Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητος Νόμοι του 1975, 1977, 1983 και 1996 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητος Νόμοι του 1975 έως 1996.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“άδεια” σημαίνει την εν σχέσει προς την εφαρμογήν “προτύπου” τινός ή “προτύπου σήματος” ή συστήματος τινος προβλεπομένου εν τινι προτύπω εκδιδομένην άδειαν~

“γνωστοποίησις” σημαίνει γνωστοποίησιν δημοσιευομένην εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας~

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν~

“Διευθυντής” σημαίνει τον Διευθυντήν του Οργανισμού τον διοριζόμενον δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος νόμου~

“εμπόρευμα” σημαίνει αγαθόν, προϊόν, υλικόν, αντικείμενον ή ουσίαν εμπορίου, βιομηχανίας ή γεωργίας~

“Επιθεωρητής” σημαίνει τον επιθεωρητήν τον διοριζόμενον δυνάμει του άρθρου 8~

“κατάστημα” περιλαμβάνει-

(α) τόπον ένθα διεξάγεται οιαδήποτε επιχείρησις, βιομηχανία, παραγωγή ή εμπόριον υπό τινος προσώπου, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου τινός, υφ’ οιανδήποτε επωνυμίαν~

(β) αποθήκην ή έτερον χώρον ένθα οιονδήποτε εμπόρευμα εναποθηκεύεται, φυλάττεται ή εκτίθεται~

(γ) τόπον ένθα φυλάττονται οιαδήποτε λογιστικά βιβλία ή έτερα έγγραφα συναφή προς οιονδήποτε εμπόριον ή εμπορικήν πράξιν~

(δ) οίκημα χρησιμοποιούμενον διά κατοικίαν, εφ’ όσον οιονδήποτε μέρος τούτου χρησιμοποιείται διά την διεξαγωγήν οιασδήποτε επιχειρήσεως, βιομηχανίας, παραγωγής ή εμπορίου~

“Λειτουργός” σημαίνει τον λειτουργόν τον διοριζόμενον δυνάμει του άρθρου 8~

“Οργανισμός” σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 3 καθιδρυόμενον Κυπριακόν Οργανισμόν Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητος~

“πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος” σημαίνει πιστοποιητικό με το οποίο υποδηλούται η συμμόρφωση συστημάτων με τις απαιτήσεις των σχετικών Κυπριακών Προτύπων ή άλλων προτύπων~

“πρόσωπον” κέκτηται την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Ερμηνείας Νόμου και περιλαμβάνει Κυβερνητικόν τμήμα ή γραφείον~

“πρότυπον” σημαίνει-

(α) την προδιαγραφήν ή περιγραφήν εμπορεύματος καλύπτουσαν εν ή πλείονα των ακολούθων θεμάτων ήτοι, την ονομασίαν του εμπορεύματος, την ταξινόμησιν, διαβάθμισιν, σύνθεσιν, βάρος, ποσότητα, διαστάσεις, ιδιότητας, χρήσιν ή τα χαρακτηριστικά του εμπορεύματος ή των μερών τούτου~

(β) την προδιαγραφήν μεθόδων δοκιμής ή μετρήσεως εμπορεύματος ή των μερών τούτου, ως και τρόπον δειγματοληψίας και επιθεωρήσεως εν σχέσει προς τα εν παραγράφω (α) του παρόντος ορισμού θέματα~

(γ) την προδιαγραφήν της συσκευασίας εμπορεύματος τινος ή της επισημάνσεως αυτού~

(δ) την προδιαγραφήν (καλουμένην “κώδιξ πρακτικής”) ενδεδειγμένων μεθόδων διά την παραγωγήν, χρήσιν, διατήρησιν, εγκατάστασιν ή συναρμολόγησιν εμπορεύματος ή ομάδος εμπορευμάτων~

(ε) την προδιαγραφήν της φύσεως και μεθόδου σημάνσεως του εμπορεύματος~

(στ) την προδιαγραφήν ενοποιημένων συστημάτων ή μεθόδων προς επίτευξιν υψηλοτέρας αποδοτικότητος εις την βιομηχανίαν και το εμπόριον~

“πρότυπον σήμα” σημαίνει το σήμα όπερ δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου κηρύσσεται ως πρότυπον σήμα εμπορεύματος εν σχέσει προς την κατασκευήν, παραγωγήν, επεξεργασίαν ή κατεργασίαν τούτου~

“σήμα συμμόρφωσης συστήματος” σημαίνει το σήμα το οποίο κηρύσσεται από τον Οργανισμό, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου~

“Συμβούλιον” σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου καθιδρυόμενον Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού~

“σύστημα” σημαίνει τις υπηρεσίες ή/και διεργασίες μιας επιχείρησης ή οργανισμού δημόσιου δικαίου οι οποίες σχετίζονται με τη διασφάλιση και διαχείριση της ποιότητας, της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος~

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Κυπριακός Οργανισμός Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητος

3. Διά του παρόντος καθιδρύεται Οργανισμός, όστις θα είναι γνωστός υπό το όνομα “Κυπριακός Οργανισμός Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητος”.

Σκοποί του Οργανισμού

4. Οι σκοποί του Οργανισμού συνίστανται εις-

(α) την προετοιμασίαν και προαγωγήν της επί εθνικής και διεθνούς βάσεως γενικής υιοθετήσεως προτύπων αφορώντων εις κατασκευάς, εμπορεύματα, υλικά, πρακτικήν, ενεργείας, επεξεργασίας, θέματα και πράγματα~

(β) την προαγωγήν της τυποποιήσεως του ποιοτικού ελέγχου και της απλοποιήσεως εις την βιομηχανίαν και το εμπόριον και την έκδοσιν Κυπριακών Προτύπων επί σκοπώ βελτιώσεως της ποιότητος των εμπορευμάτων, της βιομηχανικής αποδοτικότητος και παραγωγικότητος και της προαγωγής του εμπορίου κατά τρόπον εξυπηρετούντα εις το μέγιστον το δημόσιον συμφέρον εν γένει, ιδία δε την υγείαν, ασφάλειαν και ευημερίαν του κοινού και την προστασίαν του καταναλωτού~

(γ) την ετοιμασίαν, κατάρτισιν, αναθεώρησιν, αλλαγήν ή τροποποίησιν προτύπων προδιαγραφών και κωδίκων πρακτικής~

(δ) την ετοιμασία, κατάρτιση, αναθεώρηση, αλλαγή, τροποποίηση και εφαρμογή σχεδίων πιστοποίησης συστημάτων και τη χορήγηση πιστοποιητικών συμμόρφωσης συστημάτων κατόπιν καταβολής στον Οργανισμό τελών καθορισμένων με Κανονισμούς~

(ε) τον καθορισμό σημάτων συμμόρφωσης συστημάτων που να πιστοποιούν τη συμμόρφωση συστημάτων με τις απαιτήσεις των σχετικών Κυπριακών Προτύπων ή άλλων προτύπων, και την έκδοση και έλεγχο αδειών χρήσης ή τοποθέτησης των πιο πάνω σημάτων πάνω σε εμπορεύματα, αγαθά ή υλικά ή τον με άλλο τρόπο έλεγχο της χρήσης αυτών των σημάτων.

