ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμος του 1991.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“αντικείμενο” σημαίνει αντικείμενο από πολύτιμο μέταλλο·

“αρχαία σφραγίδα” σημαίνει σφραγίδα που τοποθετήθηκε σε αντικείμενο από επίσημο οργανισμό σήμανσης αντικειμένων άλλης χώρας πριν από το 1900·

“βαθμός καθαρότητας” σε σχέση με πολύτιμο μέταλλο σημαίνει τον αριθμό των μερών κατά βάρος καθαρού πολύτιμου μετάλλου που υπάρχει σε κάθε 1000 μέρη κράματος·

“γνωστοποίηση” σημαίνει γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

“Διάταγμα” σημαίνει Διάταγμα που εκδίδεται με βάση τον παρόντα Νόμο και που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Οργανισμού, που θα είναι ο εκάστοτε Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας·

“εγκεκριμένο εργαστήριο” σημαίνει εργαστηριακή μονάδα που μετά από διαπίστευση εγκρίνεται από τον Οργανισμό με βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου·

“ελάχιστος επιτρεπτός βαθμός καθαρότητας” σε σχέση με πολύτιμο μέταλλο σημαίνει τον κατώτερο πρότυπο βαθμό καθαρότητας όπως καθορίζεται στο Πρότυπο, δηλαδή ο βαθμός 375 για το χρυσό και ο βαθμός 800 για το ασήμι·

“εξουσιοδοτημένος λειτουργός” σημαίνει πρόσωπο που εξουσιοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 31 του παρόντος Νόμου·

“επίσημη σφραγίδα” σημαίνει σφραγίδα που καθορίζεται με γνωστοποίηση και περιλαμβάνει το έμβλημα του Εργαστηρίου·

“εσωτερικοί κανονισμοί” σημαίνει τους κανονισμούς που εκδίδονται από το Συμβούλιο με έγκριση του Υπουργού·

“Εργαστήριον” σημαίνει αναλόγως της περιπτώσεως είτε το Διευθυντή, Προϊστάμενο ή μέλος του προσωπικού, είτε τον τόπο όπου διεξάγονται εργασίες του Οργανισμού·

“Κανονισμοί” σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τον παρόντα Νόμο·

“κατασκευαστής” σημαίνει πρόσωπο που επιδίδεται στην κατασκευή και /ή παραγωγή αντικειμένων·

"κοσμηματοπώλης" σημαίνει πρόσωπο που επιδίδεται στην εισαγωγή, πώληση, εμπορία ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή επί αντικειμένων·

“μεταχειρισμένο αντικείμενο” σημαίνει αντικείμενο που κατασκευάστηκε και πουλήθηκε λιανικώς πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου·

“Νόμοι του 1987” σημαίνει τους περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμους του 1987 ή οποιοδήποτε άλλο νόμο που τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά·

“Οργανισμός” σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα που καθιδρύεται με βάση το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου·

“πλατίνα” σημαίνει πλατίνα ή κράματα αυτής με βαθμό καθαρότητας όχι χαμηλότερο από 950·

“πολύτιμο μέταλλο” σε σχέση με οποιοδήποτε αντικείμενο σημαίνει χρυσό, ασήμι ή κράματα αυτών όπως αυτά καθορίζονται στο Πρότυπο·

“Προϊστάμενος” σημαίνει τον Προϊστάμενο του Εργαστηρίου που διορίζεται με βάση την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου·

“Πρότυπο” σημαίνει το Κυπριακό Πρότυπο CYS 74·

“πρότυπος βαθμός καθαρότητας” σημαίνει οποιοδήποτε από τους πρότυπους βαθμούς καθαρότητας που καθορίζονται στο Πρότυπο και χρήση του όρου αυτού για περιγραφή αντικειμένου έχει την έννοια ότι όλα τα μέρη του αντικειμένου εκείνου έχουν βαθμό καθαρότητας τουλάχιστον ίσο με το συγκεκριμένο εκείνο πρότυπο βαθμό·

“πουλώ και πώληση” με τις γραμματικές τους παραλλαγές περιλαμβάνει την έκθεση προς πώληση, την προσφορά, τη σύμβαση ή την πρόθεση πώλησης και κάθε διευθέτηση για πώληση που γίνεται άμεσα ή έμμεσα όπως επίσης και την ανταλλαγή·

“Συμβούλιο” σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος ·

“σφραγίδα βαθμού καθαρότητας” σημαίνει τη σφραγίδα που καθορίζεται με γνωστοποίηση και περιέχει τον πρότυπο βαθμό καθαρότητας στον οποίο έχει καταταχθεί συγκεκριμένο αντικείμενο·

“σφραγίδα μετάλλου” σημαίνει σφραγίδα που καθορίζεται με γνωστοποίηση και προσδιορίζει το είδος του πολύτιμου μετάλλου·

“σφραγίδα Οργανισμού” σημαίνει τη σφραγίδα που τοποθετείται σε επίσημα έγγραφα του Οργανισμού σύμφωνα με την παράγραφο (ια) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου·

“Υποστατικά” περιλαμβάνει-

(α) Τόπο στον οποίο διεξάγεται επιχείρηση, βιομηχανία, παραγωγή ή εμπόριο αντικειμένων, ή

(β) τόπο στον οποίο αποθηκεύονται, φυλάσσονται ή εκτίθενται αντικείμενα, ή

(γ) κατοικία, εφόσο οποιοδήποτε μέρος της χρησιμοποιείται για σκοπούς διεξαγωγής επιχείρησης, βιομηχανίας, παραγωγής ή εμπορίου αντικειμένων, ή

(δ) τόπο στον οποίο φυλάσσονται λογιστικά βιβλία ή άλλα έγγραφα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή επιχείρησης, βιομηχανίας, παραγωγής ή εμπορίου αντικειμένων,

και για τους σκοπούς του όρου αυτού “τόπος” περιλαμβάνει και οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΘΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθίδρυση Οργανισμού

3. Με τον παρόντα Νόμο καθιδρύεται νομικό πρόσωπο με το όνομα “Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα”.

Σκοποί του Οργανισμού

4. Σκοπός του Οργανισμού είναι η ανάπτυξη και προαγωγή του θεσμού της σήμανσης αντικειμένων, ιδιαίτερα-

(α) Με τη λήψη μέτρων για τη δημιουργία Εργαστηρίων ή την εξασφάλιση άλλων διευκολύνσεων για την εξέταση, έλεγχο και σήμανση αντικειμένων,

(β) με το συντονισμό σ’ ολόκληρη τη Δημοκρατία όλων των συναφών προς τους σκοπούς του Οργανισμού δραστηριοτήτων και τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς που ασχολούνται με συναφείς τομείς δραστηριότητας ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη και ενιαία προσέγγιση για θέματα που αφορούν αντικείμενα,

(γ) με την εξασφάλιση της αναγνώρισης του Οργανισμού σε οποιαδήποτε ξένη χώρα ή διεθνή οργανισμό και τη σύναψη συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης,

(δ) με την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της σήμανσης αντικειμένων και την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε διεθνείς συσκέψεις για συναφή θέματα,

(ε) με την προαγωγή του επαγγέλματος και της τέχνης της χρυσοχοϊας και αργυροχοϊας στη Δημοκρατία και στο εξωτερικό,

(στ) με τη λήψη οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέτρου που ο Οργανισμός θεωρεί ότι είναι αναγκαίο ή ότι συμβάλλει στην επίτευξη οποιουδήποτε από τους σκοπούς του.

Αρμοδιότητες του Οργανισμού

5.-(1) Ο Οργανισμός έχει την ευθύνη να προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Οργανισμός μπορεί με την έγκριση του Υπουργού να γίνει μέλος οποιουδήποτε σώματος ή οργανισμού του οποίου οι σκοποί ή οι δραστηριότητες είναι συναφείς με αυτούς του Οργανισμού.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Διοικητικό Συμβούλιο

6.-(1) Του Οργανισμού προϊσταται Συμβούλιο, το οποίο διοικεί τον Οργανισμό και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει ενδεκαμελές Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από-

(α) Τον Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας ο οποίος θα είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου,

(β) έξι πολίτες της Δημοκρατίας από τους οποίους τρεις θα προέρχονται από το Σύνδεσμο Χρυσοχόων - Αργυροχόων Κύπρου ή θα είναι κατασκευαστές, νοουμένου ότι δύο τουλάχιστον από αυτούς θα ασχολούνται με την κατασκευή αντικειμένων, ένας θα εκπροσωπεί το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ένας τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καταναλωτών και ένας οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό σύνδεσμο, και

(γ) τέσσερα μέλη από τη δημόσια υπηρεσία.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει ως Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου ένα από τα τρία μέλη που προέρχονται είτε από το Σύνδεσμο Χρυσοχόων - Αργυροχόων Κύπρου είτε από τους κατασκευαστές.

