ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Κτηματομεσιτών Νόμοι του 1987 μέχρι 1994 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κτηματομεσιτών Νόμοι του 1987 μέχρι 1994.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“ακίνητον” κέκτηται την υπό του άρθρου 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου αποδιδομένην εις τον όρον “ακίνητος ιδιοκτησία” έννοιαν˙

“αρμόδιον Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον” διά ζητήματα αφορώντα εις οιονδήποτε ακίνητον σημαίνει το Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον εν τη επαρχία εν η κείται το τοιούτον ακίνητον˙

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν˙

“εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης” σημαίνει κτηματομεσίτην εγγεγραμμένον δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

“κράτη μέλη” σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και τα Συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

“κτηματική συναλλαγή” σημαίνει πάσαν συναλλαγήν διά την σύναψιν συμφωνίας προς πώλησιν, αγοράν, ανταλλαγήν ή μίσθωσιν ακινήτου, περιλαμβανομένης της παραχωρήσεως ακινήτου επί αντιπαροχή˙

“κτηματομεσίτης” σημαίνει πρόσωπον έχον ως κυρίαν απασχόλησιν την έναντι αμοιβής μεσολάβησιν διά κτηματικήν συναλλαγήν περιλαμβάνει δε εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης η οποία έχει ως αποκλειστικόν σκοπόν την διεξαγωγήν κτηματικών συναλλαγών, νοουμένου ότι ο Διευθυντής αυτής είναι εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης˙

“Μητρώον” σημαίνει το συμφώνως τω παρόντι Νόμω τηρούμενον Μητρώον κτηματομεσιτών˙

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρον του Συμβουλίου˙

“Συμβούλιον” σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 3 καθιδρυόμενον Συμβούλιον˙

“Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο” σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Καθίδρυσις και συγκρότησις του Συμβουλίου

3.-(1) Καθιδρύεται Συμβούλιον αρμόδιον διά την εγγραφήν και παροχήν αδείας εις Κτηματομεσίτας συγκείμενον εκ του Προέδρου και εξ ετέρων μελών ως ακολούθως:

(α) του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπροσώπου αυτού,

(β) του Διευθυντού του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος ή εκπροσώπου αυτού,

(γ) του Διευθυντού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή εκπροσώπου αυτού,

(δ) τριών μελών άτινα εκλέγονται ως εν εδαφίω (2) προβλέπεται.

(2) Η εκλογή των εν τη παραγράφω (δ) του εδαφίου (1) αναφερομένων τριών μελών γίνεται ως ακολούθως:

(α) διά τους σκοπούς της πρώτης συγκροτήσεως του Συμβουλίου συγκαλείται γενική συνέλευσις υπό του Προέδρου και των μελών των αναφερομένων εις τας παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1), άτινα προσκαλούσιν εις την τοιαύτην γενικήν συνέλευσιν άπαντα τα πρόσωπα άτινα, κατά την γνώμην των κατέχουσι τα προσόντα τα αναφερόμενα εν τω εδαφίω (1) του άρθρου 6 και θα εδικαιούντο να εγγραφώσιν ως κτηματομεσίται και η εκλογή γίνεται αποκλειστικώς υπό των ως είρηται προσώπων, τα ούτω δε εκλεγόμενα πρόσωπα, άμα τη συγκροτήσει του Συμβουλίου, εγγράφονται ως κτηματομεσίται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) διά τους σκοπούς πάσης μεταγενεστέρας εκλογής το Συμβούλιον συγκαλεί συνέλευσιν πάντων των εγγεγραμμένων κτηματομεσιτών, και η εκλογή γίνεται υπό των ως είρηται εγγεγραμμένων κτηματομεσιτών, τα δε εκλεγόμενα πρόσωπα δέον να είναι εγγεγραμμένοι κτηματομεσίται.

(3) Ο Πρόεδρος διορίζεται υπό του Υπουργού, είναι δε κτηματομεσίτης.

(4) Η θητεία του Προέδρου και των ετέρων μελών του Συμβουλίου είναι διετής:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον να τερματίση τον διορισμόν του Προέδρου προ της λήξεως της θητείας του.

(5) Το Συμβούλιον δύναται να ενεργή ανεξαρτήτως της χηρείας οιασδήποτε θέσεως αυτού.

(6)(α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προεδρεύει αυτών. Εν περιπτώσει απουσίας του Προέδρου, τα παρόντα μέλη εκλέγουσιν ένα εξ αυτών όπως προεδρεύση της συνεδριάσεως.

(β) Απαρτίαν αποτελούσι πέντε παρόντα μέλη.

(γ) Το Συμβούλιον αποφασίζει διά πλειοψηφίας, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασεως έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(7) Το Συμβούλιον δι’ αποφάσεως του εγκρινομένης υπό του Υπουργού, δύναται να ρυθμίζη τα των εργασιών αυτού, τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων αυτού, την προς τούτο διδομένην ειδοποίησιν, την κατά τας συνεδριάσεις ακολουθουμένην διαδικασίαν και την τήρησιν των πρακτικών.

(8) Άπασαι αι δαπάναι του Συμβουλίου καταβάλλονται εκ των υπό του Συμβουλίου εισπρασσομένων τελών.

(9) Το Συμβούλιον διορίζει εγκεκριμένους ελεγκτάς διά τον έλεγχον των υπ’ αυτού τηρουμένων λογαριασμών, οι δε εξηλεγμένοι λογαριασμοί του υποβάλλονται εις τον Υπουργόν.

(10) Το Συμβούλιον συγκροτείται εντός τριών μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ
Μητρώον

4.-(1) Το Συμβούλιον έχει καθήκον όπως, εντός τεσσάρων μηνών από της ενάρξεως της ισχύος των Κανονισμών δυνάμει του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου, καταρτίση, και μετέπειτα τηρή, Μητρώον καλούμενον “Μητρώον Κτηματομεσιτών” εν ω εγγράφονται το όνομα και η διεύθυνσις παντός προσώπου δικαιουμένου να εγγραφή δυνάμει του παρόντος Νόμου ως κτηματομεσίτης, ομού μετά τοιούτων ετέρων στοιχείων ως το Συμβούλιον ήθελεν εκάστοτε κρίνει αναγκαία, το δε Συμβούλιον δύναται ωσαύτως:

(α) να διατάξη όπως διαγράφηται εκ του Μητρώου-

(i) το όνομα παντός εγγεγραμμένου κτηματομεσίτου όστις υπέβαλε αίτησιν διά την υπό του Συμβουλίου διαγραφήν του ονόματος αυτού εκ του Μητρώου˙

(ii) το όνομα παντός αποθανόντος εγγεγραμμένου κτηματομεσίτου ως και οιονδήποτε όνομα ή έτερον στοιχείον ήθελεν εγγραφή εν τω Μητρώω εσφαλμένως ή ανακριβώς˙ και

(β) να προβαίνη εις τας εκάστοτε αναγκαίας τροποποιήσεις του Μητρώου.

(2) Το Συμβούλιον ουχί βραδύτερον των είκοσι τεσσάρων μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, μετέπειτα δε ετησίως, δημοσιεύει και προσφέρει προς πώλησιν εις την υπό του Συμβουλίου καθορισθησομένην τιμήν, αντίγραφα του Μητρώου αναγράφοντα τα ονόματα των εγγεγραμμένων κτηματομεσιτών, κατ’ αλφαβητικήν τάξιν, αναλόγως του επωνύμου αυτών, ομού μετά των επαγγελματικών αυτών διευθύνσεων και του αριθμού εγγραφής των.

Εγγραφή

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πας όστις είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους εγγράφεται, τη υποβολή αιτήσεως εγγραφής υποβαλλομένης τω Συμβουλίω και τη καταβολή του καθωρισμένου τέλους εγγραφής, ως κτηματομεσίτης εάν το Συμβούλιον πεισθή ότι ούτος κατέχει τα εν τω άρθρω 6 αναγραφόμενα προσόντα.

(2) Το Συμβούλιον εξετάζει και αποφασίζει επί της υποβληθείσης αιτήσεως και απαντά αναλόγως εις τον αιτούντα εντός μηνός από της ημερομηνίας καθ’ ην υπεβλήθη η τοιαύτη αίτησις.

(3) Άμα τη εγγραφή κτηματομεσίτου το Συμβούλιον εκδίδει πιστοποιητικόν εγγραφής εν τω υπό του Συμβουλίου καθοριζομένω τύπω και το τοιούτο πιστοποιητικόν είναι εκ πρώτης όψεως απόδειξις ότι ο κάτοχος αυτού ενεγράφη συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Το τοιούτο πιστοποιητικόν παραδίδεται υπό του κατόχου εις το Συμβούλιον, άμα τη διαγραφή του ονόματος αυτού εκ του μητρώου.

Εάν ο κάτοχος αρνηθή να παραδώση το πιστοποιητικόν είναι ένοχος αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.

Προσόντα απαραίτητα δι’ εγγραφήν

6.-(1) Πας πολίτης της Δημοκρατίας δικαιούται να εγγραφή ως κτηματομεσίτης εάν το Συμβούλιον πεισθή ότι είναι καλού χαρακτήρος και-

(α) έχει συμπληρώσει το 25ον έτος της ηλικίας του·

(β) έχει αποφοιτήσει σχολής μέσης εκπαιδεύσεως ανεγνωρισμένης υπό του Υπουργείου Παιδείας·

(γ) δεν έχει κηρυχθή εις πτώχευσιν·

(δ) δεν έχει καταδικασθή δι’ αδίκημα ενέχον έλλειψιν τιμιότητος ή ηθικήν αισχρότητα·

(ε) έχει επαρκείς γνώσεις περί την κτηματικήν και πολεοδομικήν νομοθεσίαν αναγκαίας διά την ορθήν και υπεύθυνον άσκησιν του επαγγέλματος του·

(στ) έχει δεκαετή πείραν περί την κτηματομεσιτικήν εργασίαν:

Νοείται ότι πρόσωπα τα οποία κατέχουσι δίπλωμα ή πτυχίον ανεγνωρισμένου πανεπιστημίου ή ανεγνωρισμένου επαγγελματικού σώματος εις συναφή προς την άσκησιν του επαγγέλματος του κτηματομεσίτου θέματα εξαιρούνται των διατάξεων των παραγράφων (β) και (στ):

Νοείται περαιτέρω ότι πρόσωπα άτινα δύνανται να αποδείξωσιν ότι κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ήσκουν κατά κύριον λόγον το επάγγελμα του Κτηματομεσίτου δεν είναι απαραίτητον όπως έχωσι τα εν ταις παραγράφοις (β) και (στ) αναφερόμενα προσόντα.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι Κύπριος πολίτης ο οποίος αποδεικνύει προς ικανοποίηση του Συμβουλίου ότι-

(i) Μετά από 10ετή τουλάχιστο μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό έχει επαναπατριστεί και εγκατασταθεί μόνιμα στην Κύπρο· και

(ii) κατά την αμέσως πριν από τον επαναπατρισμό και εγκατάσταση του 5ετή τουλάχιστον περίοδο αυτός εξασκούσε νόμιμα και κατά κύριο λόγο το επάγγελμα του κτηματομεσίτη στον τόπο της διαμονής του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα διαμονής του,

δεν είναι απαραίτητο να κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (στ) ανωτέρω.

(2) Πάσα αίτησις βασιζομένη επί της δευτέρας επιφυλάξεως δέον όπως υποβληθή εντός τριάκοντα δύο μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι η τοιαύτη αίτησις δύναται να υποβληθή και μετά την παρέλευσιν τριάκοντα δύο μηνών αλλ’ ουχί πέραν των είκοσι τεσσάρων μηνών από της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου εις τας κάτωθι περιπτώσεις:

(i) εάν ο αιτητής ευρίσκετο εκτός της Κύπρου διά συνολικήν περίοδον μεγαλυτέραν των εξ μηνών κατά την διάρκειαν των ως είρηται τριάκοντα δύο μηνών·

(ii) εάν ο αιτητής έπασχεν εξ οιασδήποτε ασθενείας διά συνολικήν περίοδον μεγαλυτέραν των εξ μηνών κατά την διάρκειαν των ως είρηται τριάκοντα δύο μηνών και ως εκ της φύσεως της τοιαύτης ασθενείας του δεν ηδύνατο να υποβάλη αίτησιν εμπροθέσμως.

(3) Διά τους σκοπούς της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1), το Συμβούλιον δύναται να υποβάλη το αιτούμενον την εγγραφήν πρόσωπον εις εξετάσεις.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) και τηρουμένων των διατάξεων των περί  Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμων του 2002 και 2003, του περί του Δεύτερου Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2003 και της νομοθεσίας που υιοθετεί την Οδηγία 99/42/ΕΚ για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης των προσόντων σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τις οδηγίες ελευθέρωσης καθώς και μεταβατικών μέτρων και για τη συμπλήρωση του γενικού συστήματος αναγνώρισης  των διπλωμάτων, κάθε πολίτης κράτους μέλους μπορεί να εγγράφεται στο Μητρώο Κτηματομεσιτών, νοουμένου ότι ικανοποιεί τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολίτες της Δημοκρατίας δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Ομόρρυθμος εταιρεία ενεργεί ως κτηματομεσίτης

7. Ομόρρυθμος εταιρεία συσταθείσα δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου δύναται, ιδίω ονόματι, να ενεργή ως κτηματομεσίτης νοουμένου ότι η κυρία δραστηριότης της είναι η του κτηματομεσίτου, και έκαστος ομόρρυθμος συνέταιρος έχει εγγραφή ως κτηματομεσίτης.

MΕΡΟΣ IV ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης εις κτηματικάς συναλλαγάς

8.-(1) Η μεσολάβησις κτηματομεσίτου δεν είναι απαραίτητος διά κτηματικήν συναλλαγήν.

(2) Εάν εν οιαδήποτε κτηματική συναλλαγή το μεσολαβούν πρόσωπον είναι εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης ούτος δικαιούται της καθωρισμένης προμηθείας, ήτις εκτός εάν άλλως ήθελε συμφωνηθή είναι απαιτητή και πληρωτέα άμα τη επιτεύξει της κτηματικής συναλλαγής.

(3) Εν περιπτώσει μη επιτεύξεως κτηματικής συναλλαγής διά την οποίαν εδόθη εντολή ο εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης δικαιούται αποζημιώσεως διά τας πραγματικάς του δαπάνας δεδομένου ότι υφίσταται έγγραφος αποδοχή πληρωμής ταύτης.

(4) Ουδεμία μεταβίβασις ακινήτου προς εκτέλεσιν κτηματικής συναλλαγής διά την οποίαν έλαβε χώραν μεσολάβησις κτηματομεσίτου δύναται να γίνη εκτός εάν αναφέρεται επί τη δηλώσει μεταβιβάσεως το όνομα και η διεύθυνσις του κτηματομεσίτου ως επίσης το ποσόν της προμηθείας του.

ΜΕΡΟΣ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Απαγορεύεται η άσκησις του επαγγέλματος του Κτηματομεσίτου άνευ εγγραφής

9.-(1) Μετά πάροδον δέκα οκτώ μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων αυτού ουδείς-

(α) ασκεί το επάγγελμα του κτηματομεσίτου ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον ενεργεί ως κτηματομεσίτης ουδέ προβάλλει εαυτόν ως τοιούτον ή επαγγέλλεται υφ’ οιονδήποτε όνομα, επωνυμίαν ή τίτλον εν ω διαλαμβάνονται αι λέξεις “κτηματομεσίτης”, “κτηματομεσιτικός σύμβουλος”, “κτηματομεσιτικαί επιχειρήσεις” ή οιαδήποτε ετέρα λέξις ήτις περιλαμβάνει την λέξιν κτηματομεσίτης ή κτηματομεσιτεία ή αφήνει να νοηθή ότι πραγματοποιεί κτηματομεσιτείαν ει μη μόνον εάν είναι εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης˙

(β) δικαιούται εις είσπραξιν οιασδήποτε αμοιβής αναφορικώς προς υπηρεσίας παρασχεθείσας αι οποίαι έχουν αμέσως ή εμμέσως σχέσιν με την εργασίαν του κτηματομεσίτου ει μη μόνον εάν είναι εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και δεν του επεβλήθη η δυνάμει του άρθρου 12 ποινή της διαγραφής εκ του Μητρώου ή της αναστολής της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.

(2) Πας όστις παραβαίνει τας διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακοσίας λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Υποχρέωσις ενημερώσεως

10. Ο κτηματομεσίτης οφείλει να ενημερώνη τον προτιθέμενον αγοραστήν ακινήτου περί πάντων των στοιχείων άτινα σχετίζονται προς την φυσικήν κατάστασιν του ακινήτου, περί των εμπραγμάτων βαρών επ’ αυτού και περί οιωνδήποτε άλλων περιορισμών οίτινες έχουν επιβληθή επί του ακινήτου δυνάμει νομοθετικής διατάξεως, διοικητικής πράξεως ή οιασδήποτε κυβερνητικής αποφάσεως.

Ασφαλιστική κάλυψις

11. Ουδείς δύναται να ενεργή ως κτηματομεσίτης εκτός εάν έχη συνομολογηθή μεταξύ αυτού και ασφαλιστικής εταιρείας ασφαλιστική σύμβασις διά την ασφαλιστικήν κάλυψιν του κτηματομεσίτου διά ποσόν £50,000.- εις ην περίπτωσιν ούτος ήθελε υπέχει ευθύνην προς καταβολήν αποζημιώσεων εις αγοραστήν διά την υπ’ αυτού παράλειψιν πλήρους ενημερώσεως του.

Αναστολή αδείας και διαγραφή εγγεγραμμένων κτηματομεσιτών

12.-(1) Εάν εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης-

(α) καταδικασθή δι’ αδίκημα ενέχον έλλειψιν τιμιότητος ή ηθικήν αισχρότητα˙ ή

(β) ευρεθή, κατόπιν ερεύνης υπό του Συμβουλίου, ένοχος διαγωγής ανεντίμου ή επονειδίστου ην επέδειξεν εν τη ιδιότητι αυτού ως κτηματομεσίτης ή διαγωγής μη συναδούσης προς το επάγγελμα αυτού˙ ή

(γ) αποδειχθή ότι ενεγράφη διά ψευδών ή δολίων παραστάσεων, το Συμβούλιον δύναται αναλόγως της περιπτώσεως να διατάξη όπως διαγραφή το όνομα αυτού εκ του Μητρώου ή ανασταλή η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ή να επιβάλη οιανδήποτε άλλην πειθαρχικήν ποινήν περιλαμβανομένης της πληρωμής των εξόδων σχετικών προς την ενώπιον του διαδικασίαν.

Εις περίπτωσιν δε καθ’ ην διαγράφεται προσηκόντως το όνομα τινος εκ του Μητρώου δυνάμει του παρόντος εδαφίου, το πρόσωπον τούτο δεν θα δικαιούται να εγγραφή δυνάμει του παρόντος Νόμου, διά τοιαύτην περίοδον ως το Συμβούλιον, επ’ ευκαιρία της διαγραφής, ήθελε καθορίσει:

Νοείται ότι το Συμβούλιον δύναται κατά πάντα χρόνον, είτε αυτεπαγγέλτως είτε τη αιτήσει του ενδιαφερομένου προσώπου να διατάξη την επανεγραφήν του ονόματος του τοιούτου προσώπου εν τω Μητρώω, ατελώς ή τη καταβολή του υπό του Συμβουλίου καθορισθέντος τέλους, όπερ εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να υπερβαίνη το τέλος εγγραφής.

(2) Το Συμβούλιον πριν ή διατάξη την συμφώνως τω παρόντι άρθρω διαγραφήν ονόματος προσώπου τινός εκ του Μητρώου κοινοποιεί έγγραφον περί τούτου ειδοποίησιν εις το τοιούτο πρόσωπον και εξετάζει, τη αιτήσει του τοιούτου προσώπου υποβαλλομένη εν τω νενομισμένω τύπω, εντός τριών μηνών από της τοιαύτης κοινοποιήσεως, απάσας τας σχετικάς παραστάσεις άτινας ήθελεν ούτος υποβάλει τω Συμβουλίω είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.

Χρησιμοποιούμενα έγγραφα υπό εγγεγραμμένου κτηματομεσίτου

13. Πας εγγεγγραμμένος κτηματομεσίτης υποχρεούται να αναγράφη εις τα υπ’ αυτού χρησιμοποιούμενα παντός είδους έγγραφα την φράσιν “εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης” και τον αριθμόν εγγραφής του.

Διατήρησις γραφείου, κ.λ.π. υπό εγγεγραμμένου κτηματομεσίτου

14. Πας εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης οφείλει να διατηρή γραφείον με την κατάλληλον επίπλωσιν και τον κατάλληλον εξοπλισμόν και έχον ανηρτημένα εις περίοπτον θέσιν το πιστοποιητικόν εγγραφής και άδειαν του και εις την πρόσοψιν του γραφείου δέον να αναγράφη ευκρινώς τας λέξεις “εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης”.

Ενιαυσία άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος

15.-(1) Ουδείς δύναται να ασκή το επάγγελμα του κτηματομεσίτου εκτός εάν έχη εγγραφή ως κτηματομεσίτης και εκδοθή εν σχέσει προς αυτόν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

(2) Πας όστις ασκεί το επάγγελμα του κτηματομεσίτου άνευ αδείας ασκήσεως επαγγέλματος είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακοσίας λίρας ή φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας.