(στ) τον καθορισμόν προτύπων σημάτων πιστοποιούντων συμμόρφωσιν προς πρότυπα, την έκδοσιν και έλεγχον αδειών χρήσεως ή τοποθετήσεως των τοιούτων σημάτων επί εμπορευμάτων, αγαθών ή υλικών και τον κατ’ άλλον τρόπον έλεγχον της χρήσεως τοιούτων σημάτων ή ετέρων διακριτικών σημάτων σχετιζομένων προς τας απαιτήσεις των προδιαγραφών~

(ζ) την ενθάρρυνσιν ή ανάληψιν, τη βοηθεία εκπαιδευτικών και ετέρων μέσων, εργασίας προαγούσης την τυποποίησιν υφ’ όλας αυτής τας απόψεις, και την δημιουργίαν βιβλιοθήκης προτύπων και θεμάτων αφορώντων εις την τυποποίησιν.

(η) την λήψιν μέτρων ή την δημιουργίαν ή εξασφάλισιν εργαστηρίων ή ετέρων διευκολύνσεων διά την εξέτασιν, δοκιμήν και ποιοτικόν έλεγχον εμπορευμάτων και παντός υλικού ή ουσίας εκ της οποίας ή τη βοηθεία της οποίας ταύτα δυνατόν να κατασκευάζωνται, παράγωνται, τυγχάνουν επεξεργασίας ή κατεργασίας~

(θ) την λήψιν μέτρων ή την δημιουργίαν ή εξασφάλισιν διευκολύνσεων διά την δοκιμήν και διακρίβωσιν των οργάνων μετρήσεως, δεικτών και ετέρων συσκευών μετρήσεως, επί σκοπώ προσδιορισμού του βαθμού τούτων εν συγκρίσει προς τα υπό του Υπουργού, κατόπιν συστάσεως του Οργανισμού, εγκεκριμένα πρότυπα, την έκδοσιν πιστοποιητικών επαληθεύσεως και διακριβώσεως των τοιούτων οργάνων ή συστημάτων μετρήσεως και την υποστήριξιν και ενθάρρυνσιν της αναπτύξεως μεθόδων μετρήσεως~

(ι) την προμήθειαν ή δημιουργίαν προτύπων υλικών αναφοράς αναλόγως των εκάστοτε αναγκών~

(ια) την άσκησιν τοιούτων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων εν σχέσει προς την εισαγωγήν μετρικού τινος συστήματος μέτρων και σταθμών εν τη Δημοκρατία, ως ο Υπουργός ήθελεν εκάστοτε αναθέσει τω Οργανισμώ~

(ιβ) τον συντονισμόν και προαγωγήν προσπαθειών προς τον σκοπόν βελτιώσεως των εμπορευμάτων, υλικών, προϊόντων, οργάνων, επεξεργασιών και μεθόδων~

(ιγ) την εξασφάλισιν αναγνωρίσεως του Οργανισμού εις οιανδήποτε ετέραν χώραν, τόπον ή διεθνή οργανισμόν~

(ιδ) την εκπροσώπησιν της Δημοκρατίας εις διεθνείς συσκέψεις επί θεμάτων τυποποιήσεως και προώθησιν της διεθνούς συνεργασίας εις τον τομέα των προτύπων~

(ιε) τον καθ’ άπασαν την Δημοκρατίαν συντονισμόν όλων των συναφών προς τους σκοπούς του Οργανισμού δραστηριοτήτων και την συνεργασίαν μεθ’ ετέρων υπηρεσιών και οργανισμών ασχολουμένων εις τους συναφείς τομείς δραστηριότητος, ώστε να εξασφαλίζηται ομοιόμορφος και ενιαία προσέγγισις επί των θεμάτων των αφορώντων εις τα πρότυπα και την τυποποίησιν~

(ιστ) την συγκρότησιν τοιαύτης υπηρεσίας ποιοτικού ελέγχου οία απαιτείται διά την προώθησιν των σκοπών του παρόντος Νόμου και την λήψιν μέτρων προς προαγωγήν της σημασίας της ποιότητος και της εκπαιδεύσεως εις θέματα ποιοτικού ελέγχου μεταξύ των διαφόρων επιπέδων του παραγωγικού προσωπικού~

(ιζ) την διασφάλισιν και την προαγωγήν διευθετήσεων διά την εφαρμογήν των υπό της Δημοκρατίας συναπτομένων διεθνών συμφωνιών περί προτύπων~

(ιη) την λήψιν παντός ετέρου νομίμου μέτρου όπερ ο Οργανισμός θεωρεί αναγκαίον ή συμβάλλει εις την επίτευξιν οιουδήποτε των σκοπών αυτού.

Αρμοδιότητες του Οργανισμού

5.-(1) Ο Οργανισμός κέκτηται αποκλειστικήν αρμοδιότητα κηρύξεως προδιαγραφής προτύπου τινός ως Κυπριακού Προτύπου. Ο Οργανισμός δημοσιεύει το Πρότυπον και μεριμνά περί της εγγραφής τούτου εις ευρετήριον και της προσιτότητος τούτου εκ μέρους του κοινού.

(2) Ο Οργανισμός κέκτηται εξουσίαν να εγκρίνη οιανδήποτε διεθνή ή ετέραν αλλοδαπήν πρότυπον προδιαγραφήν ως υιοθετηθέν Κυπριακόν Πρότυπον.

(3) Ο Οργανισμός κέκτηται εξουσίαν, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, να καταστή μέλος, ή αντεπιστέλλον μέλος οιουδήποτε διεθνούς σώματος ή οργανισμού ενδιαφερομένου εις τους σκοπούς του Οργανισμού ή εις οιονδήποτε συναφές θέμα.

(4) Ο Οργανισμός κέκτηται εξουσίας να προνοήση περί οιασδήποτε κατηγορίας μελών, κρινομένης υπό τούτου ως επιθυμητής και δύναται να επιβάλλη τοιαύτα τέλη εν σχέσει προς την ιδιότητα μέλους οία θέλουν τυγχάνει της εγκρίσεως του Υπουργού.

Διοικητικόν Συμβούλιον

6.-(1) Ο Οργανισμός διοικείται υπό και ενεργεί μέσω Συμβουλίου απαρτιζομένου εξ-

(α) επτά πολιτών της Δημοκρατίας περιλαμβανομένων προσώπων κρινομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ως εκπροσωπούντων μείζονα συμφέροντα επηρεαζόμενα εκ της λειτουργίας του Οργανισμού και της εφαρμογής του παρόντος Νόμου~ και

(β) εξ μελών της δημοσίας υπηρεσίας εξ ων το εν δέον όπως είναι νομικός.

(2) Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, όπερ ωσαύτως ορίζει μεταξύ των μελών του Συμβουλίου τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον τούτου.

(3) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής. Το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν, καθ’ οιονδήποτε χρόνον προ της λήξεως της θητείας οιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου, να τερματίση τον διορισμόν τούτου. Οιονδήποτε μέλος του Συμβουλίου, εξαιρουμένων εκείνων άτινα ανήκουν εις την δημοσίαν υπηρεσίαν, δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον προ της λήξεως της θητείας αυτού να υποβάλη εγγράφως την παραίτησιν αυτού προς το Υπουργικόν Συμβούλιον. Το Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν νομίμως να ενεργή ανεξαρτήτως χηρείας εις την σύνθεσιν αυτού εφ’ όσον τα εναπομείναντα μέλη αυτού συνιστούν απαρτίαν.

