Προοίμιο

Επειδή διά την οικονομικωτέραν και αποτελεσματικωτέραν λειτουργίαν της υπηρεσίας σφαγής ζώων επί εκσυγχρονισμένων βάσεων εις τους δήμους και άλλας μονάδας τοπικής διοικήσεως εκρίθη σκόπιμον όπως ιδρύεται εν κεντρικόν εκσυγχρονισμένον σφαγείον προς εξυπηρέτησιν των αναγκών ωρισμένου αριθμού δήμων και ενδεχομένως των αναγκών ετέρων μονάδων τοπικής διοικήσεως ομού μετ’ εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων διά την συλλογήν, επεξεργασίαν και διάθεσιν των διαφόρων προϊόντων και υποπροϊόντων της τοιαύτης σφαγής.

Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Σφαγείων Νόμοι του 1981 μέχρι 1995 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σφαγείων Νόμοι του 1981 μέχρι 1995.

ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“αρχή τοπικής διοικήσεως” περιλαμβάνει δημοτικόν συμβούλιον, συμβούλιον βελτιώσεως και χωριτικήν επιτροπήν·

“ζώον” περιλαμβάνει βοειδή, πρόβατα, αίγας, χοίρους και οιονδήποτε έτερον είδος ζώου όπερ ήθελε θεωρηθή υπό του Συμβουλίου ως προοριζόμενον δι’ ανθρωπίνην κατανάλωσιν·

“περιοχή” σημαίνει την υπό του Υπουργικού Συμβουλίου καθοριζομένην δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 3 περιοχήν·

“Συμβούλιον” σημαίνει το συμφώνως προς το άρθρον 4 συνιστώμενον συμβούλιον·

“σφαγείον” σημαίνει μέρος χρησιμοποιούμενον εν σχέσει προς σφαγήν ζώων τα οποία προορίζονται δι’ ανθρωπίνην κατανάλωσιν και περιλαμβάνει οιονδήποτε μέρος το οποίον δύναται να χρησιμοποιηθή εν σχέσει προς σφαγείον διά την φύλαξιν ζώων προ της σφαγής αυτών ή δι’ αποθήκευσιν ή υποβολήν εις επεξεργασίαν ή άλλην μεταχείρισιν ή διάθεσιν οιωνδήποτε προϊόντων ή υποπροϊόντων σφαγής ζώων, ή απορριμμάτων ή καταλοίπων ταύτης·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών ή τον υπό τούτου εξουσιοδοτούμενον λειτουργόν του Υπουργείου του.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Περιοχαί

3.-(1) Οσάκις ήθελεν υποβληθή εις το Υπουργικόν Συμβούλιον αίτησις εκ μέρους αριθμού δήμων και άλλων αρχών τοπικής διοικήσεως ότι διά την οικονομικωτέραν και αποτελεσματικωτέραν εξυπηρέτησιν των κατοίκων των δήμων και των μονάδων τοπικής διοικήσεως θα ήτο αναγκαία η ίδρυσις ενός κεντρικού σφαγείου διά τους δήμους αυτούς και τας άλλας μονάδας τοπικής διοικήσεως, το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως, λαμβανομένων υπ’ όψιν απασών των συνθηκών εκάστης περιπτώσεως, διά διατάγματος αυτού, δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, διατάξη την ίδρυσιν και κατασκευήν κεντρικού σφαγείου διά τους σκοπούς τούτους, και καθορίση την περιοχήν διά την οποίαν το σφαγείον τούτο θα λειτουργή και επί τη δημοσιεύσει του διατάγματος αι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται.

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά διατάγματος αυτού δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίση, μεταβάλη, επεκτείνη ή περιορίση τα όρια της περιοχής.

(3) Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να διαλαμβάνη και τοιαύτας συμφυείς δευτερευούσης φύσεως και συμπληρωματικάς διατάξεις ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν εκάστοτε κρίνει αναγκαίας ή σκοπίμους διά την εφαρμογήν του διατάγματος:

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως, οσάκις κατά την κρίσιν του καθίσταται αναγκαία η ίδρυσις κεντρικού σφαγείου δι’ ωρισμένους δήμους και άλλας αρχάς τοπικής διοικήσεως, εκδώση τοιούτο διάταγμα:

Νοείται περαιτέρω ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται όπως οσάκις κρίνη ότι ωρισμένοι δήμοι και αρχαί τοπικής διοικήσεως δέον να περιληφθώσιν εις το υφιστάμενον κεντρικόν σφαγείον, εκδώση διάταγμα προς τον σκοπόν τούτον βάσει του παρόντος εδαφίου, τηρουμένων των αναλογιών.

Συμβούλιον

4.-(1) Επί τη εκδόσει διατάγματος συμφώνως προς το άρθρον 3 συνιστάται διά την περιοχήν Συμβούλιον το οποίον απαρτίζεται εξ ενός Προέδρου, εκλεγομένου υπό των μελών αυτού και αριθμού ετέρων μελών μη υπερβαινόντων τα δεκαέξ διοριζομένων, εάν μεν πρόκειται περί δήμων, υπό των δημοτικών αρχών, εάν δε πρόκειται περί ετέρων αρχών τοπικής διοικήσεως, αίτινες διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δύνανται να ενωθώσιν εις εν σύμπλεγμα, υπό των αρχών τοπικής διοικήσεως αίτινες συμμετέχουν εις το τοιούτο σύμπλεγμα του αριθμού της συμμετοχής των δήμων αφ’ ενός και των ετέρων αρχών τοπικής διοικήσεως αφ’ ετέρου καθοριζομένου εκάστοτε υπό του Υπουργικού Συμβουλίου με βάση τας προνοίας του παρόντος εδαφίου. Ο αριθμός των μελών εκάστης αρχής τοπικής διοικήσεως θα έχη την αυτήν αναλογίαν εν σχέσει προς τον ολικόν αριθμόν των μελών του Συμβουλίου οίαν έχει η εκατοστιαία αναλογία των υπ’ αυτής εισπραχθέντων δικαιωμάτων σφαγής ζώων προς το ολικόν ποσόν των δικαιωμάτων τούτων των εισπραχθέντων υπ’ αυτού καθ’ όλον το οικονομικόν έτος το λήξαν ευθύς αμέσως προ της εκδόσεως του διατάγματος.