ΜΕΡΟΣ VI ΓΕΝΙΚΑ
Ψευδείς ή δόλιαι παραστάσεις

16. Πας κτηματομεσίτης όστις εν οιαδήποτε ειδοποιήσει ή διαφημίσει ή εν οιαδήποτε πινακίδι ανηρτημένη εις την πρόσοψιν ή εντός του γραφείου του ήθελε περιγράψει εαυτόν ψευδώς ή ως κατέχοντα οιονδήποτε δίπλωμα ή πτυχίον ή ως έχοντα οιανδήποτε ειδικότητα ή οιαδήποτε ειδικά προσόντα σχετικώς προς ακίνητα ή κτηματικάς συναλλαγάς είναι ένοχος αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Ιεραρχική προσφυγή

16Α.-(1) Πας όστις δεν ικανοποιείται εξ αποφάσεως του Συμβουλίου εκδοθείσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται εντός τριάκοντα ημερών από της ημέρας της εις αυτόν κοινοποιήσεως της αποφάσεως δι’ εγγράφου προσφυγής, εν η εκτίθενται οι προς υποστήριξν ταύτης λόγοι, εις τον Υπουργόν, να προσβάλη την τοιαύτην απόφασιν.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την εις αυτόν γενομένην προσφυγήν άνευ υπαιτίου βραδύτητος και, αφού ακούση ή δώση την ευκαιρίαν εις τον προσφεύγοντα όπως υποστηρίξη τους λόγους εφ’ ων στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει επί ταύτης και κοινοποιεί αμελλητί την απόφασιν αυτού εις τον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να αναθέση εις λειτουργόν ή επιτροπήν λειτουργών του Υπουργείου του όπως εξετάση ωρισμένα θέματα αναφυόμενα εν τη προσφυγή και υποβάλη εις αυτόν το πόρισμα της τοιαύτης εξετάσεως προ της υπό του Υπουργού εκδόσεως αποφάσεως επί της προσφυγής.

(3) Ο μη ικανοποιηθείς εκ της αποφάσεως του Υπουργού δύναται να προσφύγη εις το Δικαστήριον, αλλά μέχρι της υπό του Υπουργού εκδόσεως της αποφάσεως αυτού εν περιπτώσει προσφυγής εις αυτόν ή, εν περιπτώσει μη προσφυγής εις αυτόν, μέχρι της παρελεύσεως της εις το εδάφιον (1) προβλεπομένης προθεσμίας διά την καταχώρισιν προσφυγής, η απόφασις του Συμβουλίου δεν καθίσταται εκτελεστή.

Το Συμβούλιον κέκτηται εξουσίας εκδόσεως Κανονισμών

17.-(1) Το Συμβούλιον δύναται τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδη Κανονισμούς δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, διά την καλυτέραν εφαρμογήν των

διατάξεων του παρόντος Νόμου. Ειδικώτερον και άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1) οι Κανονισμοί ούτοι δύνανται να προβλέπωσι περί απάντων ή τινων των ακολούθων θεμάτων:

(α) τον καθορισμόν των τελών εγγραφής και εκδόσεως αδείας ως επίσης την χρονικήν διάρκειαν της αδείας˙

(β) τον καθορισμόν της ανωτάτης προμηθείας ή του ανωτάτου ποσοστού της προμηθείας του κτηματομεσίτου και του προσώπου παρά του οποίου δέον αύτη να καταβάλληται˙

(γ) τον καθορισμόν της εξεταστέας ύλης διά τας εξετάσεις τας επιβαλλομένας ή επιτρεπομένας υπό του παρόντος Νόμου˙

(δ) την διενέργειαν εξετάσεων επί της νομοθεσίας εν σχέσει προς την ακίνητον ιδιοκτησίαν˙

(ε) την βελτίωσιν του εν τη Δημοκρατία κρατούντος επιπέδου ως και της θέσεως των κτηματομεσιτών˙

(στ) τον καθορισμόν οιουδήποτε ζητήματος όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού.

(2) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Σημείωση
4 του Ν216/88Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ως αρξαμένη την 1η Νοεμβρίου 1988.

Σημείωση
5 του Ν.134(I)/2003Έναρξη της ισχύος του N. 134(I)/2003

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 134(I)/2003] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.