Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Κυπριακού Μουσείου (Ίδρυσις Ταμείου διά την Ανέγερσιν) Νόμος του 1987.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω-

“Επιτροπή” σημαίνει την Ειδικήν Επιτροπήν την καθιδρυομένην δυνάμει του άρθρου 4·

“Ταμείον” σημαίνει το Ειδικόν Ταμείον το ιδρυόμενον δυνάμει του άρθρου 3·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Συγκοινωνιών και Έργων.

Ίδρυσις Ταμείου

3.-(1) Επί τω τέλει ανεγέρσεως Κυπριακού Μουσείου καθιδρύεται ειδικόν ταμείον καλούμενον “Ταμείον διά την Ανέγερσιν Κυπριακού Μουσείου”.

(2) Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται-

(α) εκ δωρεών και εισφορών γενομένων προς το Ταμείον·

(β) εκ χρημάτων κερδαινομένων ή προερχομένων εξ οιωνδήποτε των δυνάμει του άρθρου 8 δραστηριοτήτων της Επιτροπής·

(γ) εκ των καθαρών εσόδων εκ της πωλήσεως γραμματοσήμων ειδικών αναμνηστικών σειρών διά την ανέγερσιν κυπριακού μουσείου·

(δ) εκ της καταβολής εις αυτό ποσοστού 30% εκ των εισπραττομένων δυνάμει του περί Αρχαιοτήτων Νόμου τελών εισόδου εις τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους·

(ε) εξ οιωνδήποτε τόκων ή εσόδων εκ καταθέσεων ή επενδύσεων·

(στ) εκ παντός άλλου ποσού το οποίον δυνατόν καθ’ οιονδήποτε τρόπον να διατεθή υπέρ του Ταμείου ή να εισπραχθή παρ’ αυτού.

Επιτροπή Διαχειρίσεως

4.-(1) Καθιδρύεται Επιτροπή Διαχειρίσεως του Ταμείου συγκειμένη εκ του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ως Προέδρου, και του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού Διευθυντού του Γραφείου Προγραμματισμού, του Γενικού Λογιστού και του Διευθυντού του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ως μελών.

(2) Η Επιτροπή Διαχειρίσεως του Ταμείου φέρει την ευθύνην εισπράξεως παντός χρηματικού ποσού περιερχομένου εις το Ταμείον και καταβολής του συνόλου των πόρων του Ταμείου τούτου εις το πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας μέσω του Γενικού Λογιστού επί τω τέλει διαθέσεως τούτων διά την απόκτησιν γης και την ανέγερσιν Κυπριακού Μουσείου.

(3) Τηρουμένων των προς τούτο εκδιδομένων υπό του Υπουργού Οδηγιών, η Επιτροπή εν τη ενασκήσει των αρμοδιοτήτων της διαχειρίζεται τα χρηματικά ποσά τα οποία κατατίθενται εις το Ταμείον και προβαίνει εις πάσαν αναγκαίαν δαπάνην εν σχέσει με την διαχείρισιν του εν λόγω Ταμείου:

Νοείται ότι, μέχρις ότου εκδοθώσι τοιαύται Οδηγίαι θα εφαρμόζωνται αι σχετικαί πρόνοιαι των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και των Κανονισμών Αποθηκών.

(4) Η Επιτροπή τελεί υπό την επίβλεψιν και καθοδήγησιν του Υπουργού.

(5) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων και δύο μέλη της Επιτροπής παρόντα αποτελούν απαρτία.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) η Επιτροπή ρυθμίζει την ιδίαν αυτής διαδικασίαν.

Φύλαξις και λογαριασμοί του Ταμείου

5. Το Ταμείον αποτελεί χωριστόν ταμείον και, εν όσω ευρίσκεται υπό την διαχείρισιν της Επιτροπής, τελεί υπό την φύλαξιν του Γενικού Λογιστού όστις τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς, εκδίδει τας αναγκαίας αποδείξεις και προβαίνει εις τας εγκρινομένας υπό της Επιτροπής πληρωμάς.

Επενδύσεις

6. Οιαδήποτε χρηματικά ποσά κατατεθειμένα εις το Ταμείον δύνανται να επενδύωνται καθ’ ον τρόπον και καθ’ ην έκτασιν ήθελεν εκάστοτε καθορίσει ο Υπουργός, τη εγκρίσει του Υπουργού Οικονομικών.

Προϋπολογισμός του Ταμείου

7.-(1) Το Ταμείον έχει ίδιον προϋπολογισμόν καταρτιζόμενον ετησίως υπό της Επιτροπής και υποκείμενον εις την έγκρισιν του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(2) Ο Προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικόν πρόγραμμα του Ταμείου δι’ έκαστον οικονομικόν έτος το οποίον άρχεται από 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου.

(3) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να καθορίζη τον τρόπον καθ’ ον θα καταρτίζηται ο προϋπολογισμός και θα εμφανίζηται η ανάλυσις των κονδυλίων του πίνακος εσόδων και εξόδων.

Δραστηριότητες Επιτροπής

8. Εντός της ασκήσεως των κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου εξουσιών αυτής, η Επιτροπή δύναται, τη εκάστοτε εγκρίσει του Υπουργού, να αναπτύσση, είτε μόνη είτε εν συνεργασία μετ’ άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων, οιανδήποτε δραστηριότητα προάγουσαν τους σκοπούς της και να δαπανά τα αναγκαία προς τούτο χρηματικά ποσά.

Έλεγχος Ταμείου

9.-(1) Οι λογαριασμοί του Ταμείου καταρτίζονται το αργότερο μέχρι της 30ής Απριλίου του αμέσως επομένου του οικονομικού έτους εις το οποίον αναφέρονται και ελέγχονται υπό του Γενικού Ελεγκτού.

(2) Η Επιτροπή αποστέλλει εις τον Υπουργόν Οικονομικών αντίγραφον της ετησίας καταστάσεως των ελεγχθέντων λογαριασμών του Ταμείου ομού μετά της εκθέσεως του Γενικού Ελεγκτού επί της καταστάσεως ταύτης.

(3) Αντίγραφον της ετησίας καταστάσεως λογαριασμών του Ταμείου και της επ’ αυτής εκθέσεως του Γενικού Ελεγκτού κατατίθενται υπό του Υπουργού Οικονομικών εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων, και δημοσιεύονται εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διάλυσις Ταμείου

10. Εν περιπτώσει διαλύσεως του Ταμείου παν χρηματικόν ποσόν ανήκον εις το Ταμείον περιέρχεται εις το πάγιον ταμείον της Δημοκρατίας.

Σημείωση
2 του Ν. 141(Ι)/2017Κατάργηση

Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 141(Ι)/2017], ο περί Κυπριακού Μουσείου (Ίδρυσις Ταμείου διά την Ανέγερσιν) Νόμος του 1987, καταργείται.