(2) Η θητεία παντός μέλους του Συμβουλίου είναι τριετής αλλά καθ’ οιονδήποτε χρόνον δύναται να τερματισθή υπό της διοριζούσης αυτό αρχής.

(3) Παν μέλος του Συμβουλίου δύναται να παραιτηθή της θέσεως του δι’ εγγράφου παραιτήσεως απευθυνομένης προς τον Πρόεδρον του Συμβουλίου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου η διορίζουσα έκαστον μέλος αρχή κέκτηται εξουσίαν να διορίση οιονδήποτε πρόσωπον ως προσωρινόν μέλος του Συμβουλίου, διά χρονικήν περίοδον καθ’ ην το υπ’ αυτής διοριζόμενον μέλος του Συμβουλίου αδυνατεί να ασκήση τας αρμοδιότητας αυτού λόγω απουσίας ή προσωρινού κωλύματος οφειλομένου εις νόσον ή ετέραν τινά αιτίαν.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου η διορίζουσα έκαστον μέλος αρχή κέκτηται εξουσίαν να πληροί οιανδήποτε τυχόν κενουμένην θέσιν μέλους του Συμβουλίου διορισθέντος υπ’ αυτής, διά του διορισμού ετέρου μέλους διά την μη εκπνεύσασαν περίοδον της θητείας του μέλους η θέσις του οποίου εκενώθη.

Αντιμισθία μελών του Συμβουλίου

5. Εις τα μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται τοιαύτη αποζημίωσις ή επιδόματα, ως ήθελον επί τούτω εκάστοτε εγκριθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

Συνεδριάσεις κλπ. του Συμβουλίου

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου το Συμβούλιον κανονίζει τα των συνεδριάσεων αυτού, τον τρόπον και τον χρόνον της συγκλήσεως αυτών και την κατ’ αυτάς ακολουθουμένην διαδικασίαν, και προς τον σκοπόν τούτον το Συμβούλιον δύναται να εκδώση εσωτερικόν κανονισμόν αφορώντα εις την εν γένει λειτουργίαν του Συμβουλίου.

(2) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προεδρεύει τούτων:

Νοείται ότι, εάν ήθελε ζητηθή υπό τριών μελών η σύγκλησις συνεδριάσεως προς συζήτησιν ωρισμένου θέματος, ο Πρόεδρος συγκαλεί την συνεδρίασιν προς τον σκοπόν τούτον:

Νοείται περαιτέρω, ότι εάν καθ’ οιανδήποτε συνεδρίαν ο Πρόεδρος αδυνατή να παραστή και να προεδρεύση ταύτης, τα παρόντα μέλη υποδεικνύουν ένα μεταξύ αυτών όπως προεδρεύη κατά την συνεδρίαν.

(3) Το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, συνιστώσιν απαρτίαν.

(4) Αι αποφάσεις κατά τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδριάσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(5) Τηρούνται πρακτικά των εργασιών εκάστης συνεδριάσεως του Συμβουλίου εις τα οποία καταχωρούνται εν περιλήψει τα της συνεδριάσεως. Τα πρακτικά επικυρούνται κατά την αμέσως επομένην συνεδρίαν και υπογράφονται υπό του προεδρεύοντος της συνεδριάσεως κατά τον χρόνον της υπογραφής.

(6) Το Συμβούλιον δεν κωλύεται να ενεργή ως εκ του γεγονότος ότι θέσις μέλους του Συμβουλίου παραμένει κενή, ή εάν υφίσταται ελάττωμα τι εις τον διορισμόν μέλους του Συμβουλίου, αι δε λαβούσαι χώραν διαδικασίαι είναι έγκυροι και εάν έτι υφίστανται κεναί τοιαύται θέσεις, νοουμένου ότι δύναται να επιτευχθή η νόμιμος απαρτία.

(7) Παν μέλος του Συμβουλίου, όπερ έχει οιονδήποτε άμεσον ή έμμεσον συμφέρον εις σύμβασιν συναφθείσαν ή συναφθησομένην υπό του Οργανισμού, οφείλει να γνωστοποιήση την φύσιν του τοιούτου συμφέροντος εις συνεδρίασιν του Συμβουλίου, του γεγονότος αναγραφομένου εις τα τηρούμενα υπό του Συμβουλίου πρακτικά~ το μέλος τούτο δεν δύναται να μετάσχη των συζητήσεων ουδέ της αποφάσεως του Συμβουλίου συναφώς προς την τοιαύτην σύμβασιν.

Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου γενική τις δήλωσις, γενομένη εις τινα συνεδρίασιν του Συμβουλίου υπό μέλους αυτού, εμφαίνουσα ότι το μέλος τούτο μετέχει καθωρισμένης τινός εταιρείας ή οίκου και ως εκ τούτου δέον όπως λογισθή ως έχον συμφέρον εις σύμβασιν τυχόν συναφθησομένην μετά της εταιρείας ή του οίκου τούτου μετά την ημερομηνίαν καθ’ ην εγένετο η τοιαύτη δήλωσις, θέλει λογισθή ως επαρκής γνωστοποίησις του συμφέροντος του τοιούτου μέλους συναφώς προς την συναφθησομένην σύμβασιν.

(8) Μέλος του Συμβουλίου, έχον συμφέρον ως εν τοις ανωτέρω, δεν επιβάλλεται να παραστή προσωπικώς εις συνεδρίαν του Συμβουλίου ίνα γνωστοποιήση το εν λόγω συμφέρον ως υπέχει υποχρέωσιν δυνάμει του προηγουμένου εδαφίου, εφ’ όσον ήθελε λάβει παν εύλογον μέτρον ίνα διασφαλισθή ότι επί τούτω δήλωσις του θέλει αχθή ενώπιον του Συμβουλίου και αναγνωσθή εις συνεδρίασιν αυτού.

Ανάθεσις ωρισμένων αρμοδιοτήτων εις μέλος του Συμβουλίου

7. Το Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως αναθέτη εις οιονδήποτε μέλος αυτού την άσκησιν οιασδήποτε των χορηγουμένων τω Συμβουλίω υπό του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων υφ’ ους όρους και περιορισμούς ήθελε τούτο καθορίσει, και νοουμένου ότι ουδεμία τοιαύτη ανάθεσις αρμοδιότητος θέλει γίνει εις ην περίπτωσιν η άσκησις της αρμοδιότητος ταύτης δυνατόν να φέρη το μέλος αντιμέτωπον προς τα οικονομικά ή έτερα συμφέροντα του Συμβουλίου.

Μέλη του Συμβουλίου και υπάλληλοι του Συμβουλίου θεωρούνται ως δημόσιοι υπάλληλοι εις ωρισμένας περιπτώσεις

8. Τα μέλη του Συμβουλίου και οι πάσης φύσεως υπάλληλοι του Συμβουλίου λογίζονται ως τελούντες εν τη δημοσία υπηρεσία εν τη εννοία του Ποινικού Κώδικος.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρμοδιότητες του Συμβουλίου

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου το Συμβούλιον έχει καθήκον όπως-

(α) ανεγείρη και εξοπλίζη σφαγεία εις υπ’ αυτού εκλεγομένην τοποθεσίαν διά την εξυπηρέτησιν των αναγκών των δήμων και άλλων μονάδων τοπικής διοικήσεως·

(β) ρυθμίζη και διενεργή την λειτουργίαν των σφαγείων και προνοή δι’ όλας τας απαιτουμένας προς τούτο υπηρεσίας·

(γ) διατηρή τας αναγκαίας εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις ή εκμισθώνη ή παραχωρή εις τρίτους γαίας, οικοδομάς ή εγκαταστάσεις διά την διάθεσιν των απορριμμάτων ή επεξεργασίαν των καταλοίπων της σφαγής ζώων ή των προϊόντων της σφαγής·

(δ) προβαίνη εις διευθετήσεις τας οποίας θα έκρινε αναγκαίας διά την διασφάλισιν όπως αι υπηρεσίαι του σφαγείου διενεργώνται δι’ υπαλλήλων του Συμβουλίου ή προσώπων υπό τούτου δεόντως εξουσιοδοτημένων·

(ε) απαγορεύη, τη εγκρίσει του Υπουργού, την λειτουργίαν οιωνδήποτε ετέρων δημοσίων σφαγείων εντός της περιοχής ωρισμένου σφαγείου ιδρυθέντος και λειτουργούντος δυνάμει του παρόντος Νόμου, και ρυθμίζει εν γένει την σφαγήν ζώων εντός της περιοχής ταύτης·

(στ) μεριμνά διά την συλλογήν, μεταγωγήν, επεξεργασίαν και διάθεσιν των υποπροϊόντων και εν γένει περιττών απορριμμάτων τούτων·

(ζ) ενασκή παν έτερον καθήκον ή εξουσίαν ήτις ανατίθεται ή ήθελε ανατεθή εις αυτό δυνάμει του παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου·

(η) συμβουλεύη τον Υπουργόν επί παντός θέματος αναφερομένου εις σφαγεία και παντός ετέρου θέματος εμπίπτοντος εις την αρμοδιότητα του Συμβουλίου.

(2) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (1) το Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και άνευ επηρεασμού ετέρων συναφών διατάξεων αυτού να προβαίνη, είτε το ίδιον είτε οσάκις θα καθίστατο τούτο αναγκαίον ή σκόπιμον διά αντιπροσώπου προς τούτο, εις οιανδήποτε πράξιν ή ενέργειαν απαιτουμένην διά την ή προς την πραγμάτωσιν των σκοπών του Συμβουλίου και εκτέλεσιν των υπό του εδαφίου (1) ανατιθεμένων εις αυτό καθηκόντων, και ειδικώτερον κέκτηται εξουσίαν όπως-

(α) αποκτά, αγοράζη, εκμισθοί, εξασφαλίζη, κατασκευάζη, ανεγείρη, διαχειρίζηται, διατηρή, βελτιώνη, επισκευάζη οιανδήποτε κινητήν ή ακίνητον ιδιοκτησίαν και αποκτά, αγοράζη, εκμισθοί, εξασφαλίζη, διαχειρίζηται και διατηρή οιανδήποτε επιχείρησιν ήτις ήθελε θεωρηθή απαραίτητος, αναγκαία ή πρόσφορος·

