Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμος του 1988 και ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμοι του 1988 και 1989.

Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“καθορισμένοι Νόμοι” σημαίνει τους Νόμους ή Κανονισμούς οι οποίοι απαριθμούνται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

“ορισμένο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου” σημαίνει οποιοδήποτε από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που λειτουργεί με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε από τους καθορισμένους Νόμους.

“Υπουργός” σημαίνει τον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό στο υπουργείο του οποίου υπάγεται το κάθε ορισμένο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Διοικητικά Συμβούλια ορισμένων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 3Α και 3Β, και ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, το διοικητικό συμβούλιο οποιουδήποτε από τα ορισμένα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αποτελείται, εκτός αν ο οικείος καθορισμένος νόμος προβλέπει για μεγαλύτερο αριθμό μελών, από εννέα μέλη, μεταξύ των οποίων θα υπάρχει Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος και τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία που προνοείται στο παρόν άρθρο:

Νοείται ότι ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δε δύναται να ασκεί καθήκοντα ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή.

(2) (α) Το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του Υπουργού, προβαίνει στο διορισμό των πιο πάνω διοικητικών συμβουλίων λαμβάνοντας υπόψη την εντιμότητα, το κύρος και την ακεραιότητα των προσώπων που πρόκειται να διοριστούν και συνεκτιμώντας, ανάλογα με τη φύση και την αποστολή κάθε ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και του διοικητικού συμβουλίου αυτού, τα πιο κάτω:

(i) τα ακαδημαϊκά ή άλλα επαγγελματικά προσόντα αυτών·

(ii) την εμπειρία τους· και

(iii) την κοινωνική δράση και προσφορά τους.

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο πριν προβεί στον πιο πάνω διορισμό ενημερώνει σχετικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων καταθέτοντας ενώπιόν της κατάλογο με τα ονόματα των προσώπων που επέλεξε να διορίσει, καθώς και τα αντίστοιχα προσόντα τους:

Νοείται ότι οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τους πρώτους διορισμούς προσώπων που θα γίνουν μετά την έναρξη της ισχύος του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2013 κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου (δ) του άρθρου 4.

(3) Κάθε πολίτης δύναται, εάν το επιθυμεί, να υποβάλει στον Υπουργό βιογραφικό σημείωμα και το ενδιαφέρον του για να διοριστεί σε διοικητικό συμβούλιο ορισμένου προσώπου δημοσίου δικαίου:

Νοείται ότι, η σύμφωνα με τα πιο πάνω υποβολή ενδιαφέροντος δεν συνεπάγεται ουδεμίαν δέσμευση αναφορικά με το περιεχόμενο της εισήγησης του Υπουργού ή την επιλογή και τον διορισμό των πιο πάνω συμβουλίων, αλλά τα πρόσωπα που επιλέγονται για διορισμό πληρούν τα προσόντα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τους πρώτους διορισμούς προσώπων που θα γίνουν μετά την έναρξη της ισχύος του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2013 κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου (δ) του άρθρου 4.

Κωλύματα διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών διοικητικών συμβουλίων

3Α. Δε διορίζεται ούτε διατηρεί τη θέση του ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή ως μέλος διοικητικού συμβουλίου οποιουδήποτε ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου πρόσωπο που-

(α) έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση και δεν έχει αποκατασταθεί σύμφωνα με τον περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμο,

(β) έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει αποκατασταθεί σύμφωνα με τον περί Πτώχευσης Νόμο,

(γ) κατά τα τελευταία επτά (7) έτη που προηγούνται του διορισμού έχει υπηρετήσει στο ορισμένο αυτό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ως γενικός διευθυντής ή διευθυντής τμήματος αυτού,

(δ) προκειμένου περί άρρενα, δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, εκτός και αν αυτός έχει απαλλαγεί νόμιμα για λόγους που δεν αφορούν λόγους υγείας οι οποίοι δυνατό να επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων του,

(ε) δεν έχει εκπληρώσει τις οφειλές του στο δημόσιο μέχρι και το έτος που προηγείται του αμέσως προηγούμενου έτους διορισμού του:

Νοείται ότι "οφειλές στο δημόσιο" σημαίνει τα ποσά που οφείλονται προς οποιοδήποτε υπουργείο ή τμήμα ή ανεξάρτητη υπηρεσία ή άλλο ειδικό ταμείο του κράτους, τα οποία θεωρούνται τα τελικά ή βεβαιωμένα ποσά, αναφορικά με τα οποία έχουν εξαντληθεί όλες οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες για τον καθορισμό τους.

