Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου Νόμοι του 1989, 1990 και 1992 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου Νόμοι του 1989 μέχρι 1992.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“Νόμος” σημαίνει νόμο της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει κάθε άλλο νόμο που ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Συντάγματος μέχρις ότου αυτός καταργηθεί με άλλο νόμο της Δημοκρατίας.

Κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου

3.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, όταν δυνάμει Νόμου ή με εξουσιοδότηση Νόμου το Υπουργικό Συμβούλιο ή οποιοδήποτε Μέλος αυτού έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, οι Κανονισμοί αυτοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

(2) Αν μέσα σε εξήντα ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης των Κανονισμών αυτών η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς αυτούς, στο σύνολο τους ή μερικώς, τότε, αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, οι Κανονισμοί αυτοί δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης τους. Σε περίπτωση τροποποίησης των Κανονισμών αυτών, στο σύνολο τους ή μερικώς από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Κανονισμοί αυτοί δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης τους:

Νοείται ότι οι διατάξεις του εδαφίου αυτού δε θα εφαρμόζονται στην περίπτωση Κανονισμών, για τους οποίους προνοείται η έκδοση και κατάθεση τους στον οικείο νόμο αλλά δεν προνοείται η έγκριση τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσα σε καθορισμένη χρονική προθεσμία.

(3) Εκτός αν διαφορετικά αποφασιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός υποχρεούται να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη δημοσίευση των Κανονισμών αυτών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μέσα σε δεκαπέντε ημέρες το αργότερο από την κοινοποίηση των Κανονισμών αυτών στο Γραφείο του.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), από τη διαδικασία κατάθεσης και έγκρισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων εξαιρούνται οι κανονισμοί που εκδίδονται-

(α) από τα δημοτικά συμβούλια, σύμφωνα, με τον περί Δήμων Νόμοֹ

(β) από τα κοινοτικά συμβούλια, σύμφωνα με τον περί Κοινοτήτων Νόμοֹ

(γ) από τα συμβούλια υδατοπρομήθειας σύμφωνα με τον περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και΄Αλλες Περιοχές) Νόμο·

(δ) από το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Δικηγόρων Νόμου· και

(ε) από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα, με το άρθρο 27 του περί Δικηγόρων Νόμου.

Κατάργηση

4. Με τον παρόντα Νόμο καταργείται ο περί Καταθέσεως εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων Κανονισμών Εκδιδομένων κατ’ Εξουσιοδότησιν Νόμου, Νόμος του 1985, χωρίς να επηρεάζεται ή παραβλάπτεται οτιδήποτε έγινε με βάση το Νόμο αυτό.