Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης Νόμος του 1987.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή της Κυπριακής Βιβλιοθήκης που διορίζεται με βάση το άρθρο 5˙

“Επιτροπή” σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή της Κυπριακής Βιβλιοθήκης που ιδρύεται με βάση το άρθρο 8˙

“κτίρια της βιβλιοθήκης” σημαίνει κάθε κτίριο που αποτελεί μέρος ή χρησιμοποιείται από την Κυπριακή Βιβλιοθήκη και κάθε κτίριο το οποίο ενοικιάζεται ή παραχωρείται, προσωρινά ή άλλως, από την Κυβέρνηση ή οποιοδήποτε πρόσωπο, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Κυπριακής Βιβλιοθήκης και κάθε όχημα το οποίο χρησιμοποιείται ως κινητή βιβλιοθήκη και αποτελεί μέρος της Κυπριακής Βιβλιοθήκης˙

“Κυπριακή Βιβλιοθήκη” σημαίνει την Κυπριακή Βιβλιοθήκη που ιδρύεται με βάση το άρθρο 3˙

“υλικό της βιβλιοθήκης” και “υλικό” σημαίνει κάθε είδους έντυπο ή χειρόγραφο περιλαμβανομένων βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, μουσικών εντύπων, φωτογραφιών, χαρτών, σχεδίων, έργων ζωγραφικής και γραφικής τέχνης, φιλμς κάθε είδους, δίσκων γραμμοφώνου, μαγνητοταινιών και καταχωρήσεων κάθε είδους πάνω σε χαρτί, φιλμ ή άλλη ύλη και αντιγράφων τους˙

“Υφυπουργός” σημαίνει τον Υφυπουργό Πολιτισμού.

Ίδρυση Κυπριακής Βιβλιοθήκης

3. Ιδρύεται Κυπριακή Βιβλιοθήκη σκοπός της οποίας είναι η προώθηση των σκοπών και η άσκηση των αρμοδιοτήτων που καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο.

Διεύθυνση Κυπριακής Βιβλιοθήκης

4. Ο Υφυπουργός φέρει την ευθύνη της εποπτείας και λειτουργίας της Κυπριακής Βιβλιοθήκης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν.

Διευθυντής Κυπριακής Βιβλιοθήκης

5.-(1) Διορίζεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας Διευθυντής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης ο οποίος θα εκτελεί τα καθήκοντα και θα ασκεί τις εξουσίες που του αναθέτει ο παρών Νόμος και το σχέδιο Υπηρεσίας.

(2) Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη συντήρηση και λειτουργία της Κυπριακής Βιβλιοθήκης και τη συντήρηση του υλικού και των κτιρίων της βιβλιοθήκης και θα παίρνει όλα τα μέτρα τα οποία θεωρεί αναγκαία ή σκόπιμα για το σκοπό αυτό και για την επιτέλεση των σκοπών της βιβλιοθήκης.

(3) Θα υπάρχουν επίσης άλλοι υπάλληλοι της Κυπριακής Βιβλιοθήκης ως ήθελε ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο.

(4) Ο Διευθυντής και οι άλλοι υπάλληλοι της Κυπριακής Βιβλιοθήκης είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας της Δημοκρατίας, υπηρετούν με τους ίδιους όρους υπηρεσίας που καθορίζονται από τα σχέδια υπηρεσίας και λαμβάνουν την αμοιβή την οποία ήθελε καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σκοποί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης

6. Οι σκοποί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης είναι:

(α) η απόκτηση, επιστημονική βιβλιοθηκονομική επεξεργασία, διαφύλαξη και προβολή όσο το δυνατόν περισσότερου υλικού και ιδιαίτερα του συνόλου της εκδοτικής παραγωγής της Κύπρου και μιας όσο το δυνατόν πιο μεγάλης και αντιπροσωπευτικής συλλογής υλικού, τόσο πρόσφατου όσο και παλαιότερου, που αφορά την Κύπρο˙

(β) η προαγωγή και ενθάρρυνση της χρήσης του υλικού της βιβλιοθήκης από το κοινό και η παροχή δυνατότητας στο κοινό για εξασφάλιση πληροφοριών με την ίδρυση δανειστικών τμημάτων, κινητών βιβλιοθηκών και μέσων οποιωνδήποτε άλλων τρόπων˙

(γ) η σύνταξη και έκδοση τρέχουσας και αναδρομικής Κυπριακής βιβλιογραφίας˙

(δ) η σύνταξη και έκδοση καταλόγου των Κυπριακών περιοδικών και εφημερίδων˙

(ε) η καταλογογράφηση και ταξινόμηση του υλικού της Κυπριακής Βιβλιοθήκης καθώς και όλων των άλλων βιβλιοθηκών που ανήκουν στη Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας και η σύνταξη θεματικών και άλλων βιβλιογραφιών˙

(στ) η παροχή καθοδήγησης και βοήθειας στο σχεδιασμό, οργάνωση και ανάπτυξη των άλλων βιβλιοθηκών της Κύπρου˙

(ζ) η λειτουργία κέντρου εγγραφής βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού σε σύνδεση με τα διεθνή αρμόδια σώματα˙

(η) η λειτουργία κέντρου αλληλοδανεισμού και ανταλλαγής υλικού μεταξύ των βιβλιοθηκών της Κύπρου και εκείνων του εξωτερικού με διάφορα μέσα περιλαμβανομένης της σύνταξης ενιαίου καταλόγου του υλικού όλων των βιβλιοθηκών της Κύπρου˙

(θ) η σύνδεση και επαφή της Κύπρου με βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφόρησης του εξωτερικού.

