vo o

1. v o v o o o v vv o o o 1984.

v

2.-(1) v v , v o vo o oo vvo-

"oo":

() vo o v v vvov o o o oo v ovvv v v

() vo o o vov v v vvov ' o

() vo o ov o ooov v vv v o ov o ovov o o ov v ov v

() vo o ov ov ov oovo v v vv ov ovv v o o :

o , v v v ooo o o, o o "oo" v o oo o vo o oovo o, o, vov v ooo o o ovo v v, v ov vov ov o o o v vo v o v ' ov vov ovv v v oovo ov o o o oo o v vo o ovo ov vv oo oo ooovo v v, vo vo v oovv o ov (1) o o 28 o ooo o oo o

"v" v ov vv vv vv v v ovvv v , o v ov o (), (), () () o o (2) o o 3 o o ov vv o o v ov v ' o ooov o ov o o v ov

"" v o oov v v v o vovov v v oov ov o o ooo o oo o ov, -

() ov oovv v

() vv

() v ov v ov v v o o vo ovo v ov () o o (2) o o 12 v ooo o oo v

() v v vo vo oovo o ovv ovv ovv

"o o" v v ov ov v v v v v o vo o

"o" v v ov v ovv v o o 9

"" v v v v v v v v v v o ovo o v v , v v v o, v o, vov v vo o. o v v v v oovv o ov (1) o o 28 v ooo o oo v v v oo o oo v o ov 3 v o (ooo ) v

"o" v o ovvv v o o 1980 1984

"ov ov" v oovo , v vo oo, v v, v vv ov, vv vov o

"ov" v ovv ov

"v" v o o v v v ov, vov o o oovo ov v vo o o v vvo, v vo v vo o o v v oo o ovo, v v o o o v ov v vo v o o o ovvv o oo o o oovo v o, voovo o o o v ov v o vov vv oo v o ovo oo oo

"ov" v o ov v vv v o o vov v o o 6

"ooov o" v ov ov oov oovv vvov o o 2 o ooo o oo o.

(2) v v ooovo o o ovo v v o o oo oovv vvov v ovvv v v o 1980 1984.

I I I
o o ov o o

3.-(1) ooo o o v ov v oovv v (2) oo 31 o 1984 ov ov v vv v vo o.

(2) o v ov o ov (1) o o v-

() , oov o v (2%) v oov o, ov o o

() o, oov o v (2%) v oov ooo o oovo ' o, ov o oo

() o vo, oov o v (2%) v oov o

() v ov vov vv, oov o v (2%) v o

() v ov ov ov v o, oov o v (2%) v oov o

() v ov vov oo v v o, oov o v (2%) o oo o o o o voovo o oo

() v ov vov ovov o, v vv v o, oov o v (2%) v vovv ovv v

() v ov vov vo oov o v (2%) v v vov vv oov 25 o v

() v oo o, ov, voo vo , ov v o, oov o v (2%) o oo .

(3) o o o o v v v o vo o oo o vo v oov v oo oo o o o v oov oov.

(4) oo o ovo v o ov o oo o ooo oo o o oo v ovvv v v.

(5) v ov ov ov ov ovo vv oo ov o o v v v o vo o oo o v o v voov ov ov v o ov, ' ov ov vov o v o.

(6) ovv v v o o (2) v o v ooo o oo v v v v ov, ovv v vov, ov ov v ov o o v v v (), (), () () o o (2) o o 3 o vo o.

(7) o ov o vov o o v v v o vo o v o v oo oov o v v ovo v ov v oov o o vo oo o o oo o ovo ov o vo oo ov oov o oooo oo o oo o ooo v ooo o o.

(8) o o ov ov o vo ' v ov ov ov ov o o.

o o o ov

4. v ov vov v v v o vo o o ov, oov o oovo ov ov ov o o ' o o oo v o v o o vo o.

o o vo o

5.-(1) ovv v v o vo o vo v ov o vo o v v o o v v o ovo v o v ov o vo o, v o v, o ooo o v o ov ov oov, ovv v vov, v ov, o ov ' v oo v v v o o.

