Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Φορολογίας των Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων Νόμος.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτει εκ του κειμένου-

«ιπποδρομιακή αρχή» σημαίνει την Λέσχην Ιπποδρομιών Λευκωσίας και περιλαμβάνει τους επιτρόπους (trustees), αντιπροσώπους, εκδοχείς και διαδόχους αυτής·

«Ιπποδρομιακόν λαχείον-sweepstake» σημαίνει λαχείον διενεργούμενον υπό τον έλεγχον της ιπποδρομιακής αρχής εντός του ιπποδρόμου κατά την ημέραν των ιπποδρομιών·

«ιπποδρομιακόν στοίχημα» σημαίνει συλλογικόν στοίχημα εδραζόμενον επί προγνωστικών επί των αποτελεσμάτων των ιπποδρομιών διεξαγομένων κατά την αυτήν ημέραν·

«συλλογικόν στοίχημα» σημαίνει στοίχημα διενεργούμενον υπ΄αριθμού προσώπων συμμετεχόντων εις το στοίχημα-

(α) υπό τον όρον ότι τα κέρδη των κερδισάντων θα είναι, θα διανέμωνται ή θα καθορίζωνται αναλόγως του ολικού ποσού των καταβληθέντων ή συμφωνηθέντων όπως καταβληθώσιν υπό των συμμετεχόντων εις το στοίχημα προσώπων, αδιαφόρως εάν το στοίχημα διενεργήται διά της συμπληρώσεως και παραδόσεως επί τούτω δελτίων ή ετέρων εκτετυπωμένων ή εγγράφων τύπων είτε άλλως πως· ή

(β) υπό τον όρον ότι τα κέρδη των κερδισάντων θα είναι ή θα περιλαμβάνουν ποσόν (μη καθοριζόμενον εν σχέσει προς το καταβληθέν ή συμφωνηθέν όπως καταβληθή υπό των προσώπων τούτων ποσόν) διανεμητέον καθ’ οιανδήποτε αναλογίαν μεταξύ των προσώπων τούτων· ή

(γ) επί τη βάσει ότι οι κερδίσαντες ή τα κέρδη των, καθ’ οιανδήποτε έκτασιν, θα καθορισθώσι κατά την αδέσμευτον κρίσιν του διενεργούντος το στοίχημα ή οιουδήποτε ετέρου προσώπου·

Νοείται ότι συλλογικόν στοίχημα καλύπτον σειρά στοιχημάτων (γνωστόν ως "pari paroli", "twin paroli" ή Double Tote") εις το οποίον ο συμμετέχων του στοιχήματος καταβάλλει εφ' άπαξ το συμφωνηθέν ποσόν υπό τον όρον ότι εν περιπτώσει κέρδους το ποσόν τούτου ομού μετά του ήδη υπ' αυτού καταβληθέντος ποσού θα αποτελέση το ποσόν συμμετοχής αυτού εις στοίχημα δι' επόμενην ιπποδρομίαν θεωρείται διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ότι αποτελεί εν και μόνον στοίχημα.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών και σημαίνει παν πρόσωπων υποδειχθέν υπ’ αυτού προς τον σκοπόν εκτελέσεως οιασδήποτε αρμοδιότητος δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Φόρος

3.-(1) Η ιπποδρομιακή αρχή  καταχωρεί σε καθορισμένο βιβλίο τις καθορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε δελτίο ή άλλο έγγραφο τύπο που παραδόθηκε σε αυτήν και υποβάλλει κατά τον καθορισμένο χρόνο και τρόπο δήλωση των ποσών που εισπράχθηκαν ή που έχουν καταστεί εισπρακτέα είτε από την ίδια την ιπποδρομιακή αρχή  είτε από οποιοδήποτε  αντιπρόσωπό της, ή που έχουν καταβληθεί σε πρόσωπο που έχει συμμετάσχει σε στοίχημα και έχει κερδίσει:

Νοείται ότι ο Υπουργός έχει την εξουσία να εκδίδει οδηγίες σχετικά με την τήρηση από τον αντιπρόσωπο της ιπποδρομιακής αρχής, τέτοιων βιβλίων ή άλλων εγγράφων όπως ο Υπουργός ήθελε ορίσει σε οδηγίες του.

