ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμος (Αρ. 2) του 1976 (70/1976)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