(4) Η απαιτουμένη διά την έγκυρον διεξαγωγήν των εργασιών του Συμβουλίου απαρτία αποτελείται εξ επτά μελών, εξ ων τουλάχιστον τρία δέον να είναι μέλη της δημοσίας υπηρεσίας και έτερα τρία μη μέλη αυτής.

(5) Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δι’ απλής πλειοψηφίας, εν περιπτώσει όμως ισοψηφίας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(6) Το Συμβούλιον ρυθμίζει τα της διαδικασίας περί την διεξαγωγήν των εργασιών αυτού δι’ εσωτερικών κανονισμών εγκρινομένων υπό του Υπουργού.

(7) Εις τον Πρόεδρον και τα μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται τοιαύτη αμοιβή ή επίδομα, ή και αμφότερα, ως το Υπουργικόν Συμβούλιον θέλει αποφασίσει.

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου

7.-(1) Προς επίτευξιν των σκοπών του Οργανισμού και τηρουμένων οιωνδήποτε γενικών οδηγιών εκδιδομένων υπό του Υπουργού, το Συμβούλιον-

(α) διασφαλίζει και διευθετεί τα της εφαρμογής των υπό της Δημοκρατίας συναπτομένων διεθνών συμφωνιών περί προτύπων~

(β) επεξεργάζεται προγράμματα τυποποιήσεως και τηρεί ταύτα ενημερωμένα~

(γ) δέχεται εισηγήσεις και μεριμνά διά την διεξαγωγήν ερευνών και μελετών σχετικών προς τους σκοπούς του παρόντος Νόμου~

(δ) διευθετεί τα της δημοσιεύσεως πιστοποιητικών, κωδίκων, εκθέσεων, δελτίων και εγγράφων αφορώντων εις πρότυπα~

(ε) προβαίνει εις την οργάνωσιν διευκολύνσεων ή ιδρύει εργαστήρια ή λαμβάνει έτερα επιθυμητά μέτρα διά την προαγωγήν των σκοπών του Οργανισμού περιλαμβανομένων των αφορώντων εις τον ποιοτικόν έλεγχον, ως είναι η δοκιμή, εξέτασις, εκτίμησις και ταξινόμησις αγαθών και δι’ έτερα θέματα συνδεόμενα προς την εν τη πράξει εφαρμογήν των προτύπων, περιλαμβανομένης της παροχής βοηθείας και μελετών εις τον τόπον παραγωγής και ερευνών περί των αναγκών του καταναλωτού~

(στ) διευθετεί διευκολύνσεις ή παρέχει εργαστήρια και ετέρας αναγκαίας υπηρεσίας προς υποβοήθησιν της επακριβούς μετρήσεως και της αναπτύξεως μεθόδων μετρήσεως, της διακριβώσεως των οργάνων και ετέρων συστημάτων μετρήσεως και προς κάλυψιν ετέρων γενικών αναγκών μετρολογικής τινος υπηρεσίας~

(ζ) καταρτίζει και προτείνει Κανονισμούς δι’ έγκρισιν υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ή του Υπουργού, αναλόγως της περιπτώσεως~

(η) προβαίνει εις την σύστασιν Επιτροπών διά την κατάρτισιν και υιοθέτησιν προτύπων και φέρει την ευθύνην της τεκμηριώσεως (documentation) λειτουργίας και συντονισμού των τοιούτων Επιτροπών, περιλαμβανομένης της λήψεως μέτρων διά την εκπροσώπησιν των ενδιαφερομένων Υπουργείων και Τμημάτων ως και ετέρων σωμάτων απολαυόντων υπολήψεως περί την εργασίαν ταύτην και χειρίζεται εκθέσεις και εισηγήσεις των ούτω συνιστωμένων Επιτροπών~

(θ) προβαίνει εις πάσαν ετέραν νόμιμον ενέργειαν συμβάλλουσαν εις την επίτευξιν των σκοπών και συμφερόντων του Οργανισμού.

(2) Εν τη επιδιώξει των σκοπών του Οργανισμού και εν τη ασκήσει των δυνάμει του παρόντος Νόμου εξουσιών αυτού, το Συμβούλιον-

(α) ενεργεί εν διαβουλεύσει μεθ’ οιασδήποτε αρχής, οργάνου ή υπηρεσίας ασκούσης αρμοδιότητα δυνάμει οιουδήποτε εν ισχύϊ Νόμου αναφορικώς προς οιαδήποτε πρότυπα~

(β) λειτουργεί μέσω και ποιείται χρήσιν, κατά το δυνατόν, των υπηρεσιών και διευκολύνσεων των εν τη Δημοκρατία υφισταμένων Κυβερνητικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων ή οργάνων, άτινα ασχολούνται με την κατάρτισιν, εφαρμογήν και δοκιμήν προτύπων~ και

(γ) προάγει την συνεργασίαν και συντονισμόν μεταξύ των εν ταις παραγράφοις (α) και (β) του παρόντος εδαφίου αναφερομένων σωμάτων ώστε να επιτυγχάνηται διά των Κυπριακών Προτύπων μεγίστη ομοιομορφία και αρμονία προτύπων, κωδίκων και μεθόδων δοκιμής και η ευθυγράμμισις της θέσεως της Δημοκρατίας εν τω πεδίω των διεθνών προτύπων.

(3) Το Συμβούλιον μεριμνά περί της σφραγίδος του Οργανισμού ως και περί της ασφαλούς αυτής φυλάξεως. Η σφραγίς του Οργανισμού δεν δύναται να τίθηται εφ’ οιουδήποτε εγγράφου, ειμή μόνον τη εξουσιοδοτήσει του Οργανισμού και εν τη παρουσία δύο μελών του Συμβουλίου ή τοιούτων ετέρων προσώπων οία θέλει ορίσει προς τούτο το Συμβούλιον~ τα δύο ταύτα μέλη ή τα τοιαύτα έτερα πρόσωπα θα υπογράφουν παν έγγραφον εφ’ ου τίθεται κατά τα άνω η σφραγίς του Οργανισμού εν τη παρουσία των.

(4) Το Συμβούλιον ευθύς ως καταστή δυνατόν μετά το πέρας εκάστου έτους καταρτίζει και υποβάλλει εις τον Υπουργόν έκθεσιν περί των δραστηριοτήτων του Οργανισμού διαρκούντος του αμέσως προηγουμένου έτους. Μετά την υποβολήν της ετησίας εκθέσεως του Οργανισμού εις τον Υπουργόν, κατατίθεται αντίγραφον αυτής εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων προς ενημέρωσιν αυτής.

Διευθυντής, Λειτουργός και Προσωπικόν

8.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν, διά γνωστοποιήσεως να διορίση Διευθυντήν του Οργανισμού διά την άσκησιν των εξουσιών και εκτέλεσιν των καθηκόντων των ανατιθεμένων εις αυτόν υπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών.

(2) Ο Διευθυντής επιλαμβάνεται, υπό την εποπτείαν και έλεγχον του Συμβουλίου, της ομαλής διεξαγωγής των δραστηριοτήτων και τρεχουσών υποθέσεων του Οργανισμού δύναται δε, τη εγκρίσει του Συμβουλίου, να μεταβιβάζη οιασδήποτε των αρμοδιοτήτων του εις Λειτουργόν ή Επιθεωρητήν.

(3) Ο Διευθυντής είναι ο Γραμματεύς του Συμβουλίου ως και όλων των Επιτροπών ως θέλει δώσει οδηγίας το Συμβούλιον. Ο Διευθυντής δύναται να συμμετέχη των συζητήσεων του Συμβουλίου ή των Επιτροπών, αλλ’ άνευ δικαιώματος ψήφου.

(4) Ο Υπουργός δύναται, διά γνωστοποιήσεως, να διορίση-

(α) εν ή πλείονα πρόσωπα ως Λειτουργούς ή Επιθεωρητάς του Οργανισμού διά την άσκησιν των εξουσιών και εκτέλεσιν των καθηκόντων των ανατιθεμένων ή επιβαλλομένων εις τούτους υπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών~

(β) οιονδήποτε έτερον πρόσωπον διά την άσκησιν πασών ή οιασδήποτε των αρμοδιοτήτων Λειτουργού ή Επιθεωρητού.

(5) Λειτουργοί οίτινες είναι ωσαύτως αξιωματούχοι ή ex officio μέλη ή γραμματείς Επιτροπής τινος δύνανται να συμμετέχουν των συζητήσεων της τοιαύτης Επιτροπής, αλλ’ άνευ δικαιώματος ψήφου.

(6) Ο Υπουργός μεριμνά διά την παροχήν προς το Συμβούλιον τοιούτων διευκολύνσεων και υπηρεσιών αίτινες ήθελον θεωρηθή αναγκαίαι διά την δέουσαν και αποτελεσματικήν άσκησιν των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου και την ομαλήν διεξαγωγήν των εργασιών αυτού, περιλαμβανομένης της παροχής στέγης και προσωπικού.

(7) Ο Διευθυντής ως και πας λειτουργός, Επιθεωρητής και υπάλληλος του Οργανισμού, θα θεωρώνται δημόσιοι υπάλληλοι εν τη εννοία του Ποινικού Κώδικος.

Καθωρισμένον πρότυπον

9. Ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν, οσάκις παρίσταται ανάγκη χάριν του δημοσίου συμφέροντος ή της αποτελεσματικωτέρας αναπτύξεως της οικονομίας ή κατ’ εφαρμογήν διεθνούς τινος συμφωνίας ή δι’ οιονδήποτε έτερον κρινόμενον ως επαρκή λόγον, διά Κανονισμού δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, να καθορίση συγκεκριμένον τι Κυπριακόν Πρότυπον ως Πρότυπον όπερ θα εφαρμόζηται άνευ εξαιρέσεως καθ’ άπασαν την Δημοκρατίαν και ουδείς θα δύναται, εκτός εάν το εμπόρευμα ή το υλικόν συμμορφούται προς τους όρους του Προτύπου, να κατασκευάζη, εισάγη, πωλή ή άλλως πως εμπορεύηται εμπόρευμα ή υλικόν καλυπτόμενον υπό του τοιούτου καθωρισμένου Κυπριακού Προτύπου, εκτός καθ’ ην έκτασιν ο Υπουργός δύναται να διακηρύξη εν τω Κανονισμώ.

Έλεγχος καταλληλότητος δι’ εξαγωγήν

10. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ ετέρου Νόμου, ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν οσάκις παρίσταται ανάγκη προς το συμφέρον εδραιώσεως καλής φήμης εις τινα εξωτερικήν αγοράν ή αγοράς, να κηρύξη διά διατάγματος δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ότι συγκεκριμένον τι εμπόρευμα είναι δυνατόν να εξάγηται εις τοιαύτην αγοράν ή αγοράς, μόνον εφ’ όσον συμμορφούται προς το Κυπριακόν Πρότυπον το σχετικόν προς το εν λόγω εμπόρευμα ή την συσκευασίαν ή και προς αμφότερα, ουδείς δε θα εξάγη ή πωλή δι’ εξαγωγήν εκ της Δημοκρατίας τοιούτον εμπόρευμα ειμή εάν τούτο συμμορφούται προς το συγκεκριμένον Πρότυπον ή Πρότυπα, εκτός καθ’ ην έκτασιν ο Υπουργός δύναται εις ειδικάς περιπτώσεις να επιτρέψη άλλως.

Περιορισμός περί την χρήσιν της λέξεως Πρότυπον

11.-(1) Ουδεμία εμπορική επωνυμία και ουδέν εμπορικόν σήμα περιέχον την λέξιν “Πρότυπον” δύναται να εγγραφή δυνάμει οιουδήποτε Νόμου.

(2) Ουδέν πρόσωπον διεξάγει δραστηριότητας υπό επωνυμίαν ή χρησιμοποιεί οιονδήποτε εμπορικόν σήμα περιέχον την λέξιν “Πρότυπον”:

Νοείται ότι ουδέν εν τω παρόντι εδαφίω εφαρμόζεται αναφορικώς προς επωνυμίαν ή εμπορικόν σήμα εγγεγραμμένον δυνάμει οιουδήποτε Νόμου προ της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου.

Πρότυπον Σήμα

12.-(1) Ο Οργανισμός κέκτηται εξουσίαν διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τοιαύτης κοινοποιήσεως ως ήθελε κριθή αναγκαία να κηρύξη οιονδήποτε σήμα, υιοθετηθέν υπ’ αυτού εν σχέσει προς τι Κυπριακόν Πρότυπον διά την κατασκευήν, παραγωγήν, επεξεργασίαν ή κατεργασίαν, οιουδήποτε εμπορεύματος, ως Πρότυπον Σήμα διά το εν λόγω εμπόρευμα, κατά παρόμοιον δε τρόπον δύναται να καταργήση ή τροποποιήση οιονδήποτε τοιούτο σήμα.

(2) Ο Οργανισμός έχει εξουσία, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύσσει οποιοδήποτε σήμα που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό σε σχέση με την πιστοποίηση συμμόρφωσης συστημάτων με τις απαιτήσεις των σχετικών Κυπριακών Προτύπων ή άλλων προτύπων, ως Σήμα Συμμόρφωσης Συστήματος, και δύναται με τον ίδιο τρόπο να καταργεί ή να τροποποιεί αυτό.

(3) Ουδέν σήμα, όπερ είναι πανομοιότυπον προς οιονδήποτε εμπορικόν σήμα ήδη εγγεγραμμένον δυνάμει οιουδήποτε ετέρου Νόμου, ή όπερ προσομοιάζει προς οιονδήποτε τοιούτον εμπορικόν σήμα ώστε να είναι πιθανόν να εκληφθή ως τοιούτο, δύναται να κηρυχθή ως Πρότυπον Σήμα ή Σήμα Συμμόρφωσης Συστήματος.

(4) Ουδέν Σήμα, όπερ είναι πανομοιότυπον προς οιονδήποτε σήμα δεόντως κεκηρυγμένον ως Πρότυπον Σήμα ή Σήμα Συμμόρφωσης Συστήματος, ή όπερ προσομοιάζει προς τοιούτον Σήμα ώστε να είναι πιθανόν να εκληφθή ως τοιούτον εμπορικόν σήμα δύναται να εγγραφή δυνάμει οιουδήποτε ετέρου Νόμου.

(5) Ουδείς δύναται να θέτη Πρότυπον τι Σήμα ή Σήμα Συμμόρφωσης Συστήματος εφ’ οιουδήποτε εμπορεύματος ειμή μόνον κατόπιν αδείας εκδιδομένης υπό του Οργανισμού και εκτός εάν το εμπόρευμα συμμορφούται προς το σχετικόν Κυπριακόν Πρότυπον. Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, πρόσωπον τι θα λογίζηται ότι έχει θέσει Πρότυπον Σήμα ή Σήμα Συμμόρφωσης Συστήματος επί εμπορεύματος τινος εφ’ όσον θέτει τούτο εφ’ οιουδήποτε δοχείου, καλύμματος ή ετικέττας του εμπορεύματος τούτου ή ποιείται οιανδήποτε μνείαν εν συνδυασμώ προς την πώλησιν του εμπορεύματος τούτου, ως εκ της οποίας θα ηδύνατο να προκληθή η εντύπωσις ότι το εμπόρευμα συμμορφούται προς το Κυπριακόν Πρότυπον μεθ’ ου σχετίζεται το εν λόγω Πρότυπον Σήμα ή Σήμα Συμμόρφωσης Συστήματος.

(6) Το Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν να εκδίδη ή να αρνήται την έκδοσιν αδείας Πρότυπου Σήματος δυνάμει του εδαφίου (5), πάσα δε τοιαύτη άδεια δύναται να εκδίδηται διά τοιαύτην περίοδον και υπό τοιούτους όρους ως το Συμβούλιον δύναται να καθορίζη. Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, το “Συμβούλιον” περιλαμβάνει παν πρόσωπον ενεργούν κατ’ εξουσιοδότησιν του Συμβουλίου.

(7) Το Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως κατά πάντα χρόνον-

(α) προβαίνη εις ανάκλησιν αδείας χρησιμοποίησης Πρότυπου Σήματος εις περίπτωσιν παραβάσεως υπό του αδειούχου οιασδήποτε σχετικής προς αδείας ή την εφαρμογήν ή τους όρους αυτών διατάξεως του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε σχετικού προς αδείας Κανονισμού εκδοθέντος δυνάμει τούτου, ή οιουδήποτε των όρων των περιεχομένων εν τη αδεία ή εν τοιούτω σχετικώ Κανονισμώ, ή εις περίπτωσιν μη συμμορφώσεως προς οιανδήποτε τοιαύτην διάταξιν ή όρον~

(β) προβαίνη εις προσωρινήν αναστολήν αδείας χρησιμοποίησης Πρότυπου Σήματος διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν εις εκάστην περίπτωσιν τας ενενήκοντα ημέρας λόγω οιασδήποτε παραβάσεως ή μη συμμορφώσεως ως αναφέρεται εν τη άνω παραγράφω (α), εφόσον η τοιαύτη παράβασις ή μη συμμόρφωσις είναι προσωρινής φύσεως.

(8)(α) Πας αιτητής δι’ άδειαν χρησιμοποιήσεως Προτύπου Σήματος υποχρεούται όπως καταβάλλη εις τον Οργανισμόν πάσαν καθοριζομένην δαπάνην ευλόγως γενομένην υπό του Οργανισμού διά και εν σχέσει προς την προκαταρκτικήν εξέτασιν του εμπορεύματος εις το οποίον η αίτησις αναφέρεται και την κατασκευήν, παραγωγήν, επεξεργασίαν και κατεργασίαν του τοιούτου εμπορεύματος προς τον σκοπόν λήψεως αποφάσεως επί της χορηγήσεως, ή μη, της αιτουμένης αδείας.

(β) Διά την έκδοσιν αδείας χρησιμοποιήσεως Προτύπου Σήματος και διά πάσαν ανανέωσιν αυτής θα καταβάλλωνται εις τον Οργανισμόν υπό του αιτητού ή του αδειούχου, αναλόγως της περιπτώσεως, προ της εκδόσεως της αδείας ή της ανανεώσεως αυτής, τοιαύτα τέλη ως ήθελον καθορισθή διά Κανονισμών.

(γ) Πας αδειούχος υποχρεούται όπως καταβάλλη εις τον Οργανισμόν πάσαν καθοριζομένην δαπάνην ευλόγως γενομένην εκάστοτε υπό του Οργανισμού κατά και εν σχέσει προς τας ενεργείας αυτού δυνάμει των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 13 και εν σχέσει προς οιανδήποτε δοκιμήν εμπορεύματος ή υλικού γενομένην προς εξακρίβωσιν κατά πόσον τούτο είναι σύμφωνον προς το Κυπριακόν Πρότυπον αναφορικώς προς το οποίον ο αδειούχος έχει εξουσιοδοτηθή να χρησιμοποιή το Πρότυπον Σήμα.

(δ) Ο Οργανισμός δι’ εγγράφου ειδοποιήσεως πληροφορεί τον αιτητήν ή αδειούχον, αναλόγως της περιπτώσεως, περί των δαπανών των καταβλητέων υπ’ αυτού δυνάμει των παραγράφων (α) και (γ) του παρόντος εδαφίου και ο αιτητής ή αδειούχος υποχρεούται όπως καταβάλλη εις τον Οργανισμόν τας τοιαύτας δαπάνας εντός τριάκοντα ημερών από της ημερομηνίας της τοιαύτης ειδοποιήσεως.

Εξουσίαι Διευθυντού, Λειτουργών και Επιθεωρητών

13.-(1) Προς τον σκοπόν εκτελέσεως των υπό του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου ανατιθεμένων αυτοίς καθηκόντων, ο Διευθυντής και έκαστος Λειτουργός ή Επιθεωρητής του Οργανισμού κέκτηται εξουσίαν-

(α) οποτεδήποτε κατά την διάρκειαν των συνήθων ωρών εργασίας να εισέρχωνται εντός οιουδήποτε καταστήματος εν τω οποίω οιονδήποτε εμπόρευμα, πρακτική ή επεξεργασία, ως προς τα οποία έχει χορηγηθή άδεια χρησιμοποίησης Πρότυπου Σήματος δυνάμει του άρθρου 12 κατασκευάζεται ή χρησιμοποιείται υπό του αδειούχου, προς τον σκοπόν διαπιστώσεως κατά πόσον το Πρότυπον Σήμα χρησιμοποιείται συμφώνως προς τους υπό του Οργανισμού καθορισθέντας όρους, και κατά πόσον το υπό του Οργανισμού καθορισθέν σύστημα συνήθους επιθεωρήσεως, εξετάσεως, δοκιμής και ελέγχου ποιότητος ακολουθείται πιστώς~

(β) να επιθεωρώσι και λαμβάνωσι δείγματα οιουδήποτε εμπορεύματος ή οιουδήποτε υλικού χρησιμοποιουμένου ή προοριζομένου να χρησιμοποιηθή εν τη κατασκευή του τοιούτου εμπορεύματος, όπερ σημαίνεται διά τινος Προτύπου Σήματος~

(γ) να επιθεωρώσιν οιανδήποτε επεξεργασίαν εν σχέσει προς την οποίαν ο αδειούχος έχει εξουσιοδοτηθή να χρησιμοποιή το Πρότυπον Σήμα~

(δ) να εξετάζωσι τα υπό του αδειούχου τηρούμενα βιβλία καταχωρήσεως τα αφορώντα εις την χρησιμοποίησιν του Προτύπου Σήματος~

(ε) οποτεδήποτε κατά την διάρκειαν των συνήθων ωρών εργασίας, να εισέρχωνται εντός των υποστατικών της επιχειρήσεως οιουδήποτε μη αδειούχου προσώπου περί του οποίου έχουσι λόγους να πιστεύωσιν ότι, κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών, ποιείται χρήσιν ή θέτει εφ’ οιουδήποτε υπ’ αυτού κατασκευαζομένου, παραγομένου, επεξεργαζομένου ή κατεργαζομένου εμπορεύματος οιονδήποτε Πρότυπον Σήμα καθορισθέν δι’ οιονδήποτε εμπόρευμα ή δι’ οιανδήποτε επεξεργασίαν, να επιθεωρώσιν οιανδήποτε εκτελουμένην εργασίαν εντός ή επί του εν λόγω καταστήματος και να λαμβάνωσι δείγματα τοιούτου εμπορεύματος ή υλικού όπερ χρησιμοποιείται ή πιστεύεται ότι χρησιμοποιείται εν τη κατασκευή, παραγωγή, επεξεργασία ή κατεργασία του τοιούτου εμπορεύματος ή να ανοίγωσιν οιονδήποτε δέμα ή κιβώτιον όπερ περιέχει ή πιστεύεται ότι περιέχει οιανδήποτε ποσότητα τοιούτου εμπορεύματος, υλικού ή ουσίας~

(στ) οποτεδήποτε κατά την διάρκειαν των συνήθων ωρών εργασίας να εισέρχωνται εντός των υποστατικών της επιχειρήσεως οιουδήποτε προσώπου περί του οποίου έχουσι λόγους να πιστεύωσιν ότι, εμπόρευμα, διά το οποίον καθορίζεται υπό του Υπουργού, δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, υποχρεωτική συμμόρφωσις προς τι Κυπριακόν Πρότυπον, κατασκευάζεται, παράγεται, επεξεργάζεται ή κατεργάζεται υπό προσώπου κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε δυνάμει τούτου εκδιδομένων κανονισμών και να επιθεωρώσιν οιανδήποτε εκτελουμένην εργασίαν εντός η επί του εν λόγω καταστήματος και να λαμβάνωσι δείγματα τοιούτου εμπορεύματος ή υλικού όπερ χρησιμοποιείται ή πιστεύεται ότι χρησιμοποιείται εν τη κατασκευή, επεξεργασία ή κατεργασία του τοιούτου εμπορεύματος ή να ανοίγωσιν οιονδήποτε δέμα ή κιβώτιον όπερ περιέχει ή πιστεύεται ότι περιέχει οιανδήποτε ποσότητα τοιούτου εμπορεύματος, υλικού ή ουσίας.

(2) Ο Διευθυντής και έκαστος Λειτουργός και Επιθεωρητής του Οργανισμού, οσάκις παρίσταται ανάγκη να εισέλθωσιν εντός οιουδήποτε καταστήματος διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφοδιάζονται διά πιστοποιητικού περί του διορισμού αυτών ή δι’ οιουδήποτε άλλου εγγράφου ή ταυτότητος πιστοποιούσης τον τοιούτον διορισμόν ως ήθελε καθορισθή την οποίαν και οφείλουσι να επιδεικνύωσιν εφ’ όσον και όταν ζητηθή παρ’ αυτών να πράξωσιν ούτω.

Νοείται ότι εις ην περίπτωσιν καθίσταται αναγκαία η είσοδος εις υποστατικόν εργασίας διά τους σκοπούς της παραγράφου (στ) του παρόντος άρθρου, έκαστος εισερχόμενος Λειτουργός και Επιθεωρητής του Οργανισμού, εξαιρουμένου του Διευθυντού, οφείλουσι να είναι ωσαύτως εφωδιασμένοι, εις εκάστην περίπτωσιν, δι’ ειδικής προς τούτο εξουσιοδοτήσεως χορηγουμένης υπό του Διευθυντού.

Αδικήματα διαπραττόμενα υπό προσώπων ασκούντων εξουσίαν δυνάμει του παρόντος Νόμου

14. Πας όστις, ασκών εξουσίαν δυνάμει του παρόντος Νόμου ή δυνάμει οιωνδήποτε Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει τούτου-

(α) εν γνώσει του ή σκοπίμως αποκαλύπτει, πλην διά σκοπούς εκτελέσεως των καθηκόντων του, προς οιονδήποτε πρόσωπον οιανδήποτε ληφθείσαν υπ’ αυτού πληροφορίαν εν σχέσει προς οιονδήποτε εμπορικόν μυστικόν ή οιονδήποτε μυστικόν εν σχέσει προς οιονδήποτε πρότυπον, επεξεργασίαν ή πρακτικήν~

(β) γνωρίζων ότι δεν υφίσταται εύλογος αιτία να πράξη ούτως, ερευνά οιονδήποτε κατάστημα, μεταφορικά μέσα ή τόπον, ή κατάσχει οιονδήποτε εμπόρευμα ή οιανδήποτε κινητήν περιουσίαν~

(γ) μεριμνά ή προκαλεί ώστε να διενεργηθή οιαδήποτε τοιαύτη πράξις ως εν ταις προηγουμέναις παραγράφοις αναφέρεται,

είναι ένοχος αδικήματος κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και υπόκειται εις φυλάκισιν διά χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους δώδεκα μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1000, ή και εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Παρακώλυσις Διευθυντού, κλπ.

15. Πας όστις-

(α) εμποδίζει την εντός οιουδήποτε καταστήματος εν τω οποίω ακολουθείται οιαδήποτε πρακτική ή διεξάγεται επεξεργασία δυνάμει αδείας, είσοδον του Διευθυντού, Λειτουργού ή Επιθεωρητού του Οργανισμού προς τον σκοπόν-

(i) διαπιστώσεως κατά πόσον το Πρότυπον Σήμα χρησιμοποιείται συμφώνως προς τους υπό του Οργανισμού επιβληθέντας όρους, καθώς επίσης κατά πόσον το υπό του Οργανισμού καθορισθέν σύστημα συνήθους επιθεωρήσεως, εξετάσεως, δοκιμής και ελέγχου ποιότητος ακολουθείται πιστώς~

(ii) επιθεωρήσεως και λήψεως δειγμάτων οιουδήποτε τοιούτου εμπορεύματος ή οιουδήποτε υλικού χρησιμοποιουμένου ή προοριζομένου να χρησιμοποιηθή εν τη κατασκευή τοιούτου εμπορεύματος όπερ σημαίνεται διά τινος Προτύπου Σήματος~

(iii) επιθεωρήσεως οιασδήποτε επεξεργασίας ή πρακτικής των εν λόγω υποστατικών εν σχέσει προς τας οποίας έχει εξουσιοδοτηθή ο αδειούχος να χρησιμοποιή το Πρότυπον Σήμα~ ή

(iv) εξετάσεως των υπό του αδειούχου τηρουμένων βιβλίων καταχωρήσεως αφορώντων εις την χρησιμοποίησιν του Προτύπου Σήματος~

(β) παρακωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπον την υπό του Διευθυντού, αξιωματούχου ή Επιθεωρητού του Οργανισμού άσκησιν των καθηκόντων αυτού δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε Κανονισμού εκδοθέντος δυνάμει τούτου,

είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Προστασία του Οργανισμού

16. Το γεγονός ότι οιονδήποτε εμπόρευμα, επεξεργασία, κατεργασία, ή πρακτική συμμορφούται ή υπάρχει ισχυρισμός ότι συμμορφούται προς τινα πρότυπον προδιαγραφήν ή, το γεγονός ότι Πρότυπον Σήμα χρησιμοποιείται εν σχέσει προς οιονδήποτε εμπόρευμα ή υλικόν, δεν θα συνεπάγηται την δημιουργίαν οιασδήποτε αξιώσεως κατά του Οργανισμού.

Γενικά έξοδα και έσοδα, κλπ.

17. Άπαντα τα αναγκαία διά την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου έξοδα θα καταβάλλωνται εκ του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας, άπαντα δε τα εισπραττόμενα χρηματικά ποσά εν σχέσει προς οιαδήποτε τέλη ή δικαιώματα δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή διά δωρεών ή άλλως, θα καταβάλλωνται εις το Πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας.

Αδικήματα και ποιναί

18. Πας όστις-

(α) παραποιεί οιανδήποτε σφραγίδα ή οιονδήποτε πιστοποιούν σήμα καθορισθέν υπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου~

(β) χρησιμοποιεί, εγγράφει ή θέτει σήμα τι όπερ είναι πανομοιότυπον προς οιονδήποτε σήμα δεόντως κεκηρυγμένον ως Πρότυπον Σήμα ή Σήμα Συμμόρφωσης Συστήματος ή όπερ προσομοιάζει εις τοιούτον Πρότυπον Σήμα ή Σήμα Συμμόρφωσης Συστήματος ώστε να είναι πιθανόν να εκληφθή ως τοιούτο~

(γ) παρέχει πληροφορίαν προς το Συμβούλιον ή τον Διευθυντήν ή προς οιονδήποτε Λειτουγόν ή Επιθεωρητήν του Οργανισμού, την οποίαν ούτοι δύνανται να ζητήσουν κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων των και την οποίαν ο παρέχων ταύτην είτε γνωρίζει είτε έχει λόγους να πιστεύη ότι είναι εσφαλμένη~

(δ) πωλεί, προσφέρει ή εκθέτει προς πώλησιν ή άλλως πως διαθέτει οιονδήποτε εμπόρευμα όπερ ούτος γνωρίζει ή έχει λόγους να πιστεύη ότι φέρει επ’ αυτού παραπεποιημένον πιστοποιούν σήμα~

(ε) τροποποιεί ή άλλως πως αλλοιοί οιανδήποτε άδειαν εκδοθείσαν ή ανανεωθείσαν δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε Κανονισμού εκδοθέντος δυνάμει τούτου, άλλως ή συμφώνως προς οιανδήποτε εξουσιοδότησιν χορηγηθείσαν υπό του Συμβουλίου ή υφ’ οιουδήποτε προσώπου ενεργούντος υπό την εξουσίαν τούτου,

είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Ευθύνη εργοδότου

19.-(1) Πας εργοδότης, όστις γνωρίζει ή έχει λόγους να πιστεύη ότι οιονδήποτε απασχολούμενον υπ’ αυτού πρόσωπον έχει παραβή κατά την διάρκειαν της τοιαύτης εργοδοτήσεως οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε Κανονισμού εκδοθέντος δυνάμει τούτου, θα λογίζηται ως παρακινήσας την παράβασιν της τοιαύτης διατάξεως:

Νοείται ότι ουδεμία τοιαύτη παρακίνησις θα θεωρήται ως γενομένη, εάν ο εργοδότης, προ της παρελεύσεως επτά ημερών από της ημερομηνίας καθ’ ην-

(α) έλαβε γνώσιν της παραβάσεως~ ή

(β) εσχημάτισε την εύλογον πεποίθησιν ότι η παράβασις εγένετο,

εγνωστοποίησε προς τον Οργανισμόν το όνομα του παραβάτου, την ημερομηνίαν και ετέρας λεπτομερείας της τοιαύτης παραβάσεως.

(2) Πας όστις λογίζεται δυνάμει του εδαφίου (1) ως παρακινήσας την διάπραξιν αδικήματος τινός κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου, υπόκειται εις τας αυτάς κυρώσεις ως εάν είχε παραβή την σχετικήν διάταξιν.

Αδικήματα υπό Εταιρειών και ευθύνη των αξιωματούχων αυτής

20.-(1) Οσάκις το πρόσωπον όπερ διαπράττει αδίκημα κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου είναι εταιρεία, πας όστις κατά τον χρόνον διαπράξεως του αδικήματος είχε την διεύθυνσιν και την ευθύνην έναντι της εταιρείας διά την διεξαγωγήν των εργασιών αυτής, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις τας εν τω παρόντι Νόμω προνοουμένας ποινάς:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαμβανομένων θέλει καθιστά οιονδήποτε πρόσωπον ποινικώς υπεύθυνον, εφ’ όσον αποδεικνύει ότι το αδίκημα διεπράχθη εν αγνοία αυτού ή ότι κατέβαλε πάσαν επιμέλειαν προς παρεμπόδισιν της διαπράξεως του τοιούτου αδικήματος.

(2) Ανεξαρτήτως οιουδήποτε διαλαμβανομένου εν τω εδαφίω (1), οσάκις έχη διαπραχθή αδίκημα τι κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου υπό τινος εταιρείας και εφ’ όσον αποδεικνύεται ότι τούτο έχει διαπραχθή τη συναινέσει ή τη συνεννοήσει, ή ότι τούτο οφείλεται εις οιανδήποτε αμέλειαν, οιουδήποτε Διευθυντού, Γραμματέως ή ετέρου αξιωματούχου της τοιαύτης εταιρείας, ο τοιούτος Διευθυντής, Γραμματεύς ή έτερος αξιωματούχος είναι ωσαύτως ένοχος του εν λόγω αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις τας εν τω παρόντι Νόμω προνοουμένας ποινάς.

Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) “εταιρεία” περιλαμβάνει οιανδήποτε ένωσιν προσώπων μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος~ και

(β) “διευθυντής”, εν σχέσει προς ομόρρυθμον και ετερόρρυθμον εταιρείαν περιλαμβάνει και τον ομόρρυθμον εταίρον.

Ποιναί διά μη ειδικώς προβλεπομένην παράβασιν

21. Πας όστις παραβαίνει ή παραλείπει συμμόρφωσιν προς οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε διατάγματος ή Κανονισμού εκδοθέντος δυνάμει τούτου, διά την παράβασιν της οποίας ουδεμία ειδικώς προβλέπεται ποινή, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .450 ή εις φυλάκισιν διά χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας, ή και εις αμφοτέρας τας ποινάς, εν περιπτώσει δε δευτέρας ή μεταγενεστέρας καταδίκης, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1500 ή εις φυλάκισιν διά χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα δύο έτη, ή και εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Απαλλαγή του Οργανισμού εκ της φορολογίας και των τελών χαρτοσήμου

22. Ο Οργανισμός απαλλάττεται της καταβολής-

(α) [Καταργήθηκε]

(β) παντός τέλους χαρτοσήμου πληρωτέου δυνάμει του εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμου, του αφορώντος εις την καταβολήν τελών χαρτοσήμου~

(γ) παντός φόρου τοπικής αρχής, πλην των υπό του Υπουργικού Συμβουλίου εγκεκριμένων τοιούτων.