(4) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής. Το Υπουργικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση του μπορεί οποτεδήποτε να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου. Οποιοδήποτε μέλος, με εξαίρεση εκείνους που ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία, μπορεί οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της θητείας του να υποβάλει γραπτώς την παραίτηση του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο μπορεί νόμιμα να ενεργεί ανεξάρτητα από χηρεία στη σύνθεση του, εφόσο τα μέλη που εναπομένουν, αποτελούν απαρτία.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση κενώσεως θέσεως στο Συμβούλιο, αυτή συμπληρώνεται μέσα σε ένα μήνα, η θητεία όμως του νέου μέλους λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπόλοιπων μελών του Συμβουλίου.

(6) την απαιτούμενη για την έγκυρη διεξαγωγή των εργασιών του Συμβουλίου απαρτία αποτελούν έξι μέλη από τα οποία δύο τουλάχιστο πρέπει να είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας και δύο μη μέλη αυτής.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (ε) και (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.

(8) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος ασκεί όλες τις εξουσίες που παρέχονται στον Πρόεδρο με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εκτός από εκείνη που προβλέπεται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου.

(9) Η διεξαγωγή των εργασιών του Συμβουλίου ρυθμίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς.

(10) Στον Πρόεδρο, Διευθυντή και μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή ή επίδομα ή και τα δύο όπως καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

7.-(1) Για επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού το Συμβούλιο, επιπρόσθετα με οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες που παρέχονται σ’ αυτό με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

(α) Αποφασίζει με έγκριση του Υπουργού σχετικά με τη δημιουργία ή το κλείσιμο Εργαστηρίων ή τη διαπίστευση ως εγκεκριμένων εργαστηρίων υφιστάμενων εργαστηριακών μονάδων που βρίσκονται στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό στις οποίες διεξάγεται έλεγχος ή και σήμανση αντικειμένων,

(β) καταρτίζει εσωτερικούς κανονισμούς όσο αφορά την οργανωτική διάρθωση των υπηρεσιών του Οργανισμού,

(γ) καταρτίζει Κανονισμούς όσο αφορά τα σχέδια υπηρεσίας, τους γενικούς όρους υπηρεσίας του Προϊσταμένου και του προσωπικού και τις διαδικασίες για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας επί αυτών,

(δ) διορίζει τον Προϊστάμενο και το προσωπικό και ασκεί πειθαρχική εξουσία επί αυτών,

(ε) αποφασίζει, με τη θετική ψήφο του Προέδρου, για τις διαδικασίες τεχνικού ελέγχου και κατάρτισης προσωπικού,

(στ) αποφασίζει, με τη θετική ψήφο δύο τουλάχιστο μελών του, που προέρχονται από το Σύνδεσμο Χρυσοχόων - Αργυροχόων Κύπρου ή τους κατασκευαστές ή το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, για την οικονομική διαχείριση του Οργανισμού,

(ζ) καταρτίζει και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού,

(η) καταρτίζει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους έκθεση πεπραγμένων του Οργανισμού,

(θ) καθορίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τα τέλη για-

(i) Τον έλεγχο και τη σήμανση αντικειμένων,

(ii) την εγγραφή ή ανανέωση των σφραγίδων κατασκευαστή,

(iii) την προμήθεια αγγελιών ή άλλων εντύπων, και

(iv) υπηρεσίες ή άλλες διευκολύνσεις που δυνατό να προσφέρει ο Οργανισμός~

(ι) αποφασίζει για τη σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών,

(ια) μεριμνά για τη σφραγίδα του Οργανισμού και την ασφαλή φύλαξη της~ η σφραγίδα του Οργανισμού τίθεται μόνο σε έγγραφα που εγκρίνει ο Οργανισμός και χρησιμοποιείται μόνο από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Πρόεδρο,

(ιβ) καταρτίζει και προτείνει Κανονισμούς, και

(ιγ) αποφασίζει για όλα τα άλλα θέματα που έχουν σχέση με τη διοίκηση και τη διαχείριση του Οργανισμού~ τις αρμοδιότητες του για τα θέματα αυτά μπορεί να τις εκχωρεί στο Διευθυντή.

(2) Σε περίπτωση αδιεξόδου κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικών με την οικονομική διαχείριση, τα τέλη, τους όρους υπηρεσίας του προσωπικού, και γενικά την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού, το Συμβούλιο παραπέμπει το θέμα σε διαιτησία στον Υπουργό του οποίου η απόφαση θα είναι τελειωτική.

Διευθυντής

8.-(1) Ο Διευθυντής, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Συμβουλίου, προϊσταται των υπηρεσιών του Οργανισμού, ασκεί τις εξουσίες και εκτελεί τα καθήκοντα τα οποία ανατίθενται σ’ αυτόν με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς.

(2) Άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (1) ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Είναι ο Γραμματέας του Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του οποίου συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου,

(β) εφαρμόζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου,

(γ) ασκεί εποπτεία στον Προϊστάμενο, ο οποίος έχει την ευθύνη της από ημέρα σε ημέρα αποδοτικής λειτουργίας του Εργαστηρίου, όσο αφορά-

(i) Tη χωρίς χρονοτριβή δειγματοληψία, έλεγχο και σήμανση αντικειμένων,

(ii) τη διασφάλιση ομοιομορφίας στις διαδικασίες δειγματοληψίας, ελέγχου και σήμανσης αντικειμένων,

(δ) εκδίδει οδηγίες για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου,

(ε) ετοιμάζει εκθέσεις προς το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του Εργαστηρίου,

(στ) συμβουλεύει το Συμβούλιο για την αναγκαιότητα έκδοσης Κανονισμών ή εσωτερικών κανονισμών,

(ζ) συμβουλεύει το Συμβούλιο για αναθεώρηση των τελών που προβλέπονται στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου,

(η) συμβουλεύει το Συμβούλιο για θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου, και

(θ) είναι ο γραμματέας οποιωνδήποτε συμβουλευτικών επιτροπών το Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο.

(3) Ο Διευθυντής μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου, να εκχωρεί οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες του που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, σε λειτουργό ή λειτουργούς του Κυπριακού Οργανισμού Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας.

ΜΕΡΟΣ IV ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
Μητρώο Κατασκευαστών

9. Ο Οργανισμός τηρεί Μητρώο Κατασκευαστών και Μητρώο Κοσμηματοπωλών. Κάθε κατασκευαστής και κάθε κοσμηματοπώλης πρέπει να μεριμνά για την καταχώρηση των στοιχείων του στο αντίστοιχο Μητρώο και για την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής. Το πιστοποιητικό εγγραφής πρέπει να αναρτάται σε περίοπτο σημείο των υποστατικών του κατασκευαστή ή του κοσμηματοπώλη, όπου αυτός συνήθως συναλλάσσεται.

ΜΕΡΟΣ V ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ
Εγκεκριμένη σφραγίδα

10. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“εγκεκριμένη σφραγίδα” σημαίνει-

(α) Σφραγίδα που αποτελείται από-

(i) την επίσημη σφραγίδα, και

(ii) τη σφραγίδα βαθμού καθαρότητας, ή

(β) σφραγίδα που τέθηκε σε αντικείμενο από επίσημη αρχή σήμανσης αντικειμένων άλλης χώρας με την οποία ο Οργανισμός έχει συμφωνία, ή

(γ) την Κοινή Σφραγίδα Ελέγχου (Common Control Mark) της Σύμβασης για Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα του 1972, που κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Κυρωτικό) Νόμο του 2006.

Σφραγίδα κατασκευαστή

11.-(1) Κάθε σφραγίδα κατασκευαστή που εγγράφεται με βάση το παρόν άρθρο, πρέπει να περιέχει τα αρχικά γράμματα του ονόματος του κατασκευαστή και να έχει τέτοια μορφή, ώστε να είναι στο σύνολο της αποδεκτή από τον Οργανισμό.

(2) Η αίτηση για εγγραφή ή για ανανέωση της σφραγίδας κατασκευαστή πρέπει να συνοδεύεται με τα στοιχεία του κατασκευαστή, δείγματα της σφραγίδας και τα τέλη εγγραφής ή ανανέωσης και να υποβάλλεται προς τον Οργανισμό.

