Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο Νόμοι του 1988, 1991 και 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο Νόμοι του 1988 μέχρι 1999.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο:

“αρχή τοπικής διοίκησης” σημαίνει συμβούλιο δήμου, συμβούλιο βελτιώσεως και χωριτική επιτροπή.

“αστυνομικός” έχει την έννοια την οποία απέδωκαν στον όρο αυτό οι περί Αστυνομίας Νόμου

“δασικός λειτουργός” έχει την έννοια την οποία απέδωκαν στον όρο αυτό οι περί Δασών Νόμοι του 1967 και του 1987

“Έπαρχος” σημαίνει τον Έπαρχο της Επαρχίας μέσα στα όρια της οποίας έχει εκραγεί η πυρκαϊά

“κάτοχος” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο στην πραγματική κατοχή του οποίου βρίσκεται ακίνητη ιδιοκτησία, ανεξάρτητα από τον τίτλο με βάση τον οποίο την κατέχει, ή, σε περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν κατέχεται, το πρόσωπο το οποίο δικαιούται να την κατέχει, δεν περιλαμβάνει όμως την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας

“κρατικό δάσος” έχει την έννοια την οποία απέδωκαν στον όρο αυτό οι περί Δασών Νόμοι του 1967 και του 1987

“ύπαιθρος” σημαίνει οποιαδήποτε περιοχή της Δημοκρατίας που βρίσκεται εκτός της κατοικημένης περιοχής οποιουδήποτε δήμου, περιοχής βελτιώσεως ή χωριού, δεν περιλαμβάνει όμως-

(α) Κρατικό δάσος,

(β) περιοχή ή σημείο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από την οροθετική γραμμή κρατικού δάσους,

(γ) οποιοδήποτε υποστατικό που χρησιμοποιείται για διαμονή ή εργασία και τον περίβολο του.

Επίταξη υπηρεσιών για κατάσβεση πυρκαϊάς

3.-(1) Σε περίπτωση  έκρηξης οποιασδήποτε πυρκαϊάς στην ύπαιθρο ο Έπαρχος ή οποιοσδήποτε εκπρόσωπος του ή οποιοσδήποτε δασικός λειτουργός ή αστυνομικός,  μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε άνδρα ηλικίας άνω των δεκαοκτώ ετών ο οποίος-

(α) βρίσκεται σε ακτίνα τριάντα χιλιομέτρων από το σημείο της έκρηξης ή

(β) έχει στην κατοχή ή υπό την ευθύνη του οποιοδήποτε αυτοκίνητο, ελκυστήρα, εκσκαφέα ή άλλο μηχανοκίνητο όχημα σε ακτίνα τριάντα χιλιομέτρων από το σημείο της έκρηξης,

να συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαϊάς σύμφωνα με τις οδηγίες του:

Νοείται ότι ο πρόεδρος ή οποιοδήποτε μέλος της αρχής τοπικής διοίκησης μέσα στα όρια της οποίας εξερράγη η πυρκαϊά ή ο αγροφύλακας της εν λόγω περιοχής μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε άνδρα ηλικίας άνω των δεκαοκτώ ετών ο οποίος-

(α) βρίσκεται μέσα στα όρια της περιοχής αυτής ή

(β) έχει στην κατοχή ή υπό την ευθύνη του οποιοδήποτε αυτοκίνητο, ελκυστήρα, εκσκαφέα ή άλλο μηχανοκίνητο όχημα μέσα στα εν λόγω όρια,

να συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαϊάς σύμφωνα με τις οδηγίες του.

(2) Το νερό οποιασδήποτε δεξαμενής, πηγαδιού ή άλλης πηγής στη Δημοκρατία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάσβεση πυρκαϊάς στην ύπαιθρο αν τούτο βρίσκεται σε ακτίνα τριάντα χιλιομέτρων από το σημείο της πυρκαϊάς. Ο ιδιοκτήτης του νερού ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει αυτό κάτω από τον έλεγχο του είναι υποχρεωμένο να επιτρέπει τη χρησιμοποίηση του για το σκοπό αυτό.

(3) Κάθε πρόσωπο που καλείται και παρέχει τη συνδρομή του σύμφωνα με το εδάφιο (1) λαμβάνει αμοιβή το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον Έπαρχο με βάση την παρασχεθείσα συνδρομή και τις αμοιβές που ισχύουν στην περιοχή της πυρκαϊάς για ανάλογες υπηρεσίες.

(4) Οποιοσδήποτε παραλείπει ή αρνείται, χωρίς επαρκή δικαιολογία, να συνδράμει το έργο της κατάσβεσης πυρκαϊάς όταν κληθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το εδάφιο (1), ή αρνείται να επιτρέψει τη χρησιμοποίηση νερού σύμφωνα με το εδάφιο (2) είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.

Προϋποθέσεις για το άναμμα φωτιάς

4. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να ανάβει φωτιά σε οποιοδήποτε σημείο της υπαίθρου, είτε σε ιδιόκτητη γη είτε σε μη:

Νοείται ότι επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο με σκοπό την παρασκευή ή το ζέσταμα φαγητού, αλλά το πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω πράξη οφείλει να λαμβάνει επαρκείς προφυλάξεις για την παρεμπόδιση εξάπλωσης της φωτιάς και να έχει πάντοτε στη διάθεση του τα αναγκαία μέσα για να την κατασβέσει εντελώς μετά τη χρησιμοποίησή της:

Νοείται περαιτέρω ότι επιτρέπεται από πρόσωπο το άναμμα φωτιάς μόνο κατόπιν άδειας από την αρχή τοπικής διοίκησης της περιοχής μέσα στα όρια της οποίας βρίσκεται το σημείο στο οποίο πρόκειται να ανάψει τη φωτιά και με την επίβλεψη των εν λόγω αρχών—

(α) για την καύση αποκλαδιών αμπελιών, ελαιόδεντρων και οπωροφόρων δένδρων:

(i) κατά την περίοδο που αρχίζει από την 1η Δεκεμβρίου και λήγει την 15η Μαρτίου· και

(ii) κατά την περίοδο που αρχίζει από την 16η Μαρτίου και λήγει την 31η Μαρτίου, σε περιοχές υψομέτρου άνω των χίλιων μέτρων (1000 m) από τη στάθμη της θάλασσας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην άδεια, μετά από εισήγηση του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας·

(β) για την καύση δένδρων ή φυτών που έχουν προσβληθεί από ασθένεια· και

(γ) για την καύση αποκαλάμης σιτηρών, νοουμένου ότι η πιο πάνω άδεια είναι γραπτή-

(i) για το έτος 2004 μέχρι την 30ή ημέρα του μηνός Νοεμβρίου· και

(ii) για το έτος 2005 από τη 15η ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου μέχρι την 30ή ημέρα του μηνός Νοεμβρίου.

(2) [Διαγράφηκε].

Αδικήματα και ποινές

5. Οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) Ανάβει φωτιά στην ύπαιθρο κατά παράβαση του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου

(β) εγκαταλείπει άσβεστη φωτιά την οποία άναψε στην ύπαιθρο

(γ) απορρίπτει αναμμένο σπίρτο ή τσιγάρο ή άλλο αντικείμενο το οποίο δυνατόν να προκαλέσει πυρκαϊά στην ύπαιθρο

(δ) προκαλεί πυρκαϊά στην ύπαιθρο εξαιτίας-

(i) αλόγιστης ή αμελούς χρήσης σπίρτου, τσιγάρου ή άλλης εύφλεκτης ύλης ή μη λήψης των αναγκαίων προφυλάξεων σχετικά με αυτά ή

(ii) πλημμελούς ή ελαττωματικής λειτουργίας οποιουδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος ή άλλου μηχανήματος το οποίο χρησιμοποιεί·

(ε) [Διαγράφηκε].

είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή όχι μεγαλύτερη των είκοσι χιλιάδων λιρών ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ανάκτηση δαπανών κατάσβεσης πυρκαϊάς

6.-(1) Αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 11 των περί Δασών Νόμων του 1967 και 1987, όλες οι δαπάνες για την κατάσβεση και την παρεμπόδιση της εξάπλωσης οποιασδήποτε πυρκαϊάς στην ύπαιθρο καταβάλλονται από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(2) Αν προκλήθηκε οποιαδήποτε πυρκαϊά στην ύπαιθρο από υπαιτιότητα προσώπου το οποίο είναι γνωστό, ο Έπαρχος μπορεί να απαιτήσει αμέσως από το εν λόγω πρόσωπο ολόκληρο ή μέρος του ποσού των δαπανών που τυχόν καταβλήθηκε με βάση το εδάφιο (1), όπως ο Έπαρχος θεωρεί ορθό ανάλογα με το βαθμό αμέλειας ή υπαιτιότητας του εν λόγω προσώπου.

Ζώνες πυρασφάλειας

7.-(1) Ο Έπαρχος μπορεί να απαιτήσει από οποιαδήποτε αρχή τοπικής διοίκησης τη δημιουργία και διατήρηση, μέσα στα όρια της, ζωνών παρασφάλειας οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την πρόληψη εξάπλωσης πυρκαϊών. Οι χώροι στους οποίους θα δημιουργηθούν οι εν λόγω ζώνες καθώς επίσης και η έκταση τους υποδεικνύονται από τον Έπαρχο.

(2) Αν οποιαδήποτε αρχή τοπικής διοίκησης από την οποία ο Έπαρχος απαίτησε τη δημιουργία και διατήρηση ζώνης πυρασφάλειας παρέλειψε να συμμορφωθεί προς την εν λόγω απαίτηση, τότε η ζώνη αυτή μπορεί να δημιουργηθεί ή να βελτιωθεί οποτεδήποτε από τον Έπαρχο αφού εφαρμοσθούν για το σκοπό αυτό οι διατάξεις των περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμων.

Κανονισμοί

8.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι θα δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντα Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), στους εν λόγω Κανονισμούς μπορούν να περιλαμβάνονται διατάξεις αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία σωμάτων πυροσβεστών ή την τοποθέτηση συσκευών συγκράτησης σπινθήρων σε ορισμένα είδη μηχανοκίνητων οχημάτων ή γεωργικών μηχανημάτων.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά από ένα μήνα από την κατάθεση τους η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν προβεί σε τροποποίηση ή ακύρωση τους τότε οι εν λόγω Κανονισμοί, μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων προβεί σε τροποποίηση τους, τότε οι Κανονισμοί αυτοί δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως θα έχουν τροποποιηθεί και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης τους.

Ειδική διάταξη

9. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, κάθε αρχή τοπικής διοίκησης, μέσα στα γεωγραφικά όρια της οποίας λειτουργούν καμίνια παρασκευής ξυλοκάρβουνου, υποχρεούται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002 και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες κρατικές αρχές να καθορίσει ειδική περιοχή στην οποία θα εγκατασταθούν τα καμίνια παρασκευής ξυλοκάρβουνου που λειτουργούν μέσα στη γεωγραφική της περιοχή:

Νοείται ότι απαραίτητη προϋπόθεση που λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της πιο πάνω ειδικής περιοχής είναι ότι η λειτουργία καμινιών παρασκευής ξυλοκάρβουνου σε αυτή δεν εμπερικλείει οποιοδήποτε κίνδυνο πρόκλησης πυρκαϊάς, καθώς και ότι λαμβάνονται σε διαρκή βάση όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχομένου:

Νοείται περαιτέρω ότι στους παρασκευαστές ξυλοκάρβουνου παρέχονται όλες οι απαραίτητες διευκολύνσεις για την άσκηση του επαγγέλματος τους στην καθορισμένη περιοχή.

Σημείωση
3 του Ν.49(I)/2010Ισχύς Ν.49(I)/2010

Ο παρών Νόμος ισχύει μέχρι την 30ή Απριλίου 2012.

Σημείωση
3 του Ν. 7(Ι)/2016Έναρξη της ισχύος του Ν. 7(I)/2016

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 7(Ι)/2016] λογίζεται ότι άρχισε την 30ή Απριλίου 2015.