Συνοπτικός τίτλος

1. O περί της Υγιεινής του Κρέατος Νόμος του 1979 και ο περί της Υγιεινής του Κρέατος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1981 θα αναφέρωνται ομού ως οι περί της Υγιεινής του Κρέατος Νόμοι του 1979 και 1981.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου- "άδεια" σημαίνει άδειαν εκδοθείσαν υπό του Διευθυντού δυνάμει του παρόντος Νόμου·

"αποστολή" σημαίνει ποσότητα κρέατος ή υποπροϊόντων καλυπτομένων υπό του αυτού Κτηνιατρικού Πιστοποιητικού και προοριζομένων διά μεταφοράν·

"βοηθός" σημαίνει ειδικώς εκπαιδευμένον πρόσωπον δεόντως εξουσιοδοτημένον υπό του Διευθυντού διά να βοηθή τον Επίσημον Κτηνίατρον·

"διεύθυνσις" σημαίνει το πρόσωπον ή τα πρόσωπα τα υπεύθυνα διά τα σφραγεία, ψυγεία, εργαστήρια κοπής κρέατος, κρεοπωλεία ή οιονδήποτε άλλον τόπον ορισθέντα ως κατάστημα·

"Διευθυντής" σημαίνει τον Διευθυντήν των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του

Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ή άλλον Λειτουργόν ή Λειτουργούς δεόντως εξουσιοδοτημένους υπ' αυτού·

Έπίσημον Κτηνιατρικόν Εργαστήριον" σημαίνει το Εργαστήριον Ελέγχου Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών·

"Επίσημος Κτηνίατρος" σημαίνει τον δεόντως εξουσιοδοτημένον υπό του Διευθυντού, Κτηνίατρον·

"επίσημος σήμανσις" σημαίνει την σήμανσιν του κρέατος και των υποπροϊόντων διά της μεθόδου των σφραγίδων, δελταρίων ή σημάτων·

"εργαστήριον κοπής κρέατος" σημαίνει το αδειούχον κατάστημα εν ω, κρέας προοριζόμενον δι' ανθρωπίνην κατανάλωσιν, τεμαχίζεται εις μέρη μικρότερα των τεταρτημορίων (quarters), προετοιμάζεται και συσκευάζεται προς χονδρικήν πώλησιν·

"ζώα" περιλαμβάνει βοοειδή, πρόβατα, αίγας, χοίρους, πτηνά (ορνιθοειδή, ινδιάνοι) και οιονδήποτε έτερον είδος ζώου όπερ ήθελε θεωρηθή υπό του Διευθυντού ως προοριζόμενον δι' ανθρωπίνην κατανάλωσιν·

"κατάστημα" σημαίνει παν σφαγείον, ψυγείον, εργαστήριον κοπής κρέατος, κρεοπωλείον, όχημα μεταφοράς κρέατος ή οιονδήποτε άλλον τόπον κηρυχθέντα ως τοιούτον υπό του Υπουργικού Συμβουλίου·

"κρέας" σημαίνει τα μέλη ζώου άτινα προορίζονται δι' ανθρωπίνην κατανάλωσιν, περιλαμβάνει δε κατεψυγμένον κρέας, σύγκοπτον κρέας και προσυσκευασμένον κρέας·

"κρεοπωλείον" σημαίνει το αδειούχον κατάστημα εν ω κρέας και υποπροϊόντα προοριζόμενα δι' ανθρωπίνην κατανάλωσιν, εκτίθενται προς λειανικήν πώλησιν·

"σπλάχνα" σημαίνει υποπροϊόντα εκ της θωρακικής, κοιλιακής και πυελικής κοιλότητος, περιλαμβανομένων της τραχείας και του οισοφάγου και, προκειμένου περί πτηνών, του προλόβου·

"σφαγείον" σημαίνει το αδειούχον κατάστημα εν ω σφάζονται ζώα δι' ανθρωπίνην κατανάλωσιν·

