Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Καταργήσεως Ωρισμένων Νόμων, Νόμος του 1986.

Κατάργησις Νόμων

2. Οι Νόμοι οι οποίοι εκτίθενται εις τον Πίνακα καταργούνται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 2)

1. Ο περί Πταισματοδικείου του Στρατοπέδου Τροόδους Νόμος, Κεφ. 20.

2. Ο περί Γάμων εν Καιρώ Πολέμου (Γαμικών Διαφορών) Νόμος, Κεφ. 21.

3. Ο περί Προσθέτων Εξουσιών, Δικαιωμάτων και Καθηκόντων Νόμος, Κεφ. 22.

4. Ο περί Ενοικιαγοράς Γεωργικών Εργαλείων Νόμος, Κεφ. 27.

5. Ο περί Ρυθμίσεως Κωδώνων Νόμος, Κεφ. 33.

6. Ο περί Εχθρικών Περιουσιών Γερμανών (Διανομή) Νόμος, Κεφ. 51.

7. Ο περί Εχθρικής Περιουσίας Νόμος, Κεφ. 53.

8. Ο περί Δασών (Προστασία εκ Πυρκαϊών) Νόμος, Κεφ. 61.

9. Ο περί Χώρων Ξυλεύσεως Νόμος, Κεφ. 64.

10. Ο περί Ακουσίας Δουλείας (Διακήρυξις) Νόμος, Κεφ. 71.

11. Ο περί Ακρίδων (Καταστροφή) Νόμος, Κεφ. 72.

12. Ο περί Ακρίδων (Μερική Διάθεσις Ποσού εκ του Ταμείου Καταστροφής) Νόμος, Κεφ. 73.

13. Ο περί Δημοσίων Σωμάτων και Δημοσίων Θέσεων (Διορισμοί) Νόμος, Κεφ. 80.

14. Ο περί Εφαρμογής Ωρισμένων περί Στρατού Νόμων Νόμος, Κεφ. 212.

15. Ο περί Πειθαρχίας εν τη Αστυνομική Δυνάμει της Βρεττανικής Στρατιωτικής Διοικήσεως Νόμος, Κεφ. 214.

16. Ο περί Δημοσίων Γαιών (Δήμευσις) Νόμος, Κεφ. 217.

17. Ο περί Απαλλοτριώσεως Γαιών (Σεισμοί Πάφου) Νόμος, Κεφ. 227.

18. Ο περί Εισφοράς της Κύπρου εις την Αυτοκρατορικήν Άμυναν Νόμος, Κεφ. 235.