Προοίμιο

Επειδή διά του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) (Αρ. 2)  Νόμου του 1977, η θητεία των μελών των συμβουλίων βελτιώσεως παρετάθη μέχρι της 30ής Ιουνίου, 1978.

Και επειδή θεωρείται σκόπιμον προς το δημόσιον συμφέρον όπως η θητεία των ως είρηται μελών παραταθή περαιτέρω ως προνοείται κάτωθι εν τω παρόντι Νόμω.

Και επειδή εν τω μεταξύ η συνέχισις της ασκήσεως των υπό των ρηθέντων μελών ασκουμένων εξουσιών και καθηκόντων είναι απαραίτητος.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Μελών των Συμβουλίων Βελτιώσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμος του 1978.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“θητεία” σημαίνει την υπό του περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου προβλεπομένην θητείαν των μελών των Συμβουλίων Βελτιώσεως ως αύτη παρετάθη δυνάμει του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1965, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1967, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1969, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1971 (2 του 1971), του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1971 (78 του 1971), του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1972, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου (Αρ. 2) του 1972, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1973, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου (Αρ. 2) του 1973, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1974, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1975, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1976, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου (Αρ. 2) του 1976, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1977 και του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) (Αρ. 2) Νόμου του 1977.

“μέλος του Συμβουλίου Βελτιώσεως” σημαίνει μέλος Συμβουλίου Βελτιώσεως εκλεγέν ή διορισθέν δυνάμει των διατάξεων του περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου.

Παράτασις της θητείας

3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε νόμου, η θητεία των μελών των Συμβουλίων Βελτιώσεως παρατείνεται από της λήξεως αυτής διά περίοδον μέχρις εξ μηνών, εκτός εάν εν τω μεταξύ ήθελε λάβει χώραν νέος διορισμός ή εκλογή δυνάμει του περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου.