Προοίμιο

Επειδή εκ των πραγμάτων καθίσταται αδύνατος η προπαρασκευή και διενέργεια εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων:

Και επειδή διά την ομαλήν και απρόσκοπτον λειτουργίαν της Πολιτείας καθίσταται επάναγκες όπως η θητεία των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων παραταθή.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Παράτασις της Θητείας) Νόμος του 1975.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“Μέλος” σημαίνει τον Πρόεδρον και παν άλλο Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων

“νόμος” περιλαμβάνει πάσαν διάταξιν νομοθετικής φύσεως.

Παράτασις θητείας

3. Ανεξαρτήτως της διατάξεως οιουδήποτε νόμου η περίοδος της θητείας των Μελών παρατείνεται μέχρι της εκλογής Μελών και της αναλήψεως των καθηκόντων αυτών, εν πάση δε περιπτώσει διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους δώδεκα μήνας από της ημερομηνίας λήξεως της θητείας των Μελών.