(β) ενασκή επιχειρήσεις παρεχούσας ή σκοπούσας εις την παροχήν διευκολύνσεων διά την αποθήκευσιν ή μετακίνησιν ζώων ή σφαγίων, ή απορριμμάτων ή καταλοίπων, ή των προϊόντων ή υποπροϊόντων της σφαγής·

(γ) συνάπτη παντός είδους συμβάσεις ή υπογράφη πάσης φύσεως έγγραφα·

(δ) πωλή, εκμισθοί ή άλλως πως διαθέτη οιανδήποτε κινητήν ή, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, ακίνητον ιδιοκτησίαν ήτις ήθελε κριθή υπό του Συμβουλίου ως μη αναγκαίαν διά τους σκοπούς αυτού·

(ε) πράττη παν ό,τι ήθελε κριθή αναγκαίον ίνα προαχθή η ικανότης των υπαλλήλων του Συμβουλίου ή ετέρων προσώπων απασχολουμένων υπ’ αυτού, ή η αποδοτικότης του εξοπλισμού του Συμβουλίου ή ο τρόπος λειτουργίας του τοιούτου εξοπλισμού, περιλαμβανομένης και της παροχής, τη συνδρομή και ετέρων, των αναγκαίων διευκολύνσεων διά την εκπαίδευσιν, την μόρφωσιν και την έρευναν·

(στ) προνοή διά την ευημερίαν των υπαλλήλων του Συμβουλίου ή άλλων προσώπων απασχολουμένων υπ’ αυτού, και παρέχη εις τους τοιούτους υπαλλήλους ή άλλα πρόσωπα απασχολούμενα υπ’ αυτού τοιαύτης φύσεως ωφελήματα ή δάνεια ως ήθελον εγκριθή υπ’ αυτού·

(ζ) οργανώνη τας ιδίας αυτού υπηρεσίας ασφαλείας διά την τήρησιν της τάξεως, και επικαλείται την συνδρομήν της Αστυνομίας της Δημοκρατίας εις οιονδήποτε σφαγείον·

(η) ασκή οιασδήποτε συναφείς ή παρεμφερείς δραστηριότητας ή συντελεστικάς ή αναγκαίας προς πραγμάτωσιν ή προαγωγήν των σκοπών του Συμβουλίου.

Εξουσία απαλλοτριώσεως

10. Το Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως, εν τη ενασκήσει των αρμοδιοτήτων του, προβαίνει εις αναγκαστικάς απαλλοτριώσεις ή επιτάξεις συμφώνως προς τας διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύι Νόμου περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ή επιτάξεως.

Εξουσίαι συνάψεως δανείων

11.-(1) Εν τη ενασκήσει των αρμοδιοτήτων του και υπό τους εκάστοτε εγκεκριμένους υπό του Υπουργικού Συμβουλίου όρους, το Συμβούλιον δύναται να εξασφαλίζη εκάστοτε πιστώσεις διά της δημιουργίας χρεωστικών λογαριασμών ή της συνάψεως δανείων παρά της Κυβερνήσεως ή εξ ετέρων πηγών, είτε διά της δημιουργίας και εκδόσεως χρεωγράφων, ομολογιών, ομολόγων, τίτλων είτε άλλως πως.

(2) Το Συμβούλιον δύναται να επιβαρύνη απάσας ή τινας των προσόδων αυτού προς εξαφάλισιν οιουδήποτε υπ’ αυτού συναπτομένου δανείου ή ανοιγομένου χρεωστικού λογαριασμού.

Επένδυσις κεφαλαίων

12. Το Συμβούλιον δύναται, τηρουμένων των οδηγιών του Υπουργού, να επενδύη τα ανήκοντα αυτώ κεφάλαια.

Εξουσίαι Υπουργού συναφώς προς το Συμβούλιον

13.-(1) Εν η περιπτώσει ο Υπουργός έχει λόγους να πιστεύη ότι επιβάλλεται η διερεύνησις των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου, ούτος δύναται, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, να συστήση ερευνητικήν επιτροπήν, συγκειμένην εξ ενός ή πλειόνων προσώπων, ίνα προβή εις την διερεύνησιν συγκεκριμένου τινός θέματος και εις την υποβολήν των επί τούτω πορισμάτων αυτής δι’ εγγράφου εκθέσεως προς τον Υπουργόν.

(2) Διά την τελεσφόρον άσκησιν της τοιαύτης ερεύνης, η ως άνω ερευνητική επιτροπή κέκτηται και δύναται να ενασκή απάσας τας εξουσίας, ας κέκτηται και ασκεί Ερευνητική Επιτροπή διοριζομένη βάσει των διατάξεων του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου ή παντός ετέρου Νόμου αντικαθιστώντος αυτόν.

(3) Ο Υπουργός διαβιβάζει την έκθεσιν της Επιτροπής προς το Υπουργικόν Συμβούλιον, συνυποβάλλων προς τούτοις και τας επί τούτω συστάσεις αυτού, το δε Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει οδηγίας ως ήθελε κρίνει πρέπον.

(4) Εν η περιπτώσει το Συμβούλιον ήθελε παραλείψει να συμμορφωθή προς οιασδήποτε οδηγίας εκδοθείσας δυνάμει του εδαφίου (3), το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν να εκδώση διάταγμα προβλέπον την εν όλω ή εν μέρει μεταβίβασιν οιασδήποτε των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου εις τον Υπουργόν.

