Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Λειτουργίας Γραφείων Ενοικίασης Μηχανοκίνητων Δίκυκλων ή Τρίκυκλων Οχημάτων Νόμοι του 1991 μέχρι 1995 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Λειτουργίας Γραφείων Ενοικίασης Μηχανοκίνητων Δίκυκλων ή Τρίκυκλων Οχημάτων Νόμοι του 1991 μέχρι 1995.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

“άδεια” σημαίνει τη δυνάμει του άρθρου 4 χορηγούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας γραφείου ενοικίασης μηχανοκίνητων δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων~

“αδειούχο γραφείο” σημαίνει γραφείο σε σχέση με το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια στον ιδιοκτήτη του δυνάμει του άρθρου 4~

“γραφείο” σημαίνει οποιαδήποτε επιχείρηση που ασχολείται πάνω σε οργανωμένη βάση με την έναντι αμοιβής ενοικίαση μηχανοκίνητων δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων προς το κοινό μέσα στην επικράτεια της Δημοκρατίας~

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία~

“Ελεγκτής” σημαίνει το δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 15 οριζόμενο πρόσωπο~

“εταιρεία” σημαίνει εταιρεία εγγεγραμμένη δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και περιλαμβάνει οποιαδήποτε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία εγγεγραμμένη δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου~

“Έφορος” σημαίνει τον Έφορο Μηχανοκίνητων Οχημάτων όπως αυτός ορίζεται στους περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 μέχρι 1991~

“καθορισμένο” σημαίνει καθορισμένο με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 18~

“μηχανοκίνητο δίκυκλο όχημα ενοικίασης” σημαίνει μηχανοκίνητο δίκυκλο όχημα, περιλαμβανομένων των μοτοποδηλάτων, κατασκευασμένο ή διασκευασμένο για τη μεταφορά μέχρι δύο επιβατών, το οποίο χρησιμοποιείται για σκοπούς ενοικίασης προς το κοινό έναντι αμοιβής~

“μηχανοκίνητο τρίκυκλο όχημα ενοικίασης” σημαίνει τρίτροχη μοτοσυκλέτα.

Απαγόρευση ίδρυσης και λειτουργίας γραφείου χωρίς άδεια

3.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε πρόσωπο να ιδρύσει ή να λειτουργεί γραφείο, εκτός αν το πρόσωπο αυτό κατέχει, αναφορικά με το συγκεκριμένο γραφείο ισχύουσα άδεια που χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Γραφεία τα οποία κατά την αμέσως προηγούμενη ημέρα της έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υπήρχαν και λειτουργούσαν στην επικράτεια της Δημοκρατίας δικαιούνται να συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς άδεια και μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, αλλά μόνο για περίοδο μέχρι δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Χορήγηση ή ανανέωση άδειας

4.-(1) Για τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στον Έφορο γραπτή αίτηση πάνω στο καθορισμένο έντυπο το οποίο πρέπει να περιέχει τις καθορισμένες πληροφορίες και στοιχεία αναφορικά με τον αιτητή και το γραφείο που προτίθεται να ιδρύσει ή να διατηρήσει σε λειτουργία.

(2) Η άδεια χορηγείται εφόσον ο Έφορος ικανοποιηθεί, με βάση τα υποβαλλόμενα από τον αιτητή στοιχεία και πληροφορίες, ότι συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 7 και αφού καταβληθούν τα καθορισμένα τέλη.

(3) Η άδεια εκδίδεται πάνω στο καθορισμένο έντυπο και μπορεί να περιέχει τέτοιους όρους τους οποίους εύλογα θα καθορίσει ο Έφορος.

(4) Η διάρκεια ισχύος της άδειας, εφόσον αυτή δεν έχει προηγουμένως ανακληθεί ή ανασταλεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9, είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και αφού καταβληθούν τα καθορισμένα τέλη.

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας

5.-(1) Κάθε πρόσωπο ηλικίας είκοσι ενός ετών και άνω το οποίο είναι μόνιμος κάτοικος στην επικράτεια της Δημοκρατίας δικαιούται να αποκτήσει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας γραφείου εφόσον ικανοποιήσει τον Έφορο ότι-

(α) Μετέρχεται ή προτίθεται να μετέλθει το επάγγελμα του εκμισθωτή μηχανοκίνητων δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων~

(β) διαθέτει ήδη ή προτίθεται, μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία χορήγησης σ’ αυτόν της άδειας, να ιδρύσει γραφείο σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6~

(γ) είναι καλού χαρακτήρα, όπως τεκμαίρεται από σχετικό πιστοποιητικό που χορηγείται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας κατά τον καθορισμένο τρόπο και τύπο.