(3) Η ισχύς της σφραγίδας κατασκευαστή διαρκεί για δέκα χρόνια~ο κατασκευαστής έχει δικαίωμα ανανέωσης της οποτεδήποτε μέχρι και έξι μήνες μετά τη λήξη των δέκα χρόνων~ σε ενάντια περίπτωση η σφραγίδα αυτή ακυρώνεται.

(4) Ο Οργανισμός τηρεί “Μητρώο Σφραγίδων Κατασκευαστών” στο οποίο καταχωρείται κάθε σφραγίδα εγγεγραμμένη με βάση το παρόν άρθρο.

Σφραγίδα Εργαστηρίου

12.-(1) Ο Οργανισμός μπορεί να εγγράψει δική του σφραγίδα καλούμενη σφραγίδα Εργαστηρίου. Η σφραγίδα αυτή τίθεται, κατά την κρίση του Εργαστηρίου, σε αντικείμενο αντί της σφραγίδας κατασκευαστή, σε περιπτώσεις που το αντικείμενο υποβάλλεται για σήμανση από πρόσωπο που δεν έχει εγγεγραμμένη επ’ ονόματι του σφραγίδα κατασκευαστή.

(2) Εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, οι διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 19 του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και για τη σφραγίδα Εργαστηρίου.

Σήμανση αντικειμένων

13.-(1) Προτού ένα αντικείμενο παραδοθεί στο Εργαστήριο για επίθεση της εγκεκριμένης σφραγίδας πρέπει να φέρει τη σφραγίδα κατασκευαστή, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει κάμει ειδικές διευθετήσεις για επίθεση της σφραγίδας κατασκευαστή από το Εργαστήριο ταυτόχρονα με την εγκεκριμένη σφραγίδα.

(2) Αντικείμενο που υποβάλλεται για σήμανση και του οποίου διαπιστώνεται ότι όλα τα μέρη, μετά από έλεγχο, έχουν βαθμό καθαρότητας τουλάχιστον ίσο με τον ελάχιστο επιτρεπτό βαθμό καθαρότητας του συγκεκριμένου πολύτιμου μετάλλου, σφραγίζεται ως ακολούθως:

(α) Αν αποτελείται από ένα μόνο πολύτιμο μέταλλο, με την εγκεκριμένη σφραγίδα,

(β) αν αποτελείται από δύο ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα και πληροί τις προϋποθέσεις του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους αυτού, και

(γ) αν αποτελείται από ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα και άλλα υλικά και πληροί τις προϋποθέσεις του Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους αυτού.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αντικείμενο σφραγίζεται με τη σφραγίδα βαθμού καθαρότητας ως ακολούθως-

(α) Αν ο βαθμός καθαρότητας του συμπίπτει με ένα από τους πρότυπους βαθμούς καθαρότητας, με εκείνη τη σφραγίδα βαθμού καθαρότητας που αντιστοιχεί με το συγκεκριμένο πρότυπο βαθμό, ή

(β) αν ο βαθμός καθαρότητας του εμπίπτει μεταξύ δύο πρότυπων βαθμών καθαρότητας, με τη σφραγίδα βαθμού καθαρότητας του κατώτερου, μεταξύ των δύο, πρότυπου βαθμού καθαρότητας.

(4) Αντικείμενο στο οποίο χρησιμοποιείται οποιοδήποτε υλικό συγκόλλησης σφραγίζεται με την εγκεκριμένη σφραγίδα μόνο-

(α) Αν το Εργαστήριο είναι της γνώμης ότι το υλικό συγκόλλησης δε χρησιμοποιείται σε υπερβολικό βαθμό,

(β) αν, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που το Εργαστήριο αποφασίσει διαφορετικά, το μεταλλικό υλικό συγκόλλησης που χρησιμοποιείται σε αντικείμενο από-

(i) Χρυσό, είναι χρυσός με βαθμό καθαρότητας όχι χαμηλότερο από τον πρότυπο βαθμό καθαρότητας στον οποίο έχει καταταχθεί το αντικείμενο, εκτός στην περίπτωση που χρησιμοποιείται-

(αα) Σε αντικείμενο που έχει καταταχθεί στον πρότυπο βαθμό καθαρότητας 916 και είναι χρυσός με βαθμό καθαρότητας όχι χαμηλότερο από 750,

(ββ) σε αντικείμενο με πολύ λεπτό πλέξιμο ή σε ωρολογοθήκη που έχει καταταχθεί στον πρότυπο βαθμό καθαρότητας 750 και είναι χρυσός με βαθμό καθαρότητας όχι χαμηλότερο από 740, και

(γγ) σε αντικείμενο από λευκό χρυσό που έχει καταταχθεί στους πρότυπους βαθμούς καθαρότητας 585 ή 750 είναι χρυσός με βαθμο καθαρότητας όχι χαμηλότερο από 500,

(ii) ασήμι, είναι ασήμι με βαθμό καθαρότητας όχι χαμηλότερο από 650, και

(γ) αν στην περίπτωση που χρησιμοποιείται μεταλλικό υλικό συγκόλλησης με βαθμό καθαρότητας χαμηλότερο από τον πρότυπο βαθμό καθαρότητας στον οποίο έχει καταταχθεί το αντικείμενο ή συνθετικό υλικό συγκόλλησης, χρησιμοποιείται στην ποσότητα που είναι απαραίτητη για τη συνένωση των μερών του αντικειμένου και δε χρησιμοποιείται για ενδυνάμωση, αύξηση του βάρους, γέμισμα ή άλλως πως.

(5) Αν-

(α) Το Εργαστήριο αρνηθεί να σφραγίσει αντικείμενο που υποβάλλεται για σήμανση με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και

(β) το πρόσωπο που υποβάλλει το αντικείμενο παραπέμψει το θέμα γραπτώς στο Συμβούλιο,

το Συμβούλιο εξετάζει την περίπτωση, και εάν είναι της γνώμης ότι το Εργαστήριο αδικαιολόγητα αρνήθηκε να σφραγίσει το αντικείμενο, δίδει οδηγίες στο Εργαστήριο να το σφραγίσει με την εγκεκριμένη σφραγίδα.

Μετατροπή σφραγισμένων αντικειμένων

14.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου “μη ενδεδειγμένη μετατροπή” σημαίνει προσθήκη ή μετατροπή ή επιδιόρθωση η οποία έχει γίνει σε αντικείμενο που φέρει εγκεκριμένη σφραγίδα και

(α) Η οποία αντιβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ή

(β) στην περίπτωση αντικειμένου, που φέρει σφραγίδα που τέθηκε με βάση τις πρόνοιες διεθνούς σύμβασης από επίσημη αρχή σήμανσης αντικειμένων άλλης χώρας και που θα χρειαζόταν την έγκριση του Εργαστηρίου σε περίπτωση που τέτοια προσθήκη, μετατροπή ή επιδιόρθωση γινόταν στη Δημοκρατία.

(2) Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζεται εάν, μετά την προσθήκη, μετατροπή ή επιδιόρθωση το αντικείμενο έχει υποβληθεί στο Εργαστήριο για έλεγχο και επανασήμανση με οποιεσδήποτε επιπρόσθετες σφραγίδες που κρίνονται απαραίτητες με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (5) μέχρι (7) οποιοσδήποτε προσθέτει, μετατρέπει ή επιδιορθώνει αντικείμενο που φέρει εγκεκριμένη σφραγίδα, εκτός εάν έχει εξασφαλίσει τη γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου, είναι ένοχος αδικήματος.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), οποιοσδήποτε διαγράφει, αφαιρεί, παραποιεί ή άλλως πως τροποποιεί σφραγίδα που έχει τεθεί σε αντικείμενο, εκτός εάν έχει εξασφαλίσει τη γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου, είναι ένοχος αδικήματος.

Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού “σφραγίδα” σημαίνει-

(α) Την εγκεκριμένη σφραγίδα,

(β) τη σφραγίδα μετάλλου,

(γ) τη σφραγίδα κατασκευαστή, ή

(δ) οποιαδήποτε άλλη σφραγίδα που προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο.

(5) Η παραμόρφωση αντικειμένου σε βαθμό που καθιστά το αντικείμενο κατάλληλο μόνο για επανακατασκευή, δεν αποτελεί αδίκημα με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3) ή (4).