(5) Εν η περιπτώσει ήθελεν εκδοθή δυνάμει του εδαφίου (4) διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου περί μεταβιβάσεως οιασδήποτε των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου εις τον Υπουργόν-

(α) αι δαπάναι, αίτινες ήθελον διενεργηθή υπό του Υπουργού εν τη ασκήσει των τοιούτων αρμοδιοτήτων, καταβάλλονται κατά πρώτον εκ Κυβερνητικών κονδυλίων~ το ποσόν όμως τούτων, δεόντως βεβαιωμένον υπό του Γενικού Λογιστού της Δημοκρατίας, βαρύνει τελικώς το Συμβούλιον ως χρέος οφειλόμενον προς την Κυβέρνησιν~

(β) παν ποσόν, όπερ ήθελεν εισπραχθή υπό του Υπουργού εν τη ασκήσει των τοιούτων αρμοδιοτήτων, καταβάλλεται εις τον Γενικόν Λογαριασμόν της Κυβερνήσεως, δεόντως δε βεβαιωμένον υπό του Γενικού Λογιστού της Δημοκρατίας καταβάλλεται εις το Συμβούλιον~ και

(γ) ο Γενικός Λογιστής τηρεί χωριστούς λογαριασμούς απάντων των εισπραττομένων και δαπανωμένων ποσών αναφορικώς προς τας μεταβιβασθείσας αρμοδιότητας.

(6) Το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν διά μεταγενεστέρου διατάγματος του να τροποποιήση ή να ανακαλέση προηγουμένως εκδοθέν διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (4)~ η τροποποίησις ή ανάκλησις του τοιούτου διατάγματος ουδόλως θέλει επηρεάσει το έγκυρον των πράξεων των γενομένων εν όσω το τροποποιηθέν ή ανακληθέν διάταγμα ετέλει εν ισχύι, εν τοιαύτη δε περιπτώσει το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να περιλάβη, είτε εν αυτώ τούτω τω ανακλητικώ διατάγματι, είτε μεταγενεστέρω τοιούτω, προνοίας άτινας ήθελε κρίνει ευκταίας καθ’ όσον αφορά εις την μεταβίβασιν περιουσιακών στοιχείων κτηθέντων ή την εκπλήρωσιν υποχρεώσεων αναληφθεισών κατά την άσκησιν οιασδήποτε των αρμοδιοτήτων, εις άτινας αφεώρα το ούτω ανακληθέν διάταγμα.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Εξουσίαι και καθήκοντα Αρχής τοπικής διοικήσεως περιέρχονται εις το Συμβούλιον

14. Επί τη εκδόσει διατάγματος υπό του Συμβουλίου, τη εγκρίσει του Υπουργού, η εν τω διατάγματι τούτω καθοριζομένη αρχή τοπικής διοικήσεως, εν σχέσει προς την οποίαν έχει ιδρυθή σφαγείον, παύει από της εν αυτώ καθοριζομένης ημερομηνίας να ασκή οιανδήποτε εξουσίαν και να εκτελή οιαδήποτε καθήκοντα εν σχέσει προς την σφαγήν ζώων και την λειτουργίαν σφαγείων εντός της περιοχής της, και άπασαι αι εν σχέσει προς αυτήν εξουσίαι και τα καθήκοντα αυτής όσον αφορά εις την περιοχήν της τοιαύτης αρχής τοπικής διοικήσεως περιέρχονται εις το Συμβούλιον και οιαδήποτε νομοθεσία αφορώσα εις την τοιαύτην αρχήν τοπικής διοικήσεως θα αναγινώσκηται, ερμηνεύηται και εφαρμόζηται τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Μεταβίβασις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

15.-(1) Τηρουμένης της εν τω εδαφίω (2) προβλεπομένης προϋποθέσεως το Υπουργικόν Συμβούλιον, διά διατάγματος δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει ότι άπαντα τα εν τω διατάγματι περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των σφαγείων των σχετιζομένων προς τα επηρεαζόμενα σφαγεία εντός της αρχής τοπικής διοικήσεως από της εν τω διατάγματι καθοριζομένης ημερομηνίας (εν τοις εφεξής αναφερομένης ως “η καθοριζομένη ημερομηνία”), μεταβιβάζονται εις το Συμβούλιον.

(2) Προ εκάστης εκδόσεως διατάγματος δυνάμει του εδαφίου (1) δέον όπως συναφθή σύμβασις μεταξύ εκάστης επηρεαζομένης αρχής τοπικής διοικήσεως και του Συμβουλίου ήτις να περιλαμβάνη, μεταξύ άλλων, τα εξής:

(α) περιγραφήν των μεταβιβαζομένων τω Συμβουλίω περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ως και την αξίαν των στοιχείων τούτων και του ποσού των υποχρεώσεων άτινα ήθελον καθορισθή κατόπιν προσηκούσης αποτιμήσεως·

(β) τον τρόπον και τον χρόνον της μεταβιβάσεως των ως άνω στοιχείων και υποχρεώσεων· και

(γ) πρόνοιαν περί τυχόν αντιπαροχής και του τρόπου και χρόνου καταβολής αυτής εν σχέσει προς οιανδήποτε τοιαύτην μεταβίβασιν.

(3) Τα εν οιωδήποτε διατάγματι εκδοθέντι δυνάμει του εδαφίου (1) περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις περιέρχονται τω Συμβουλίω δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Εάν εντός τριών ετών από της εν διατάγματι εκδιδομένω δυνάμει του εδαφίου (1) καθοριζομένης ημερομηνίας το Υπουργικόν Συμβούλιον ικανοποιηθή ότι οιονδήποτε περιουσιακόν στοιχείον ή υποχρέωσις εσφαλμένως περιήλθε τω Συμβουλίω δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου τούτο δύναται να ανακαλέση ή τροποποιήση το εν λόγω διάταγμα καθ’ ην έκτασιν αφορά εις την τοιαύτην εσφαλμένην μεταβίβασιν.

