Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί της Υποχρεωτικής Διδασκαλίας των Επίσημων Γλωσσών της Δημοκρατίας Νόμος του 1989.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- "εκπαιδευτικό ίδρυμα" σημαίνει οποιοδήποτε εκπαιδευτήριο ιδιωτικό ή δημόσιο, που εγγράφεται και λειτουργεί στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με σκοπό την παροχή γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής, ειδικής, ακαδημαϊκής και επιστημονικής μόρφωσης και περιλαμβάνει την προδημοτική, στοιχειώδη, μέση, γενική, τεχνική, επαγγελματική, ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση·

"έκρυθμη κατάσταση" σημαίνει την κατάσταση που δημιουργήθηκε εξαιτίας της τούρκικης εισβολής και εξακολουθεί να υφίσταται μέχρις ότου το Υπουργικό Συμβούλιο ορίσει ημερομηνία λήξης της κατάστασης αυτής με γνωστοποίηση του που θα δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας·

"επίσημες γλώσσες" σημαίνει τις προνοούμενες από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας επίσημες γλώσσες.

Υποχρεωτική διδασκαλία των επίσημων γλωσσών

3.-(1) Ενόσω διαρκεί η έκρυθμη κατάσταση, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία έχουν ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας άλλη από τις επίσημες γλώσσες θα υποχρεώνονται να περιλάβουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας τους για τους φοιτητές που ανήκουν στην ελληνική κοινότητα και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

(2) Στις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας περιορίζεται στο βαθμό που είναι αναγκαίος για την εκμάθηση επιστημονικών ή τεχνικών όρων που σχετίζονται με την επιστήμη, την τέχνη ή την τεχνολογία που διδάσκεται στα εκπαιδευτικά αυτά ιδρύματα.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 1989- 1990.

Προγράμματα διδασκαλίας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κτλ.

4.-(1) Το Υπουργείο Παιδείας της Δημοκρατίας έχει αρμοδιότητα εποπτείας στον καταρτισμό των προγραμμάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς επίσης και την ευθύνη παρακολούθησης και εποπτείας εφαρμογής των διατάξεων του παρόντα Νόμου.

(2) Το Υπουργείο Παιδείας δικαιούται να αναστέλλει την άδεια λειτουργίας οποιουδήποτε εκπαιδευτικού ιδρύματος για όσο χρόνο αυτό παραλείπει να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντα Νόμου.