Ασυμβίβαστο

3Β.—(1) Δε διορίζεται ούτε διατηρεί τη θέση του ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος, ή ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, οποιουδήποτε ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου πρόσωπο που, είτε το ίδιο είτε ο/η σύζυγος του ή πρώτου βαθμού συγγενής του ασχολείται επαγγελματικά ή κατέχει μετοχές, σε ποσοστό πέραν του 1% του μετοχικού κεφαλαίου, ή έχει οποιοδήποτε άλλο άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του ορισμένου αυτού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

(1Α) Δε διορίζεται ούτε διατηρεί τη θέση του ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή ως μέλος διοικητικού συμβουλίου οποιουδήποτε ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου πρόσωπο που κατέχει το αξίωμα του δημάρχου ή μέλους δημοτικού συμβουλίου ή κοινοτάρχη μη κατεχόμενης κοινότητας ή προέδρου σχολικής εφορίας μη κατεχόμενου δήμου ή μη κατεχόμενης κοινότητας, εκτός εάν παραιτηθεί από το αξίωμα αυτό.

(2) Για σκοπούς διασφάλισης της τήρησης των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, τόσο κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, όσο και μια φορά το χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας τους, προβαίνουν σε, δήλωση, προς το Υπουργικό Συμβούλιο, του συμφέροντος τους σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του ορισμένου αυτού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

(3) Οποιοσδήποτε προβαίνει σε ψευδή δήλωση κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με φυλάκιση που να μην υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή με χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες (ΛΚ20.000,00) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Συμμόρφωση Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών διοικητικών συμβουλίων με Κώδικα Δεοντολογίας

3Γ. (1) Με την ανάληψη των καθηκόντων τους ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων οφείλουν να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει τη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ο αναφερόμενος στο εδάφιο (1) Κώδικας Δεοντολογίας καταρτίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων με βάση τους καθορισμένους νόμους

4.Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των καθορισμένων νόμων-

(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (δ) του παρόντος άρθρου, θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του καθενός από τα καθορισμένα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δε θα υπερβαίνει τους τριάντα μήνες:

Νοείται ότι δεν είναι δυνατός ο διορισμός οποιουδήποτε προσώπου στη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του μέλους του διοικητικού συμβουλίου οποιουδήποτε ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εάν το πρόσωπο αυτό έχει προηγουμένως διοριστεί για δύο θητείες, συνεχόμενες ή μη, σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω θέσεις οποιουδήποτε ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εκτός αν η προηγούμενη συνολική θητεία του δεν υπερβαίνει τους εξήντα (60) μήνες και δεν έχει μεσολαβήσει ιδιόγραφη παραίτηση, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του άρθρου 4, εντός περιόδου τριών (3) μηνών πριν τη λήξη της θητείας του:

Νοείται περαιτέρω ότι πρόσωπο το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις της πιο πάνω επιφύλαξης δύναται να διοριστεί για ακόμα δύο θητείες σε διοικητικό συμβούλιο ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου στο οποίο δεν είχε υπηρετήσει στο παρελθόν και νοουμένου ότι έχει μεσολαβήσει περίοδος εξήντα (60) μηνών από τη λήξη της αμέσως προηγούμενης θητείας του.

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση του έχει εξουσία οποτεδήποτε να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού συμβουλίου οποιουδήποτε από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που λειτουργούν με βάση τους καθορισμένους νόμους.