Λογαριασμός προκαταβολών κεφαλαίου κινήσεως του Συμβουλίου

16.-(1) Το Συμβούλιον οφείλει, το ταχύτερον δυνατόν από της καθωρισμένης ημερομηνίας, να συστήση προς όφελος της Κυβερνήσεως λογαριασμόν προκαταβολών διά ποσόν ίσον προς το ολικόν των χορηγηθέντων αυτώ υπό της Κυβερνήσεως χρηματικών ποσών, προς δημιουργίαν κεφαλαίου κινήσεως.

(2) Ο δυνάμει του εδαφίου (1) συσταθείς λογαριασμός προκαταβολών υπόκειται εις τοιούτους όρους, καθ’ όσον αφορά εις τον πληρωτέον τόκον και τον τρόπον πληρωμής ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν εκάστοτε καθορίσει.

ΜΕΡΟΣ V ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Υπάλληλοι

17.-(1) Το Συμβούλιον, δύναται να προσλαμβάνη τους αναγκαίους διά την ενάσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού υπαλλήλους:

Νοείται ότι διά την πρόσληψιν τμηματαρχών και ανωτέρων υπαλλήλων απαιτείται η έγκρισις του Υπουργού.

(2) Τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, το Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς διέποντας τα των όρων υπηρεσίας των υπαλλήλων αυτού, ιδία δε τα του διορισμού, προαγωγής, απολύσεως, αδειών, ιατρικής και κοινωνικής προνοίας, αντιμισθίας, ωφελημάτων επί τη αφυπηρετήσει λόγω ορίου ηλικίας ή άλλως, χορηγημάτων, πειθαρχίας, ως και τα του δικαιώματος ιεραρχικής προσφυγής εν περιπτώσει απολύσεως ή λήψεως ετέρων πειθαρχικών μέτρων.

Νοείται ότι οποιοιδήποτε κανονισμοί εκδίδονται με βάση το εδάφιο αυτό, μπορούν να τίθενται σε ισχύ από οποιαδήποτε ημερομηνία η οποία προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης τους, αν τούτο κρίνεται αναγκαίο.

ΜΕΡΟΣ VI ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διάθεσις προσόδων του Συμβουλίου

18. Αφαιρουμένων των εξόδων λειτουργίας, περιλαμβανομένης της αποσβέσεως, αι ετήσιαι πρόσοδοι του Συμβουλίου διατίθενται ως ακολούθως:

(α) διά την καταβολήν τόκων επί δανείων συναφθέντων ή αναληφθέντων υπό του Συμβουλίου·

(β) διά την αποπληρωμήν δανείων συναφθέντων ή αναληφθέντων υπό του Συμβουλίου ή την εκπλήρωσιν ετέρων συμβατικών υποχρεώσεων αυτού·

(γ) διά την διαφύλαξιν επαρκών ποσών προς αντικατάστασιν των υπό του Συμβουλίου χρησιμοποιουμένων στοιχείων ενεργητικού·

(δ) διά την διαφύλαξιν επαρκών ποσών προς κάλυψιν κεφαλαίου κινήσεως·

(ε) διά την δημιουργίαν γενικού ή ετέρων αποθεματικών, δυναμένων να διατεθώσι διά την βελτίωσιν σφαγείων·

(στ) παν τυχόν περίσσευμα καταβάλλεται προς τας συμμετεχούσας εις το Συμβούλιον αρχάς τοπικής διοικήσεως καθ’ ην αναλογίαν και τρόπον ήθελε καθορισθή.

Ετήσιοι προϋπολογισμοί και λογαριασμοί

19.-(1) Το Συμβούλιον δέον όπως μέχρι της 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους υποβάλλη προς έγκρισιν υπό του Υπουργού τακτικόν προϋπολογισμόν και προϋπολογισμόν αναπτύξεως διά το επόμενον έτος.

(2) Το Συμβούλιον οφείλει να επιμελήται της τηρήσεως των καταλλήλων λογιστικών βιβλίων, καθ’ όσον αφορά εις-

(α) άπαντα τα εισπραττόμενα ή καταβαλλόμενα υπό του Συμβουλίου χρηματικά ποσά και τα θέματα αναφορικώς προς άτινα εγένετο η είσπραξις ή η δαπάνη·

(β) πάσας τας προσόδους του Συμβουλίου ως και τας διενεργουμένας υπ’ αυτού δαπάνας·

(γ) τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Συμβουλίου.

(3) Η οικονομική και λογιστική διαχείρισις του Συμβουλίου θα διέπηται υπό των εκδιδομένων υπό του Συμβουλίου οδηγιών.

Έλεγχος λογαριασμών

20.-(1) Οι λογαριασμοί του Συμβουλίου ελέγχονται ετησίως υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας.

(2) Ο Γενικός Ελεγκτής δύναται να καλέση οιονδήποτε μέλος του Συμβουλίου ή υπάλληλον του Συμβουλίου όπως τω παράσχη πληροφορίας ή επεξηγήσεις, ή τω προσκομίση οιονδήποτε βιβλίον, συμβόλαιον, σύμβασιν, λογαριασμόν, τιμολόγιον ή έτερον αναγκαίον διά τον ασκούμενον έλεγχον έγγραφον.