Αποδοχή δωρεών

7. Ο Υφυπουργός δύναται να αποδέχεται δωρεές ή περιουσία, τόσο κινητή όσο και ακίνητη, η οποία παρέχεται για την εκπλήρωση των σκοπών της Κυπριακής Βιβλιοθήκης.

Συμβουλευτική Επιτροπή

8.-(1) Συνιστάται Συμβουλευτική Επιτροπή της Κυπριακής Βιβλιοθήκης αποτελούμενη από επτά μέλη.

(2) Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο τριών χρόνων, και είναι δυνατόν να επαναδιοριστούν μετά τη λήξη της θητείας τους:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε και για εύλογη αιτία, να ανακαλέσει το διορισμό μέλους της Επιτροπής.

(3) Κάθε μέλος της Επιτροπής δύναται οποτεδήποτε να παραιτηθεί από τη θέση του με επιστολή προς τον Υφυπουργό.

(4) Σε περίπτωση κένωσης θέσης οποιουδήποτε μέλους, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει άλλο μέλος το οποίο θα κατέχει τη θέση μέχρι της λήξης της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε.

(5) Κατά το διορισμό των μελών της Επιτροπής το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει δύο από αυτά ως Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, αντίστοιχα.

(6) Η Επιτροπή δύναται, με την έγκριση του Υφυπουργού να εκδίδει κανόνες που να διέπουν τη διαδικασία της, τη σύγκληση των συνεδριάσεων της και την απαιτούμενη απαρτία.

(7) Η Επιτροπή μελετά και συμβουλεύει τον Υφυπουργό και το Διευθυντή για κάθε θέμα το οποίο αφορά την Κυπριακή Βιβλιοθήκη και τους σκοπούς της, και για κάθε άλλο θέμα, το οποίο της παρουσιάζει ο Υπουργός, ο Διευθυντής ή ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Κανονισμοί

9.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τη ρύθμιση της λειτουργίας της Κυπριακής Βιβλιοθήκης.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1) το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς-

(α) που ρυθμίζουν τη χρήση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, των κτιρίων της βιβλιοθήκης, του υλικού και του λοιπού εξοπλισμού της βιβλιοθήκης, και την προστασία τους από οποιαδήποτε ζημιά, καταστροφή ή κακή χρήση˙

(β) που απαιτούν από τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν την Κυπριακή Βιβλιοθήκη, το υλικό και τις υπηρεσίες της, την παροχή εγγύησης ή ασφάλειας έναντι τυχόν απώλειας ή ζημιάς στο υλικό της Κυπριακής Βιβλιοθήκης˙

(γ) που εξουσιοδοτούν τους υπαλλήλους της Κυπριακής Βιβλιοθήκης να αποκλείουν ή να εκδιώχνουν από την Κυπριακή Βιβλιοθήκη ή τα κτίρια και τους χώρους της Κυπριακής Βιβλιοθήκης τα πρόσωπα τα οποία διαπράττουν οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν˙

(δ) που ρυθμίζουν τη διατήρηση της τάξης και την παρεμπόδιση κάθε οχληρίας στα κτίρια και τους χώρους της Κυπριακής Βιβλιοθήκης˙

(ε) που καθορίζουν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Κυπριακής Βιβλιοθήκης ή οποιουδήποτε τμήματος της˙

(στ) που καθορίζουν τα τυχόν τέλη τα οποία θα καταβάλλονται για τη χρήση του υλικού και των υπηρεσιών της Κυπριακής Βιβλιοθήκης και το ύψος της πρόσθετης επιβάρυνσης που δυνατόν να επιβάλλεται σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής δανεισθέντος υλικού της βιβλιοθήκης˙

(ζ) που προνοούν ότι οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο θα αποτελεί αδίκημα και ότι για τα εν λόγω αδικήματα δύναται να επιβληθεί ποινή που να μην υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες.

Βιβλιοθήκες και βιβλία που περιέρχονται στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη

10.-(1) Όλα τα βιβλία, έγγραφα, χειρόγραφα και περιουσιακά στοιχεία της Βιβλιοθήκης η οποία προβλέπεται στον περί Κυπριακής Δημοσίας Βιβλιοθήκης Νόμο περιέρχονται στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Όλα τα βιβλία, έγγραφα, χειρόγραφα και περιουσιακά στοιχεία της βιβλιοθήκης του Υπουργείου Παιδείας περιέρχονται στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(3) Όλα τα βιβλία τα οποία βρίσκονται κατατεθειμένα με βάση τις πρόνοιες του Μέρους ΙΙΙ του περί Τύπου Νόμου περιέρχονται στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση

11. Ο περί Κυπριακής Βιβλιοθήκης Νόμος καταργείται.

Έναρξη ισχύος

12. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός αν το Υπουργικό Συμβούλιο με δημοσίευση του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίσει νωρίτερη ημερομηνία.

Σημείωση
6 του Ν. 58(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 58(Ι)/2022

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δλδ. ο Ν. 58(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία προγενέστερη της 1ης Ιουλίου 2022, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.