Προοίμιο

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί των Προϋποθέσεων Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων Νόμοι του 1990 έως 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Προϋποθέσεων Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων Νόμοι του 1990 έως 1998.

Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτη διαφορετική έννοια-

“αναγγελία ή διαφήμιση” σε σχέση με πώληση εμπορευμάτων σε τιμές εκπτώσεων, σημαίνει οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική ένδειξη ή δήλωση παρεχόμενη με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, με την οποία το κοινό είναι δυνατόν να πληροφορηθεί ή να σχηματίσει την εντύπωση ότι οποιοδήποτε εμπόρευμα πωλείται σε τιμή εκπτώσεως

“εμπορεύματα” σημαίνει αποκλειστικά τα εμπορεύματα που αναγράφονται στο συνημμένο Πίνακα

“επιχείρηση” σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ως σκοπό την επίτευξη κέρδους και περιλαμβάνει τις ενώσεις των προσώπων αυτών κάτω από οποιαδήποτε μορφή

“κατάστημα” σημαίνει οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό στον οποίο μια επιχείρηση διεξάγει λιανική πώληση εμπορευμάτων, και περιλαμβάνει τους ειδικούς ή μη χώρους εργοστασίων καθώς και άλλους παρόμοιους χώρους στους οποίους διεξάγεται λιανική πώληση εμπορευμάτων στο κοινό

“τιμή εκπτώσεως” σε σχέση με εμπόρευμα θεωρείται η τιμή που υποδηλώνει οποιαδήποτε τιμή μικρότερη από εκείνη στην οποία το ίδιο κατά ποιότητα ή ποσότητα εμπόρευμα επωλείτο προηγουμένως από την ίδια επιχείρηση

“πώληση” και “πωλώ” περιλαμβάνει και την προσφορά για πώληση και την πρόθεση για πώληση και τη διάθεση εμπορευμάτων για πώληση

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Υποχρέωση διπλής αναγραφής της τιμής

3.- Οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία πωλεί σε κατάστημα οποιοδήποτε εμπόρευμα, σε τιμή εκπτώσεως υποχρεούται να προβαίνει στην σήμανση του εμπορεύματος αυτού με την τοποθέτηση σχετικής ένδειξης στην οποία να εμφαίνεται τόσο η τιμή εκπτώσεως όσο και η τιμή στην οποία επωλείτο προηγουμένως το ίδιο κατά ποιότητα ή ποσότητα εμπόρευμα από την ίδια επιχείρηση.

Εξαιρέσεις

4. [Διαγράφηκε]
Αδικήματα και ποινές

5.Κάθε επιχείρηση που δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης οι κατά νόμον υπεύθυνοι υπόκεινται σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ, ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ποινική ευθυνή

6.-(1) Για τη διάπραξη αδικήματος από επιχείρηση ευθύνονται ποινικά:

(α) Αναφορικά με ατομική επιχείρηση, ο επιχειρηματίας

(β) αναφορικά με επιχείρηση η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο, το ίδιο το νομικό πρόσωπο της επιχείρησης, καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτού ή, αν ελλείπουν αυτά, οι διευθύνοντες σύμβουλοι του νομικού προσώπου, εκτός αν αυτοί αποδείξουν ότι δεν μετείχαν με πράξη ή παράλειψη τους στη διάπραξη του αδικήματος

(γ) αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, τα διευθύνοντα υπό οποιαδήποτε ιδιότητα τις εργασίες της επιχείρησης φυσικά πρόσωπα.

(2) Σε περίπτωση ένωσης επιχειρήσεων ποινική ευθύνη υπέχουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) κάθε μιας από τις επιχειρήσεις που αποτελούν την ένωση επιχειρήσεων.

Καταργήθηκε

7. Καταργήθηκε.

Καλόπιστη ενέργεια ή πράξη υπαλλήλου

8. Σε ποινική διαδικασία για αδίκημα που διαπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο αν αποδείξει ότι κατά τη διάπραξη του αδικήματος-

(α) Τελούσε σε υπαλληλική σχέση προς τον εργοδότη και

(β) είχε ενεργήσει καλόπιστα υπακούοντας σε οδηγίες ή εντολές του εν λόγω εργοδότη.

Εξουσιοδότηση λειτουργών

9. Ο Υπουργός μπορεί, με γνωστοποίηση του δημοσιευομένη στη επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα για να ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων διαταγμάτων.

Εξουσία εισόδου σε κατάστημα

10. Ο δυνάμει του άρθρου 9 εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα και επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητας του, εφόσο του ζητηθεί, να εισέρχεται σε οποιοδήποτε κατάστημα για σκοπούς ελέγχου της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή διερεύνησης για διάπραξη αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου ή συλλογής των αναγκαίων αποδεικτικών του αδικήματος στοιχείων.

Τροποποίηση των περιόδων εκπτώσεων

11. [Διαγράφηκε]
Έναρξη ισχύος του βασικού νόμου

12. Ο βασικός νόμος λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ από την 23η Ιουλίου 1990.

  • 34/1990
  • 140/1990
  • 72(I)/1992
  • 55(I)/1994
  • 77(I)/1995
  • 57(I)/1997
  • 65(I)/1998
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 2)

Εμπορεύματα που καλύπτονται από τις διατάξεις του Νόμου

1. Μαλλιά πλεξίματος, είδη ιματισμού και συμπληρώματα ενδύσεως και άλλα έτοιμα είδη που προέρχονται από υφαντικές ύλες.

2. Είδη υποδήσεως.

3. Οικιακός εξοπλισμός, περιλαμβανομένων παντός είδους συσκευών, ηλεκτρικών ή μη.

4. Έπιπλα απ’ οποιοδήποτε υλικό και για οποιοδήποτε σκοπό.