Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί της Προσωρινής Νομοθεσίας (Παράτασις της Ισχύος) (Αρ. 2) Νόμος του 1979.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω “προσωρινή νομοθεσία” σημαίνει το άρθρον 15 των περί Ενοικιοστασίου Νόμων του 1975 και 1977.

Παράτασις ισχύος προσωρινής νομοθεσίας

3. Η ισχύς της προσωρινής νομοθεσίας, η οποία παρετάθη διά του περί Προσωρινής Νομοθεσίας (Παράτασις της Ισχύος) Νόμου του 1979 μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου, 1979, παρατείνεται περαιτέρω μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου, 1980.