Προοίμιο

Δεδομένου ότι συνεπεία της προσφάτου Τουρκικής εισβολής εδημιουργήθησαν ωρισμέναι συνθήκαι αίτινες καθιστούν αναγκαίαν και απαραίτητον την λήψιν νομοθετικών μέτρων διά τον περιορισμόν της εκ της Δημοκρατίας εξόδου πολιτών της Δημοκρατίας.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Πολιτών της Δημοκρατίας (Προσωρινοί Περιορισμοί Εξόδου) Νόμος του 1974.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“έξοδος εκ της Δημοκρατίας” σημαίνει αναχώρησιν εκ της Δημοκρατίας δι’ οιουδήποτε θαλασσίου ή εναερίου μέσου

“έκρυθμος κατάστασις” σημαίνει την συνεπεία της Τουρκικής εισβολής δημιουργηθείσαν κατάστασιν η οποία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρις ότου το Υπουργικόν Συμβούλιον, διά γνωστοποιήσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίση ημερομηνίαν λήξεως της τοιαύτης καταστάσεως

“πολίτης της Δημοκρατίας” έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 3 του περί Πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμου του 1967 όστις εάν είναι άρρην έχει συμπληρώσει την ηλικίαν των δέκα πέντε ετών αλλά δεν έχει συμπληρώσει το εξηκοστόν έτος της ηλικίας αυτού και εάν είναι θήλεια έχει συμπληρώσει το δέκατον πέμπτον έτος της ηλικίας αυτής αλλά δεν έχει συμπληρώσει το πεντηκοστόν πέμπτον έτος της ηλικίας αυτής

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών.

Απαγόρευσις εξόδου εκ της Δημοκρατίας ωρισμένων πολιτών της Δημοκρατίας

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4, και διαρκούσης της εκρύθμου καταστάσεως, ουδενός πολίτου της Δημοκρατίας επιτρέπεται η έξοδος εκ της Δημοκρατίας, άνευ ειδικής αδείας του Υπουργού.

(2) Ο παραβάτης του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν το εν έτος ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας (1000 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς.

Χορήγησις αδείας εξόδου

4. Ο Υπουργός, τηρουμένων των διατάξεων των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 έως 1968, χορηγεί άδειαν εξόδου εις τους ακολούθους πολίτας της Δημοκρατίας υπό τοιούτους όρους οίους θα έκρινε σκόπιμον να επιβάλη εις εκάστην χορηγηθησομένην άδειαν:

(α) εις του αποδεδειγμένως μονίμους κατοίκους του εξωτερικού νοουμένου ότι ούτοι αφίχθησαν εν Κύπρω προσφάτως δι’ αναψυχήν ή δι’ επίσκεψιν συγγενών των και δεν κατώρθωσαν να αναχωρήσουν προ της Τουρκικής εισβολής

(β) εις διαμένοντας από ετών εν Κύπρω αλλά κατόχους διαβατηρίων ξένης χώρας οίτινες λόγω της Τουρκικής εισβολής απώλεσαν τα μέσα συντηρήσεως αυτών εν Κύπρω αλλά διαθέτουν τοιαύτα εις το εξωτερικόν

(γ) εις τους έχοντας ανάγκην ιατρικής θεραπείας εις το εξωτερικόν πιστοποιουμένης υπό του επί τούτω συσταθέντος υπό του Υπουργού Υγείας κατ’ επαρχίαν ιατροσυμβουλίου ως και εις τους καλή τη πίστει συνοδούς αυτών

(δ) εις τους προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία αποδεικνύοντα την αποδοχήν εισδοχής αυτών προς μόνιμον εγκατάστασιν εις ξένην χώραν

(ε) εις τους προσκομίζοντας σχετικήν βεβαίωσιν του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας ή ετέρου αρμοδίου Υπουργείου ότι η εκ Κύπρου αναχώρησις των συντελεί αμέσως ή εμμέσως εις την προαγωγήν της οικονομίας της χώρας

(στ) εις τους ανέργους επαγγελματίας ή μη εν Κύπρω οίτινες έχουν εξασφαλίσει εργασίαν εις το εξωτερικόν

(ζ) εις ασκούντας ελευθέριον επάγγελμα των οποίων η μετάβασις εις το εξωτερικόν είναι αποδεδειγμένως αναγκαία διά τους σκοπούς του επαγγέλματος των

(η) εις εργοδοτουμένους υπό Κυπριακών εταιρειών αίτινες συνεβλήθησαν δι’ εκτέλεσιν έργων εις το εξωτερικόν, και των οποίων αι υπηρεσίαι θα ήσαν αναγκαίαι διά την εκτέλεσιν των έργων τούτων

(θ) εις εκπληρώσαντας την υποχρέωσιν υπηρεσίας εν τη Εθνική Φρουρά και αποδεδειγμένως τυχόντας εισδοχής ή φοιτώντας εις πανεπιστήμια ή σχολάς ανωτάτης ή ανωτέρας εκπαιδεύσεως εις το εξωτερικόν

(ι) εις αξιωματούχους της Δημοκρατίας ή πρόσωπα άτινα εκ μέρους της Δημοκρατίας μεταβαίνουν εις το εξωτερικόν διά σκοπούς της Δημοκρατίας

(ια) εις οιανδήποτε ετέραν περίπτωσιν, κατ’ άτομα ή καθ’ ομάδα, καθ’ ην ο Υπουργός ή ο υπ’ αυτού δεόντως εξουσιοδοτημένος προς τούτο λειτουργός ήθελεν ικανοποιηθή ότι λόγω ειδικών περιστάσεων η μετάβασις εις το εξωτερικόν είναι επιβεβλημένη.

Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

5. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύϊ από της 1ης Σεπτεμβρίου 1974.