(6) Η προσθήκη σε αντικείμενο σε περίπτωση που-

(α) Ο χαρακτήρας του αντικειμένου και ο σκοπός για τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραμένει αναλλοίωτος,

(β) η προσθήκη είναι από το ίδιο πολύτιμο μέταλλο όπως αυτό του αντικειμένου,

(γ) ο βαθμός καθαρότητας του πολύτιμου μετάλλου που προστέθηκε δεν είναι χαμηλότερος από τον πρότυπο βαθμό καθαρότητας στον οποίο το αντικείμενο έχει καταταχθεί, και

(δ) η ποσότητα του μετάλλου που προστέθηκε δεν υπερβαίνει-

(i) Το ένα γραμμάριο χρυσού ή πέντε γραμμάρια ασημιού ανάλογα με την περίπτωση, και

(ii) το πενήντα τοις εκατό του βάρους που είχε το αντικείμενο πριν γίνει η προσθήκη,

δεν αποτελεί αδίκημα με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3).

(7) Η επικάλυψη ολόκληρου ή μέρους-

(α) Αντικειμένου από χρυσό, εάν η επικάλυψη είναι από χρυσό με βαθμό καθαρότητας όχι χαμηλότερο από τον πρότυπο βαθμό καθαρότητας στον οποίο το αντικείμενο έχει καταταχθεί, ή

(β) αντικειμένου από ασήμι, εάν η επικάλυψη είναι από ασήμι με βαθμό καθαρότητας όχι χαμηλότερο από τον πρότυπο βαθμό καθαρότητας στον οποίο το αντικείμενο έχει καταταχθεί, ή

(γ) αντικειμένου από ασήμι, εάν η επικάλυψη είναι από χρυσό με βαθμό καθαρότητας όχι χαμηλότερο από τον ελάχιστο αποδεκτό βαθμό καθαρότητας, ή

(δ) αντικειμένου από χρυσό ή ασήμι εάν η επικάλυψη είναι από ρόδιο,

νοουμένου ότι το πάχος της επικάλυψης δεν υπερβαίνει τα δύο μικρότερα σε οποιοδήποτε σημείο, δεν αποτελεί αδίκημα με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3) ή (4).

(8) Σε περίπτωση που δίδεται έγκριση με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3) ή (4), το Εργαστήριο δύναται να θέσει ως όρο όπως το αντικείμενο για το οποίο έγινε η αίτηση ή οποιαδήποτε προσθήκη που έγινε σ’ αυτό, υποβληθεί εκ νέου για έλεγχο και σήμανση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου.

(9) Εάν-

(α) Αίτηση για έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) ή (4) απορριφθεί από το Εργαστήριο, και

(β) ο αιτητής παραπέμψει το θέμα γραπτώς στο Συμβούλιο,

το Συμβούλιο εξετάζει την περίπτωση, και εάν είναι της γνώμης ότι το Εργαστήριο αδικαιολόγητα απέρριψε την αίτηση, δίδει οδηγίες όπως την εγκρίνει.

Ασφράγιστο αντικείμενο

15. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ένα αντικείμενο είναι ασφράγιστο-

(α) Εάν δε φέρει την εγκεκριμένη σφραγίδα και τη σφραγίδα κατασκευαστή, ή

(β) εάν το αντικείμενο έτυχε μη ενδεδειγμένης μετατροπής.

Ανάρτηση αγγελίας

16.-(1) Κάθε κατασκευαστής πρέπει να έχει αναρτημένη πάντοτε, σε περίοπτο σημείο των υποστατικών του, όπου συνήθως συναλλάσσεται, αγγελία καθορισμένου τύπου την οποία προμηθεύει ο Οργανισμός και στην οποία περιγράφεται η εγκεκριμένη σφραγίδα και επεξηγείται ο τρόπος σήμανσης.

(2) Κατασκευαστής που δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ένοχος αδικήματος.

(3) Ο Οργανισμός χρεώνει τα καθορισμένα τέλη για την προμήθεια του εντύπου της αγγελίας που πρέπει να αναρτάται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Απαγορευμένες περιγραφές ασφράγιστων αντικειμένων

17.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οποιοσδήποτε κατά τη διεξαγωγή εμπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλματος-

(α) Επιθέτει σε ασφράγιστο αντικείμενο, περιγραφή που τείνει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ολόκληρο το αντικείμενο ή μέρος αυτού είναι κατασκευασμένο από χρυσό ή ασήμι, ή

(β) επιθέτει σε αντικείμενο περιγραφή που περιέχει αριθμό ο οποίος συμπίπτει με ένα από τους πρότυπους βαθμούς καθαρότητας, ή

(γ) πουλεί ασφράγιστο αντικείμενο στο οποίο έχει επιτεθεί περιγραφή που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο,

είναι ένοχος αδικήματος.

(2) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις περιγραφών που επιτρέπονται με βάση τις διατάξεις του Μέρους Ι του Παραρτήματος Ι του παρόντος Νόμου.

(3) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των αντικειμένων που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος Ι του παρόντος Νόμου.

(4) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 5 των περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμων του 1987 (έννοια του όρου “ανακριβής εμπορική περιγραφή” ως περιγραφή που είναι ανακριβής σε βαθμό που εξ αντικειμένου μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση), εμπορική περιγραφή που αναφέρεται στο βαθμό καθαρότητας οποιουδήποτε πολύτιμου μετάλλου, είτε σε μέρη ανά χίλια είτε άλλως πως, θεωρείται ανακριβής εμπορική περιγραφή εάν η ένδειξη αυτή είναι ανακριβής σε οποιαδήποτε έκταση ή βαθμό, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η ένδειξη αναφέρεται σε βαθμό καθαρότητας χαμηλότερο από τον πραγματικό.

(5) Περιγραφές που σχετίζονται με το βαθμό καθαρότητας πολύτιμων μετάλλων ερμηνεύονται σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ του Παραρτήματος Ι.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) “Διαφήμιση” περιλαμβάνει κατάλογο, εγκύκλιο και τιμοκατάλογο~

(β) το άρθρο 6 των περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμων (που δίδει την έννοια του όρου “επίθεση εμπορικής περιγραφής”) εφαρμόζεται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) για την ερμηνεία αναφορών σε περιγραφές που τίθενται σε αντικείμενα, όπως εφαρμόζεται στους εν λόγω Νόμους για την ερμηνεία αναφορών σε εμπορικές περιγραφές~

(γ) οποιοσδήποτε εκθέτει αντικείμενα ή έχει στην κατοχή του αντικείμενα με πρόθεση να τα διαθέσει, θεωρείται ότι τα προσφέρει προς πώληση.

(7) Οπουδήποτε σε διαφήμιση χρησιμοποιείται περιγραφή σε σχέση με οποιαδήποτε κατηγορία αντικειμένων, για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει διαπραχθεί αδίκημα με βάση-

(α) Την παράγραφο (α) ή (β) του εδαφίου (1), ή

(β) την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) στην περίπτωση που το πρόσωπο που δημοσιεύει ή εκθέτει τη διαφήμιση, προμηθεύει ή προσφέρει προς πώληση αντικείμενα της κατηγορίας εκείνης,

η περιγραφή θα εκλαμβάνεται ότι αφορά όλα τα αντικείμενα της κατηγορίας, είτε υπάρχουν κατά το χρόνο που δημοσιεύεται η διαφήμιση, είτε όχι.

(8) Το εδάφιο (3) του άρθρου 7 των περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμων εφαρμόζεται για να διαπιστωθεί κατά πόσο οποαδήποτε αντικείμενα ανήκουν στην κατηγορία που αναφέρεται στην περιγραφή που χρησιμοποιήθηκε σε διαφήμιση.

(9) Το εδάφιο (2) του άρθρου 2 των περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμων εφαρμόζεται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Χειρισμός από το Εργαστήριο μη εγκεκριμένων σφραγίδων

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) το Εργαστήριο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να ακυρώσει ή να εξαλείψει οποιαδήποτε σφραγίδα σε αντικείμενο η οποία προσομοιάζει με την εγκεκριμένη σφραγίδα (είτε φαίνεται να είναι εγκεκριμένη σφραγίδα είτε κατά τη γνώμη του Εργαστηρίου μπορεί να εκληφθεί σαν τέτοια) εάν το Εργαστήριο ικανοποιηθεί ότι η σφραγίδα αυτή-

(α) Δεν έχει τεθεί με βάση τον παρόντα Νόμο από το Εργαστήριο ή εγκεκριμένο εργαστήριο, ή

(β) δεν αποτελεί αληθινή περιγραφή, διότι το αντικείμενο φαίνεται να έχει υποστεί μη ενδεδειγμένη μετατροπή.

