Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμοι του 1980 μέχρι 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμοι του 1980 μέχρι 1998.

Ερμηνεία

2.Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

"άτομο με αναπηρία" σημαίνει πολίτη της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, ο οποίος έχει τη μοναδική διαμονή του στη Δημοκρατία για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και περιλαμβάνει αλλοδαπό που αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας ή με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου του οποίου η αναπηρία συνίσταται σε-

(α) παραπληγία, παραμόρφωση ή αδυναμία των κάτω άκρων σε βαθμό που υπερβαίνει το τριάντα εννέα τοις εκατό (39%).

(β) περιοροσμό της οξύτητας της όρασης και των δύο οφθαλμών, ώστε αυτή στον καλύτερο οφθαλμό να μην υπερβαίνει, έστω και με διορθωτικούς φακούς, τα 6/36.

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή οποιοδήποτε δεόντως εξουσιοδοτημένο λειτουργό του εν λόγω Τμήματος για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

“κράτος μέλος” σημαίνει μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή άλλο Συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

“Πολυθεματική Επιτροπή” σημαίνει την Πολυθεματική Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 4.

“Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο” σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται.

“τετραπληγικό άτομο” σημαίνει άτομο που αντιμετωπίζει μόνιμο και πλήρη περιορισμό στη λειτουργία της βάδισης, ακόμα και με τη χρήση βοηθητικών μέσων ή προσωπικής βοήθειας, και έχει ανάγκη για συνεχή και μόνιμη χρήση τροχοκαθίσματος για τη διακίνησή του, επιπρόσθετα δε αντιμετωπίζει μόνιμο σοβαρό ή πλήρη περιορισμό της  λειτουργίας και των δύο άνω άκρων, σε βαθμό που να μη δύναται να αυτοεξυπηρετηθεί ως προς τις βασικές ανάγκες της καθημερινής ζωής, όπως η σίτιση ή/και η ένδυση, και ως εκ τούτου έχει ανάγκη συνδρομής από άλλο άτομο.

“τυφλό άτομο” σημαίνει άτομο του οποίου η οξύτητα της όρασης και των δύο οφθαλμών είναι τέτοια, ώστε αυτή στον καλύτερο οφθαλμό να μην υπερβαίνει, έστω και με διορθωτικούς φακούς, τα έξι εξηκοστά (6/60).

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επιτροπή

3. [Διαγράφηκε]
Πολυθεματική Επιτροπή

4.-(1) Με το παρόν άρθρο ιδρύεται ειδική Πολυθεματική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από δύο (2) γιατρούς,  ανάλογα με την προς αξιολόγηση αναπηρία.

(2) Οι διαδικασίες και οι κανόνες λειτουργίας της Πολυθεματικής Επιτροπής που ιδρύεται δυνάμει του εδαφίου (1) καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς, που εγκρίνονται από τον Υπουργό.

Ίδρυσις και διαχείρισις Ταμείου

5. [Διαγράφηκε]
Αίτησις δι’ επίδομα

6. Κάθε άτομο με αναπηρία επιθυμών την παροχήν εις αυτόν επιδόματος διακινήσεως οφείλει να υποβάλη αίτησιν διά τοιούτο επίδομα εις τον Διευθυντή, πάσα δε τοιαύτη αίτησις γίνεται επί ειδικού προς τούτο τύπου καθοριζομένου υπό του Διευθυντή.

Εξουσία για παροχή επιδόματος

7. Το θέμα του κατά πόσον άτομο με αναπηρία δικαιούται σε επίδομα δυνάμει του παρόντος Νόμου αποφασίζεται από τον Διευθυντή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Πολυθεματικής Επιτροπής επί της φύσης και του βαθμού αναπηρίας του ατόμου:

Νοείται ότι, δεν απαιτείται γνωμοδότηση από την Πολυθεματική Επιτροπή για τις περιπτώσεις αναπήρων που είναι λήπτες-

(i) της χορηγίας σε τυφλούς με βάση  τους περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμους του 1996 έως 2009 και τον περί Παροχής Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς Νόμο του 2011∙

(ii) του επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά άτομα που καταβάλλεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με βάση το Σχέδιο Παροχής Επιδόματος σε Τετραπληγικά Άτομα∙

(iii) του επιδόματος φροντίδας σε παραπληγικά άτομα που καταβάλλεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με βάση το Σχέδιο Παροχής Επιδομάτων Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα∙ και

(iv) του επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας που καταβάλλεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με βάση το Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας.

