ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Ιδρύσεως Συνδέσμων για Προστασία των Φυτών Νόμος.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“ασθένειαι” σημαίνει παν επιβλαβές μολυσματικόν ή οχληρόν είδος του φυτικού ή του ζωϊκού βασιλείου, περιλαμβάνει δε και τους ιούς·

“γεωργική περιφέρεια” σημαίνει γεωργικήν περιοχήν παρουσιάζουσαν κοινά προβλήματα ασθενειών των φυτών καθοριζομένην ως τοιαύτην δι’ ειδοποιήσεως του Υπουργού, δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας·

“δημοσίευσις” μετά των γραμματικών αυτής παραλλαγών σημαίνει δημοσίευσιν δι’ αναρτήσεως εις δημόσιον μέρος εν τη επηρεαζομένη γεωργική περιοχή ή γεωργική περιφερεία·

“Διευθυντής” σημαίνει τον Διευθυντήν του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων·

“Έπαρχος” σημαίνει τον Έπαρχον της Επαρχίας, εν η ιδρύεται Σύνδεσμος Προστασίας Φυτών·

“Επιτροπή” σημαίνει την δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου συσταθείσαν επιτροπήν διά την διαχείρισιν του ιδρυομένου Συνδέσμου·

“παραγωγός” σημαίνει παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον ασχολούμενον εντός της περιοχής οιουδήποτε χωρίου, συμπλέγματος χωρίων ή γεωργικής περιφερείας ήτις δύναται να ωφεληθή εξ οιωνδήποτε δραστηριοτήτων ή ενεργειών του Συνδέσμου εις οιονδήποτε τομέα της γεωργίας, είτε αυτοπροσώπως μετά ή άνευ μελών της οικογενείας αυτού είτε δι’ αντιπροσώπων, εμμίσθων υπηρετών και εργατών, είτε εν συνεταιρισμώ, ανεξαρτήτως του εάν η τοιαύτη ασχολία αποτελή το κύριον επάγγελμα αυτού ή μη·

“Προστασία των φυτών” σημαίνει την διά καταλλήλων μέσων και μεθόδων πρόληψιν, καταπολέμησιν και εν γένει εφαρμογήν θεραπείας εναντίον οιασδήποτε ασθενείας παντός είδους φυτού·

“Σύνδεσμος” σημαίνει οιονδήποτε Σύνδεσμον Προστασίας Φυτών όστις ιδρύεται συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου·

“Ταμείον” [Διαγράφηκε]·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Γεωργίας και Φυσικών Πόρων·

“φυτόν” σημαίνει πάντα ζώντα ή μη οργανισμόν ανήκοντα εις το βασίλειον των φυτών·

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
Ίδρυσις Συνδέσμου και σκοποί τούτου

3.-(1) Ο Υπουργός δύναται διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και κατόπιν δημοσιεύσεως, να κηρύξη γεωργικήν τινα περιοχήν εις γεωργικήν περιφέρειαν διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Υπουργός δύναται αυτεπαγγέλτως ή τη αιτήσει ουχί ολιγωτέρων των δέκα παραγωγών οιασδήποτε γεωργικής περιφερείας να εξουσιοδοτήση τον Διευθυντήν όπως συγκαλέση συνεδρίασιν των παραγωγών της τοιαύτης γεωργικής περιφερείας προς τον σκοπόν ιδρύσεως Συνδέσμου διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(3) Δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρας προ της συγκροτήσεως της συνεδριάσεως, ο Διευθυντής μεριμνά όπως αναρτηθή εις περίοπτα μέρη της γεωργικής περιφερείας, ένθα πρόκειται να ιδρυθή ο Σύνδεσμος, ειδοποίησις δι’ ης καλούνται άπαντες οι παραγωγοί της περιφερείας όπως παρευρεθώσιν εις συνεδρίασιν κατά την ημερομηνίαν, εις τον τόπον και διά τους σκοπούς τους καθοριζομένους εν τη ειδοποιήσει.

