από το Συμβούλιο, να υποβάλλει κάθε έτος στο Συμβούλιο τέτοια στοιχεία δυνάμει των οποίων το Συμβούλιο ικανοποιείται ότι ο αιτών την εγγραφή του είναι καλής πίστεως εξαγωγέας, εργάζεται πάνω σε σοβαρή εμπορική και οικονομική βάση και ότι είναι σε θέση, λαμβανομένης υπόψη της υποδομής του, να πραγματοποιήσει την εξαγωγή των ποσοτήτων των επιτραπέζιων σταφυλιών τις οποίες θα δηλώνει στο Συμβούλιο ότι προτίθεται να εξαγάγει για την επόμενη εσοδεία:

Νοείται ότι κανένα πρόσωπο δε δικαιούται να εγγραφεί και να πάρει άδεια από το Συμβούλιο για εξαγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Σκανδιναβικές χώρες, εκτός αν η ποσότητα την οποία δηλώνει ότι προτίθεται να εξαγάγει για την επόμενη εσοδεία υπερβαίνει τους εκατό τόνους επιτραπέζιων σταφυλιών:

Νοείται περαιτέρω ότι πρόσωπο το οποίο δηλώνει και πείθει το Συμβούλιο ότι θα εξαγάγει και θα διαθέσει αποκλειστικά σε υπεραγορές του εξωτερικού και σε εγκεκριμένη από το Συμβούλιο ειδική συσκευασία ολόκληρη την ποσότητα των επιτραπέζιων σταφυλιών της επόμενης εσοδείας την οποία δηλώνει ότι προτίθεται να εξαγάγει, δύναται να εγγραφεί μόνο για την προαναφερόμενη ποσότητα έστω και αν αυτή δεν υπερβαίνει τους εκατό τόνους, εφόσον ο προορισμός της είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι Σκανδιναβικές χώρες.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να προβεί σε εξαγωγή επιτραπέζιων κυπριακών σταφυλιών πρέπει, μαζί με την αίτηση του για άδεια από το Συμβούλιο, κάθε έτος να υποβάλλει δήλωση που να περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

(α) Τους χώρους και την κατανομή τους στα πλοία ή τα αεροπλάνα ή τα αυτοκίνητα-ψυγεία, τους οποίους θα χρειαστεί ο εξαγωγέας για μεταφορά των επιτραπέζιων σταφυλιών που θα εξαγάγει.

(β) τις ποικιλίες και ποσότητες των επιτραπέζιων σταφυλιών τις οποίες προτίθεται ο εξαγωγέας να εξαγάγει.

(5)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία η αίτηση οποιουδήποτε προσώπου για άδεια εξαγωγής απορριφθεί από το Συμβούλιο ή το τελευταίο παραλείψει να εκδώσει άδεια εξαγωγής μέσα στην προθεσμία των τριών εβδομάδων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση για μια τέτοια άδεια, όπως διαλαμβάνεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, τότε το πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την αίτηση για άδεια μπορεί μέσα σε είκοσι ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτό της απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου ή, ανάλογα με την περίπτωση, από την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας των τριών (3) εβδομάδων, με έγγραφη προσφυγή του προς τον Υπουργό, στην οποία αναφέρονται οι προς υποστήριξη της λόγοι να προσβάλει την απόφαση ή παράλειψη αυτή.

(β) Ο Υπουργός εξετάζει αμελλητί κάθε προσφυγή που του υποβάλλεται κι αν σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση το θεωρήσει αναγκαίο ή σκόπιμο, ακούει ή διαφορετικά δίδει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους πάνω στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή. Ο Υπουργός αποφασίζει πάνω σε κάθε προσφυγή μέσα σε είκοσι μια ημέρες το αργότερο και κοινοποιεί αμελλητί την αιτιολογημένη απόφαση του στον προσφεύγοντα προς τον οποίο ο Υπουργός, ασκώντας τις σχετικές εξουσίες του Συμβουλίου, δύναται να χορηγήσει τη σχετική άδεια εγγεγραμμένου εξαγωγέα δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Υπουργός απορρίψει την ενώπιον του προσφυγή ή παραλείψει να αποφασίσει πάνω σ’ αυτή μέσα στην πιο πάνω προθεσμία των είκοσι μιας ημερών, τότε ο προσφεύγων μπορεί να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά, σε περίπτωση προσφυγής στον Υπουργό, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως από τον Υπουργό ή, αναλόγως της περιπτώσεως, μέχρι την πάροδο της τασσόμενης στον Υπουργό προθεσμίας των είκοσι μιας ημερών να αποφασίσει, η απόφαση του Συμβουλίου δεν καθίσταται εκτελεστή.

