Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Προστασίας της Εμπορικής Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Ταινιών Νόμος του 1990 και ο περί Προστασίας της Εμπορικής Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Ταινιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας της Εμπορικής Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Ταινιών Νόμοι του 1990 και 1999.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο:

“κινηματογραφική ταινία” σημαίνει ταινία κυτταροειδούς υφής, οποιουδήποτε πλάτους ή μήκους, την οποία ο δημιουργός ενός κινηματογραφικού έργου, ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, χρησιμοποιεί ως υλικό φορέα του κινηματογραφικού έργου με σκοπό την εμπορική του εκμετάλλευση, και περιλαμβάνει κάθε γνήσιο αντίτυπο της ταινίας αυτής

“κινηματογραφικό έργο” σημαίνει την πρωτότυπη και σταθερή συναρμολόγηση και αποτύπωση, πάνω σε κατάλληλο υλικό φορέα και με οποιαδήποτε τεχνική, χημική, ηλεκτρομαγνητική ή άλλη μέθοδο, μιας αλληλουχίας οπτικών παραστάσεων με επινοημένη υπόθεση ή ιστορία που μπορεί στη συνέχεια να προβληθεί ή μεταδοθεί με τη μορφή κινούμενης εικόνας με ή χωρίς ήχο

“μαγνητοταινία” και “μαγνητοδίσκος” σημαίνει αντίστοιχα ταινία ή δίσκο στην οποία ή στον οποίο μπορούν να εγγράφονται, με ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους ή μέσα, οποιεσδήποτε οπτικοακουστικές παραστάσεις, περιλαμβανομένων κινηματογραφικών έργων, και η οποία ή ο οποίος μπορεί στη συνέχεια να μεταδώσει ή αναπαραγάγει με τη μορφή κινούμενης εικόνας με ή χωρίς ήχο τις εγγραφείσες παραστάσεις με τη χρήση των κατάλληλων συσκευών ή μέσων και περιλαμβάνει χωρίς επηρεασμό των προαναφερομένων, ακτινοδίσκους (compact discs ή CD) και ψηφιακούς βιντεοδίσκους (Digital video DISCS ή DVD)

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

Απαγόρευση εκμετάλλευσης κινηματογραφικών έργων με ορισμένες μορφές

3.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, κινηματογραφικό έργο, το οποίο περιλαμβάνεται στον ετήσιο κατάλογο που καταρτίζεται και εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4, απαγορεύεται εν όλω ή εν μέρει να τυγχάνει εμπορικής εκμετάλλευσης με τη μορφή πώλησης ή ενοικίασης του για ιδιωτική χρήση του κοινού, και ειδικά με τη μορφή μαγνητοταινιών ή μαγνητοδίσκων, για χρονική περίοδο 12 μηνών που υπολογίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας του σχετικού ετήσιου καταλόγου.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, η φράση “πώληση ή ενοικίαση” περιλαμβάνει και την κατοχή ή έκθεση με σκοπό την πώληση ή ενοικίαση.

Κατάρτιση και έκδοση ετήσιου καταλόγου

4.-(1) Κάθε εισαγωγέας ή διανομέας κινηματογραφικών ταινιών ο οποίος εξασφαλίζει ή πρόκειται να εξασφαλίσει το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης στη Δημοκρατία ενός ή περισσότερων κινηματογραφικών έργων με τη μορφή κινηματογραφικής ταινίας που θα προορίζεται για δημόσια προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα έχει δικαίωμα να ζητήσει, υποβάλλοντας και σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, τη συμπερίληψη του έργου ή των έργων αυτών στον ετήσιο κατάλογο που καταρτίζεται και εκδίδεται για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3.

