Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου (Ίδρυση Ταμείου για την Ανέγερση) Νόμος του 1991.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο:

“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή Διαχείρισης που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3~

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.

Ίδρυση Ταμείου

3.-(1) Ιδρύεται Ειδικό Ταμείο του οποίου οι πόροι θα διατεθούν για την ανέγερση των κτιρίων και όλων των βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου και την όλη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου.

(2) Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται:

(α) Από Κυβερνητικές χορηγίες~

(β) από δωρεές και εισφορές που θα γίνονται προς το Ταμείο από άτομα, από ιδρύματα, από οργανισμούς και από ομάδες ατόμων~

(γ) από οποιαδήποτε άλλη πηγή και νόμιμη δραστηριότητα.

Επιτροπή Διαχείρισης

4.-(1) Καθιδρύεται πενταμελής Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από σχετική πρόταση του Υπουργού.

(2) Τηρουμένων των οδηγιών και κανονισμών που εκδίδονται από τον Υπουργό, η Επιτροπή διαχειρίζεται τα οικονομικά του Ταμείου και αποφασίζει για κάθε δαπάνη που θα διενεργείται από το Ταμείο καθώς και για κάθε θέμα σχετιζόμενο με την ύπαρξη και λειτουργία του Ταμείου:

Νοείται ότι μέχρις ότου εκδοθούν τέτοιες οδηγίες και κανονισμοί θα εφαρμόζονται οι σχετικές πρόνοιες των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και των Κανονισμών Αποθηκών.

(3) Η Επιτροπή τελεί υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Υπουργού.

(4) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και δύο μέλη της Επιτροπής παρόντα αποτελούν απαρτία.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) η Επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία της.

Δραστηριότητες της Επιτροπής

5. Μέσα στα πλαίσια της άσκησης των κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εξουσιών της, η Επιτροπή μπορεί, με την εκάστοτε έγκριση του Υπουργού, να αναπτύσσει, είτε μόνη είτε με τη συνεργασία άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων οποιαδήποτε δραστηριότητα που να προάγει τους σκοπούς της ίδρυσης του Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου.

Φύλαξη και λογαριασμοί του Ταμείου

6. Το Ταμείο αποτελεί χωριστό ταμείο και τελεί υπό τη φύλαξη του Γενικού Λογιστή ο οποίος και τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς, εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις και προβαίνει στις εγκρινόμενες από την Επιτροπή πληρωμές.

Προϋπολογισμός Ταμείου

7.-(1) Το Ταμείο έχει δικό του Προϋπολογισμό που καταρτίζεται κάθε χρόνο από την Επιτροπή και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Ο Προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Ταμείου για κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

(3) Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα καταρτίζεται ο Προϋπολογισμός, στον οποίο θα εμφανίζεται η ανάλυση των κονδυλίων του πίνακα εσόδων και εξόδων.

Έλεγχος Ταμείου

8.-(1) Οι λογαριασμοί του Ταμείου καταρτίζονται το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρονται και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή.

(2) Η Επιτροπή αποστέλλει στον Υπουργό Οικονομικών αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των ελεγχθέντων λογαριασμών του Ταμείου μαζί με τη σχετική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή.

(3) Αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών του Ταμείου και της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή κατατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διάλυση Ταμείου

9. Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου κάθε χρηματικό ποσό που ανήκει στο Ταμείο περιέρχεται στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας.