Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμος του 1990 και ο περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμοι του 1990 και 1992.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει Γενικό Διευθυντή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και περιλαμβάνει τον ανώτατο εκτελεστικό λειτουργό του, με οποιοδήποτε άλλο τίτλο, εφόσον αυτός κατέχει την ανώτατη ιεραρχικά θέση σ’ αυτό·

“Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου” σημαίνει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου, που ιδρύεται προς το δημόσιο συμφέρον δυνάμει νόμου·

“οικείος Νόμος” σημαίνει το Νόμο με τον οποίο ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου·

”Συμβούλιο” σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

Διορισμός Γενικών Διευθυντών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

3.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου Νόμου, ο Γενικός Διευθυντής νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου διορίζεται από το οικείο Συμβούλιο, μετά από προκήρυξη της θέσης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας, ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου υπαγορευόμενης από αντικειμενικούς λόγους, μέσα στα πλαίσια του άρθρου 7 του περί  Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου.

(1Α) Το οικείο Συμβούλιο δύναται να ανανεώσει τη σύμβαση εργασίας του Γενικού Διευθυντή για μία πενταετία ή για μικρότερη χρονική διάρκεια:

Νοείται ότι, η χρονική διάρκεια της ανανέωσης δεν υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση κατά την οποία η διαδικασία πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή δυνάμει οποιουδήποτε οικείου Νόμου έχει αρχίσει πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), οι αντικειμενικοί λόγοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση σύγχρονων τρόπων απασχόλησης σε σχέση με διευθυντικές θέσεις, την ανανέωση των διευθυντικών στελεχών και την εισαγωγή κινήτρων για καλύτερη απόδοση από τα στελέχη αυτά.

(3) Η απόφαση του οικείου Συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (1Α) είναι δημοσίου δικαίου και υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

(4) Οι όροι εργασίας του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται από το Συμβούλιο και υποβάλλονται για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή του, να τους διαφοροποιήσει.

(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο οφείλει να αιτιολογήσει ειδικά την απόφασή του, αν με αυτή δεν εγκρίνεται ο προτεινόμενος σύμφωνα  με το εδάφιο (3) διορισμός ή η προτεινόμενη ανανέωση.

(6) Οι όροι εργασίας του Γενικού Διευθυντή περιέχονται τόσο στην προκήρυξη της θέσης όσο και στην προσφορά του οικείου Συμβουλίου προς το πρόσωπο του οποίου έχει εγκριθεί ο διορισμός δυνάμει του εδαφίου (3) και το πρόσωπο αυτό δύναται είτε να αποδεχθεί το διορισμό και να υπογράψει τη σύμβαση, είτε να μην αποδεχθεί το διορισμό.

(7) Στους όρους εργασίας που προνοούνται στο εδάφιο (4) πρέπει να περιέχονται, μεταξύ άλλων, όροι αναφορικά με -

(α)  τη διάρκεια της σύμβασης και την αμοιβή του διοριζόμενου στη θέση.

(β)  τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του˙

(γ) τα δικαιώματά του και διάφορα τυχόν επιδόματα, ωφελήματα και  διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης˙

(δ) τα τυχόν ωφελήματά του μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης˙

(ε) τις εισφορές σε διάφορα ταμεία εργοδότη και εργοδοτουμένων˙

(στ) την άδεια ανάπαυσης και άδεια ασθενείας˙

(ζ) πειθαρχική ευθύνη˙ και

(η) τις προϋποθέσεις τερματισμού της σύμβασης.

(8) Σε περίπτωση ακύρωσης, από το Ανώτατο Δικαστήριο, της δυνάμει του παρόντος άρθρου απόφασης για διορισμό ή ανανέωση οποιουδήποτε προσώπου στη θέση Γενικού Διευθυντή, η υπογραφείσα μεταξύ αυτού και του οικείου νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου σύμβαση τερματίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σχέδια υπηρεσίας Γενικών Διευθυντών

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου, τα γενικά καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση Γενικού Διευθυντή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, καθορίζονται σε σχέδιο υπηρεσίας που καταρτίζεται από το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθεται υπό μορφή Κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου Νόμο.