Κανονισμοί

23.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν να εκδίδη Κανονισμούς δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας προς καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικώς και άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί ούτοι δύνανται να προνοούν περί πάντων ή τινων των ακολούθων θεμάτων, ήτοι περί-

(α) της εφαρμογής των υπό της Δημοκρατίας συναπτομένων διεθνών συμφωνιών περί Προτύπων~

(β) του ποσού των τελών και επιβαρύνσεων άτινα δύνανται να επιβάλλωνται και εισπράττωνται δυνάμει του παρόντος Νόμου ως και του τρόπου πληρωμής και εισπράξεως τούτων~

(γ) του τύπου, των όρων και των περιορισμών υφ’ ους οιαδήποτε άδεια δύναται να εκδίδηται, ως και περί της χρονικής ισχύος της τοιαύτης αδείας~

(δ) της χρονικής περιόδου διά την οποίαν δύναται να ανανεούται η άδεια~

(δι) του τρόπου της κοινοποιήσεως ανακλήσεως και αναστολής αδείας εκδοθείσης δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 12 και του χρόνου αφ’ ου η τοιαύτη ανάκλησις και αναστολή θα έχη ισχύν~

(ε) των δυνάμει του παρόντος Νόμου εξουσιών και καθηκόντων εν γένει του Διευθυντού~

(στ) των αρχείων και βιβλίων, άτινα δέον να τηρώνται υπό των εν άρθρω 13 αναφερομένων προσώπων~

(ζ) παντός ετέρου θέματος όπερ επιβάλλεται ή δύναται να καθορισθή.

(3) Ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν να εκδίδη Κανονισμούς, δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, οίτινες δύνανται να προνοούν περί πάντων ή τινων των ακολούθων θεμάτων, ήτοι περί-

(α) της καταρτίσεως και αναθεωρήσεως Προτύπων και συστημάτων~

(β) της επεξεργασίας προγραμμάτων τυποποιήσεως~

(γ) της συνθέσεως και του πεδίου ενεργείας των Επιτροπών των καθιδρυθησομένων διά την επεξεργασίαν Κυπριακών Προτύπων και την λειτουργίαν των σχεδίων περί Προτύπων Σημάτων και Σημάτων Συμμόρφωσης Συστημάτων~

(δ) της λειτουργίας σχεδίων περί Προτύπων Σημάτων, περιλαμβανομένων των διευθετήσεων περί του ελέγχου ποιότητος~

(ε) της λειτουργίας σχεδίων περί Σημάτων Συμμόρφωσης Συστημάτων~

(στ) της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικών συμμόρφωσης συστημάτων~

(ζ) της διαδικασίας λειτουργίας πιστοποίησης συστημάτων και αξιολόγησης αυτών προς το σκοπό χορήγησης πιστοποιητικών συμμόρφωσης~

(η) του καθορισμού συγκεκριμένων Κυπριακών Προτύπων ως Κυπριακών Προτύπων εφαρμοζομένων ανεξαιρέτως καθ’ άπασαν την Δημοκρατίαν~

(θ) των δυνάμει του παρόντος Νόμου εξουσιών και καθηκόντων εν γένει των Λειτουργών, Επιθεωρητών και παντός ετέρου υπαλλήλου, πλην του Διευθυντού.

(4) Οι δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύνανται να προνοούν, εν περιπτώσει παραβάσεως αυτών, περί της επιβολής χρηματικών ποινών μη υπερβαινουσών τας .750.

(5) Κανονισμοί γινόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου

24. Ο παρών Νόμος θέλει τεθή εν ισχύϊ εις ημερομηνίαν ορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
3 του Ν.136(Ι)/2002Έναρξη Ισχύος

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 136(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Σημείωση
28 του Ν.156(Ι)/2002Καταργήσεις και επιφυλάξεις

28.—(1) Τηρουμένων των υπόλοιπων διατάξεων του άρθρου αυτού, οι περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόμοι του 1975 έως 1996 καταργούνται.

(2) Οποιοιδήποτε κανονισμοί, γνωστοποιήσεις ή άλλες κανονιστικές πράξεις, που έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και που ίσχυαν αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού, θεωρούνται ότι έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει του Νόμου αυτού και θα συνεχίσουν να ισχύουν εκτός στην έκταση που αντιφάσκουν με το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς, μέχρις ότου καταργηθούν με γνωστοποίηση του Υπουργού

(3) Οποιοδήποτε πρότυπο που εγκρίθηκε δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και που ήταν έγκυρο και ίσχυε αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού θεωρείται ότι εγκρίθηκε δυνάμει των αντίστοιχων διατάξεων του Νόμου αυτού και θα συνεχίσει να είναι έγκυρο, εκτός αν και μέχρις ότου ακυρωθεί, ανασταλεί ή λήξει δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(4) Κάθε πιστοποιητικό για συμμόρφωση με τις πρόνοιες οποιωνδήποτε Κυπριακών προτύπων, που εκδόθηκε με βάση τους καταργηθέντες νόμους, εξακολουθεί να ισχύει και οι επιτηρήσεις, μέχρι τη λήξη του εν λόγω πιστοποιητικού, θα αναληφθούν από την εταιρεία που θα συσταθεί από τη Δημοκρατία με σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες πιστοποίησης.

(5) Το δυνάμει των καταργηθέντων νόμων υφιστάμενο, αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού, Συμβούλιο θα συνεχίσει να λειτουργεί και να ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Συμβουλίου που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 6 του Νόμου αυτού, τα δε υφιστάμενα μέλη του θα συνεχίσουν να κατέχουν τη θέση τους ως αν είχαν διοριστεί δυνάμει του Νόμου αυτού μέχρι να λήξει η θητεία τους για την οποία είχαν διοριστεί.

(6) Οποιοδήποτε μητρώο, το οποίο ετηρείτο δυνάμει των καταργηθέντων νόμων, λογίζεται ότι αποτελεί μέρος του αντίστοιχου μητρώου που τηρείται δυνάμει του Νόμου αυτού.

(7) Κάθε έγγραφο, το οποίο αναφέρεται σε οποιαδήποτε διάταξη των καταργηθέντων νόμων, ερμηνεύεται ότι αναφέρεται στην αντίστοιχη, αν υπάρχει, διάταξη του Νόμου αυτού.

(8) Όλοι οι δυνάμει των καταργηθέντων νόμων διορισμοί, διευθυντή, επιθεωρητών και λειτουργών, οι οποίοι έγιναν και ίσχυαν αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού, θεωρούνται ότι έγιναν δυνάμει του Νόμου αυτού και θα συνεχίσουν να έχουν ανάλογη ισχύ.

Σημείωση
31 του Ν.156(Ι)/2002Έναρξη Ισχύος

31. Ο Νόμος αυτός τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα ορίσει ο Υπουργός με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη της ισχύος διάφορων διατάξεων του Νόμου αυτού.