Ειδική άδεια εξαγωγέα

28Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 28, το Συμβούλιο έχει την εξουσία να εγγράψει και να εκδώσει ειδική άδεια εξαγωγέα επιτραπέζιων σταφυλιών σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο εξαγωγέα, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) ειδική άδεια εκδίδεται, μόνον εφόσον-

(α) Το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι ο ενδιαφερόμενος εξαγωγέας πληροί τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 28 για την έκδοση ετήσιας άδειας.

(β) Η αιτούμενη άδεια αφορά εξαγωγές επιτραπέζιων σταφυλιών συνολικής ποσότητας όχι μεγαλύτερης των είκοσι τόνων και για χρονική περίοδο όχι μεγαλύτερη του ενός έτους.

(3) Η έκδοση της ειδικής άδειας στον ενδιαφερόμενο εξαγωγέα γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο και έναντι της πληρωμής στο Συμβούλιο τέλους όπως αυτό θα καθοριστεί. Κατά τα λοιπά για την έκδοση της άδειας αυτής εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 28.

Ζήτηση προσφορών από το Συμβούλιο

29.-(1) Με βάση τα στοιχεία τα οποία θα δίδονται από προτιθέμενους εξαγωγείς στο Συμβούλιο, το Συμβούλιο θα δύναται για λογαριασμό των εξαγωγέων να ζητά εκάστοτε διεθνείς προσφορές για τη μεταφορά των επιτραπέζιων σταφυλιών σε εκείνες τις χώρες προορισμού που το Συμβούλιο θα αποφασίσει.

(2) Το άνοιγμα και η κατακύρωση από το Συμβούλιο των πιο πάνω προσφορών θα γίνεται από τον Πρόεδρο του και ενώπιον των μελών του Συμβουλίου σε συνεδρία, στην οποία θα καλούνται να παραστούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι στην προσφορά φορτωτές-εξαγωγείς.

(3) Η τυχόν αποδοχή από το Συμβούλιο των πιο πάνω προσφορών και η σύναψη της σχετικής σύμβασης φορτώσεως και μεταφοράς θα γίνεται μεταξύ και επ’ ονόματι αφενός των προσφοροδοτών και αφετέρου ενός εκάστου των ενδιαφερομένων.

Συντονισμός της διάθεσης σταφυλιών στις αγορές του εξωτερικού

30. Για τους σκοπούς του συντονισμού της διάθεσης των επιτραπέζιων σταφυλιών στις αγορές του εξωτερικού, το Συμβούλιο προβαίνει στα πιο κάτω:

(α) Το Συμβούλιο διορίζει αντιπρόσωπο του ο οποίος θα προεδρεύει καθημερινά των συνεδριάσεων Ειδικής Επιτροπής που την απαρτίζουν καθένας από τους εξαγωγείς που πραγματοποιούν εξαγωγές επιτραπέζιων σταφυλιών στη συγκεκριμένη χώρα ή ο οικείος αντιπρόσωπος τους.

(β) Η ειδική αυτή Επιτροπή, ενεργώντας με βάση τις οδηγίες του Συμβουλίου, συντονίζει τις ποσότητες των επιτραπέζιων σταφυλιών που θα τίθενται στην αγορά, τις τιμές στις οποίες οι ποσότητες αυτές θα προσφέρονται στη συγκεκριμένη χώρα προς πώληση, το χρόνο και τρόπο διάθεσης τους και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την καλύτερη διεκπεραίωση της εξαγωγής και της διάθεσης των επιτραπέζιων σταφυλιών στη χώρα αυτή.