"σφάγιον" σημαίνει·

(α)ολόκληρον το σώμα σφαγέντος βοοειδούς, προβάτου ή αιγός μετά την αφαίμαξιν, εκδοράν, εκσπλάγχνισμόν, απομάκρυνσιν των μαστικών αδένων, αποχωρισμόν της κεφαλής και την αποκοπήν των άκρων εις το επίπεδον του καρπού και ταρσού, ή

(β)ολόκληρον το σώμα χοίρου μετά την αφαίμαξιν, εκσπλάγχνισμόν, απομάκρυνσιν των μαστικών αδένων, αποτρίχωσιν ή εκδοράν, αποχωρισμόν της κεφαλής και την αποκοπήν των άκρων εις το επίπεδον του καρπού και ταρσού, ή

(γ) ολόκληρον το σώμα πτηνού μετά την αφαίμαξιν, αποπτίλωσιν και εκσπλάγχνισμόν·

"υποπροϊόντα" σημαίνει τα προοριζόμενα δι' ανθρωπίνην κατανάλωσιν μέρη του σφαγέντος ζώου άτινα δεν περιλαμβάνονται εις την έννοιαν "σφάγιον", έστω και εάν ταύτα παραμένουν φυσικώς εξηρτημένα επί του σφαγίου"

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργόν Γεωργίας και Φυσικών Πόρων·

"Χώρα προελεύσεως" σημαίνει την χώραν εξ ης κρέας ή υποπροϊόντα αποστέλλονται εις την Κυπριακήν Δημοκρατίαν·

"ψυγείον" σημαίνει το αδειούχον κατάστημα το χρησιμοποιούμενον δι' αποθήκευσιν κρέατος και υποπροϊόντων κρέατος υπό χαμηλήν θερμοκρασίαν.

Πεδίο εφαρμογής

2Α. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο σε:

(α) Κρεοπωλεία∙ και

(β) καταστήματα, τα οποία δεν έχουν υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του περί Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και της Διάθεσης τους στην Αγορά καθώς και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2003, και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Σφαγή, Επιθεώρησις και Κατάσχεσις

3.-(1) Πλην των περιπτώσεων σφαγής ζώων δι' ατομικήν χρήσιν ή των καθορισθησομένων περιπτώσεων επειγούσης σφαγής ζώων, ουδέν πρόσωπον θα σφάζη ή προξενή ή επιτρέπη την σφαγήν ζώου, ειμή μόνον εντός σφαγείου.

(2) Ουδέν πρόσωπον θα σφάζη ή προξενή ή επιτρέπη την σφαγήν ζώου εν τω σφαγείω, πριν το τοιούτο ζώον επιθεωρηθή εν τω σφαγείω υπό του επισήμου Κτηνιάτρου (προ της σφαγής υγειονομική επιθεώρησις).

(3) Παν πρόσωπον σφάζον ή προξενούν την σφαγήν ζώου θα αναφέρη αμέσως την τοιαύτην σφαγήν εις τον Επίσημον Κτηνίατρον και θα παρουσιάζη το σφάγιον και τα υποπροϊόντα εις τον Επίσημον Κτηνίατρον προς επιθεώρησιν (μετά την σφαγήν υγειονομική επιθεώρησις).

(4) Ουδέν πρόσωπον θα απομακρύνη ή επιτρέπη την απομάκρυνσιν σφαγίου ή υποπροϊόντων σφαγέντος ζώου εκ του σφαγείου μέχρις ότου το τοιούτο σφάγιον και υποπροϊόντα επιθεωρηθούν και καταλλήλως σημανθούν υπό του Επισήμου Κτηνιάτρου.

Νοείται ότι εάν ο Επίσημος Κτηνίατρος ήθελε κρίνει αναγκαίαν περαιτέρω εργαστηριακήν εξέτασιν δύναται να αποταθή προς τούτο εις το Επίσημον Κτηνιατρικόν Εργαστήριον, αποστέλλων κατάλληλα προς τούτο δείγματα εκ του επηρεαζομένου σφαγίου.

(5) Ο Επίσημος Κτηνίατρος δύναται, άμα τη επιθεωρήσει, να εγκρίνη άνευ όρων ή υπό όρους ως κατάλληλον δι' ανθρωπίνην κατανάλωσιν οιονδήποτε σφάγιον ή μέρη

τούτου ή υποπροϊόντα ή να κατακρατήση ταύτα προς περαιτέρω εξέτασιν, και εκδίδει δεόντως ητιολογημένον πιστοποιητικόν κατασχέσεως, εν τω καθωρισμένω τύπω.

(6) Εάν ο Επίσημος Κτηνίατρος κατά την επιθεώρησιν σφαγίου ή υποπροϊόντων εύρη ταύτα ακατάλληλα προς ανθρωπίνην κατανάλωσιν, προβαίνη εις την κατάσχεσιν των τοιούτων σφαγίων ή υποπροϊόντων ή μερών τούτων άνευ ουδεμιάς αποζημιώσεως.

(7) Ο Επίσημος Κτηνίατρος άμα τη κατασχέσει οιουδήποτε σφαγίου ή υποπροϊόντων ή μερών τούτου, διατάσσει την διεύθυνσιν του καταστήματος να απομακρύνη και καταστρέψη το τοιούτο σφάγιον ή υποπροϊόντα ή μέρη τούτου κατά τρόπον μη θέτοντα εις κίνδυνον την δημοσίαν υγείαν ή την επιζωοτιολογικήν κατάστασιν των ζώων.

(8) Ο Διευθυντής προμηθεύει τας καθορισθησομένας σφραγίδας, δελτάρια ή σήματα δεικνύοντα το κατάστημα προελεύσεως και φέροντα τας λέξεις "κτηνιατρικός έλεγχος" διά την επίσημον σήμανσιν των επιθεωρηθέντων σφαγίων.

Υγειονομικαί διατάξεις

4.-(1) Ουδέν κατάστημα λειτουργεί άνευ αδείας εκδιδομένης κατά τον καθωρισμένον τρόπον και τύπον και εφ' όσον πληρούνται αι υγειονομικαί συνθήκαι αι περιεχόμεναι εις Κανονισμούς εκδοθησομένους δυνάμει του παρόντος Νόμου: Νοείται ότι καταστήματα υφιστάμενα προ της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθησομένων Κανονισμών θα εξακολουθήσουν λειτουργούντα άνευ αδείας διά περίοδον ενός έτους. Μετά την πάροδον της περιόδου ταύτης χρήζουν αδείας λειτουργίας εκδιδομένης κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθησομένων Κανονισμών.

(2) Η διεύθυνσις οιουδήποτε καταστήματος παρεμποδίζει την είσοδον εις αυτό ζώων, άτινα δεν προορίζονται διά σφαγήν και κρέατος ή υποπροϊόντων άτινα δεν προορίζονται δι' ανθρωπίνην κατανάλωσιν.

(3) Η διεύθυνσις οιουδήποτε καταστήματος λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα ίνα σφάγια και υποπροϊόντα επιθεωρηθέντα υπό Επισήμου Κτηνιάτρου και ευρεθέντα κατάλληλα δι' ανθρωπίνην κατανάλωσιν, μη μολύνωνται ή επηρεάζωνται καθ' οιονδήποτε τρόπον συνιστώντα κίνδυνον διά την δημοσίαν υγείαν.

Σφαγείον του οποίου η ετησία απόδοσις υπερβαίνει τους 500 τόννους θα τελή υπό την διεύθυνσιν εγγεγραμμένου Κτηνιάτρου.

Ο Διευθυντής δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον να ελέγχη τα καθορισθησόμενα αρχεία ημερησίων, μηνιαίων και ετησίων στοιχείων, τηρουμένων υφ' οιουδήποτε καταστήματος.

Διεύθυνσις σφαγείων

5. Σφαγείον του οποίου η ετησία απόδοσις υπερβαίνει τους 500 τόννους θα τελή υπό την διεύθυνσιν εγγεγραμμένου Κτηνιάτρου.

Αρχεία καταστημάτων

6. Ο Διευθυντής δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον να ελέγχη τα καθορισθησόμενα αρχεία ημερησίων, μηνιαίων και ετησίων στοιχείων, τηρουμένων υφ' οιουδήποτε καταστήματος.

Δικαίωμα εισόδου επιθεωρήσεως και κατασχέσεως

7.-(1) Ο Διευθυντής, ο Επίσημος Κτηνίατρος ή οιοσδήποτε έτερος, επί τούτω εξουσιοδοτημένος υπό των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδοθησομένων Κανονισμών, δύναται κατά πάντα χρόνον να εισέρχηται εις οιονδήποτε κατάστημα προς τον σκοπόν ελέγχου και επιθεωρήσεως ζώων, κρέατος ή υποπροϊόντων κρέατος και γενικώτερον προς εκπλήρωσιν των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδοθησομένων Κανονισμών.

(2) Ουδέν πρόσωπον θα προβαίνη εις την κοπήν, πώλησιν, έκθεσιν προς πώλησιν ή αποθήκευσιν κρέατος ή υποπροϊόντων, ειμή μόνον εντός καταστήματος.

(3) Εάν κατά την μνημονευομένην εν εδαφίου (1) επιθεώρησιν καταστήματος διαπιστωθή η ύπαρξις ακαταλλήλου δι' ανθρωπίνην κατανάλωσιν κρέατος ή υποπροϊόντος, τούτο κατάσχεται άνευ οιασδήποτε αποζημιώσεως και εκδίδεται δεόντως ητιολογημένον πιστοποιητικόν κατασχέσεως εν τω καθωρισμένω τύπω:

Νοείται ότι εάν ο Επίσημος Κτηνίατρος ήθελε κρίνει αναγκαίαν περαιτέρω εργαστηριακήν εξέτασιν, δύναται να αποταθή προς τούτο εις το Επίσημον Κτηνιατρικόν Εργαστήριον αποστέλλων κατάλληλα προς τούτο δείγματα εκ του επηρεαζομένου κρέατος ή υποπροϊόντος κρέατος και να διατάξη δέσμευσιν του τοιούτου κρέατος ή υποπροϊόντος κρέατος δαπάναις της διευθύνσεως του καταστήματος, μέχρις ου εκδοθώσι τα αποτελέσματα της τοιαύτης εξετάσεως.

(4) Άμα τη κατασχέσει τοιούτου κρέατος ή υποπροϊόντος κρέατος, ο Επίσημος Κτηνίατρος διατάσσει την διεύθυνσιν του καταστήματος να απομακρύνη και καταστρέψη τούτο ή μέρος αυτού και εν γένει να λάβει παν αναγκαίον μέτρον ώστε να μη τεθή εις κίνδυνον η δημοσία υγεία ή η επιζωοτιολογική κατάστασις των ζώων.

Εισαγωγή κρεάτων και υποπροϊόντων κρεάτων, επιθεώρησις και κατάσχεσις

8.-(1) Εκάστη αποστολή κρεάτων ή υποπροϊόντων εκ της αλλοδαπής δέον όπως συνοδεύηται υπό υγειονομικού Κτηνιατρικού Πιστοποιητικού εκδιδομένου υπό της αρμοδίας αρχής της χώρας προελεύσεως και ικανοποιούντος τας διατάξεις των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδοθησομένων Κανονισμών.

(2) Τα ούτω εισαγόμενα κρέατα ή υποπροϊόντα υπόκεινται εις επιθεώρησιν διεξαγομένην υπό του Επισήμου Κτηνιάτρου κατά τον καθωρισμένον τρόπον εις τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδοθησομένους Κανονισμούς.

