Προοίμιο

Επειδή διά του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου (Αρ. 2) του 1976, η θητεία των μελών των χωριτικών επιτροπών και των συμβουλίων βελτιώσεως παρετάθη μέχρι του τέλους Ιουνίου του έτους 1977.

Και επειδή η Βουλή των Αντιπροσώπων, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 10 του περί Χωριτικών Αρχών Νόμου, έχει ορίσει την 5ην Δεκεμβρίου, 1977, δι’ εκλογήν μελών των χωριτικών επιτροπών.

Και επειδή, λόγω του ρηθέντος ορισμού της ημερομηνίας δι’ εκλογήν μελών των χωριτικών επιτροπών, ενδείκνυται προς το δημόσιον συμφέρον όπως η θητεία των ως είρηται μελών παραταθή περαιτέρω ως προνοείται κάτωθι εν τω παρόντι Νόμω.

Και επειδή θεωρείται σκόπιμον προς το δημόσιον συμφέρον όπως και η θητεία των μελών των συμβουλίων βελτιώσεως παραταθή περαιτέρω ως προνοείται κάτωθι εν τω παρόντι Νόμω.

Και επειδή εν τω μεταξύ η συνέχισις της ασκήσεως των υπό των ρηθέντων οργάνων ασκουμένων εξουσιών και καθηκόντων είναι απαραίτητος.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμος του 1977.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“θητεία” σημαίνει την υπό του οικείου νόμου προβλεπομένην θητείαν εκάστου οργάνου τοπικής διοικήσεως ως αύτη παρετάθη δυνάμει του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1965, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1967, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1969, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1971 (2 του 1971), του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1971 (78 του 1971), του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1972, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου (Αρ. 2) του 1972, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1973, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου (Αρ. 2) του 1973, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1974, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1975, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1976 και του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου (Αρ. 2) του 1976

“οικείος νόμος” σημαίνει τον περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμον και τον περί Χωριτικών Αρχών Νόμον

“όργανον τοπικής διοικήσεως” σημαίνει μέλος συμβουλίου βελτιώσεως εκλεγέν ή διορισθέν δυνάμει των διατάξεων του περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου ή μέλος Χωριτικής Επιτροπής διορισθέν δυνάμει των διατάξεων του περί Χωριτικών Αρχών Νόμου.

Παράτασις Θητείας

3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε νόμου,

(α) η θητεία των μελών των χωριτικών επιτροπών παρατείνεται διά περίοδον μέχρις εξ μηνών από της λήξεως αυτής, εκτός εάν εν τω μεταξύ ήθελε λάβει χώραν διορισμός ή νέος διορισμός δυνάμει του περί Χωριτικών Αρχών Νόμου, ή ήθελον εγκατασταθή νέα μέλη των εν λόγω χωριτικών επιτροπών βάσει τελειωτικώς εγκύρου εκλογής διεξαχθείσης δυνάμει του περί Χωριτικών Αρχών Νόμου

(β) η θητεία των μελών των συμβουλίων βελτιώσεως παρατείνεται από της λήξεως αυτής διά περίοδον μέχρις εξ μηνών, εκτός εάν εν τω μεταξύ ήθελε λάβει χώραν νέος διορισμός ή εκλογή δυνάμει του περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου.

Μεταβατική διάταξις

4. Παρά τας διατάξεις του περί Χωριτικών Αρχών Νόμου, ο Υπουργός Εσωτερικών κέκτηται εξουσίαν όπως, κατά την διάρκειαν της εν τη παραγράφω (α) του άρθρου 3 αναφερομένης περιόδου παρατάσεως της θητείας των μελών των χωριτικών επιτροπών και μέχρι διορισμού ή νέου διορισμού ή της διεξαγωγής εκλογής δυνάμει του περί Χωριτικών Αρχών Νόμου-

(α) παύη οιονδήποτε κοινοτάρχην, αναπληρωτήν κοινοτάρχην ή μέλος χωριτικής επιτροπής δι’ ανάρμοστον συμπεριφοράν ή αμέλειαν καθήκοντος ή εάν κατά την κρίσιν του θέλη καταστή ανίκανος ή ανίκανον προς αποτελεσματικήν εκτέλεσιν των καθηκόντων του

(β) διορίζη, οσάκις τούτο καθίσταται αναγκαίον, κοινοτάρχην ή μέλος χωριτικής επιτροπής, ή αναλόγως της περιπτώσεως, πρόσθετον κοινοτάρχην ή μέλος χωριτικής επιτροπής.

Έναρξις ισχύος

5. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της 29ης Ιουνίου, 1977.