(δ) δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση~

(ε) μπορεί να συνεννοείται στην αγγλική γλώσσα για τις ανάγκες του επαγγέλματος του.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), η άδεια μπορεί να χορηγηθεί σε πρόσωπο το οποίο, ενώ δεν κατέχει το προσόν της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1), ικανοποιεί τον Έφορο ότι στο γραφείο απασχολεί ή θα απασχολεί συνεχώς πάνω σε πλήρη βάση άλλο ή άλλα πρόσωπα που κατέχουν το προσόν αυτό.

(3) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης εκ μέρους εταιρείας για τη χορήγηση της άδειας ο Έφορος οφείλει να πεισθεί για την ύπαρξη των πιο πάνω απαιτούμενων προσόντων σε σχέση με το διευθύνοντα σύμβουλο ή με ένα τουλάχιστον ομόρρυθμο εταίρο, ανάλογα με την περίπτωση.

Απαιτήσεις αναφορικά με το Γραφείο

6.-(1) Κάθε αδειούχο γραφείο οφείλει πάντοτε να πληρεί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) Να έχει δική του επωνυμία σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου·

(β) να είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένο και επιπλωμένο, με δική του τηλεφωνική εγκατάσταση, χωριστή πρόσβαση από δημόσιο δρόμο και να φέρει επιγραφή αναφορικά με την εκτελούμενη επιχείρηση:

Νοείται ότι αδειούχα γραφεία που είχαν εξασφαλίσει άδεια μεταξύ των ετών 1998 και 1999 και λειτουργούν εντός ξενοδοχεια κών χώρων και συγκροτημάτων και οι ιδιοκτήτες τους δε διατη ρούν οπουδήποτε αλλού άλλα γραφεία, δεν απαιτείται να έχουν χωριστή πρόσβαση από δημόσιο δρόμο.

(γ) ο αδειούχος ή τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού του, που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και μπορεί να συνεννοείται στην αγγλική γλώσσα, να βρίσκεται συνέχεια στο γραφείο κατά τις ώρες λειτουργίας του·

(δ) να διαθέτει επαρκή χώρο στάθμευσης ανάλογο με τα χρησιμοποιούμενα για την επιχείρηση του μηχανοκίνητα δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα.

(ε) να είναι αυτοτελές και ως χώρος να μην έχει οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με χώρους άλλων επιχειρήσεων:

Νοείται ότι αδειούχα γραφεία που είχαν εξασφαλίσει άδεια μεταξύ των ετών 1998 και 1999 και λειτουργούν εντός ξενοδοχεια κών χώρων και συγκροτημάτων και οι ιδιοκτήτες τους δε διατη ρούν οπουδήποτε αλλού άλλα γραφεία, μπορούν να έχουν οποια δήποτε άμεση σύνδεση με τους πιο πάνω χώρους και συγκροτή ματα.

(στ) να διαθέτει επαρκή αριθμό κρανών για ενοικίαση.

(2) Πρόσθετες απαιτήσεις αναφορικά με το γραφείο και τη λειτουργία του μπορούν να καθορισθούν με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Κατάθεση εγγύησης

7.-(1) Για τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας ο αιτητής απαιτείται να προσκομίσει απόδειξη κατάθεσης σ’ οποιαδήποτε τράπεζα ή τραπεζικό ίδρυμα μιας εγγύησης χίλιων λιρών σε μετρητά στο όνομα του Εφόρου ή τραπεζική εγγυητική επιστολή προς τον Έφορο για το ποσό αυτό:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η εγγύηση παρέχεται με τη μορφή τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, αυτή πρέπει να είναι διετούς τουλάχιστον ισχύος και να προσκομίζεται απόδειξη ανανέωσης της ένα τουλάχιστο μήνα πριν από τη λήξη της.

(2) Αν ως αποτέλεσμα κατάπτωσης της κατατεθείσας εγγύησης που επέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 16, το ποσό αυτής μειωθεί ή εκμηδενισθεί, ο αδειούχος υποχρεούται μέσα σε τριάντα ημέρες αφότου κληθεί από τον Έφορο να συμπληρώσει το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) ποσό αυτής.

(3) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης του αδειούχου, στην υποχρέωση δυνάμει του εδαφίου (2), ο Έφορος έχει εξουσία να αναστείλει την άδεια λειτουργίας του γραφείου για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψη αυτή.

(4) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ή παύσης για οποιοδήποτε λόγο της λειτουργίας αδειούχου γραφείου, ή κατατεθείσα εγγύηση θα παραμένει ισχύουσα για περίοδο ενός έτους μετά την ανάκληση της άδειας ή την παύση των εργασιών του γραφείου με σκοπό την ικανοποίηση τυχόν απαιτήσεων του είδους που προβλέπεται στο άρθρο 16~ μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής και την ικανοποίηση τυχόν απαιτήσεων, το υπόλοιπο της κατατεθείσας εγγύησης επιστρέφεται ή αποδεσμεύεται υπέρ του δικαιούχου ή των νόμιμων κληρονόμων του.

Θάνατος αδειούχου προσώπου

8. Η άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου παύει να ισχύει-

(α) Με το θάνατο του φυσικού προσώπου που είναι κάτοχος της:

Νοείται ότι ο Έφορος, κατόπιν αίτησης του εκτελεστή ή διαχειριστή του αποβιώσαντος, μπορεί να επιτρέψει, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5, σε πρόσωπο που υποδεικνύεται από τον πιο πάνω εκτελεστή ή διαχειριστή να συνεχίσει την επιχείρηση του γραφείου μέχρι πέρατος της διαχείρισης.

(β) Με τη διάλυση ή εκκαθάριση της εταιρείας κατόχου της.

Ανάκληση ή αναστολή ή μη ανανέωση άδειας

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Έφορος μπορεί να ανακαλεί ή να αναστέλλει ή να μην ανανεώνει τη δυνάμει του άρθρου 4 χορηγούμενη άδεια για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Αν η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας έχει εξασφαλισθεί κατόπιν δόλου, ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης ουσιώδους γεγονότος εν γνώσει του κατόχου της~ ή

(β) αν ο κάτοχος της έπαυσε να πληρεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 7 για τη χορήγηση της άδειας~ ή

(γ) αν ο κάτοχος της χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβαίνει ή επιτρέπει ή ανέχεται με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης που επιβάλλεται σ’ αυτόν δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 10(4), 11, 13 και 14 του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών~ ή

(δ) αν ο κάτοχος της χωρίς εύλογη αιτία παρακωλύει ή επιτρέπει ή ανέχεται την παρακώλυση οποιουδήποτε Ελεγκτή στην άσκηση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή αν αρνείται να συνεργασθεί ή να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε εντολή ή οδηγία του Ελεγκτή που δίνεται νόμιμα κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών.

(2) Προτού ο Έφορος ανακαλέσει, αναστείλει ή αρνηθεί την ανανέωση άδειας δυνάμει του εδαφίου (1), οφείλει να παράσχει προειδοποίηση τριών εβδομάδων στον κάτοχο της για την πρόθεση του αυτή, στην οποία θα αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι της ενέργειας αυτής και να δώσει ευκαιρία σ’ αυτόν να υποβάλει γραπτώς λόγους αντικρούοντες την ενέργεια αυτή.

Μεταβίβαση ή αλλαγή στην κυριότητα αδειούχου

10.-(1) Το δικαίωμα κυριότητας επί του γραφείου και της επωνυμίας αυτού επιτρέπεται να μεταβιβαστεί τηρουμένων των επόμενων διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(2) Για τη μεταβίβαση του πιο πάνω δικαιώματος κυριότητας απαιτείται η κατάρτιση γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κυρίου και του αποκτώντος ότι το δικαίωμα μεταβιβάζεται στον αποκτώντα.

(3) Η συμφωνία αυτή δεν παράγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα για σκοπούς του παρόντος Νόμου εκτός αν αντίγραφο της γνωστοποιηθεί στον Έφορο μέσα σε ένα μήνα από τη σύναψη της και εγκριθεί από αυτόν. Ο Έφορος δεν μπορεί να αρνηθεί την έγκριση του για τη συμφωνία μεταβίβασης εφόσον ο αποκτών πληρεί τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου για χορήγηση άδειας λειτουργίας γραφείου.

(4) Κάθε αλλαγή στη διεύθυνση αδειούχου γραφείου, καθώς και στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου ή των εταίρων εταιρείας κατόχου άδειας δυνάμει του παρόντος Νόμου πρέπει να γνωστοποιείται στον Έφορο από τον εκάστοτε υπεύθυνο για τη λειτουργία του γραφείου, ο οποίος οφείλει να υποβάλλει μαζί και τα αναγκαία στοιχεία και έγγραφα αναφορικά με την αλλαγή αυτή.

