Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 1987.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“βασικός μισθός” σημαίνει τον μισθόν τον οποίον ο κρατικός υπάλληλος δικαιούται να λάβη βάσει της διά την θέσιν αυτού καθωρισμένης διά του Προϋπολογισμού ή δι’ ειδικού Νόμου μισθοδοτικής κλίμακος ή παγίου μισθού και περιλαμβάνει τας αυξήσεις των μισθών τας παραχωρηθείσας δυνάμει των περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις των Μισθών) Νόμων του 1981 έως 1984.

“δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία” έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 των περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 1987˙

“δημοσία υπηρεσία” έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 των περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμων του 1967 έως 1987 και περιλαμβάνει την δικαστικήν υπηρεσίαν ως και υπηρεσίαν εις τας θέσεις του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, του Γενικού Ελεγκτού, του Γενικού Λογιστού και των Βοηθών αυτών˙

“Δύναμις” έχει της εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Αστυνομίας Νόμου (ως ούτος εκτίθεται εις τον Πίνακα του Νόμου 21 του 1964) ˙

“κρατικός υπάλληλος” σημαίνει τον κατέχοντα θέσιν εν τη δημοσία υπηρεσία ή εν τη δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία ή εν τη Δυνάμει ή εν τω Στρατώ μονίμως, προσωρινώς ή αναπληρωματικώς˙

“Στρατός” έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 των περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Σύνθεσις, Κατάταξις και Πειθαρχία) Νόμων του 1961 έως 1983˙

“συνταξιούχος” σημαίνει πρόσωπον το οποίον κατά την ημερομηνίαν της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου είναι πολίτης της Δημοκρατίας και εις το οποίον εχορηγήθη σύνταξις δυνάμει οιουδήποτε των εκάστοτε εν ισχύι Νόμων των αναφερομένων εις τας συντάξεις κρατικών υπαλλήλων˙

“σύνταξις εξαρτωμένων” σημαίνει σύνταξιν καταβαλλομένην, δυνάμει οιουδήποτε των εκάστοτε εν ισχύι Νόμων των αναφερομένων εις τας συντάξεις κρατικών υπαλλήλων, εις την χήραν και ή τα τέκνα αποβιώσαντος κρατικού υπαλλήλου ή συνταξιούχου˙

“σύνταξις” σημαίνει οιανδήποτε ετησίαν σύνταξιν πληρωτέαν εν είδει περιοδικών πληρωμών δυνάμει των εκάστοτε εν ισχύι νόμων των αναφερομένων εις τας συντάξεις κρατικών υπαλλήλων και περιλαμβάνει σύνταξιν εξαρτωμένων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΥΞΗΣΙΣ ΜΙΣΘΩΝ
Αύξησις μισθών κρατικών υπαλλήλων

3.-(1) Ο βασικός μισθός των κρατικών υπαλλήλων αυξάνεται από της 1ης Αυγούστου 1986 κατά τέσσαρα τοις εκατόν (4%), με κατώτατον ποσόν αυξήσεως £73 ετησίως.

(2) Αι διά του παρόντος Νόμου χορηγούμεναι αυξήσεις των μισθών των κρατικών υπαλλήλων λαμβάνονται υπ’ όψιν διά τον υπολογισμόν του τιμαριθμικού επιδόματος και λογίζονται ως συντάξιμοι απολαβαί διά τους σκοπούς των εκάστοτε εν ισχύι Νόμων των αναφερομένων εις τας συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων.

Κατάθεσις ωρισμένων αυξήσεων εις το Ταμείον διά την Αμυντικήν Θωράκισιν

4. Αι διά του παρόντος Νόμου χορηγούμεναι αυξήσεις των μισθών των κρατικών υπαλλήλων διά την περίοδον από της 1ης Αυγούστου 1986 μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1986, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, κατατίθενται, αφαιρουμένου του φόρου εισοδήματος και παντός ετέρου φόρου ή εισφοράς υπολογιζομένης επί του εισοδήματος, εις το Ταμείον διά την Αμυντικήν Θωράκισιν της Δημοκρατίας το καθιδρυθέν διά των περί Εκτάκτου Εισφοράς διά την Άμυναν της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 έως 1987, και χορηγούνται εις τους κρατικούς υπαλλήλους είτε υπό μορφήν ειδικών χρεωγράφων εκδοθησομένων δυνάμει του ως άνω Νόμου είτε υπό μορφήν ειδικών καταθέσεων εις πίστιν ενός εκάστου των κρατικών υπαλλήλων υπό όρους οίους ήθελε καθορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Αυξήσεις συντάξεων

5.-(1) Συντάξεις χορηγηθείσαι κατά ή προ της 1ης Αυγούστου 1986 αυξάνονται από της ρηθείσης ημερομηνίας διά ποσού ίσου προς το τέσσαρα τοις εκατόν (4%) αυτών.