Προοίμιο

Επειδή η αρξαμένη κατά τα τελευταία έτη και συνεχιζομένη πρόσληψις εκτάκτων υπαλλήλων εις την Δημοσίαν και Εκπαιδευτικήν Υπηρεσίαν εδημιούργησε συνθήκας αδικαιολογήτου αυξήσεως του κόστους λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού γεγονός το οποίον επενεργεί αρνητικώς εις την όλην οικονομικήν και δημοσιονομικήν κατάστασιν:

Και επειδή τα ως τώρα ληφθέντα κατά καιρούς περιοριστικά διοικητικά μέτρα δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ώστε να καθίσταται εκ των πραγμάτων απαραίτητος η αυστηροτέρα νομοθετική ρύθμισις των προσλήψεων αυτών.

Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων (Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόμοι του 1985 μέχρι 1991 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων (Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόμοι του 1985 μέχρι 1991.

Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“έκτακτος υπάλληλος” σημαίνει πάντα προσλαμβανόμενον επί ημερομισθίω ή ετέρας βάσεως εις την Δημοσίαν και Εκπαιδευτικήν Υπηρεσίαν υπάλληλον διά προκαθωρισμένην χρονικήν διάρκειαν ή εις εποχιακήν ή ετέραν έκτακτον εργασίαν είτε δι’ αναπτυξιακά έργα ή εργοτάξια είτε όχι αλλά δεν περιλαμβάνει Κυβερνητικούς εργάτας απασχολουμένους εις χειρωνακτικήν εργασίαν, περιλαμβανομένων και εργατών απασχολουμένων ως χρονομετρών, ή πρόσωπα προσλαμβανόμενα, δι’ απασχόλησιν εις εργασίαν προς κάλυψιν εκτάκτου ανάγκης, διά χρονικήν διάρκειαν μη υπερβαίνουσαν κατ’ ανώτατον όριον τας δεκαπέντε εργασίμους ημέρας.

(2) Όροι μη άλλως οριζόμενοι εν τω παρόντι Νόμω έχουσι την εις τους όρους τούτους αποδιδομένην αντιστοίχως έννοιαν υπό των περί Δημοσίας Υπηρεσίας και περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων.

Πρόσληψις εκτάκτων υπαλλήλων

3.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων παντός ετέρου Νόμου και της εγκρίσεως υπό της Βουλής οιασδήποτε πιστώσεως εις τους περί Προϋπολογισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμους, των συμπληρωματικών προϋπολογισμών περιλαμβανομένων, απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπον πρόσληψις εκτάκτων υπαλλήλων ειμή ως κατωτέρω προβλέπεται:

(α) Πάσα σκοπουμένη πρόσληψις δεόντως δικαιολογημένη και τεκμηριωμένη, υποβάλλεται δι’ ειδικού προς τούτο εγγράφου υπό του Υπουργού Οικονομικών ενώπιον της Βουλής.

(β) Εν εκάστη ως ανωτέρω περιπτώσει προκαθορίζεται εν τω ρηθέντι εγγράφω επακριβώς η χρονική διάρκεια και οι όροι απασχολήσεως και εξειδικεύονται οι σκοποί και αι υπηρεσίαι δι’ ας προορίζεται ομού μετ’ αναφοράς του δαπανηθησομένου ολικού ποσού και της τυχόν εξειδικευθείσης πιστώσεως υπό το Κεφάλαιον και Άρθρον του οικείου Προϋπολογισμού ή Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού.

(2) Εάν εντός ενός μηνός από της υπό του Υπουργού Οικονομικών καταθέσεως εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων εκάστης των περιπτώσεων προσλήψεως, η Βουλή δεν απαγορεύση διά Νόμου προς τούτο ψηφιζομένου την σκοπουμένην πρόσληψιν, ο Υπουργός Οικονομικών θα δύναται να εξουσιοδοτήση την αρμοδίαν Κυβερνητικήν υπηρεσίαν να χωρήση, επί τη βάσει της υφισταμένης διαδικασίας, εις την σχετικήν πρόσληψιν, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων αι οποίαι αναφέρονται εις το δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) κατατεθέν υπό του Υπουργού Οικονομικών έγγραφον.

(3) Πάσα πρόσληψις εκτάκτων υπαλλήλων κατά παράβασιν της ως προείρηται διαδικασίας θεωρείται ως μη νομίμως γενομένη και οι ενασκούντες έλεγχον επί των κονδυλίων εξ ων καταβάλλονται αι απολαβαί διά τους ούτω προσληφθέντας ή εργοδοτηθέντας εκτάκτους υπαλλήλους υπεύθυνοι λειτουργοί καθίστανται προσωπικώς υπεύθυνοι διά πάσαν διενεργηθείσαν ή διενεργηθησομένην δαπάνην.

Ειδική διάταξη για αναπήρους

3Α. Όταν παρασχεθεί η εξουσιοδότηση πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή προχωρεί στην αξιοκρατική επιλογή των ζητούμενων έκτακτων υπαλλήλων, δίδοντας προτεραιότητα σε ανάπηρα πρόσωπα, νοουμένου ότι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα και εφόσο η αρμόδια για την επιλογή αρχή ικανοποιηθεί ότι διαθέτουν τις ικανότητες για να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης και δεν υστερούν σε σύγκριση με τους υπόλοιπους υποψηφίους σε αξία και προσόντα.

Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

4. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως αυτού εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.

Σημείωση
2 του Ν.85(I)/2011Κατάργηση

Με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή τον Ν.85(I)/2011] καταργούνται οι περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων (Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόμοι του 1985 μέχρι 1991.