Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Μελών των Επιτροπών Δημοσίας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξησις Αντιμισθίας) Νόμος του 1987.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“αντιμισθία” σημαίνει την αντιμισθίαν την οποίαν το μέλος δικαιούται να λάβη βάσει της καθωρισμένης διά του Προϋπολογισμού ή δι’ ειδικού Νόμου αντιμισθίας

“μέλος” σημαίνει τον Πρόεδρον και οιονδήποτε μέλος της Επιτροπής Δημοσίας Υπηρεσίας και τον Πρόεδρον και οιονδήποτε μέλος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΥΞΗΣΙΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ
Αύξησις αντιμισθίας μελών

3.-(1) Η αντιμισθία των μελών αυξάνεται από της 1ης Αυγούστου, 1

(2) Αι διά του παρόντος Νόμου χορηγούμεναι αυξήσεις της αντιμισθίας των μελών λαμβάνονται υπ’ όψιν διά τον υπολογισμόν του τιμαριθμικού επιδόματος.986 κατά τέσσαρα τοις εκατόν (4%).

4

4. Αι διά του παρόντος Νόμου χορηγούμεναι αυξήσεις της αντιμισθίας των μελών διά την περίοδον από της 1ης Αυγούστου, 1986 μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου, 1986, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, κατατίθενται, αφαιρουμένου του φόρου εισοδήματος και παντός ετέρου φόρου ή εισφοράς υπολογιζομένης επί του εισοδήματος, εις το Ταμείον διά την Αμυντικήν Θωράκισιν της Δημοκρατίας το καθιδρυθέν διά των περί Εκτάκτου Εισφοράς διά την Άμυναν της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 έως 1987, και χορηγούνται εις τα μέλη είτε υπό μορφήν ειδικών χρεωγράφων εκδοθησομένων δυνάμει του ως άνω Νόμου είτε υπό μορφήν ειδικών καταθέσεων εις πίστιν ενός εκάστου των μελών υπό όρους οίους ήθελε καθορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.