Ειδικότερες εξουσίες του Συμβουλίου

31. Το Συμβούλιο έχει εξουσία-

(α) Να προγραμματίζει την προώθηση και διαφήμιση και να συντονίζει και ρυθμίζει, στο βαθμό που είναι πρακτικά δυνατό, την προσφορά επιτραπέζιων σταφυλιών σε σχέση με την υπάρχουσα πραγματική ζήτηση~

(β) να συλλέγει και διανέμει ή βοηθά στη συλλογή και διανομή στατιστικών και άλλων πληροφοριών που κατά τη γνώμη του σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο ή αφορούν την παραγωγή, εξαγωγή ή εμπορία επιτραπέζιων σταφυλιών στη Δημοκρατία ή αλλού~

(γ) να προωθεί, βοηθά ή αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ερευνών, σε οποιαδήποτε χώρα για την πραγματική ή δυνατή ζήτηση, περιλαμβανομένης και της διεξαγωγής ερευνών σχετικά με τις δυνατότητες εφαρμογής οποιασδήποτε μεθόδου που θα δημιουργούσε ζήτηση~

(δ) να προωθεί, βοηθά ή αναλαμβάνει διευθετήσεις που στοχεύουν στην αύξηση της κατανάλωσης κυπριακών επιτραπέζιων σταφυλιών, είτε γενικά είτε ειδικά σε κάποια χώρα~

(ε) να προωθεί, βοηθά ή αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ερευνών για θέματα (συμπεριλαμβανομένων τόσο βελτιωμένων μεθόδων όσο και εξοπλισμού) που αφορούν την παραγωγή, συγκομιδή, συσκευασία για εξαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση και φόρτωση επιτραπέζιων σταφυλιών~

(στ) να αναλαμβάνει εκάστοτε, για σκοπούς επίδειξης ή δοκιμαστικούς, οποιαδήποτε από τις ενέργειες που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο σε σχέση με την εμπορία και εξαγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών και με τον τρόπο αυτό να συλλέγει απευθείας πληροφορίες αναφορικά με τις δαπάνες για τέτοιες, ενέργειες καθώς και για τις τιμές που μπορεί να επιτευχθούν για τα κυπριακά επιτραπέζια σταφύλια στη διεθνή αγορά.

Εξουσία έκδοσης και επίδοσης διοικητικών ή εκτελεστικών εντολών

32.-(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία κατά καιρούς να εκδίδει και επιδίδει σ’ οποιοδήποτε πρόσωπο ασχολούμενο με την παραγωγή, εξαγωγή ή εμπορία επιτραπέζιων σταφυλιών, με τον τρόπο που θα θεωρήσει ορθό, διοικητικές ή εκτελεστικές οδηγίες ή εντολές σχετικές με τη ρύθμιση, το συντονισμό και τον έλεγχο της εμπορίας και εξαγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες ή σκόπιμες για την αποτελεσματική εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Το πρόσωπο στο οποίο επιδίδονται τέτοιες οδηγίες ή εντολές οφείλει να συμμορφώνεται με αυτές.

Εξουσία για λήψη πληροφοριών

33.-(1) Οποτεδήποτε το Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του, μπορεί να επιδίδει σ’ οποιοδήποτε πρόσωπο γραπτή απαίτηση για παροχή στο Συμβούλιο τέτοιων υπολογισμών, εκθέσεων και άλλων πληροφοριών (περιλαμβανομένης της προσαγωγής βιβλίων, λογαριασμών και άλλων εγγράφων) σχετικών με επιτραπέζια σταφύλια, όπως θα καθορίζεται στη γραπτή απαίτηση.

(2) Η πιο πάνω γραπτή απαίτηση μπορεί να τάσσει συγκεκριμένη προθεσμία ή τύπο που οφείλει να τηρήσει ο υπόχρεος για συμμόρφωση.

Εξουσία εισόδου και επιθεώρησης

34.-(1) Πρόσωπο εξουσιοδοτημένο γραπτώς από το Συμβούλιο μπορεί, για σκοπούς εξασφάλισης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων αποφάσεων, οδηγιών ή εντολών, να εισέρχεται και επιθεωρεί, πάντοτε σε εύλογο χρόνο και αφού προσκομίσει το έγγραφο της εξουσιοδότησης του, οποιαδήποτε γη, τόπο, κτίριο (εκτός από κατοικία), μεταφορικό όχημα, πλοίο ή αεροσκάφος, τα οποία κατά τη γνώμη του χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή μεταφορά επιτραπέζιων σταφυλιών ή για οποιαδήποτε ενέργεια η οποία κατά καιρούς ελέγχεται ή ρυθμίζεται από το Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28.

