ΜΕΡΟΣ ΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Καθορισμός υποχρέωσης για επικοινωνιακά μηνύματα

4Α. Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει απαιτήσεις για σκοπούς βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, με τη συμπερίληψη επικοινωνιακών μηνυμάτων σε διαφημίσεις προώθησης αγοράς οχημάτων ή διαφημίσεις που αφορούν στην κατανάλωση αλκοόλ ή να καθορίσει άλλους τρόπους ένταξης τέτοιων επικοινωνιακών μηνυμάτων σε διαφημίσεις προώθησης αγοράς τέτοιων οχημάτων ή διαφημίσεις που αφορούν  στην κατανάλωση αλκοόλ.

Αδικήματα και ποινές

4Β.-(1) Πρόσωπο, εκ μέρους του οποίου διενεργείται η διαφήμιση ή άλλος τρόπος προώθησης των προϊόντων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 4Α, το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω άρθρου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή/και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία νομικό πρόσωπο διαπράττει αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), κάθε πρόσωπο που αντιπροσωπεύει αυτό και κάθε Διευθυντής ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθύνων σύμβουλος ή γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ότι κατέχει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ιδιότητες και το οποίο εξουσιοδοτεί ή παρακινεί  ή  επιτρέπει  την  τέλεση  της  πράξης  ή  την  παράλειψη  η  οποία συνιστά το εν λόγω αδίκημα, είναι ένοχο του αδικήματος αυτού ταυτόχρονα με το νομικό πρόσωπο, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) για το εν λόγω αδίκημα.