(γ) Κάθε μέλος οποιουδήποτε από τα διοικητικά συμβούλια που λειτουργούν με βάση τους καθορισμένους νόμους έχει το δικαίωμα να υποβάλλει οποτεδήποτε ιδιόγραφη παραίτηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

(δ) Μετά από την κάθε εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά την άσκηση της εκτελεστικής  του εξουσίας δυνάμει του Άρθρου 54 του Συντάγματος, που περιλαμβάνει τη γενική διεύθυνση και τον έλεγχο της διακυβερνήσεως της Δημοκρατίας, τη διεύθυνση της γενικής πολιτικής, το συντονισμό και την εποπτεία πασών των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και την εποπτεία της ανήκουσας στη Δημοκρατία περιουσίας, δύναται, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο έγινε η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, να τερματίζει το διορισμό του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου οποιουδήποτε από τα ορισμένα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου:

Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στην περίπτωση των προέδρων, αντιπροέδρων και μελών των διοικητικών συμβουλίων που υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του  περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2013.

Έκδοση διαταγμάτων

4Α. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται με διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί ή να αντικαθιστά το Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

Μεταβατική διάταξη

5. Για τη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου συμπλήρωση του αριθμού των μελών των υφιστάμενων κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμου διοικητικών συμβουλίων οι σχετικές διαβουλεύσεις και η συμπλήρωση θα ολοκληρωθούν όχι αργότερα από τις 31.10.1988.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 2)

Καθορισμένοι Νόμοι

 

Συνοπτικός τίτλος Σχετική διάταξη

1.Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμος, Κεφ. 171,

Α10/1960, 16/1960, 24/1963, 45/1969, 53/1977, 31/1979.

Άρθρο 5(1)

2.Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμος, Κεφ. 302,

Α20/1960, 34/1962, 25/1963, 54/1977.

Άρθρο 5(1)

3.Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος, Κεφ. 300Α,

46/1959, 20/1960, Α21/1960, 27/1961, 69/1961, 26/1962, 39/1963,

61/1972, 52/1977, 21/1979, 68/1985, 212/1987, 284/1987, 9/1988.

Άρθρο 5(1)

4. Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμος,

54/1969, 50/1977, 48/1978, 62/1979, 66/1980, 63/1981, 16/1985.

Άρθρο 5(3)

5. Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμος,

71/1970, 36/1972, 68/1979.

Άρθρο 4(1)

6. Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος,

41/1969, 22/1972, 2/1973, 51/1977, 79/1980, 87/1985.

Άρθρο 4(1)

7.Ο περί Ελέγχου Σιτηρών Νόμος, Κεφ. 68, Α18/1960,

54/1962, 27/1963, 30/1964, 83/1966.

Άρθρο 4(2)

8.Ο περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών

Προϊόντων Νόμος, 52/1965, 33/1966, 77/1970, 59/1973,

46/1976, 131/1987, 6/1988.

Άρθρο 3

9.Ο περί Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων Νόμος,

24/1968, 60/1968, 133/1987.

Άρθρο 6

10.Ο περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος, 38/1973,

59/1977, 28/1979, 195/1986, 20/1987, 62/1987.

Άρθρο 5
11.Ο περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Νόμος, 93/1968, 28/1973. Άρθρο 4(1)

12.Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόμος,

68/1975, 6/1977, 16/1983.

Άρθρο 6(1)

13.Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμος,

9/1982, 84/1984.

Άρθρο 3(2)

14.Οι περί Αεροπορικών Μεταφορών (Έκδοσις Αδειών

δι’ Αεροπορικάς Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 1948-1968.

Κανονισμός 5(1)

15.Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος, 90/1972, 56/1982.

Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Πολεοδομικόν Συμβούλιον)

Κανονισμοί του 1973. (Κ.Δ.Π. 163/1973).

Κανονισμός 5
16.Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμος, 42/1980. Άρθρο 5(1)

17.Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομών και Τεχνικών

Έργων Νόμος, 97/1973, 32/1982.

Άρθρο 3(1)

18.Ο περί Πολιτικής Αμύνης Νόμος του 1964, 42/1964, 48/1970.

Οι περί Πολιτικής Αμύνης Γενικοί Κανονισμοί 1966. (Κ.Δ.Π. 104/1966).

Κανονισμός 6(1)

19.Ο περί Λαχείων Νόμος, Κεφ. 74, 24/1974, 71/1986.

Οι περί Κυβερνητικών Λαχείων Κανονισμοί

1956-1979 (δυνάμει του άρθρου 5).

Κανονισμός 2
20.Ο περί Δημοσίων Δανείων Νόμος, Κεφ. 208. Άρθρο 3
21. Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος, Ν. 140(Ι)/2022. Άρθρο 8