(2) Κάθε εξουσιοδοτημένο όπως πιο πάνω πρόσωπο έχει εξουσία να προβαίνει σε επιθεώρηση και δειγματοληψία επιτραπέζιων σταφυλιών σε κάθε περίσταση προβλεπομένη στο εδάφιο (1).

Καταργήθηκε

35. Καταργήθηκε.

ΜΕΡΟΣ IV ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσία απόκτησης κινητής ή ακίνητης περιουσίας και ικανότητα του συμβάλλεσθαι

36. Το Συμβούλιο έχει ικανότητα να αποκτά, κατέχει, διαχειρίζεται ή διαθέτει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία για τους σκοπούς ενάσκησης οποιασδήποτε αρμοδιότητας του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και ικανότητα να συμβάλλεται.

Επενδύσεις

37. Τα εκάστοτε στο ενεργητικό του Συμβουλίου υπάρχοντα χρηματικά ποσά μπορούν είτε να κατατεθούν σε τρεχούμενο λογαριασμό ή σε λογαριασμό καταθέσεων σε οποιαδήποτε τράπεζα, είτε, εφόσο σε δεδομένο χρόνο δεν απαιτούνται για τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου, να επενδυθούν σε χρεόγραφα στα οποία οι επίτροποι (trustees) μπορούν να επενδύσουν χρήματα του (trust) με βάση τον περί Επιτρόπων Νόμο, ή με την έγκριση του Υπουργού, σε οποιαδήποτε άλλα χρεόγραφα.

Εξουσία σύναψης δανείων

38.-(1) Το Συμβούλιο με την έγκριση του Υπουργού μπορεί, για σκοπούς ενάσκησης οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητες του δυνάμει του παρόντος Νόμου, να συνάπτει δάνεια κατά τρόπο, με όρους και έναντι τέτοιας ασφάλειας που θα διευθετηθεί από το Συμβούλιο με το πρόσωπο που χορηγεί το δάνειο.

(2) Ο Υπουργός μπορεί κατά νόμο να δώσει γενική έγκριση για τη σύναψη δανείων από το Συμβούλιο που δεν υπερβαίνουν το ποσό που ο ίδιος θα καθορίσει, κάτω από τέτοιους όρους και έναντι τέτοιας ασφάλειας που μπορεί επίσης να καθορίσει.

Κυβερνητική εγγύηση

39. Τηρουμένων των διατάξεων των περί Ασκήσεως Ωρισμένων Δημοσιονομικών Εξουσιών της Βουλής Νόμων του 1985 και 1986, ο Υπουργός Οικονομικών, εκ μέρους της Κυβέρνησης, μπορεί να εγγυάται κατά τρόπο και με όρους που θεωρεί καταλλήλους την πληρωμή των τόκων και του κεφαλαίου, ή οποιουδήποτε από αυτά, οποιουδήποτε δανείου που προτίθεται να συνάψει το Συμβούλιο.

Κεφάλαια του Συμβουλίου

40. Τα κεφάλαια και οι πρόσοδοι του Συμβουλίου προέρχονται-

(α) Από τις εκάστοτε εγκρινόμενες κυβερνητικές χορηγίες~

(β) από διαθέσιμα ποσά που προέρχονται από εισφορές και τέλη πληρωτέα από τους εξαγωγείς με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου~

(γ) από διαθέσιμα ποσά που κερδίζονται από οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή επένδυση του Συμβουλίου~

(δ) από χρηματικά δάνεια που συνάπτονται με βάση τις εξουσίες σύναψης δανείων με τις οποίες το Συμβούλιο περιβάλλεται με βάση τον παρόντα Νόμο~

(ε) από κάθε άλλο ποσό ή στοιχείο ενεργητικού το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο καθίσταται πληρωτέο ή περιέρχεται στο Συμβούλιο αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα συναφές με τις αρμοδιότητες του.

Δαπάνες

41. Το Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει τα κεφάλαια που είναι στη διάθεση του-

(α) Για όλες ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες που ασκεί το Συμβούλιο με βάση τον παρόντα Νόμο ή σε σχέση με τέτοιες αρμοδιότητες~

(β) για τις δαπάνες διοίκησης του Συμβουλίου~

(γ) για τόκους πληρωτέους για χρηματικά δάνεια που έχουν συναφθεί με βάση τον παρόντα Νόμο~

(δ) για τις πληρωμές μισθών και επιδομάτων του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου αναφορικά με τα καθήκοντα τους με βάση τον παρόντα Νόμο~

(ε) για τις πληρωμές μισθών, επιδομάτων, βοηθημάτων ή συντάξεων στους υπαλλήλους του Συμβουλίου~

(στ) για έξοδα ερευνών που σχετίζονται με οποιοδήποτε θέμα που αφορά τα επιτραπέζια σταφύλια, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών ποσών που χορηγούνται περιοδικά σε ιδρύματα που αναλαμβάνουν τέτοιες έρευνες~

(ζ) για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με το σχηματισμό και την ίδρυση του Συμβουλίου, οι οποίες δυνατόν να γίνουν με την έγκριση του Υπουργού για λογαριασμό του Συμβουλίου πριν από την έναρξη του παρόντος Νόμου~

(η) για οποιοδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο το Συμβούλιο έχει υποχρέωση να διαθέτει τα κεφάλαια του με βάση τον παρόντα ή άλλο Νόμο.

Προϋπολογισμός του Συμβουλίου

42. Κάθε χρόνο το Συμβούλιο έχει καθήκον να καταρτίζει και υποβάλλει έγκαιρα στον Υπουργό για έγκριση προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών του επόμενου οικονομικού έτους.

Λογαριασμοί του Συμβουλίου και έλεγχος

43.-(1) Το Συμβούλιο έχει υποχρέωση-

(α) Να τηρεί τους κατάλληλους λογαριασμούς για κάθε συναλλαγή του σύμφωνα με τις παραδεδεγμένες αρχές και με τρόπο που τυγχάνει της επιδοκιμασίας του Υπουργού~

(β) να ετοιμάζει κάθε χρόνο κατάσταση λογαριασμών σε τέτοιο τύπο και που να περιέχει τέτοια στοιχεία και να συντάσσεται με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να παρουσιάζει αληθινή και δίκαιη όψη της οικονομικής κατάστασης του Συμβουλίου και των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του για τη λογιστική περίοδο την οποία αφορά η κατάσταση αυτή.

(2) Οι λογαριασμοί του Συμβουλίου ελέγχονται είτε από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας είτε από μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου το οποίο διορίζεται σύμφωνα και τηρουμένων των διατάξεων των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 και 1984.

(3) Το Συμβούλιο, όσο το δυνατό πιο σύντομα, στο τέλος κάθε λογιστικής περιόδου στέλλει στον Υπουργό έκθεση για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του κατά την περίοδο αυτή σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, μαζί με αντίγραφο της κατάστασης των λογαριασμών του Συμβουλίου που έχουν ελεγχθεί για την περίοδο αυτή, καθώς και αντίγραφο οποιασδήποτε έκθεσης που έγινε από τον ελεγκτή για αυτή την κατάσταση ή τους λογαριασμούς του Συμβουλίου.

(4) Στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατατίθεται αντίγραφο κάθε τέτοιας ετήσιας έκθεσης, κατάστασης λογαριασμών και έκθεσης του ελεγκτή.

(5) Αντίγραφα εκθέσεων και καταστάσεων λογαριασμών που έχουν ετοιμαστεί από το Συμβούλιο σύμφωνα με το παρόν άρθρο διατίθενται στο κοινό έναντι λογικού τιμήματος.

(6) Στο παρόν άρθρο “λογιστική περίοδος” σημαίνει περίοδο που αρχίζει με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και λήγει σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Συμβούλιο, όχι όμως μετά την πάροδο δώδεκα μηνών, ή οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη περίοδο όχι μεγαλύτερη από δώδεκα μήνες η οποία αρχίζει με τη λήξη της προηγούμενης λογιστικής περιόδου.

Καθήκον παροχής πληροφοριών

44. Το Συμβούλιο παρέχει στον Υπουργό τέτοιες οικονομικές και στατιστικές καταστάσεις, όπως αυτός θα απαιτεί.

Επισφαλείς οφειλές

45. Το Συμβούλιο μπορεί, με την έγκριση του Υπουργού, να προβαίνει στη διαγραφή των επισφαλών οφειλών.

ΜΕΡΟΣ V ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Τέλος εξαγωγής

46.-(1) Το Συμβούλιο θα δικαιούται να επιβάλλει και να εισπράττει από κάθε εξαγωγέα τέλος εξαγωγής.

(2) Το ποσό του τέλους αυτού θα καθορίζεται εκάστοτε από το Συμβούλιο κατά εξαγόμενο κιβώτιο επιτραπέζιων σταφυλιών, νοουμένου ότι για την επιβολή οποιουδήποτε ποσού τέλους το οποίο υπερβαίνει τα τρία σεντ κατά εξαγόμενο κιβώτιο χρειάζεται η έγκριση του Υπουργού.

Διεκδίκηση τέλους εξαγωγής

47. Το ποσό οποιουδήποτε τέλους που επιβάλλεται σε εξαγωγέα δυνάμει του άρθρου 43 ή οποιοδήποτε μέρος αυτού μπορεί να διεκδικείται ως χρέος οφειλόμενο στο Συμβούλιο από τον εξαγωγέα.

ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ
Περιορισμοί δικαιώματος εξαγωγής

48.-(1) Η κατοχή και προσαγωγή από τον εξαγωγέα έγκυρης άδειας εγγεγραμένου εξαγωγέα που εκδόθηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 ή του άρθρου 28Α θα αποτελεί αναγκαίο προαπαιτούμενο για την έκδοση σ’ αυτόν άδειας εξαγωγής από τον Υπουργό δυνάμει των διατάξεων των περί Εξαγωγής Εμπορευμάτων Κανονισμών του 1956.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1) ο Υπουργός, πριν από την έκδοση της πιο πάνω αναφερόμενης άδειας εξαγωγής, οφείλει να ζητά και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τις απόψεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις του Συμβουλίου, ιδιαίτερα αναφορικά με την ποσότητα, το χαρακτηρισμό, το χρόνο και τη χώρα εξαγωγής.

Εξαγγελία σχεδίων εξαγωγής και εμπορίας

49.-(1) Για υποβοήθηση και συντονισμό της εξαγωγικής προσπάθειας των εξαγωγέων, το Συμβούλιο δύναται να εξαγγέλλει εκάστοτε την ίδρυση και λειτουργία σχεδίων εξαγωγής και εμπορίας κυπριακών επιτραπέζιων σταφυλιών σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται από το Συμβούλιο.

(2) Η συμμετοχή στα εξαγγελλόμενα σχέδια δύναται να περιορίζεται μόνο στους εγγεγραμμένους εξαγωγείς και εφόσο αυτοί θα ικανοποιούν τα εκάστοτε καθοριζόμενα κριτήρια και όρους.

ΜΕΡΟΣ VII ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Ψευδείς παραστάσεις

50. Οποιοσδήποτε ψευδώς προβάλλει τον εαυτό του ή παρουσιάζεται ως πρόσωπο το οποίο έτυχε οποιασδήποτε άδειας ή άλλης εξουσιοδότησης από το Συμβούλιο είναι ένοχος αδικήματος.

Γενικά αδικήματα

51. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο-

(α) Παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 28(2),

(β) εσκεμμένα προβαίνει σε ψευδή δήλωση προς το Συμβούλιο ή προσάγει έγγραφο γνωρίζοντας ότι αυτό περιέχει ψευδή καταχώρηση σε ουσιαστικό στοιχείο της ή απερίσκεπτα προσάγει έγγραφο που περιέχει τέτοια ψευδή καταχώρηση,

είναι ένοχο αδικήματος.