(2) Κατά το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους ο Υπουργός, με βάση τις κατά το εδάφιο (1) υποβαλλόμενες αιτήσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία, καταρτίζει και εκδίδει με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ετήσιο κατάλογο που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και εβδομήντα κινηματογραφικά έργα ως προς τα οποία έχει ικανοποιηθεί ότι:

(α) Έχει εξασφαλισθεί ή επίκειται η εξασφάλιση του δικαιώματος δημόσιας προβολής τους σε κινηματογραφική αίθουσα στη Δημοκρατία

(β) μέχρι τη στιγμή που εξετάζεται η αίτηση, δεν έχει επιτραπεί ή παρασχεθεί εξουσιοδότηση από το δημιουργό τους ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την εμπορική τους εκμετάλλευση με τη μορφή μαγνητοταινιών ή μαγνητοδίσκων

(γ) δεν έχει παρέλθει μέχρι τη στιγμή που εξετάζεται η αίτηση, χρονικό διάστημα δύο ετών υπολογιζόμενο από το τέλος του έτους κατά το οποίο συμπληρώθηκε η παραγωγή τους:

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση του καταλόγου, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αίτησης ή παραστάσεων που γίνονται από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο ή επηρεαζόμενο πρόσωπο, να προβαίνει, με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε συμπληρωματική συμπερίληψη ή και σε απάλειψη από τον κατάλογο αυτό ενός κινηματογραφικού έργου:

Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός μπορεί να αρνηθεί την επανασυμπερίληψη του ίδιου κινηματογραφικού έργου σε οποιοδήποτε επόμενο ετήσιο κατάλογο.

(3) Ο Υπουργός διαγράφει από τον ετήσιο κατάλογο κινηματογραφικό έργο μετά πάροδο πέντε μηνών από την ημέρα της πρώτης προβολής του στη Δημοκρατία.

Ποινικό αδίκημα

5.-(1) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει την απαγορευτική διάταξη του εδαφίου (1) του άρθρου 3 διαπράττει αδίκημα και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες( σε περίπτωση όμως δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.

(2) Επιπρόσθετα το εκδικάζον δικαστήριο έχει εξουσία να διατάξει την κατάσχεση των αντιτύπων ή άλλων μέσων με τα οποία ή σε σχέση με τα οποία έχει διαπραχθεί το αδίκημα.

(3) Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου έχει προσαφθεί κατηγορία εναντίον προσώπου για αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (1) έχει εξουσία, κατόπιν ex parte αίτησης, να διατάξει αναστολή της περαιτέρω εμπορικής εκμετάλλευσης από τον κατηγορούμενο του αναφερόμενου στην κατηγορία κινηματογραφικού έργου κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 3, μέχρι της τελικής εκδίκασης της υπόθεσης για την οποία έχει προσαφθεί η κατηγορία:

Νοείται ότι η έκδοση τέτοιου διατάγματος υπόκειται στις διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, των περί Δικαστηρίων Νόμων και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών.

(4) Πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (3) και το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το διάταγμα αυτό, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ποινική ευθύνη αξιωματούχων νομικών προσώπων

6. Όταν αδίκημα δυνάμει του άρθρου 5, το οποίο έχει διαπραχθεί από νομικό πρόσωπο, αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή ανοχή, ή ότι οφείλεται σε αμέλεια, οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλου αξιωματούχου του νομικού προσώπου, ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο εμφανιζόταν να ενεργεί με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα, το πρόσωπο αυτό καθώς και το νομικό πρόσωπο είναι ένοχο του αδικήματος αυτού και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται στις ποινές που προβλέπει το άρθρο 5.

Κανονισμοί

7.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του άρθρου αυτού, οι Κανονισμοί μπορούν να προβλέπουν και να ρυθμίζουν τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τον τύπο των δυνάμει του παρόντος Νόμου υποβαλλόμενων αιτήσεων.

(β) Τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τη συμπερίληψη του κινηματογραφικού έργου στον ετήσιο κατάλογο.

(γ) Τη διαδικασία και το χρόνο υποβολής των απαιτούμενων αιτήσεων και εγγράφων.

(δ) Οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα σε σχέση με το οποίο ο παρών Νόμος δεν περιέχει οποιαδήποτε διάταξη.

(3) Οι πιο πάνω Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Bουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου του 1989.

Διαφύλαξη δικαιωμάτων

8. Καμιά διάταξη του παρόντος Νόμου δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι νομιμοποιεί οποιαδήποτε παραβίαση ή ότι επηρεάζει ή θίγει οποιαδήποτε δικαιώματα ή μέσα θεραπείας που προκύπτουν ή χορηγούνται από τον περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο.