Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Πολιτικών Κομμάτων (Κτήση, Κατοχή και Διάθεση Ακίνητης και Κινητής Ιδιοκτησίας) Νόμοι του 1989, 1990 και 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πολιτικών Κομμάτων (Κτήση, Κατοχή και Διάθεση Ακίνητης και Κινητής Ιδιοκτησίας) Νόμοι του 1989 έως 1998.

Ερμηνεία

2. Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, στον παρόντα Νόμο-

“ακίνητη ιδιοκτησία” έχει την έννοια που απέδωσε στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

“Έφορος” σημαίνει τον κατά το άρθρο 5 καθιστάμενο Έφορο Εγγραφής Πολιτικών Κομμάτων.

“Μητρώο” σημαίνει το κατά το άρθρο 6 τηρούμενο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων.

“Πολιτικό κόμμα” ή, συνοπτικά, “κόμμα” σημαίνει κόμμα εκπροσωπούμενο στη Βουλή των Αντιπροσώπων και οποιοδήποτε οργανισμό, ένωση ή ομάδα προσώπων που κατά την αντίληψη του μέσου συνετού πολίτη, με γνώση της εσωτερικής πολιτικής πραγματικότητας της Κύπρου, θεωρείται ως πολιτικό κόμμα, δεδομένης της οργάνωσης, της δομής, των θεσμών, των στόχων και της απήχησης του στο κοινό και νοουμένου ότι στις τελευταίες εκλογές για την εκλογή Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει εξασφαλίσει ποσοστό ψήφων τουλάχιστο τρία τοις εκατόν του συνόλου των έγκυρων ψήφων σ’ όλη τη Δημοκρατία και περιλαμβάνει οργάνωση νεολαίας πολιτικού κόμματος.

Δικαίωμα για απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας

3.-(1) Τα πολιτικά κόμματα έχουν το δικαίωμα για απόκτηση, εγγραφή, κατοχή και διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας, εφόσο εγγγραφούν στο Μητρώο που τηρείται γι’ αυτό το σκοπό και συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, όπως ορίζεται στις επόμενες διατάξεις του παρόντα Νόμου.

(2) Σε ό,τι αφορά στο κατά το άρθρο αυτό δικαίωμα των πολιτικών κομμάτων ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

(i) Όλοι οι νόμοι και κανονισμοί, που εκάστοτε τελούν σε ισχύ και αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει κατά κυριότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα εφαρμόζονται και προκειμένου περί ακίνητης ιδιοκτησίας που κατά τις διατάξεις του παρόντα Νόμου ανήκει κατά κυριότητα σε πολιτικά κόμματα

(ii) η εγγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο ενεργείται στο όνομα του πολιτικού κόμματος

(iii) το πολιτικό κόμμα στο όνομα του οποίου γράφεται η ακίνητη ιδιοκτησία θα έχει, σε ό,τι αφορά την πώληση, την υποθήκευση  ή την κατ’ άλλο τρόπο διάθεση της ακίνητης ιδιοκτησίας, τα ίδια δικαιώματα που σύμφωνα με το νόμο αναγνωρίζονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων είναι γραμμένη ακίνητη ιδιοκτησία

(iv) για την εγγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα του κόμματος απαιτείται να προσκομιστεί στο Διευθυντή του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος το πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντα Νόμου ή δεόντως πιστοποιημένο αντίγραφο αυτού και

(v) πληρεξούσιος αντιπρόσωπος, που δικαιούται να ενεργεί και πράττει αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει σε πολιτικό κόμμα, καθίσταται αυτός που κατά το άρθρο 8(1) του παρόντα Νόμου νομιμοποιείται στην υποβολή αίτησης για εγγραφή του κόμματος στο Μητρώο.

Δικαίωμα για απόκτηση κινητής ιδιοκτησίας

4. Υπό τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του παρόντα Νόμου τα πολιτικά κόμματα έχουν το δικαίωμα για απόκτηση κατοχή και διάθεση κινητής ιδιοκτησίας.