Αδικήματα σχετικά με την αποκάλυψη ορισμένων πληροφοριών που συλλέγονται με βάση τον παρόντα Νόμο

52. Πρόσωπο το οποίο αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται από αυτό κατά την άσκηση οποιασδήποτε αρμοδιότητας χορηγουμένης σ’ αυτό ή στο Συμβούλιο από ή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός-

(α) Με τη συγκατάθεση του προσώπου που παρέσχε την πληροφορία,

(β) προς τον Υπουργό ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή προς μέλος ή υπάλληλο του Συμβουλίου~ ή

(γ) με τη μορφή σύνοψης παρόμοιων εκθέσεων ή πληροφοριών που παρέχονται ή συλλέγονται από αριθμό προσώπων, εφόσο η σύνοψη αυτή είναι διατυπωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η εξακρίβωση από αυτή οποιωνδήποτε στοιχείων που αφορούν την επιχείρηση συγκεκριμένων ατόμων~ ή

(δ) για σκοπούς δικαστικής διαδικασίας (αστικής ή ποινικής, περιλαμβανομένων και διαιτησιών) δυνάμει του παρόντος Νόμου ή για σκοπούς οποιασδήποτε αναφοράς σε τέτοια διαδικασία,

είναι ένοχο αδικήματος.

Ποινές

53. Πρόσωπο το οποίο είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει των άρθρων 50, 51 ή 52 υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων και αξιωματούχων αυτών

54. Όταν αδίκημα δυνάμει οποιασδήποτε από τις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος Νόμου, το οποίο έχει διαπραχθεί από νομικό πρόσωπο, αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή ανοχή ή ότι οφείλεται σε αμέλεια οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλου ανάλογης θέσης υπαλλήλου του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο εμφανιζόταν ότι ενεργεί με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα, το πρόσωπο αυτό, καθώς και το νομικό πρόσωπο θεωρούνται ένοχοι του αδικήματος αυτού και μπορούν να διωχθούν και να τιμωρηθούν ανάλογα.

ΜΕΡΟΣ VIII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Υπουργικές οδηγίες

55.-(1) Το παρόν άρθρο ισχύει αναφορικά με κάθε αρμοδιότητα του συμβουλίου που ασκείται δυνάμει οποιασδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αν ο Υπουργός θεωρεί ότι το αποτέλεσμα ή ένα από τα αποτελέσματα οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης ή σκοπούμενης πράξης ή παράλειψης του Συμβουλίου αντίκειται ή θα αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον, μετά από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο, έχει διακριτική εξουσία να απευθύνει στο Συμβούλιο τέτοιες οδηγίες σχετικές με τις πράξεις ή παραλείψεις του Συμβουλίου τις οποίες κρίνει αναγκαίες ή σκόπιμες για να παρεμποδίσει το αποτέλεσμα ή ανάλογα με την περίπτωση, για να παρεμποδίσει ή να μειώσει τη ζημιά που συνεπάγεται για το δημόσιο συμφέρον, το δε Συμβούλιο έχει καθήκον να συμμορφώνεται με κάθε τέτοια οδηγία:

Νοείται ότι καμιά διάταξη του παρόντος εδαφίου δεν μπορεί να ερμηνεύεται ότι επιτρέπει ή επιβάλλει στο Συμβούλιο την υποχρέωση να πράξει ή παραλείψει οτιδήποτε κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου.

Διαιτησία

56.-(1) Αν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή σε σχέση με αυτήν αναφυεί μεταξύ του Συμβουλίου και οποιουδήποτε παραγωγού, εξαγωγέα ή άλλου προσώπου με το οποίο το Συμβούλιο έχει εμπορικές ή άλλες σχέσεις οποιαδήποτε διαφορά μη διοικητικής φύσης, η διαφορά αυτή μπορεί να υποβληθεί απ’ οποιοδήποτε μέρος αυτής στη διαιτησία μονομελούς διαιτητικού δικαστηρίου το οποίο διορίζεται κατόπιν συμφωνίας των μερών της διαφοράς ή αν δεν επιτυγχάνεται τέτοια συμφωνία, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε μέρους της διαφοράς, από το επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας όπου διαμένει ο παραγωγός ή το άλλο αυτό πρόσωπο.

(2) Ο διαιτητής μπορεί να εκδώσει τέτοια απόφαση αναφορικά με τη διαφορά την οποία θα θεωρήσει δίκαιη.

(3) Η ακρόαση της υπόθεσης που υποβάλλεται κατά τα άνω σε διαιτησία διεξάγεται, και η σχετική απόφαση εκδίδεται, στη Δημοκρατία σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σ’ αυτή δίκαιο, περιλαμβανομένου του περί Διαιτησίας Νόμου.