(2) Το Εργαστήριο δεν μπορεί να εξαλείψει “αρχαία σφραγίδα”, παρά μόνο με την έγκριση του ιδιοκτήτη ή του προσώπου που έχει το αντικείμενο στην κατοχή του, μπορεί όμως να την ακυρώσει κατά τρόπο που θα καθοριστεί από το Συμβούλιο.

(3) Εάν αποδειχθεί ότι το Εργαστήριο έχει-

(α) Ακυρώσει ή εξαλείψει σύμφωνα με το εδάφιο (1) οποιαδήποτε σφραγίδα που με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου έχει τεθεί από το Εργαστήριο ή εγκεκριμένο εργαστήριο σε αντικείμενο, το οποίο δεν έτυχε μη ενδεδειγμένης μετατροπής, ή

(β) εξαλείψει οποιαδήποτε “αρχαία σφραγίδα” που βρίσκεται σε αντικείμενο, ο Οργανισμός και όχι οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, είναι υπεύθυνος έναντι του δικαιούχου του αντικειμένου για οποιεσδήποτε ζημιές προκληθούν.

(4) Σ’ οποιαδήποτε αγωγή εναντίον του Οργανισμού με βάση το εδάφιο (3), αποτελεί υπεράσπιση για τον Οργανισμό εάν αποδείξει ότι το Εργαστήριο είχε λόγο να πιστεύει ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α) ή (β) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.

ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αδικήματα και ποινές

19.-(1) Οποιοσδήποτε-

(α) Πουλεί ασφράγιστο αντικείμενο, ή

(β) πουλεί αντικείμενο που φέρει οποιαδήποτε σφραγίδα που μπορεί να εκληφθεί σαν εγκεκριμένη σφραγίδα και που με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 18 του παρόντος Νόμου θα μπορούσε, εάν το αντικείμενο βρισκόταν στην κατοχή του Εργαστηρίου, να ακυρωθεί ή να εξαλειφθεί, ή

(γ) πουλεί από πόρτα σε πόρτα αντικείμενα λιανικώς, εκτός εάν φέρει πιστοποιητικό εγγραφής του ιδίου ή του εργοδότη του που εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, ή

(δ) σφραγίζει χωρίς την εξουσιοδότηση του Οργανισμού, αντικείμενο με σφραγίδα την οποία παρουσιάζει σαν σφραγίδα κατασκευαστή εγγεγραμμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή σαν σφραγίδα Εργαστηρίου, ή

(ε) με πρόθεση να εξαπατήσει, παραποιεί σφραγίδα ή μήτρα, ή

(στ) χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση ή δικαιολογία, έχει στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχο του οτιδήποτε το οποίο είναι και το οποίο γνωρίζει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι είναι πλαστή μήτρα ή αντικείμενο (είτε είναι από πολύτιμο μέταλλο είτε όχι) που φέρει παραποιημένη οποιαδήποτε σφραγίδα, ή

(ζ) πουλεί παραποιημένη μήτρα ή αντικείμενο που φέρει παραποιημένη σφραγίδα, ή

(η) χρησιμοποιεί, εγγράφει ή επιθέτει σφραγίδα που είναι πανομοιότυπη με οποιαδήποτε σφραγίδα που καθορίστηκε με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ως εγκεκριμένη σφραγίδα ή που προσομοιάζει με τέτοια σφραγίδα ώστε να είναι πιθανό να εκληφθεί σαν τέτοια, ή

(θ) αφαιρεί σφραγίδα από αντικείμενο με πρόθεση την επανατοποθέτηση της σε άλλο αντικείμενο (είτε είναι από πολύτιμο μέταλλο είτε όχι) ή προσθέτει σε αντικείμενο σφραγίδα που έχει αφαιρεθεί από άλλο αντικείμενο (είτε είναι από πολύτιμο μέταλλο είτε όχι),

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι τρεις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή και στις δύο ποινές~ σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια, ή και στις δύο ποινές.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1)-

“μήτρα” σημαίνει ολόκληρο ή μέρος μεταλλικής πλάκας, εργαλείου ή οργάνου με το οποίο μπορεί κάποιος να επιθέτει σε οποιοδήποτε μέταλλο σφραγίδα που είναι ή μπορεί να εκληφθεί ότι είναι εγκεκριμένη σφραγίδα ή σφραγίδα κατασκευαστή.

“σφραγίδα” σημαίνει σφραγίδα η οποία είναι ή μπορεί να εκληφθεί ότι είναι εγκεκριμένη σφραγίδα ή σφραγίδα κατασκευαστή.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) πρόσωπο θεωρείται ότι πουλεί παραποιημένη μήτρα ή αντικείμενο που φέρει παραποιημένη σφραγίδα, εάν πουλεί μήτρα ή αντικείμενο, ενώ γνωρίζει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι η μήτρα ή η σφραγίδα είναι παραποιημένη.

Αποκάλυψη πληροφοριών

20. Οποιοσδήποτε, ο οποίος ασκεί εξουσία με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς, αποκαλύψει σε άλλο πρόσωπο οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με επαγγελματικά μυστικά και διαδικασίες οποιουδήποτε κατασκευαστή την οποία απέκτησε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εκτός εάν η αποκάλυψη έγινε κατά ή για την εκπλήρωση από τον ίδιο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο καθηκόντων που απορρέουν με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς, είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή και στις δύο ποινές~ σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές.

Ευθύνη εργοδότη

21.-(1) Εργοδότης, ο οποίος γνωρίζει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι πρόσωπο που εργοδοτείται από αυτόν έχει παραβεί κατά τη διάρκεια της εργοδότησης του οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή οποιοδήποτε Κανονισμό, θεωρείται ότι παρακίνησε την παράβαση της διάταξης αυτής~ τέτοια παρακίνηση δε θεωρείται ότι έγινε, εάν ο εργοδότης, εντός επτά ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση της παράβασης, ή σχημάτισε την εύλογη πεποίθηση ότι έγινε η παράβαση, γνωστοποίησε προς τον Οργανισμό το όνομα του παραβάτη, την ημερομηνία και άλλες λεπτομέρειες της παράβασης.

(2) Όποιος, με βάση το εδάφιο (1), θεωρείται ότι παρακίνησε τη διάπραξη αδικήματος κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, υπόκειται στις ίδιες κυρώσεις σαν να είχε ο ίδιος παραβεί τη σχετική διάταξη.

Αδικήματα εταιρειών και αξιωματούχων

22.-(1) Όταν το πρόσωπο που διαπράττει αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών είναι εταιρεία, εκτός από την ίδια την εταιρεία, οποιοσδήποτε είχε τη διεύθυνση και την ευθύνη έναντι της εταιρείας για τη διεξαγωγή των εργασιών της κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος, είναι ένοχος αδικήματος.

(2) Κανένα πρόσωπο δεν είναι ποινικά υπεύθυνο με βάση το εδάφιο (1), εάν αποδείξει ότι το αδίκημα διαπράχθηκε εν αγνοία του ή ότι επέδειξε κάθε επιμέλεια για να παρεμποδίσει τη διάπραξη του.

(3) Ανεξάρτητα από οτιδήποτε διαλαμβάνεται στο εδάφιο (1), οποτεδήποτε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών έχει διαπραχθεί αδίκημα από εταιρεία και εφόσο αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή ανοχή, ή ότι οφείλεται σε αμέλεια οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλου αξιωματούχου της εταιρείας, ο εν λόγω διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος είναι επίσης ένοχος αδικήματος.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

(α) “εταιρεία” περιλαμβάνει οποιαδήποτε ένωση προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, και

(β) “διευθυντής”, σε σχέση με ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία περιλαμβάνει και τον ομόρρυθμο εταίρο.

Ποινές για μη ειδικά προβλεπόμενες παραβάσεις

23. Οποιοσδήποτε παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε Κανονισμού ή Διατάγματος για την παράβαση του οποίου δεν προβλέπεται καμιά ποινή, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι τρεις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή και στις δύο ποινές~ σε περίπτωση όμως δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές.

Αντικείμενα μετά από καταδίκη

24.-(1) Μετά την καταδίκη οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα που έχει διαπραχθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει διάταγμα όπως οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο έχει σχέση με τη διαδικασία, παραδοθεί στο Εργαστήριο το οποίο, τηρουμένων των όρων του διατάγματος, μπορεί να ενασκήσει τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών όσο αφορά την υποβολή αντικειμένου για σήμανση.

(2) Αντικείμενο που με βάση το εδάφιο (1) παραδίδεται στο Εργαστήριο μετά από διάταγμα του Δικαστηρίου, επιστρέφεται στο δικαιούχο.