(2)(α) Η ιπποδρομιακή αρχή καταβάλλει στη Δημοκρατία φόρο στοιχήματος αναφορικά με στοιχήματα που διενεργήθηκαν από αυτήν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η ιπποδρομιακή αρχή δεν καταβάλλει φόρο στοιχήματος αναφορικά με στοιχήματα που διενεργούνται από την αλλοδαπή ή εάν αυτός που συμμετέχει στα εν λόγω στοιχήματα δε βρίσκεται στην Κύπρο.

(β) Το ποσό του φόρου στοιχήματος, σε κάθε λογιστική περίοδο, ανέρχεται σε δέκα επί τοις εκατόν (10%) των καθαρών αποδοχών από στοίχημα της ιπποδρομιακής αρχής,   για την αντίστοιχη περίοδο.

(γ) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το ποσό των καθαρών αποδοχών της ιπποδρομιακής αρχής για συγκεκριμένη λογιστική περίοδο, ισούται με ’’Χ’’ μείον ’’Υ’’, όπου -

(i) ’’Χ’’ είναι, τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν ή έχουν καταστεί καταβλητέα, στην εν λόγω ιπποδρομιακή αρχή,  στην συγκεκριμένη λογιστική περίοδο, σε σχέση με στοιχήματα που διενεργήθηκαν από αυτή· και

(ii) ’’Y’’ είναι τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από την εν λόγω ιπποδρομιακή αρχή, την συγκεκριμένη περίοδο, ως κέρδη στα πρόσωπα που στοιχημάτισαν, ανεξαρτήτως του πότε τα στοιχήματα έγιναν ή κρίθηκαν:

Νοείται ότι η αναφορά στην καταβολή ποσών σε πρόσωπο περιλαμβάνει αναφορά στην διατήρηση ποσών για λογαριασμό του εν λόγω προσώπου, σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο δύναται να τα αποσύρει σε πρώτη ζήτηση· η επιστροφή ποσού στοιχήματος θεωρείται ως πληρωμή κερδών. και λαμβάνονται υπόψη μόνο πληρωμές χρημάτων.

(δ) Κατά τον υπολογισμό του ποσού που οφείλεται σε πρόσωπο σε σχέση με στοίχημα, δεν  συνυπολογίζεται-

(i) οποιοδήποτε άλλο ωφέλημα που εξασφαλίσθηκε από το πρόσωπο που συμμετέχει στο στοίχημα· ή

(ii) τα έξοδα της ιπποδρομιακής αρχής· ή

(iii) οποιοδήποτε άλλο ζήτημα.

(ε)  Όπου πρόσωπο συμμετέχει σε στοίχημα στα πλαίσια προσφοράς που του επιτρέπει να μην καταβάλει κανένα ποσό, ή να καταβάλει ποσό μικρότερο από το ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει αν δεν υπήρχε η προσφορά, θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου  ότι οφείλει να πληρώσει αυτό το ποσό στο πρόσωπο με το οποίο έγινε το στοίχημα και   κατά το χρόνο που έγινε το στοίχημα.

(στ) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, αναφορά σε στοίχημα που διενεργήθηκε από την ιπποδρομιακή αρχή περιλαμβάνει αναφορά σε στοίχημα που έγινε σύμφωνα με υπηρεσίες για στοίχημα που παρέχει η εν λόγω αρχή.

(η) Η ιπποδρομιακή  αρχή υποχρεούται  να καταβάλει στη Δημοκρατία, κατά το τέλος κάθε λογιστικής περιόδου, οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό φόρου στοιχήματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι κάθε ημερολογιακός   μήνας αποτελεί μια λογιστική περίοδο.

