Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργικόν Συμβούλιον διώρισε δυνάμει του Κανονισμού Αμύνης 3, όστις εξακολουθεί να ισχύη δυνάμει του άρθρου 6(3) του περί Προμηθειών και Υπηρεσιών (Συνέχισις Μεταβατικών Διατάξεων) Νόμου (Κεφ. 175Α), τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας ως αρμοδίαν αρχήν δι’ άπαντας τους σκοπούς των Κανονισμών Αμύνης και ιδίως διά τους σκοπούς των Κανονισμών 61 και 61Α:

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η αρμοδία αρχή διά διαταγμάτων αυτής καθώρισε ως ελεγχόμενον προϊόν τα πετρελαιοειδή:

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ αι από της 30ής Ιουνίου 1981 και εντεύθεν καθορισθείσαι τιμαί λιανικής πωλήσεως των πετρελαιοειδών έπαυσαν να ανταποκρίνωνται εις την πραγματικότητα λόγω της επελθούσης μειώσεως της τιμής του αργού πετρελαίου και της ισοτιμίας του δολλαρίου έναντι της Κυπριακής λίρας, πράγμα το οποίον καθιστά αναγκαίαν και επείγουσαν την αναπροσαρμογήν της λιανικής τιμής των ειδών τούτων προς όφελος των καταναλωτών και της οικονομίας γενικώτερον.

Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) Νόμοι του 1986 έως 1991 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) Νόμοι του 1986 έως 1991.

Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“Εταιρεία” σημαίνει πάσαν εταιρείαν ήτις έχει εγκαταστήσει δίκτυον εγκαταστάσεων διανομής εν Κύπρω ίνα εμπορεύηται πετρελαιοειδή προϊόντα

“Νόμος” σημαίνει τον περί Προμηθειών και Υπηρεσιών (Συνέχισις) Μεταβατικών Διατάξεων) Νόμον, Κεφ. 175Α και περιλαμβάνει παν διάταγμα εκδοθέν δυνάμει τούτου

“Πετρελαιοειδή” σημαίνει παν είδος βενζίνης, το φωτιστικόν και ακάθαρτον πετρέλαιον, το ελαφρύ και βαρύ μαζούτ, παν είδος ασφάλτου καθώς επίσης το υγραέριον

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας και περιλαμβάνει οιονδήποτε έτερον πρόσωπον δεόντως εξουσιοδοτημένον υπ’ αυτού.

(2) Οι εν τω παρόντι Νόμω μη άλλως καθοριζόμενοι όροι κέκτηνται την έννοιαν ην απέδωσεν εις τους όρους τούτους ο Νόμος.

Αναπροσαρμογή λιανικής τιμής πετρελαιοειδών

3.-(1) Ανεξαρτήτως παντός εν οιωδήποτε ετέρω Νόμω διαλαμβανομένου, ο Υπουργός άμα τη ενάρξει της ισχύος του παρόντος Νόμου και εντός δεκαπέντε ημερών το αργότερον προβαίνει, διά Κανονισμών, εις την αναπροσαρμογήν της λιανικής τιμής των πετρελαιοειδών, ως κατωτέρω διαλαμβάνεται.

(2) Διά την αναπροσαρμογήν ταύτην ο Υπουργός οφείλει όπως βασίζεται επί των ακολούθων κριτηρίων:

(α) Της τιμής εισαγωγής C.I.F. του αργού πετρελαίου εις Κυπριακάς λίρας κατά μετρικόν τόννον

(β) του ύψους των κανονικών κερδών των εταιρειών πετρελαιοειδών συμφώνως προς τους εκάστοτε εν ισχύι κανονισμούς.

(3) Η αναπροσαρμογή της λιανικής τιμής πετρελαιοειδών υπόκειται σε αναθεώρηση από τον Υπουργό στο τέλος κάθε εξαμήνου από τον τελευταίο καθορισμό της λιανικής τιμής των πετρελαιοειδών, εκτός αν ο Υπουργός για λόγους δημόσιου συμφέροντος θεωρεί σκόπιμο να προβεί στην αναπροσαρμογή αυτή νωρίτερα.

(4) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων δι’ έγκρισιν και τίθενται εν ισχύϊ από της ημερομηνίας καταθέσεως των ενώπιον της Βουλής( εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, εν όλω ή εν μέρει, υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι τίθενται εν ισχύϊ ως ήθελον τροποποιηθή, αφ’ ης ημερομηνίας η Βουλή ήθελε καθορίσει.

Ειδική διάταξη αναφορικά με το σύστημα αυξομείωσης των λιανικών τιμών των πετρελαιοειδών

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, από της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι αυξομειώσεις των τιμών των πετρελαιοειδών που πραγματοποιούντα με βάση την αυξομείωση της μέσης μηνιαίας διεθνούς τιμής του αργού πετρελαίου του προηγούμενου μήνα, όπως περιγράφεται στους περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) (Τροποποιητικούς) (Αρ. 2) Κανονισμούς του 2000, γίνονται με την έκδοση από τον Υπουργό διατάγματος που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση.

Ειδική διάταξη για την παράταση της ισχύος του συστήματος αυξομείωσης των λιανικών τιμών των πετρελαιοειδών

5. Η ισχύς του συστήματος αυξομείωσης των λιανικών τιμών των πετρελαιοειδών, όπως περιγράφεται στον Πίνακα Γ΄των Περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) (Τροποποιητικών( (Αρ. 2) Κανονισμών του 2000, παρατείνεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2001.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 2)

 

Περιγραφή Πετρελαιοειδών Ανώτατη Τιμή Πωλήσεως
1. Υγραέριο 140 ανά μετρικό τόνο
2. Βενζίνη Έξτρα 29.4 σεντ ανά λίτρο
3. Βενζίνη Συνήθης 27.2 σεντ ανά λίτρο
4. Φωτιστικό Πετρέλαιο 9.2 σεντ ανά λίτρο
5. Πετρέλαιο Κυπριακών Αερογραμμών Λτδ:
(α) Παραγωγής Κυπριακού Διυλιστηρίου Πετρελ. Λτδ. 3 σεντ ανά λίτρο
(β) Εισαγόμενο

F.O.B. High Platt’s Med.

Basis Italy + US$10 ανά

μετρ. τόνο.

6. Ακάθαρτο Πετρέλαιο 9.2 σεντ ανά λίτρο
7. Ελαφρύ Μαζούτ 4.4 σεντ ανά λίτρο
8. Βαρύ Μαζούτ 25 ανά μετρικό τόνο
9. Άσφαλτος:
(i) 80/100 49 ανά μετρικό τόνο
(ii) 60/70 50 ανά μετρικό τόνο
(iii) S/125 57 ανά μετρικό τόνο
Σημείωση
2 του Ν11(Ι)/94Έκτακτη αναπροσαρμογή της λιανικής τιμής πωλήσεως πετρελαιοειδών

2 του Ν.11(Ι)/94. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου και τους οποιουσδήποτε Κανονισμούς που έχουν εκδοθεί με βάση αυτόν, η λιανική τιμή πώλησης πετρελαιοειδών για την περίοδο που αρχίζει από της δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1991 είναι αυτή που εκτίθεται, κατά περίπτωση, στο Παράρτημα.

Σημείωση
12 του Ν.115(I)/2004Έναρξη Ισχύος του Ν.115(I)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 115(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
11 του Ν.115(I)/2004Κατάργηση των Νόμων και κανονισμών

Οι περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) Νόμοι του 1986 έως 2001 και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι κανονισμοί καταργούνται.