(3) Οι λογαριασμοί του Συμβουλίου δέον όπως είναι έτοιμοι προς έλεγχον μέχρι του τέλους Φεβρουαρίου του αμέσως επομένου του εις ο αφορά ο διεξαγόμενος έλεγχος έτους.

(4) Ευθύς ως περατωθή ο έλεγχος των λογαριασμών, εν ουδεμιά όμως περιπτώσει βραδύτερον της 31ης Μαϊου, ο Γενικός Ελεγκτής οφείλει να υποβάλη τω Συμβουλίω τους ηλεγμένους λογαριασμούς και την επ’ αυτών έκθεσιν τους.

ΜΕΡΟΣ VII ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Πληρωτέα Δικαιώματα

21.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιον δύναται, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, να καθορίζη διά Κανονισμών τα εκάστοτε πληρωτέα δικαιώματα ή ενοίκια διά την χρήσιν των υπό την δικαιοδοσίαν αυτού σφαγείων, τεμαχίων γης, οικοδομών και των εν αυτοίς εγκαταστάσεων, και δι’ αγαθά, υπηρεσίας ή διευκολύνσεις παρεχομένας υπό του Συμβουλίου ή υφ’ ετέρων εντός της περιοχής σφαγείων προσώπων, ως και τους όρους πληρωμής κατά κατηγορίαν ζώων ή μη και τον τρόπον επιβολής και εισπράξεως αυτών.

Νοείται ότι μέχρι της εκδόσεως κανονισμών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως εισπράττη υπό μορφήν τελών το εύλογον αντίτιμον των υπ’ αυτού παρεχομένων υπηρεσιών, των τελών αυτών καθοριζομένων υπό του Συμβουλίου.

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Απαγόρευσις εκτελέσεως κατά της ιδιοκτησίας του Συμβουλίου

22. Η κινητή και ακίνητος ιδιοκτησία του Συμβουλίου δεν υπόκειται εις αναγκαστικήν εκτέλεσιν, κατάσχεσιν ή ετέραν παρομοίαν διαδικασίαν κατόπιν αγωγής κατά του Συμβουλίου ή της τοιαύτης ιδιοκτησίας αυτού, τα διά δικαστικής δε αποφάσεως επιδικασθέντα τυχόν τω ενάγοντι χρηματικά ποσά καταβάλλονται υπό του Συμβουλίου εκ του προϋπολογισμού αυτού. Προς τον σκοπό τούτον το Συμβούλιον δέον να καταχωρίζη εις τον ετήσιον αυτού προϋπολογισμόν παν ποσόν επιδικασθέν και καταβλητέον εις εκτέλεσιν δικαστικής αποφάσεως ή διαταγής εκδοθείσης κατά του Συμβουλίου υφ’ οιουδήποτε δικαστηρίου.

Απαγόρευσις απαλλοτριώσεως κλπ. ακινήτου ιδιοκτησίας του Συμβουλίου άνευ εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου

23. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου Νόμου η ακίνητος ιδιοκτησία του Συμβουλίου δεν δύναται να απαλλοτριωθή, υποθηκευθή ή επιβαρυνθή δι’ άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος άνευ της προηγουμένης προς τούτο εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

Απαλλαγή του Συμβουλίου εκ της φορολογίας και των τελών χαρτοσήμου

24. Το Συμβούλιον απαλλάττεται της καταβολής-

(α) [Καταργήθηκε]

(β) παντός τέλους χαρτοσήμου πληρωτέου δυνάμει του εκάστοτε εν ισχύι νόμου, του αφορώντος εις την καταβολήν τελών χαρτοσήμου·

(γ) παντός φόρου.

Εξουσία του Συμβουλίου προς έκδοσιν Κανονισμών

25.-(1) Τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, το Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν να εκδίδη Κανονισμούς διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και την άσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού, και διά τον καθορισμόν παντός θέματος το οποίον δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δέον ή δύναται να καθορισθή.

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να προνοώσιν ότι η παράλειψις συμμορφώσεως προς αυτούς συνιστά αδίκημα τιμωρούμενον διά χρηματικής ποινής μη υπερβαινούσης τας .1500 ή της ποινής της φυλακίσεως διά διάστημα μη υπερβαίνον τα δύο έτη ή δι’ αμφοτέρων των τοιούτων ποινών.

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων, δι’ αποφάσεως αυτής, δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Μεταφορά υπαλλήλου εις το Συμβούλιον

26.-(1) Πας υπάλληλος όστις, κατά την ημερομηνίαν την καθοριζομένην εν τω διατάγματι τω εκδιδομένω δυνάμει του άρθρου 14, υπηρετεί εις υπηρεσίαν σφαγείου της εν τω διατάγματι τούτω καθοριζομένης αρχής τοπικής διοικήσεως, μεταφέρεται από της τοιαύτης ημερομηνίας εις την υπηρεσίαν του Συμβουλίου και τοποθετείται υπ’ αυτού, εφ’ όσον τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν, εις θέσιν αι λειτουργίαι της οποίας είναι ανάλογοι προς τας λειτουργίας της υπ’ αυτού κατεχομένης θέσεως εν τη μονάδι τοπικής διοικήσεως:

Νοείται ότι ο υπάλληλος ούτος δύναται, εντός μηνός από της ημερομηνίας της τοιαύτης μεταφοράς, ή, μετά την τοιαύτην μεταφοράν, εντός ενός μηνός από της κοινοποιήσεως εις αυτόν των όρων υπηρεσίας της οικείας θέσεως και της αρχικής διαρθρώσεως των υπηρεσιών του Συμβουλίου, να δηλώση δι’ εγγράφου γνωστοποιήσεως προς το Συμβούλιον ότι δεν επιθυμεί την τοιαύτην παρά τω Συμβουλίω υπηρεσίαν, οπότε παύει να τελή εις την υπηρεσίαν του Συμβουλίου μετά πάροδον εξ μηνών από της ημερομηνίας της υπ’ αυτού γνωστοποιήσεως περί τούτου και, εν τοιαύτη περιπτώσει, δικαιούται εις τοιαύτα ωφελήματα αποχωρήσεως εις τα οποία θα εδικαιούτο, εάν απεχώρει εκ της υπηρεσίας της μονάδος της τοπικής διοικήσεως δυνάμει των εις αυτόν εφαρμοζομένων διατάξεων.

