Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί της Προσωρινής Νομοθεσίας (Παράτασις της Ισχύος) Νόμος του 1981.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“προσωρινή νομοθεσία” σημαίνει τους περί Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμους του 1978, 1979 και 1980.

Παράτασις ισχύος της προσωρινής νομοθεσίας

3. Η ισχύς της προσωρινής νομοθεσίας παρατείνεται μέχρι της 31ης Μαρτίου, 1982, υπό τας εν τω Πίνακι αναφερομένας τροποποιήσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 3)

Η παράγραφος 1 του Πίνακος της προσωρινής νομοθεσίας διαγράφεται και αντικαθίσταται διά της ακολούθου παραγράφου, η ισχύς της οποίας άρχεται από της 1ης Απριλίου, 1981.

“1. Οι συντελεσταί εισφοράς είναι ως εκτίθενται κατωτέρω:

Τριμηνιαίον Εισόδημα Συντελεστής
Εφ’ εκάστης λίρας μέχρι ποσού £300 Μηδέν
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £300 μέχρι £500 50 μιλς
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £500 μέχρι £1,100 100 μιλς
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £1,100 150 μιλς

Νοείται ότι ουδεμία εισφορά καταβάλλεται υπό εκτοπισθέντος ούτινος το τριμηνιαίον εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσόν των (1,000 όταν δε τούτο υπερβαίνη το ποσόν των (1,000 η καταβλητέα εισφορά υπολογίζεται επί τη βάσει των ακολούθων συντελεστών εισφοράς:

Τριμηνιαίον Εισόδημα Συντελεστής
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £1,000 μέχρι £1,150 50 μιλς
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £1,150 μέχρι £1,300 100 μιλς
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £1,300 150 μιλς

Νοείται περαιτέρω ότι ουδεμία εισφορά καταβάλλεται υπό φυσικού προσώπου ούτινος το τριμηνιαίον εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσόν των (850, όταν δε τούτο υπερβαίνη το ποσόν των (850 η καταβλητέα εισφορά υπολογίζεται επί τη βάσει των ακολούθων συντελεστών εισφοράς:

Τριμηνιαίον Εισόδημα Συντελεστής
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £850 μέχρι £1,100 50 μιλς
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £1,100 μέχρι £1,300 100 μιλς
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £1,300 150 μιλς