Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί της Προσωρινής Νομοθεσίας (Παράτασις της Ισχύος) Νόμος του 1979.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“προσωρινή νομοθεσία” σημαίνει τον εν τω Πίνακι περιγραφόμενον Νόμον.

Παράτασις ισχύος προσωρινής νομοθεσίας

3. Η ισχύς της προσωρινής νομοθεσίας παρατείνεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου, 1979.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 2)

Ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 1975, 36 του 1975, άρθρον 15.