Δικαιούχος επιδόματος

7Α. (1) Το δυνάμει του παρόντος Νόμου επίδομα διακινήσεως παρέχεται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου-

(α) εις άτομα με αναπηρίες διά την διακίνησιν των διά σκοπούς εργασίας εντός της Δημοκρατίας

(β) εις άτομα με αναπηρίες σπουδαστάς ή μαθητάς διά την διακίνησιν των εντός της Δημοκρατίας διά σκοπούς επαγγελματικής εκπαιδεύσεως ή αποκτήσεως ειδικών γνώσεων σχετικών προς την επαγγελματικήν των αποκατάστασιν:

Νοείται ότι το δυνάμει της παρούσης παραγράφου παρεχόμενον επίδομα διακινήσεως δεν δύναται να παρέχηται διά περίοδον υπερβαίνουσαν την κανονική χρονική διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου/διπλώματος σε κάθε κύκλο σπουδών.

(γ) σε τετραπληγικά άτομα ανεξαρτήτως του εάν εργάζονται ή σπουδάζουν.

(δ) σε τυφλά άτομα, ανεξαρτήτως του εάν εργάζονται ή σπουδάζουν.

(2) [Καταργήθηκε].

Καθορισμός και αναθεώρησις επιδόματος

8.-(1) Το ποσό του επιδόματος διακίνησης καθορίζεται σε:

(α) Εβδομήντα πέντε ευρώ (€75) μηνιαίως για άτομα με αναπηρία που εργάζονται ή σπουδάζουν, εκτός των ατόμων με περιορισμό της οξύτητας της όρασης σε βαθμό που στον καλύτερο οφθαλμό να μην υπερβαίνει, έστω και με διορθωτικούς φακούς, τα έξι τριακοστά έκτα (6/36), τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν εκατόν πενήντα ευρώ (€150) μηνιαίως·

(β) εκατόν πενήντα ευρώ (€150) μηνιαίως για τετραπληγικά άτομα, ανεξαρτήτως του εάν εργάζονται ή σπουδάζουν·

(γ) εβδομήντα πέντε ευρώ (€75) μηνιαίως για τυφλά άτομα, ανεξαρτήτως του . εάν εργάζονται ή σπουδάζουν.

(2) Παν επίδομα καταβάλλεται εις τον δικαιούχον, ή εις έτερον θεωρούμενον, κατά την κρίσιν του Διευθυντή, ως αρμόδιον πρόσωπον, η καταβολή δε εις το τοιούτο πρόσωπον θεωρείται ως νομίμως γενομένη.

(3) Ο Διευθυντής δύναται, οσάκις κρίνη σκόπιμον ή κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου να προβαίνη εις αναθεώρησιν του επιδόματος και προς τον σκοπόν τούτον δύναται να καλή οιονδήποτε ανάπηρον δι’ εξέτασιν και γνωμοδότησιν υπό της Πολυθεματικής Επιτροπής ως και διά την παροχήν οιωνδήποτε στοιχείων τα οποία ο Διευθυντής θεωρεί αναγκαία διά την λήψιν αποφάσεως. Άρνησις ή παράλειψις του ατόμου με αναπηρία να παρουσιασθή ενώπιον της Πολυθεματικής Επιτροπής δι’ εξέτασιν ή άρνησις ή παράλειψις αυτού να παράσχη προς το Διευθυντή τα οιαδήποτε ζητηθέντα υπ’ αυτής στοιχεία, συνεπάγεται αναστολήν του καταβαλλομένου δυνάμει του παρόντος Νόμου επιδόματος διακινήσεως.

Αναστολή επιδόματος

9.-(1) Η παροχή επιδόματος αναστέλλεται-

(α) εφ’ όσον ο δικαιούχος έπαυσε να εργάζεται και παραμένει άνευ εργασίας διά συνεχή περίοδον δύο μηνών:

Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αναφορικά με τετραπληγικά άτομα.

(β) εις την περίπτωσιν την αναφερομένην εν τω εδαφίω (4) του άρθρου 8.

