ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Δημoσίας Εκπαιδευτικής Yπηρεσίας (Aύξησις τωv Μισθών, Αναδιάρθρωσις και Ένταξις Θέσεων εις Ενιαίoν Μισθoλόγιoν) Νόμoς τoυ 1981 (12/1981)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