Διάλυση και εκκαθάριση του Συμβουλίου

57.-(1) Aν, κατόπιν διαβουλεύσεων που διεξάγονται όπως αναφέρεται στο εδάφιο (2), ο Υπουργός το θεωρεί σκόπιμο, μπορεί με διάταγμα του να προβεί στη διάλυση του Συμβουλίου. Κατόπιν αυτού το Συμβούλιο κωλύεται να ασκήσει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες που του χορηγούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός από εκείνες που δυνατό να είναι αναγκαίες για την ομαλή και λυσιτελή διάλυση του Συμβουλίου.

(2) Οι απαιτούμενες διαβουλεύσεις πριν από την έκδοση του διατάγματος δυνάμει του εδαφίου (1) διεξάγονται μεταξύ του Υπουργού και του Συμβουλίου ή οποιωνδήποτε οργανισμών που κατά τη γνώμη του Υπουργού εκπροσωπούν σε ουσιαστικό βαθμό τα συμφέροντα με βάση τα οποία διορίζονται τα μέλη του Συμβουλίου.

(3) Στο διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου ο Υπουργός διαλαμβάνει τέτοιες πρόνοιες που θεωρεί αναγκαίες για-

(α) Την εκκαθάριση των υποθέσεων του Συμβουλίου~

(β) την επιβολή και έισπραξη τελών για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων του Συμβουλίου, καθώς και των δαπανών εκκαθάρισης, στο μέτρο που οι υποχρεώσεις και δαπάνες αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από τα κεφάλαια ή άλλα στοιχεία του ενεργητικού του Συμβουλίου~

(γ) τη διάθεση πλεονάζοντων κεφαλαίων ή άλλων στοιχείων του ενεργητικού για τους σκοπούς που καθορίζονται στο διάταγμα, με την προϋπόθεση ότι οι σκοποί αυτοί σχετίζονται με την παραγωγή, εμπορία και εξαγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών για τις οποίες το Συμβούλιο λειτουργούσε πριν από τη διάλυση του.

(4) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κατά το μέρος αυτού που διέπει τα καθοριζόμενα στο εδάφιο (3) ζητήματα, υπόκειται σε τροποποίηση ή κατάργηση με μεταγενέστερο διάταγμα του Υπουργού που εκδίδει δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(5) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου υπόκειται σε ακύρωση με απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Τροποποίηση κτλ. του Παραρτήματος

58. Ο Υπουργός μπορεί κατά καιρούς, και αφού προηγουμένως διαβουλευθεί με το Συμβούλιο, με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί ή αντικαθιστά το συνημμένο στον παρόντα Νόμο Παράρτημα.

Κανονισμοί..

59. Το Συμβούλιο έχει εξουσία, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο απαιτεί ή επιδέχεται ρύθμιση δυνάμει των διατάξεων αυτού.

Μεταβατικές διατάξεις

60. Για τους σκοπούς της πρώτης εφαρμογής των προνοιών του παρόντος Νόμου σε σχέση με την εσοδεία που πρόκειται να εξαχθεί αμέσως μετά την έναρξη της ισχύος του οποιεσδήποτε προθεσμίες που αναφέρονται σ’ αυτόν ή ο καθορισμός των τελών, καθώς και άλλων θεμάτων τα οποία χρήζουν καθορισμού με βάση τον παρόντα Νόμο μπορούν να συντμηθούν ή να παραταθούν ανάλογα ή να καθοριστούν κατά την κρίση του Συμβουλίου, για να μην επηρεαστεί η ομαλή και έγκαιρη εξαγωγή των επιτραπέζιων σταφυλιών.

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

61. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί να προβεί στους δυνάμει του άρθρου 5 διορισμούς στο Συμβούλιο μετά από την ψήφιση του παρόντος Νόμου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 2)

Ποικιλίες Επιτρταπέζιων Σταφυλιών

1. Περλέτ (perlette)

2. Καρδινάλιος (cardinal)

3. Γκολτ (gold)

4. Σουλτανίνα (Sultana)

5. Τόμσον (thompson)

6. Αλφόνς λαβαλέ (alphonse lavalee)

7. Μπλακ μπιούτυ (black beauty)

8. Σουπέριορ (Superior)