(2) Επανέναρξις καταβολής του ανασταλέντος επιδόματος και καθορισμός της ημερομηνίας της τοιαύτης επανενάρξεως αποφασίζεται από τον Διευθυντή κατόπιν υποβολής νέας αιτήσεως υπό του αναπήρου.

Απόσβεσις δικαιώματος καταβολής επιδόματος

10.Το δικαίωμα καταβολής επιδόματος διακινήσεως αποσβέννυται-

(α) διά του θανάτου του δικαιούχου ή

(β) διά της ιάσεως ή της μειώσεως της αναπηρίας του δικαιούχου εις τοιούτον βαθμόν ώστε να μη θεωρείται ανάπηρος δυνάμει του παρόντος Νόμου

(γ) διά της καταβολής εις το άτομο με αναπηρία δικαιούχον συντάξεως γήρατος δυνάμει του ρυθμίζοντος τας κοινωνικάς ασφαλίσεις νόμου:

Νοείται ότι για τα τυφλά άτομα το δικαίωμα καταβολής επιδόματος διακίνησης δεν αποσβένεται διά της καταβολής συντάξεως γήρατος.

Ιεραρχική προσφυγή

11.-(1) Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση η οποία εκδόθηκε από το Διευθυντή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται, μέσα σε τριάντα (30) μέρες, από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της εν λόγω απόφασης, να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την υποβληθείσα σύμφωνα με το εδάφιο (1) προσφυγή χωρίς καθυστέρηση και κοινοποιεί την αιτιολογημένη απόφασή του στον προσφεύγοντα το ταχύτερο.

(3) Κατά την εξέταση της υποβληθείσας προσφυγής ο Υπουργός δύναται να αναθέτει σε λειτουργό και/ή σε επιτροπή την εξέταση αναφυόμενων από την υποβολή της προσφυγής ζητημάτων και να υποβάλει σε αυτόν τις παρατηρήσεις του.

Μη παροχή επιδόματος εις ωρισμένας περιπτώσεις

12.Ουδέν επίδομα διακινήσεως παρέχεται εις οιονδήποτε άτομο με αναπηρία δυνάμει του παρόντος Νόμου εις περίπτωσιν καθ’ ην ούτος λαμβάνει οιανδήποτε σύνταξιν, φιλοδώρημα, επίδομα ή έτερον ωφέλημα, βάσει οιουδήποτε ετέρου Νόμου ή οιασδήποτε διοικητικής πράξεως, εάν ολόκληρον το ποσόν ή μέρος του ποσού της συντάξεως, φιλοδωρήματος, επιδόματος ή ετέρου ωφελήματος, παρέχεται διά σκοπούς διακινήσεως αυτού.

Αδικήματα διά ψευδείς δηλώσεις

13. Πας όστις εν γνώσει του προβαίνει εγγράφως ή προφορικώς εις ψευδή δήλωσιν, εν σχέσει προς οιανδήποτε πληροφορίαν παρεχομένην ή οιονδήποτε στοιχείον παρεχόμενον υπ’ αυτού διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα δύο έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα χίλια ευρώ (€1000,00) ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Σημείωση
3 του Ν.24/85Έναρξις ισχύος του Ν.24/85

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.24/85]  άρχεται την 1ην Απριλίου, 1985.

Σημείωση
3 του Ν.87(Ι)/98Έναρξη ισχύος του Ν.87(Ι)/98

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.87(Ι)/98] αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 1998.

Σημείωση
5 του Ν. 177(I)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.177(Ι)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 177(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός από τα άρθρα 2 και 3 αυτού, τα οποία τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή΄Ενωση.

Σημείωση
8 του Ν.12(I)/2011Σημείωση Συντάκτη

Εκ παραδρομής η Βουλή στο άρθρο 8 του τροποποιητικού Ν.65(Ι)/2002 και στο αντίστοιχο άρθρο 13 του βασικού νόμου, παρέλειψε να αντικαταστήσει το ποσό "1500" με τη φράση "τας πεντακόσιας λίρας", όπως έπρεπε να αντικατασταθεί σύμφωνα με το Ν.166/1987 περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών.

 

Σημείωση
9 του Ν.12(Ι)/2011Έναρξη της ισχύος του Ν.12(Ι)/2011

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 12(Ι)/2011] τίθεται σε ισχύ από την 31η Μαρτίου 2011.