Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί του Αδικήματος της Αεροπειρατείας Νόμος του 1972.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

"αδίκημα αεροπειρατείας" σημαίνει το υπό του άρθρου 1 της Συμβάσεως περί Καταστολής Παρανόμων Καταλήψεων Αεροσκαφών, της κυρωθείσης διά του Νόμου 30 του 1972, δημιουργούμενον αδίκημα και περιλαμβάνει πάσαν πράξιν ήτις, ανεξαρτήτως του εάν αποτελή αδίκημα, δύναται να θέση ή θέτει εις κίνδυνον την ασφάλειαν του αεροσκάφους ή των επ' αυτού προσώπων ή πραγμάτων ή θέτει εις κίνδυνον την τάξιν και πειθαρχίαν επί του αεροσκάφους.

Ποινή Αεροπειρατείας

3. Ο ένοχος αδικήματος αεροπειρατείας υπόκειται εις φυλάκισιν διά βίου.

Εφαρμογή Νόμων 30 και 31 του 1972

4. Ο πάρων Νόμος θα αναγιγνώσκηται, ερμηνεύηται και εφαρμόζηται ομού μετά των διατάξεων του περί της Συμβάσεως περί Καταστολής Παρανόμων Καταλήψεων Αεροσκαφών (Κυρωτικού) Νόμου του 1972 και του περί της Συμβάσεως περί Αδικημάτων και Ετέρων Πράξεων Τελουμένων επί Αεροσκαφών (Κυρωτικού) Νόμου του 1972.

Σημείωση
264(1) του Ν.213(I)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.213(I)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.213(I)/2002] αρχίζει να ισχύει σε ημερομηνία που θα ορίσει ο Υπουργός με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη ισχύος διαφόρων διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.213(I)/2002].

Σημείωση
258(3) του Ν.213(I)/2002Διεθνείς συμβάσεις και άλλοι νόμοι

Ο περί του Αδικήματος της Αεροπειρατείας Νόμος 1972 και ο περί Αδικημάτων κατά της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 1973 καταργούνται.