Απαιτήσεις αναφορικά με τα μηχανοκίνητα δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα ενοικίασης

11. Κάθε μηχανοκίνητο δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα ενοικίασης που χρησιμοποιείται από αδειούχο γραφείο οφείλει-

(α) Να πληρεί τις διατάξεις των εκάστοτε ισχύοντων αναφορικά με τα μηχανοκίνητα οχήματα νόμων, κανονισμών και διαταγμάτων~

(β) να είναι σε καλή κατάσταση από πλευράς οδικής ασφάλειας και να είναι διαθέσιμο για τεχνικό έλεγχο ή επιθεώρηση οποτεδήποτε ζητηθεί αυτό από τον Έφορο~

(γ) να φέρει το διακριτικό γνώρισμα της ιδιότητας του ως μηχανοκίνητου δίκυκλου ή τρίκυκλου οχήματος ενοικίασης σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο και τύπο~ και

(δ) να είναι ηλικίας όχι μεγαλύτερης των τριών ετών από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής του ως καινούργιου σ’ οποιαδήποτε χώρα ή, αν αυτό δεν έχει εγγραφεί, από την ημερομηνία που αγοράστηκε ως καινούργιο:

Νοείται ότι μπορεί να επιτραπεί η χρησιμοποίηση δίκυκλου ή τρίκυκλου οχήματος με κυβισμό μηχανής μέχρι 100 κυβικά εκατοστά, ως οχήματος ενοικίασης για επιπρόσθετη περίοδο μέχρι δύο έτη και με κυβισμό μηχανής πέραν των 100 κυβικών εκατοστών για επιπρόσθετη περίοδο μέχρι τρία έτη, με τον όρο ότι θα υποβάλλεται στον Έφορο κάθε έξι μήνες αναφορικά με το όχημα αυτό πιστοποιητικό επιθεώρησης της δυνάμει της οικείας νομοθεσίας αρμόδιας αρχής, το οποίο να βεβαιώνει την ικανοποιητική μηχανική κατάσταση και την καταλληλότητα χρησιμοποίησης του:

Νοείται περαιτέρω ότι, κατά τα πρώτα δύο έτη της εφαρμογής του παρόντος Νόμου, μπορεί να επιτραπεί η χρησιμοποίηση δίκυκλου ή τρίκυκλου οχήματος, το οποίο εχρησιμοποιείτο κατά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος Νόμου ως όχημα ενοικίασης-

(i) Για επιπρόσθετη περίοδο μέχρι τρία έτη, προκειμένου περί δίκυκλου ή τρίκυκλου οχήματος με κυβισμό μηχανής μέχρι 100 κυβικών εκατοστών, και

(ii) για επιπρόσθετη περίοδο μέχρι τέσσερα έτη, προκειμένου περί δίκυκλου ή τρίκυκλου οχήματος με κυβισμό μηχανής πέραν των 100 κυβικών εκατοστών,

με τον όρο ότι θα υποβάλλεται στον Έφορο κάθε έξι μήνες αναφορικά με το όχημα αυτό πιστοποιητικό επιθεώρησης της δυνάμει της οικείας νομοθεσίας αρμόδιας αρχής, το οποίο να βεβαιώνει την ικανοποιητική μηχανική κατάσταση και την καταλληλότητα χρησιμοποίησης του.

Τύπος σύμβασης ενοικίασης

12.-(1) Κάθε σύμβαση ενοικίασης μηχανοκίνητου δίκυκλου ή τρίκυκλου οχήματος πρέπει να καταρτίζεται γραπτώς σε δύο τουλάχιστον αντίγραφα το ένα από τα οποία θα παραδίδεται στο μισθωτή και το άλλο θα τηρείται σε ειδικό αρχείο του γραφείου για σκοπούς ελέγχου και επιθεώρησης.

(2) Πριν από κάθε κατάρτιση σύμβασης ενοικίασης ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής ή ο υπάλληλος του αδειούχου γραφείου υποχρεούται να ελέγχει κατά πόσο ο μισθωτής κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης της κατηγορίας του ενοικιαζόμενου οχήματος η οποία είτε να έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας είτε να αναγνωρίζεται από αυτή.

(3) Ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής ή ο υπάλληλος του αδειούχου γραφείου οφείλει σε κάθε περίπτωση να διαλαμβάνει στην κατά το εδάφιο (1) καταρτιζόμενη σύμβαση ενοικίασης ειδική πρόνοια που θα αναφέρει την υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη του ενοικιαζόμενου οχήματος του.