Έφορος Εγγραφής Πολιτικών Κομμάτων

5. Έφορος Εγγραφής Πολιτικών Κομμάτων και αρμόδιος για την τήρηση του Μητρώου καθίσταται ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μητρώο

6. Ο Έφορος τηρεί Μητρώο Εγγραφής Πολιτικών Κομμάτων, στο οποίο εγγράφει, ύστερα από αίτηση τους, τα κόμματα.

Πιστοποιητικό Εγγραφής

7.-(1) Εφόσο ο Έφορος εγγράψει το κόμμα στο Μητρώο, εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής κατά το νόμιμο τύπο, όπως αυτός καθορίζεται στο συνημμένο στον παρόντα Νόμο Πίνακα, και μεριμνά για τη δημοσίευση του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το πιστοποιητικό εγγραφής, αφού συνταχθεί και δημοσιευτεί, κατά το νόμιμο τύπο, γίνεται δεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο του περιεχομένου του.

Αίτηση εγγραφής

8.-(1) Η εγγραφή του κόμματος στο Μητρώο ενεργείται ύστερα από αίτηση του κόμματος που φέρει την υπογραφή του αρχηγού, του Γενικού Γραμματέα ή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του κόμματος ή δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αυτού.

(2) Στην αίτηση συνάπτεται το καταστατικό του κόμματος.

(3) Στην αίτηση για εγγραφή του κόμματος στο Μητρώο αναγράφονται τα ακόλουθα:

(α) Το όνομα του κόμματος

(β) το έμβλημα του κόμματος, αν υπάρχει και

(γ) το όνομα και η διεύθυνση του αρχηγού, του Γενικού Γραμματέα ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου του κόμματος.

Υποχρέωση για γνωστοποίηση μεταβολών ή τροποποιήσεων

9.-(1) Το κόμμα έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στον Έφορο το ταχύτερο οποιαδήποτε μεταβολή στα κατά το προηγούμενο άρθρο αναγραφόμενα στην αίτηση στοιχεία ή οποιαδήποτε τροποποίηση που ενεργείται στο καταστατικό του κόμματος.

(2) Ο Έφορος καταχωρεί στο Μητρώο τα κοινοποιούμενα νέα στοιχεία και ενεργεί στο Μητρώο τις αναγκαίες αλλαγές.

Ατελής εγγραφή τίτλου

10. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις κάθε άλλου Νόμου δεν επιβάλλεται και δεν εισπράττεται κανένα τέλος για την εγγραφή τίτλου ακίνητης ιδιοκτησίας που μεταβιβάζεται  σε πολιτικό κόμμα το οποίο έχει εγγραφεί στο Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντα Νόμου.

Διαγραφή λόγω διαλύσεως κόμματος

11. Σε περίπτωση διάλυσης του κόμματος ο έφορος διαγράφει το κόμμα από το Μητρώο και μεριμνά για τη σχετική δημοσίευση της διαγραφής στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Περιουσία κόμματος που διαλύθηκε

12. Η περιουσία κόμματος που διαλύθηκε, εφόσον στο καταστατικό του δεν ορίζεται διαφορετικά ή δεν προηγείται απόφαση του κόμματος ως προς την τύχη της πειρουσίας του, περιέρχεται στη Δημοκρατία που υποχρεώνεται να τη διαθέσει για την εξυπηρέτηση δημόσιων βοηθημάτων που παρέχονται με βάση το Νόμο περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών ή με οποιοδήποτε νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά τον πιο πάνω νόμο.

Κανονισμοί

13.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς προς ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό.

(2) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία για έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη τους μέσα σε εξήντα ημέρες από την κατάθεση τους. Αν η Βουλή εγκρίνει τους Κανονισμούς με τροποποιήσεις ή χωρίς τροποποιήσεις ή αν η προθεσμία των εξήντα ημερών περάσει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 7)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

(ΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ) ΝΟΜΟ

Πιστοποιείται ότι το πολιτικό κόμμα με το όνομα ........................................................................................

έχει εγγραφεί στο Μητρώο που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του περί Πολιτικών Κομμάτων

(Κτήση, Κατοχή και Διάθεση Ακίνητης και Κινητής Ιδιοκτησίας) Νόμου.