(2) Η παρά τω Συμβουλίω υπηρεσία του υπαλλήλου θεωρείται ως άνευ διακοπής συνέχισις της υπηρεσίας αυτού εν τη προηγουμένη υπηρεσία και η αντιμισθία και λοιποί όροι υπηρεσίας αυτού παρά τω Συμβουλίω δεν δύνανται να μεταβληθώσι δυσμενώς δι’ αυτόν διαρκούσης της συνεχίσεως της υπηρεσίας αυτού παρά τω Συμβουλίω.

Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου “όροι υπηρεσίας” περιλαμβάνουσι τα αφορώντα εις την άδειαν, παύσιν ή αποχώρησιν, σύνταξιν, πρόσθετα χορηγήματα ή άλλα παρόμοια επιδόματα:

Νοείται ότι δι’ οιανδήποτε τυχόν σύνταξιν ή έτερα ωφελήματα αποχωρήσεως μέχρι της ημέρας της εις την υπηρεσίαν του Συμβουλίου μεταφοράς του υπαλλήλου παραμένει υπεύθυνος η μονάς τοπικής διοικήσεως και μετά την ημέραν ταύτην άχρι της ημέρας της εκ της υπηρεσίας του Συμβουλίου αποχωρήσεως αυτού είναι υπεύθυνον το Συμβούλιον.

(3) Πας υπάλληλος μεταφερόμενος εις την υπηρεσίαν του Συμβουλίου δυνάμει του παρόντος άρθρου, κατά την διάρκειαν της παρά τω Συμβουλίω υπηρεσίας αυτού, τηρουμένων οιωνδήποτε εσωτερικών κανονισμών ή οδηγιών του Συμβουλίου, απολαύει απάντων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και υπόκειται εις απάσας τας υποχρεώσεις και καθήκοντα των υπαλλήλων συμφώνως προς τας διατάξεις της μονάδος τοπικής διοικήσεως.

Εκκρεμείς δικαστικαί διαδικασίαι και βάσεις αγωγής

27. Οιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάσις αγωγής, εκκρεμούσα ή γεννηθείσα υπό της μονάδος τοπικής διοικήσεως εν σχέσει προς τα μεταβιβαζόμενα τω Συμβουλίω δυνάμει του παρόντος Νόμου περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις προ της ημερομηνίας μεταβιβάσεως αυτών, θέλει συνεχισθή ή ασκηθή υπό ή κατά της μονάδος τοπικής διοικήσεως ως εάν ο παρών Νόμος δεν είχε θεσπισθή.

Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

28.-(1) Ο παρών Νόμος θέλει τεθή εν ισχύι εις ημερομηνίαν καθορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευθησομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να καθορίση διαφορετικάς ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος διαφορετικών μερών ή διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Από της εν διατάγματι εκδιδομένω δυνάμει του άρθρου 14 καθοριζομένης ημερομηνίας εν σχέσει προς ωρισμένην μονάδα τοπικής διοικήσεως, το άρθρον 11 του περί Υγιεινής του Κρέατος Νόμου θα αναγινώσκηται, ερμηνεύηται και εφαρμοζήται ως εάν, αντί της μνείας “δημοτικών σφαγείων” εν αυτώ, εγένετο μνεία σφαγείου ιδρυθέντος δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Διάλυσις

29. Το Συμβούλιον δύναται να αποφασίση την διάλυσιν του σφαγείου και εν τοιαύτη περιπτώσει λαμβάνει χώραν εκκαθάρισις των υποθέσεων του σφαγείου κατά τον καθωρισμένον τρόπον.

Σημείωση
7 του Ν53/89Αναδρομική ισχύς του παρόντος Νόμου

Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ως αρξαμένη την 2αν Αυγούστου 1982.

Σημείωση
3 του Ν.136(I)/2002Έναρξη Ισχύος του Ν.136(I)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.136(I)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Σημείωση
23 του Ν.26(I)/2003Κατάργηση και επιφύλαξη

(1) Ο περί Σφαγείων Νόμος από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.26(I)/2003] καταργείται.

(2) Το υφιστάμενο Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου θα συνεχίσει τη λειτουργία του θεωρούμενο ότι συνεστήθη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.26(I)/2003] και θα διέπεται από τις διατάξεις αυτού.

(3) Παρά την πιο πάνω κατάργηση, Κανονισμοί ως Διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει του καταργουμένου Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και να θεωρούνται ότι εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.26(I)/2003] στο βαθμό και στην έκταση που δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.26(I)/2003].

Σημείωση
24 του Ν.26(I)/2003΄Εναρξη της ισχύος του Ν.26(Ι)/2003

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή o Ν.26(I)/2003] τίθεται σε ισχύ από την πρώτη Ιανουαρίου 2003.