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών για παροχή πληροφοριών και καταχώρηση στοιχείων

13.-(1) Κάθε ιδιοκτήτης ή διευθυντής ή υπάλληλος αδειούχου γραφείου υποχρεούται, όταν του ζητηθεί αυτό, να παρέχει στοιχεία και πληροφορίες στον Έφορο ή στην Αστυνομική Δύναμη Κύπρου σχετικά με την ενοικίαση μηχανοκίνητων δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων της επιχείρησης.

(2) Κάθε ιδιοκτήτης ή διευθυντής ή υπάλληλος αδειούχου γραφείου οφείλει, όταν ενοικιάζει μηχανοκίνητο δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα ενοικίασης ή επιτρέπει ή ανέχεται να χρησιμοποιείται ή να οδηγείται αυτό σε οποιοδήποτε δημόσιο δρόμο από πρόσωπο που δεν ανήκει στο προσωπικό του γραφείου του, να καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο τον αριθμό εγγραφής και τον τύπο του οχήματος, το όνομα και τη διεύθυνση και τον αριθμό της ταυτότητας του μισθωτή, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης της σύμβασης ενοικίασης~ σε περίπτωση αλλοδαπού μισθωτή πρέπει επιπρόσθετα να καταχωρούνται στο πιο πάνω βιβλίο και τα στοιχεία του διαβατηρίου, η ημερομηνία αφίξεως του αλλοδαπού μισθωτή και η αναμενόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την επικράτεια της Δημοκρατίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα καθορίζεται εκάστοτε με κανονισμούς.

(3) Οι δυνάμει του εδαφίου (2) καταχωρήσεις θα γίνονται σε δύο αντίγραφα, το ένα από τα οποία θα αποσπάται και θα παραδίδεται στον προϊστάμενο του αστυνομικού σταθμού της περιοχής του γραφείου μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη στιγμή που έγινε η καταχώρηση.

(4) Το βιβλίο αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμο οποτεδήποτε για επιθεώρηση από οποιοδήποτε αστυνομικό όργανο ή Ελεγκτή.

Ανάρτηση πινακίδων μισθωμάτων

14. Το μίσθωμα για μηχανοκίνητο δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα ενοικίασης πρέπει να είναι λογικό, να καθορίζεται ανάλογα με τον τύπο και την ιπποδύναμη της μηχανής και να φαίνεται σε πινακίδα αναρτημένη σε περίοπτη θέση μέσα και έξω από το γραφείο.

Έλεγχος λειτουργίας γραφείων

15.-(1) Ο Έφορος εποπτεύει τη λειτουργία των γραφείων με σκοπό την παρακολούθηση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών.

(2) Για την αποτελεσματική εποπτεία της λειτουργίας των γραφείων ο Έφορος ορίζει Ελεγκτές από τους υπαλλήλους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

(3) Οι δυνάμει του εδαφίου (2) οριζόμενοι Ελεγκτές έχουν, εκτός των δυνάμει άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου παρεχόμενων εξουσιών ή καθηκόντων, και τις ακόλουθες εξουσίες ή καθήκοντα~

(α) Να εισέρχονται κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα σ’ οποιοδήποτε υποστατικό που χρησιμοποιείται ως γραφείο με σκοπό την εξέταση ή διερεύνηση οποιουδήποτε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών~

(β) να διατάσσουν τον οδηγό οποιουδήποτε μηχανοκίνητου δίκυκλου ή τρίκυκλου οχήματος ενοικίασης που βρίσκεται σε κίνηση να σταματήσει και να δώσει σ’ αυτούς οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών~

(γ) να απαιτούν από οποιοδήποτε αδειούχο ή υπάλληλο αδειούχου γραφείου την επίδειξη ή προσαγωγή οποιωνδήποτε αδειών, δελτίων ή άλλων εγγράφων των οποίων η φύλαξη ή τήρηση απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών~ ή

(δ) να ασκούν οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και καθήκοντα τους αναθέσει ο Έφορος σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών.

Κατάπτωση εγγύησης

16.-(1) Η δυνάμει του άρθρου 7 κατατιθέμενη εγγύηση χρησιμεύει για την ικανοποίηση απαιτήσεων που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από την έννομη σχέση της ενοικίασης από αδειούχο γραφείο μηχανοκίνητων δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων ενοικίασης.

(2) Αν για οποιαδήποτε απαίτηση του είδους που προβλέπεται στο εδάφιο (1) έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση εναντίον του αδειούχου, ο Έφορος προβαίνει σε κατάπτωση της εγγύησης για το ποσό της απαίτησης και την εξοφλεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτός από την προβλεπόμενη στο εδαφίο (3), ο Έφορος καλεί τον αδειούχο να δηλώσει κατά πόσο παραδέχεται την απαίτηση και σε περίπτωση γραπτής παραδοχής της απαίτησης παρέχεται σ’ αυτόν προθεσμία μέχρι τριάντα ημέρες για εξόφληση της, οπότε σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας χωρίς εξόφληση της παραδεκτής απαίτησης ο Έφορος προβαίνει σε κατάπτωση της εγγύησης για το πόσο της απαίτησης και την εξοφλεί. Σε περίπτωση μη παραδοχής της απαίτησης ο Έφορος ειδοποιεί σχετικά τον απαιτητή για τη δυνατότητα δικαστικής πλέον επιδίωξης της απαίτησης του.

(3) Aνεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), σε περίπτωση απαίτησης υποβαλλόμενης από αλλοδαπό ολιγοήμερης παραμονής στην επικράτεια της Δημοκρατίας για ποσό που δεν υπερβαίνει τις τριάντα λίρες ο Έφορος έχει εξουσία, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία να ακουστούν τα ενδιαφερόμενα μέρη, να αποφασίζει για την άμεση εξόφληση της απαίτησης με παράλληλη μερική κατάπτωση της εγγύησης~ η απόφαση αυτή κοινοποιείται γραπτώς στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αδικήματα και ποινές

17. Πρόσωπο το οποίο-

(α) Ιδρύει ή λειτουργεί γραφείο κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4~ ή

(β) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε υποχρέωση η οποία επιβάλλεται σ’ αυτό δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 10(4), 11, 12, 13 και 14~ ή

(γ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νόμιμη οδηγία ή εντολή που δίδεται σ’ αυτό από οποιοδήποτε Ελεγκτή ή παρακωλύει αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15~ ή

(δ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της άδειας που χορηγήθηκε σ’ αυτό δυνάμει του παρόντος Νόμου~ ή

(ε) ενώ δεν είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας λειτουργίας γραφείου, διαφημίζει ή χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο τον όρο “γραφείο ενοικίασης μηχανοκίνητων δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων” ή άλλο παρεμφερή όρο, επωνυμία ή επιγραφή,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές και, σε περίπτωση αδικήματος συνεχιζόμενης παράβασης, σε περαιτέρω χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα λίρες για κάθε ημέρα κατά την οποία συνεχίζεται η παράβαση.

Κανονισμοί

18.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Για τον καθορισμό κάθε ζητήματος το οποίο δυνάμει του παρόντος Νόμου χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό~

(β) για τον καθορισμό του τύπου των δυνάμει του παρόντος Νόμου προβλεπόμενων αιτήσεων, αδειών και άλλων εγγράφων και των πληρωτέων τελών αναφορικά με αυτά~

(γ) για τον καθορισμό πρόσθετων απαιτήσεων αναφορικά με το επίπεδο, τις διευκολύνσεις και τον εξοπλισμό των κτιριακών, γραφειακών και άλλων εγκαταστάσεων του αδειούχου γραφείου~

(δ) για την τήρηση από τον Έφορο τέτοιων μητρώων, αρχείων ή άλλων βιβλίων αναγκαίων για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου πρέπει να κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μέσα σε εξήντα ημέρες από την κατάθεση τους η Βουλή με απόφαση της δεν τους τροποποιήσει ή τους ακυρώσει ολικώς ή μερικώς, τότε αμέσως μετά την παρόδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σ’ αυτούς, από την ημέρα της δημοσίευσης τους. Σε περίπτωση τροποποίησης τους ολικώς ή μερικώς από τη Βουλή, αυτοί θα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως έχουν τροποποιηθεί και θα τίθενται σε ισχύ, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σ’ αυτούς, από την ημέρα της δημοσίευσης τους.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

19. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει σε ημερομηνία που θα οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
18 του Ν. 156(Ι)/2013Κατάργηση

Με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή το Ν. 156(Ι)/2013] καταργείται ο περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Λειτουργίας Γραφείων Ενοικίασης Μηχανοκίνητων Δίκυκλων Τρίκυκλων Οχημάτων Νόμος.