Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί της Προσωρινής Νομοθεσίας (Παράτασις της Ισχύος) Νόμος του 1986.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“προσωρινή νομοθεσία”, σημαίνει τους περί Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμους του 1978 και 1979 και τους περί Προσωρινής Νομοθεσίας (Παράτασις της Ισχύος) Νόμους του 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 και 1985.

Παράτασις ισχύος προσωρινής νομοθεσίας

3. Η ισχύς της προσωρινής νομοθεσίας παρατείνεται μέχρι της 31ης Μαρτίου 1987, υπό τας εις το άρθρο 4 αναφερομένας τροποποιήσεις.

Τροποποίησις του Πίνακος του βασικού νόμου

4. Η παράγραφος 1 του Πίνακος της προσωρινής νομοθεσίας διά του παρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται διά της ακολούθου παραγράφου:-

“1. Οι συντελεσταί εισφοράς είναι ως εκτίθενται κατωτέρω:

 

Τριμηνιαίον  Εισόδημα Συντελεστής
Εφ’ εκάστης λίρας μέχρι του ποσού £800 μηδέν
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £800 μέχρι £1,050
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £1,050 μέχρι £1,650
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £1,650 10σ

Νοείται ότι ουδεμία εισφορά καταβάλλεται υπό εκτοπισθέντος ούτινος το τριμηνιαίον εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσόν των £2,750, όταν δε τούτο υπερβαίνη το ποσόν των £2,750, η καταβλητέα εισφορά υπολογίζεται επί τη βάσει των ακολούθων συντελεστών εισφοράς:

Τριμηνιαίον  Εισόδημα Συντελεστής
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £2,750 μέχρι £2,950
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £2,950 μέχρι £3,150
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £3,150 10σ

Νοείται περαιτέρω ότι ουδεμία εισφορά καταβάλλεται υπό φυσικού προσώπου ούτινος το τριμηνιαίον εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσόν των £2,250, όταν δε τούτο υπερβαίνη το ποσόν των £2,250 η καταβλητέα εισφορά υπολογίζεται επί τη βάσει των ακολούθων συντελεστών εισφοράς:

Τριμηνιαίον  Εισόδημα Συντελεστής
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £2,250 μέχρι £2,450
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £2,450 μέχρι £2,650
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £2,650 10σ
Έναρξις ισχύος

5. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι από της 1ης Απριλίου 1986.