Προοίμιο

Επειδή το εδάφιο (4) του άρθρου 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου προβλέπει ότι η γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου δεν εφαρμόζεται είτε για τους σκοπούς του πιο πάνω Νόμου, είτε για τους σκοπούς οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου εκτός αν Νόμος προβλέπει την εφαρμογή αυτή.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εφαρμογής της Γενικής Εκτίμησης για τους σκοπούς των περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας Κανονισμών του 1991 Νόμος του 1991.

Εφαρμογή της γενικής εκτίμησης

2. Η γενική εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία διενεργήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου θα εφαρμόζεται για τους σκοπούς των περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας Κανονισμών του 1990 από την 1η Ιανουαρίου 1991.