ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Αναθεωρήσεως του Μισθολογίου των Θέσεων του Τμήματος Φυλακών Νόμος του 1978 (7/1978)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