ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος του 1972 (90/1972)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