(2) ovv v v o vo o, , o, o o o o o vo o v v o vo o o v oov , o, o o o ov ovvv v o o o, ovv ' vov v v v, v ov v oo v ov.

(3) o vo o, o v ov o o oo ooovo o o oo o v ov o o v o v ov o ov o ov oov v ov v o vo:

o o o o o o ov vv v v o vo v oo v v o o o vo.

(4) ovo ov o ooov o, ovv v v oov o o oo v o o 10 v ooo o oo v, o ov ov o v 3 vov oov oo vov vov o oovo ov o v o ov vv oo o o v vv v v oov vo vo o o o.

(5) o o o ov , v v v o o (4), o o oo o ooo v o o v v v o ' oovo ov ovov v oo ov v v v:

o ov v v vovv v ov ov vv v v ov v ov o oo o ooov o ov o ooo o o, o ov v ooo o oo oo:

o o v v o, o v v v o, v ov v v v, o ov o o o ooov v .

(6) v oo o o o v v v o ov vv v o v o ooo o v v oo v vo vo , o v o oov vv o v ooo o ovo v v vv v ov v o o oo.

II II I II I
o

6. v v vo o ov ovov "ov v vv v o".

o o o

7. o o o oov-

() v v ov ov ovv vo,

() ovv ov v,

() ovo v v v vv.

v v

8.-(1) o ov v v o vo oo o vo oo v o.

(2) v vov v v ov v v v ' ov ov ' v v o o ovov v o o.

o

9.-(1) o o o o v ov v ovov.

(2) o oovo o o, o v vv vovv o o v o vov o v v ov o o.

(3) o v v ov o oo o.

o

10.-(1) o ov o vo o o vo oo o oov o o ov oov oo o ooo v oovov v oo ' ov o ' v.

(2) ov o oo v oovov v o o ov o vo oo o ov o v v ov.

III III II
o oov o o o o oo

11. ooo o o o oo o o oo oo , o vo, v o v oo vo o o ooo oo oo oo v v v v ov vv ' v v v v v ooo o oo v.

o ov o o v o o oo

12. v v v ooo o vo, v o vo o o o v o oooo oo v oo.

ov

13.-(1) ovv v v v o vo vo o ov v ov vv ovv oovo , v, v ov ov v oov v v v o vo o v voo o , o, v ovv vov ,1000, v ' vv o o , v ovv vov o v vov o v o ov o.

(2) v ooo oo v v v o o oo, o oo ov v , oo ov ov o o ov v v v v , ov o ov v v v , ov ov ov vov oov vov o v o oo, v ' vv o o , ov vov oov v o v o oo oo, o ov .

(3) o , o v ov ov v v ' ooo v ' o oovv v, v v v voo o , o, v vov o v v ovv vov o ov o.

(4) v v o o ovo v v o vo o v v o ovv vovv, v v ov v v o v ovo ov, ' ov o vov v ovv vov ,1000

(5) ov v voo oo, v v v o vo o v v o ovv vovv, vv vvo vo, oo, o oo o voo oo ooo oo v ov , ov oo ov o vov ov v voo o o oo v, o, ovv v v oov ov.

(6) v v v v vovv v v v oov v ov o oovo ov ovov .

ov

14. ov o oovo o vo o o o 81 o o.

ov . ov o ov

15. ov, o v v ov v v v o vo o, ov o ov.

o vovv

16.-(1) o ov oov v v vovo v v v v ov v v o vo o v o oov vovv ov ov v v o ovo o oo .

(2) vovo vvo v v v o vo o v v ov v vov. v v ov v o o v vov ' o v ooo o o v vovo v v , oo oov v oov v o v o v v o o. v ooo ov v v o v vov oo oov v o ov o ooo ' v v o o.

v o o vo o

17. o vo o v 1v oo, 1984.