Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί της Προσωρινής Νομοθεσίας (Παράτασις της Ισχύος) Νόμος του 1977.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“προσωρινή νομοθεσία” σημαίνει τους εν τω Πινάκι περιγραφομένους Νόμους.

Παράτασις ισχύος προσωρινής νομοθεσίας

3. Η ισχύς της προσωρινής νομοθεσίας παρατείνεται μέχρι της 31ης Μαϊου, 1977.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 2)

1. Οι περί Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμοι του 1975.

2. Ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 1975, άρθρον 15.