ΜΕΡΟΣ VII ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Εισαγόμενα αντικείμενα

25.-(1) Απαγορεύεται, η πώληση αντικειμένων που εισάγονται στη Δημοκρατία, εκτός εάν αυτά συνάδουν με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Εάν μετά από διεξαγωγή ελέγχου αντικειμένων που εισάγονται στη Δημοκρατία, διαπιστωθεί από το Εργαστήριο ότι αυτά έχουν βαθμό καθαρότητας χαμηλότερο από τον ελάχιστο επιτρεπτό βαθμό καθαρότητας όσο αφορά χρυσό ή ασήμι, ο εισαγωγέας μπορεί να ζητήσει να του παραδοθούν είτε στην κατάσταση που βρίσκονται για να επανεξαχθούν, είτε παραμορφωμένα σε βαθμό που τα καθιστά κατάλληλα μόνο για επανακατασκευή.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση αντικειμένων που εισάγονται προσωρινά ως εμπορικά δείγματα ή για σκοπούς εκθέσεων ή άλλως πως και τελούν υπό την ευθύνη του Τμήματος Τελωνείων, υπό τον όρο ότι αυτά θα επανεξαχθούν μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.

ΜΕΡΟΣ VIII ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ταμείο

26.-(1) Ο Οργανισμός τηρεί χωριστό Ταμείο στο οποίο κατατίθενται:

(α) Τα τέλη που προβλέπονται στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου,

(β) οι δωρεές προς τον Οργανισμό,

(γ) οι επιχορηγήσεις του Κράτους ή άλλων οργανισμών,

(δ) τα δάνεια τα οποία συνάπτονται από τον Οργανισμό, και

(ε) οποιαδήποτε άλλη πρόσοδος του Οργανισμού.

(2) Οι καταθέσεις στο Ταμείο του Οργανισμού διατίθενται για:

(α) Την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Οργανισμού,

(β) την καταβολή των μισθών του προσωπικού του Οργανισμού και των αποζημιώσεων των μελών του Συμβουλίου, του Διευθυντή όπως και άλλων εντεταλμένων προσώπων,

(γ) την καταβολή τόκων για δάνεια που έχουν συναφθεί ή αναληφθεί από τον Οργανισμό,

(δ) την αποπληρωμή δανείων που έχουν συναφθεί ή αναληφθεί από τον Οργανισμό ή την εκπλήρωση άλλων συμβατικών υποχρεώσεων του,

(ε) τη διαφύλαξη των ποσών που απαιτούνται για την αντικατάσταση ή συμπλήρωση των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό,

(στ) τη δημιουργία γενικού ή άλλων αποθεματικών που μπορούν να επενδυθούν ή διατεθούν για:

(i) Την προαγωγή της εμπορίας προϊόντων της κυπριακής χρυσοχοϊας και αργυροχοϊας, ή

(ii) την προώθηση του επαγγέλματος και της τέχνης της χρυσοχοϊας και αργυροχοϊας, ή

(iii) οποιοδήποτε άλλο σκοπό, μετά από έγκριση του Υπουργού, και

(ζ) την καταβολή γενικά κάθε άλλου ποσού που νόμιμα οφείλει ο Οργανισμός.

Δάνεια

27.-(1) Ο Οργανισμός μπορεί να συνάπτει δάνεια για προώθηση των σκοπών του.

(2) Η Κυβέρνηση μπορεί να εγγυηθεί, με τρόπο και όρους που θεωρεί λογικούς, την αποπληρωμή οποιουδήποτε δανείου που συνάπτεται από τον Οργανισμό.

Προϋπολογισμός

28.-(1) Πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, ο Οργανισμός καταρτίζει τον προϋπολογισμό του τον οποίο υποβάλλει στον Υπουργό για έγκριση.

(2) Ο Οργανισμός υποβάλλει στον Υπουργό, αμέσως μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους, τον απολογισμό της χρήσης του έτους που έληξε και έκθεση των πεπραγμένων του Οργανισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

(3) Το οικονομικό έτος του Οργανισμού αρχίζει την 1η Απριλίου και λήγει την 31η Μαρτίου κάθε έτους.

(4) Το πρώτο οικονομικό έτος του Οργανισμού αρχίζει από την ημέρα έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και λήγει την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους.

Οικονομική διαχείριση

29. Το Συμβούλιο εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς που καθορίζουν τα πιο κάτω:

(α) Τα σχετικά με την τήρηση του Ταμείου του Οργανισμού,

(β) τον τρόπο της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Οργανισμού,

(γ) τα σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους του Οργανισμού και τον τρόπο εντολής, πραγματοποίησης και δικαιολόγησης των δαπανών του,

(δ) τα σχετικά με την επένδυση των χρημάτων του Οργανισμού που δεν απαιτούνται για τη λειτουργία του, και

(ε) τα σχετικά με το λογιστικό σύστημα που πρέπει να τηρείται και το σύστημα διαχείρισης των χρημάτων, του υλικού και της περιουσίας του Οργανισμού.

Έλεγχος διαχείρισης

30.-(1) Οι λογαριασμοί, ο ισιολογισμός και γενικά η οικονομική διαχείριση του Οργανισμού ελέγχονται από ελεγκτές τους οποίους ορίζει ο Υπουργός.

(2) Οι εξηλεγμένοι λογαριασμοί του Οργανισμού μαζί με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται στον Υπουργό, ο οποίος καταθέτει αντίγραφο τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση της.

(3) Τα έξοδα ελέγχου καταβάλλονται από τον Οργανισμό.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εξουσιοδότηση λειτουργών

31.-(1) Ο Υπουργός μπορεί με γνωστοποίηση να εξουσιοδοτήσει κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα να ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών ή Διαταγμάτων.

(2) Οι ακόλουθες διατάξεις των περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμων, ισχύουν σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου όπως αυτές ισχύουν σε σχέση με την εφαρμογή των περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμων.

(α) Άρθρο 25 (εξουσία για διενέργεια δοκιμαστικών αγορών),

(β) άρθρο 26 (εξουσία εισόδου σε υποστατικά, επιθεώρησης και κατάσχεσης αγαθών ή εγγράφων),

(γ) άρθρο 27 (παρακώλυση εξουσιοδοτημένου λειτουργού),

(δ) άρθρο 28 (γνωστοποίηση δοκιμής και πρόθεσης για ποινική δίωξη), και

(ε) άρθρο 29 (αποζημίωση για ζημιές κλπ. αγαθών που κατάσχονται δυνάμει του άρθρου 26).

(3) Οποιαδήποτε αναφορά στον όρο “εξουσιοδοτημένος λειτουργός”, η οποία περιέχεται στις διατάξεις των περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμων που αναφέρονται στο εδάφιο (2), λογίζεται ότι γίνεται, σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, στον Οργανισμό και σε εξουσιοδοτημένους λειτουργούς του Οργανισμού.

ΜΕΡΟΣ Χ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Απαλλαγή φορολογίας

32.-(1) Ο Οργανισμός απαλλάσσεται από την καταβολή:

(α) [Καταργήθηκε]

(β) οποιωνδήποτε τελών χαρτοσήμου ή των δικαιωμάτων τα οποία καταβάλλονται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα περί Χαρτοσήμων Νόμο.

(2) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες του Οργανισμού.

Εκπροσώπηση Οργανισμού

33. Ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν, εκπροσωπεί τον Οργανισμό στις σχέσεις του με τρίτους και ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου και υπογράφει εκ μέρους του κάθε σύμβαση που συνάπτεται από τον Οργανισμό.

Περιγραφές σε ξένη γλώσσα

34. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που αφορούν περιγραφές, εφαρμόζονται και στην περίπτωση που περιγραφή είναι διατυπωμένη σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής.

Κανονισμοί

35.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο με βάση τις διατάξεις αυτού χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Οι Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων~ εάν μέσα σε εξήντα ημέρες από την ημερομηνία κατάθεση τους, η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασης της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς αυτούς, στο σύνολο τους ή μερικώς, τότε, αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, οι Κανονισμοί αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης τους~ σε περίπτωση τροποποίησης των Κανονισμών αυτών, στο σύνολο τους ή μερικώς από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Κανονισμοί αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης τους.

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται, όταν ρυθμίζουν θέματα που αφορούν όρους υπηρεσίας ή συνταξιοδοτικά ωφελήματα υπαλλήλων του Οργανισμού ή άλλα παρεμφερή θέματα, να προβλέπουν για αναδρομική εφαρμογή όλων ή ορισμένων από τις διατά ξεις τους.

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Νόμου

36. Το Υπουργικού Συμβούλιο μπορεί για λόγους ανωτέρας βίας, να αναστείλει για περιορισμένο χρονικό διάστημα την ισχύ ολόκληρου ή μέρους του παρόντος Νόμου.

Μεταβατικές διατάξεις

37.-(1) Ο Υπουργός, για διευκόλυνση της διάθεσης των ήδη υπαρχόντων αποθεμάτων αντικειμένων, μπορεί με Διάταγμα να επιτρέψει, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, την έκθεση και πώληση αντικειμένων που δεν έχουν ελεγχθεί και σφραγισθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Μεταχειρισμένα αντικείμενα μπορούν να εκτίθενται προς πώληση χωρίς να έχει τεθεί σ’ αυτά η εγκεκριμένη σφραγίδα, εάν φέρουν ευκρινή ένδειξη ότι είναι μεταχειρισμένα και εκτίθενται σε ειδική βιτρίνα.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου

38. Ο παρών Νόμος θα τεθεί σε ισχύ σε ημερομηνία που θα ορισθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση του~ μπορούν δε να ορισθούν διαφορετικές ημερομηνίες για διαφορετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Άρθρο 17)

ΑΣΦΡΑΓΙΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

1.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παρούσας παραγράφου:

(α) Η λέξη “χρυσό” επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μέρος της σύνθετης λέξης “επίχρυσο” ή της φράσης “φύλλο χρυσού”.

(β) η χρήση της λέξης “ασήμι” απαγορεύεται, η δε λέξη “άργυρος” επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μέρος της σύνθετης λέξης ”επάργυρο” ή της φράσης “φύλλο αργύρου”.

(2) Εάν χρησιμοποιείται γραπτή περιγραφή, το μέγεθος των γραμμάτων της λέξης “φύλλο” ή του συνθετικού “επί” των λέξεων “επίχρυσο” ή ”επάργυρο” πρέπει να είναι τουλάχιστο ίσο με το μέγεθος των γραμμάτων της υπόλοιπης περιγραφής.

(3) Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η περιγραφή αποτελεί παραπλανητική περιγραφή ή εάν αυτή τίθεται σε αντικείμενο για το οποίο τέτοια περιγραφή δεν είναι η αρμόζουσα.

2. Περιγραφή που σαφώς αναφέρεται μόνο στο χρώμα του αντικειμένου θεωρείται αποδεκτή, εάν είναι προδηλο ότι το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του συγκεκριμένου αντικειμένου, δεν είναι οποιοδήποτε μέταλλο.

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

1. Αντικείμενο που προορίζεται για εξαγωγή.

2. Αντικείμενο που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας, ή που πρόκειται να μεταφερθεί από άλλη χώρα απ’ ευθείας στο Εργαστήριο.

3. Νόμισμα που κυκλοφορεί ή κυκλοφόρησε στο παρελθόν σε οποιαδήποτε χώρα.

4. Αντικείμενο που έχει χρησιμοποιηθεί ή που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ιατρικούς, οδοντιατρικούς, κτηνιατρικούς, επιστημονικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

5. Αντικείμενο που είναι παραμορφωμένο σε βαθμό που καθίσταται κατάλληλο μόνο για επανακατασκευή.

6. Αντικείμενο από χρυσή ή ασημένια κλωστή.

7. Πρώτη ύλη που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πρώτη ύλη σε ράβδους, πλάκες, φύλλα, σύρματα, λωρίδες, σωλήνα ή κόκκους.

8. Αντικείμενο σε ημιτελειωμένη μορφή που πρόκειται να υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία.

9. Αντικείμενο που:

(α) Αποτελείται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από χρυσό ή ασήμι ή από χρυσό και ασήμι και τα μέρη του από χρυσό έχουν βαθμό καθαρότητας όχι χαμηλότερο από 375 και τα μέρη του από ασήμι όχι χαμηλότερο από 800, και

(β) έχει κατασκευαστεί πριν από το 1900 και έκτοτε δεν έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε μετατροπή, που θα μπορούσε να θεωρηθεί μη ενδεδειγμένη μετατροπή στην περίπτωση που το αντικείμενο έφερε εγκεκριμένη σφραγίδα.

10.Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 14 του παρόντος Μέρους, μουσικό όργανο, του οποίου η περιγραφή βρίσκεται στο στόμιο και το στόμιο έχει βαθμό καθαρότητας τουλάχιστο ίσο με τον ελάχιστο επιτρεπτό βαθμό καθαρότητας.

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 14 του παρόντος Μέρους, αντικείμενο που αποτελείται μόνο από ένα πολύτιμο μέταλλο, και ικανοποιεί τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου και το βάρος του είναι μικρότερο από ένα γραμμάριο χρυσού ή τρία γραμμάρια ασημιού.

(2) Η υποπαράγραφος (1) δεν εφαρμόζεται σε αντικείμενο που περιέχει ένα μόνο πολύτιμο μέταλλο και ένα ή περισσότερα άλλα υλικά γέμισης ή/και στήριξης, που μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν κερί, ρητίνη, ξύλο, πλαστικό, γυαλί, γύψο ή γόμα, το οποίο περιέχει χρυσό βάρους κάτω από ένα γραμμάριο ή ασήμι βάρους κάτω από τρία γραμμάρια.

12.Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 14 του παρόντος Μέρους, εκτός της περίπτωσης αντικειμένου που είναι κατασκευασμένο από αλυσίδα, αντικείμενο που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα με βαθμό καθαρότητας τουλάχιστον ίσο με τον ελάχιστο επιτρεπτό βαθμό καθαρότητας και που, κατά την κρίση του Εργαστηρίου, είναι τόσο μικρό ή λεπτό ή για τεχνικούς λόγους δεν μπορεί να σφραγισθεί.

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 14 του παρόντος Μέρους, αντικείμενο που αποτελείται από δύο ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα και ικανοποιεί τους όρους σήμανσης οι οποίοι αναφέρονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΙΙ, και -

(α) περιέχει χρυσό και πλατίνα αλλά όχι ασήμι, και το συνολικό βάρος είναι λιγότερο από ένα γραμμάριο, ή

(β) περιέχει ασήμι με χρυσό ή με πλατίνα ή με χρυσό και πλατίνα, και το συνολικό βάρος είναι λιγότερο από τρία γραμμάρια.

(2)  Η υποπαράγραφος (1) δεν εφαρμόζεται σε αντικείμενο που περιέχει δυο ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα και ένα ή περισσότερα άλλα υλικά γέμισης ή/και στήριξης, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν κερί, ρητίνη, ξύλο, πλαστικό, γυαλί, γύψο ή γόμα, το οποίο περιέχει -

(α) χρυσό και πλατίνα αλλά όχι ασήμι, και το συνολικό βάρος είναι λιγότερο από ένα γραμμάριο, ή

(β) ασήμι με χρυσό ή με πλατίνα ή με χρυσό και πλατίνα, και το συνολικό βάρος είναι λιγότερο από τρία γραμμάρια.

14. Οι παράγραφοι 10 μέχρι 13 του παρόντος Μέρους δεν εφαρμόζονται σε αντικείμενο, στο οποίο χρησιμοποιήθηκε συγκολλητικό υλικό που περιέχει πολύτιμο μέταλλο, εκτός εάν το συγκολλητικό υλικό έχει βαθμό καθαρότητας ίσο με εκείνο που θα απαιτείτο με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου, στην περίπτωση που το αντικείμενο υποβαλλόταν στο Εργαστήριο για σήμανση.

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ “ΚΑΡΑΤΙ” ΚΑΙ “ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ”

1. Το Μέρος αυτό του παρόντος Παραρτήματος εφαρμόζεται σε σχέση με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου, του παρόντος Παραρτήματος και των περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμων.

2.-(1) Περιγραφή που τείνει να δημιουργήσει την εντύπωση οτι αντικείμενο ή μέταλλο σε αντικείμενο είναι συγκεκριμένου αριθμού καρατίων, θεωρείται ότι αποτελεί ένδειξη ότι το αντικείμενο εκείνο είναι από χρυσό και ο βαθμός καθαρότητας του είναι ίσος με τον αντίστοιχο βαθμό όπως προσδιορίζεται στον πιο κάτω Πίνακα:

 

Αριθμος καρατίων Υποδηλεί χρυσό με βαθμό καθαρότητας
9 375
12 500
14 585
15 625
18 750
22 916.6
και κατ’ αναλογία οποιοσδήποτε άλλος αριθμός καρατίων.

(2) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται εάν, στην περίπτωση που το αντικείμενο είναι πολύτιμος λίθος, η λέξη “καράτι” ή “καράτια”  ή η ένδειξη “c”, “ct” ή  “k” χρησιμοποιείται ως μέτρο βάρους για πολύτιμους λίθους και όχι ως μέτρο του βαθμού καθαρότητας.

3. Περιγραφή αντικειμένου ή μετάλλου σε αντικείμενο ως “στέρλινγκ” (“sterling”)  θεωρείται ότι αποτελεί ένδειξη ότι το αντικείμενο ή μέταλλο αποτελείται από ασήμι με βαθμό καθαρότητας τουλάχιστον ίσο με 925.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Άρθρο 12)

ΣΗΜΑΝΣΗ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

1. Αντικείμενο που αποτελείται από δύο ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα σφραγίζεται μόνο εάν:

(1) Ανταποκρίνεται σε μια ή περισσότερες περιγραφές που αναφέρονται στις ακόλουθες υποπαραγράφους, και

(2) συνάδει με την παράγραφο 2 του παρόντος Παραρτήματος,

και μόνο με τον τρόπο που καθορίζεται για αντικείμενο το οποίο ανταποκρίνεται στη συγκεκριμένη εκείνη περιγραφή:

(α) Εάν τα μέρη από χρυσό υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό κατά βάρος ολόκληρου του αντικειμένου, το οποίο περιέχει επίσης μέρη από πλατίνα αλλά όχι μέρη από ασήμι, τα μέρη από χρυσό σφραγίζονται σαν να αποτελούσαν ένα ξεχωριστό αντικείμενο

(β) εάν τα μέρη από ασήμι υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό κατά βάρος ολόκληρου του αντικειμένου, το οποίο περιέχει επίσης μέρη από χρυσό ή πλατίνα ή  και τα δύο αυτά μέρη, τα μέρη από ασήμι σφραγίζονται σαν να αποτελούσαν ένα ξεχωριστό αντικείμενο,

(γ) εάν οποιαδήποτε μικρά λειτουργικά μέρη, τα οποία για τεχνικούς λόγους δεν μπορούν να κατασκευαστούν από πολύτιμο μέταλλο που έχει τον ίδιο βαθμό καθαρότητας ή από το ίδιο πολύτιμο μέταλλο από το οποίο αποτελείται το υπόλοιπο αντικείμενο, αποτελούν μέρος αντικειμένου του οποίου τα υπόλοιπα μέρη έχουν ψηλότερο βαθμό καθαρότητας ή είναι από πιο πολύτιμο μέταλλο από ότι τα λειτουργικά αυτά μέρη, το μέρος εκείνο που έχει ψηλότερο βαθμό καθαρότητας ή, ανάλογα με την περίπτωση, αποτελείται από πιο πολύτιμο μέταλλο, σφραγίζεται σαν να αποτελούσε ξεχωριστό αντικείμενο, τα δε μέρη που έχουν χαμηλότερο βαθμό καθαρότητας ή είναι από λιγότερο πολύτιμο μέταλλο, σφραγίζονται μόνο με τη σφραγίδα μετάλλου για το συγκεκριμένο μέταλλο.

Για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου η πλατίνα θεωρείται πιο  πολύτιμη από το χρυσό ή το ασήμι και ο χρυσός πιο πολύτιμος από το ασήμι. Οι όροι “πιο πολύτιμο” και “λιγότερο πολύτιμο” θα ερμηνεύονται ανάλογα,

(δ) εάν σε αντικείμενο από ασήμι υπάρχει μερική ή ολική επικάλυψη από χρυσό, το αντικείμενο σφραγίζεται σαν να αποτελείτο μόνο από ασήμι, και

(ε) εάν σε αντικείμενο από χρυσό, ασήμι ή πλατίνα υπάρχει μερική ή ολική επικάλυψη από ρόδιο, το αντικείμενο σφραγίζεται σαν να αποτελείτο μόνο από χρυσό, ασήμι ή πλατίνα, ανάλογα με την περίπτωση,

και σε σχέση με αντικείμενο που ανταποκρίνεται σε περιγραφή που καθορίζεται στις υποπαραγράφους (α) ή (β) της παρούσας παραγράφου, το πολύτιμο μέταλλο εκείνου του μέρους του αντικειμένου που δεν είναι, με βάση την υποπαράγραφο (α) από χρυσό ή με βάση την υποπαράγραφο (β) από ασήμι, μπορεί, κατά την κρίση του Εργαστηρίου, να σφραγιστεί μόνο με τη σφραγίδα μετάλλου.

2. Τα μερη από πλατίνα, από χρυσό ή πλατίνα, από λιγότερο πολύτιμο μέταλλο και η επικάλυψη από χρυσό που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α), (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος Μέρους, αντίστοιχα, πρέπει να έχουν βαθμό καθαρότητας τουλάχιστον ίσο με τον ελάχιστο επιτρεπτό βαθμό καθαρότητας για εκείνο το μέταλλο.

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ

ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ

3. Αντικείμενο που αποτελείται από ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα και ένα ή περισσότερα άλλα υλικά, τα οποία στην παρούσα παράγραφο θα αναφέρονται ως “άλλα υλικά”, σφραγίζεται σαν να αποτελούσε ξεχωριστό αντικείμενο το μέρος από πολύτιμο μέταλλο, μόνο εάν συνάδει με μια από τις ακόλουθες υποπαραγράφους:

(α) Στην περίπτωση που τα άλλα υλικά περιλαμβάνουν κοινό μέταλλο, το αντικείμενο σφραγίζεται μόνο εάν η χρήση του υλικού στην κατασκευή του αντικειμένου επιτρέπεται με βάση εσωτερικούς κανονισμούς ή στην περίπτωση μεμονωμένου αντικειμένου, εγκρίνεται από το Συμβούλιο:

(i) Σαν εύλογα απαιτούμενη για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο το αντικείμενο έχει σχεδιαστεί, και

(ii) εάν η εμφάνιση του μέρους εκείνου που αποτελείται από κοινό μέταλλο σαφώς ξεχωρίζει, είτε λόγω χρώματος είτε λόγω του ότι στο μέρος εκείνο έχει τεθεί η περιγραφή “μέταλλο” με τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει με εσωτερικούς κανονισμούς, από οποιοδήποτε άλλο μέρος του αντικειμένου που είναι από πολύτιμο μέταλλο με βαθμό καθαρότητας τουλάχιστον ίσο με τον ελάχιστο επιτρεπτό βαθμό καθαρότητας

(β) στην περίπτωση που τα άλλα υλικά δεν περιλαμβάνουν κοινό μέταλλο, το αντικείμενο θα σφραγίζεται μόνο πάνω στο μέρος που αποτελείται από απολύτιμο μέταλλο και μόνο εάν:

(i) Εκείνα τα υλικά σαφώς ξεχωρίζουν από οποιοδήποτε μέρος που αποτελείται από πολύτιμο μέταλλο και δεν έχουν επικάλυψη ή χρώμα που να μοιάζει με οποιοδήποτε πολύτιμο μέταλλο και τα όρια της έκτασης τους είναι ευκρινή, ή

(ii) σε σχέση με οποιοδήποτε αντικείμενο όπου το πολύτιμο μέταλλο περιβάλλει τα άλλα υλικά είτε εντελώς είτε μερικώς, το αντικείμενο έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η σήμανση του πριν γεμιστεί, εκτός στην περίπτωση της λαβής μαχαιριού, πηρουνιού ή κουταλιού όπου η ποσότητα του γεμίσματος της λαβής δεν υπερβαίνει εκείνη που είναι απαραίτητη για τη συνένωση και έχει χαραγμένη τη λέξη “γεμιστό” (“filled”) με τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει με εσωτερικούς κανονισμούς.

Στην παρούσα παράγραφο “κοινό μέταλλο” σημαίνει οποιοδήποτε μέταλλο εκτός από τα πολύτιμα μέταλλα και την πλατίνα, ο δε όρος περιλαμβάνει επίσης χρυσό και ασήμι με βαθμό καθαρότητας χαμηλότερο από τον ελάχιστο επιτρεπτό βαθμό καθαρότητας.

Σημείωση
3 του Ν.136(Ι)/2002Έναρξη ισχύος του Ν.136(I)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.136(I)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Σημείωση
38 του Ν.52(Ι)/2009Έναρξη της ισχύος του Ν.52(I)/2009

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.52(I)/2009] τίθεται σε ισχύ με την δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
37 του Ν.52(I)/2009Κατάργηση

Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμοι του 1991 έως 2006 καταργούνται με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.52(I)/2009].