(3) Εάν κατά την μνημονευομένην εν εδαφίω (2) επιθεώρησιν ο Επίσημος Κτηνίατρος διαπιστώση ότι ο,τιδήποτε των ούτω εισαγομένων είναι ακατάλληλον δι' ανθρωπίνην κατανάλωσιν δύναται να απαγορεύση την εκφόρτωσιν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, να διατάξη την επανεξαγωγήν του, ή να κατάσχη τούτο, άνευ οιασδήποτε αποζημιώσεως, δαπάναις του εισαγωγέως, και να διατάξη την καταστροφήν του εκδίδων, δεόντως ητιολογημένον, πιστοποιητικόν κατασχέσεως εν τω καθωρισμένω τύπω:

Νοείται ότι εάν ο Επίσημος Κτηνίατρος ήθελε κρίνει αναγκαίαν περαιτέρω εργαστηριακήν εξέτασιν, δύναται να αποταθή προς τούτο εις το Επίσημον Κτηνιατρικόν Εργαστήριον, αποστέλλων κατάλληλα προς τούτο δείγματα και να διατάξη την δέσμευσιν κρέατος ή υποπροϊόντων δαπάναις του εισαγωγέως, μέχρις ου εκδοθώσι τα αποτελέσματα της τοιαύτης εξετάσεως.

(4) Επί της εισαγωγής κρέατος και υποπροϊόντων θα τυγχάνωσιν εφαρμογής, τηρουμένων των αναλογιών, πλην των ανωτέρω διατάξεων, και αι διατάξεις του περί Μεταδοτικών Νόσων των Ζώων Νόμου.

Δικαίωμα ενστάσεως

8Α. [Διαγράφηκε]
Αδικήματα και ποιναί

9. Πας όστις-

(α) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών·

(β) σκοπίμως εμποδίζει οιονδήποτε λειτουργόν ή πρόσωπον διορισθέν διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εν περιπτώσει καταδίκης εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £450 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Εξουσίαι του Υπουργικού Συμβουλίου προς έκδοσιν Κανονισμών

10.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως εκδίδη Κανονισμούς δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τον καθορισμόν οιουδήποτε θέματος όπερ έδει ή δύναται να καθορισθή.

(2) Ειδικώτερον και άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1), οι τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται να προνοώσι περί απάντων ή τίνων των ακολούθων θεμάτων:

(α) την έκδοσιν αδειών εις καταστήματα,

(β) τας υγειονομικός συνθήκας των σφαγείων,

(γ) τας υγειονομικός συνθήκας του προσωπικού, χώρων εξοπλισμού και εργαλείων εις καταστήματα,

(δ) την προ της σφαγής υγειονομικήν επιθεώρησιν,

(ε) τας υγειονομικός συνθήκας της σφαγής και εκσπλαγχνισμού,

(στ) την μετά την σφαγήν υγειονομικήν επιθεώρησιν,

(ζ) την επίσημον σήμανσιν και την έκδοσιν Κτηνιατρικών Πιστοποιητικών,

(η) τας συνθήκας αποθηκεύσεως του κρέατος και των υποπροϊόντων,

(θ) τας συνθήκας συσκευασίας και περιτυλίξεως του κρέατος και των υποπροϊόντων,

(ι) την μεταφοράν του κρέατος και των υποπροϊόντων,

(ια) τας υγειονομικός συνθήκας των εργαστηρίων κοπής κρέατος,

(ιβ) τας υγειονομικός συνθήκας των κρεοπωλείων,

(ιγ) τα προσόντα και καθήκοντα των βοηθών των εργαζομένων υπό κτηνιατρικήν επιτήρησιν,

(ιδ) τα αρχεία ημερησίων, μηνιαίων και ετησίων στοιχείων άτινα δέον να τηρώνται υφ' εκάστου καταστήματος,

(ιε)τα απαιτούμενα δικαιώματα.

(3) Κανονισμοί γινόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντος Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Επιφύλαξις

11. [Διαγράφηκε]
Ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου

12. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημέραν ορισθησομένην διά γνωστοποιήσεως του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
9 του Ν65/81Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν ορισθησομένην διά γνωστοποιήσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευθησομένην εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
3 του Ν.11(I)/2003Έναρξη της ισχύος του Ν.11(I)/2003

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ. δηλαδή του Ν.11(I)/2003] αρχίζει από την ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με Γνωστοποίηση που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
4 του Ν.135(I)/2003Έναρξη της ισχύος του Ν.135(I)/2003

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ. δηλαδή ο Ν.135(I)/2003] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται  στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.