(θ) Ποσό πληρωτέο από την ιπποδρομιακή  αρχή ως φόρος στοιχήματος δύναται να ανακτηθεί από τους αξιωματούχους της αρχής, ως να ήταν αλληλέγγυα και ξεχωριστά υπεύθυνοι για την πληρωμή του ποσού.

(ι) Σε περίπτωση που η ιπποδρομιακή αρχή παραλείπει ή αρνείται ή αμελεί να συμμορφωθεί με την υποχρέωση καταβολής οφειλόμενου φόρου στοιχήματος, υπόκειται σε πληρωμή πρόσθετης επιβάρυνσης ύψους δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ποσού του φόρου που παραλείπει ή αρνείται ή αμελεί να καταβάλει.

(κ) Όταν κατά το τέλος της λογιστικής περιόδου, το ποσό των καθαρών αποδοχών προσώπου είναι αρνητικό, το ποσό αυτό πιστώνεται σε αυτόν σε σχέση με οποιοδήποτε θετικό ποσό σε μεταγενέστερη λογιστική περίοδο και δεν του καταβάλλεται.

(λ) Σε περίπτωση που η ιπποδρομιακή αρχή συνομολογήσει σύμβαση για παροχή από αντιπρόσωπο ή πάροχο της αλλοδαπής ιπποδρομιακού στοιχήματος το οποίο διενεργείται από την ιπποδρομιακή αρχή, αμφότερα τα μέρη υποχρεούνται όπως περιλάβουν όρο στη σύμβαση  ο οποίος να υποχρεώνει τον αντιπρόσωπο ή πάροχο να μην αποδέχεται το εν λόγω στοίχημα από πρόσωπο που βρίσκεται στην Κύπρο.

Επιβολή και είσπραξις φόρου

4. Η είσπραξις του ιπποδρομιακού φόρου διενεργείται υπό της ιπποδρομιακής αρχής ήτις φέρει την ευθύνην εισπράξεως και καταβολής τούτου εις το Πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας μέσω του Γενικού Λογιστού.

Οδηγίαι Υπουργού

5. Ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως εκδίδη οδηγίας περί του τρόπου επιβολής και εισπράξεως του φόρου ως και περί της εποπτείας και ελέγχου της επιβολής και εισπράξεως τούτου.

Ουδέν ιπποδρομιακόν στοίχημα διενεργείται ειμή επί δελτίου χορηγούμενου υπό της ιπποδρομιακής αρχής επί του οποίου επεβλήθη φόρος

6.-(1) Ουδέν ιπποδρομιακόν στοίχημα ή ιπποδρομαικόν λαχείον διενεργείται ειμή επί δελτίου ή τύπου εκτυπωμένου ή εγγράφου τοιούτου ή άλλου εγγράφου χορηγουμένου υπό της ιπποδρομιακής αρχής και επί του οποίου επεβλήθη ο καθωρισμένος φόρος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Παράλειψις επιβολής του καθωρισμένου φόρου ακυρεί το ιπποδρομιακόν στοίχημα  ή ιπποδρομιακόν λαχείον και συνιστά παράβασιν του Νόμου.

Αδικήματα και ποινές

7. Όποιος-

(α) Παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού· ή

(β) συμμετέχει σε οποιοδήποτε ιπποδρομιακό στοίχημα το οποίο διενεργείται κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £50.000 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Κανονισμοί

8.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς δημοσιευομένους εις την επίσημον εφημερίδαν της Δημοκρατίας, διά την καλυτέραν εφαρμογήν του παρόντος Νόμου.

(2) Άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (1) οι Κανονισμοί ούτοι δύνανται να προβλέψωσι περί όλων ή τινων των ακολούθων θεμάτων-

(α) της τηρήσεως των αναγκαίων βιβλίων και άλλων εγγράφων·

(β) εποπτείας και ελέγχου·

(γ) παντός θέματος το οποίον δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δέον ή δύναται να καθορισθή.

(3) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον είκοσι και μιας ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτήε δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτως κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει, υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Έναρξις ισχύος

9. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από ημερομηνίας καθορισθησομένης υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.