(4) Ο Διευθυντής ή ο αντιπρόσωπος τούτου προεδρεύει εκάστης τοιαύτης συνεδριάσεως αλλ’ ουδεμία εργασία διεξάγεται ή απόφασις λαμβάνεται καθ’ οιανδήποτε τοιαύτην συνεδρίασιν, εκτός εάν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των παραγωγών της γεωργικής περιφερείας εν σχέσει προς την οποίαν θα ιδρυθή ο Σύνδεσμος είναι παρόντες:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται εν περιπτώσει μη επιτεύξεως απαρτίας να αναβάλη την συνεδρίασιν εις χρόνον και τόπον δημοσία απαγγελλομένους υπ’ αυτού κατά την συνεδρίασιν οπότε οσοιδήποτε παραγωγοί ήθελον προσέλθει εις την εξ αναβολής συνεδρίασιν αποτελούσιν απαρτίαν. Καθ’ οιανδήποτε τοιαύτην εξ αναβολής συνεδρίασιν δεν συζητούνται άλλα θέματα ειμή τα αναφερόμενα εν τη ειδοποιήσει.

(5) Πάσα απόφασις εφ’ οιουδήποτε θέματος λαμβάνεται δι’ απλής πλειοψηφίας των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου παραγωγών.

(6) Κατά την συνεδρίασιν ταύτην οι παρόντες παραγωγοί αποφασίζουσι-

(α) κατά πόσον θα ιδρυθή Σύνδεσμος·

(β) τον σκοπόν ή τους σκοπούς τούτου·

(γ) την ασθένειαν και την καλλιέργειαν δι’ ας θα ιδρυθή ο Σύνδεσμος.

(7) Αι κατά την παράγραφον (6) του παρόντος άρθρου ληφθείσαι αποφάσεις δεσμεύουσι πάντας τους παραγωγούς της γεωργικής περιφερείας οίτινες καθίστανται μέλη του Συνδέσμου και οίτινες δεν δύνανται ν’ ανακληθώσι, ειμή μόνον κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού.

(8) Εάν εις οιανδήποτε συνεδρίασιν εγερθή ένστασις εν σχέσει προς το δικαίωμα οιουδήποτε παραγωγού όπως παραστή εις αυτήν και ψηφίση, ο Διευθυντής δύναται πάραυτα να προβή εις έρευναν και αποφασίση επί της τοιαύτης ενστάσεως.

Επιτροπή Συνδέσμου

4.-(1) Μετά την λήψιν αποφάσεως περί ιδρύσεως Συνδέσμου, είτε κατά την συνεδρίασιν την συγκληθείσαν προς τον σκοπόν τούτον είτε εις μεταγενεστέραν τοιαύτην συγκαλουμένην προς τούτο υπό του Διευθυντού, οι παραγωγοί προβαίνουσιν εις εκλογήν πέντε εξ αυτών ως αιρετών μελών της Επιτροπής. Ο Διευθυντής ή αντιπρόσωπος αυτού είναι ως εκ της θέσεως αυτού πρόεδρος της Επιτροπής, ο δε Έπαρχος ή αντιπρόσωπος αυτού είναι ως εκ της θέσεως αυτού μέλος αυτής. Η εκλογή των αιρετών μελών διεξάγεται διά μυστικής ψηφοφορίας των παρόντων παραγωγών. Έκαστος υποψήφιος δι’ εκλογήν δέον όπως προταθή υφ’ ενός παραγωγού και υποστηριχθή υπό δευτέρου, αμφοτέρων παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την συνεδρίασιν.

(2) Εις περίπτωσιν, καθ’ ην ο αριθμός των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής είναι μικρότερος του καθωρισμένου αριθμού των αιρετών μελών αυτής, ή εις ή πλείονες τούτων αρνηθώσι να υπηρετήσωσιν, η Επιτροπή δύναται να ορίση τον πρώτον επιλαχόντα, ελλείψει δε τούτου ο Υπουργός δύναται να ορίση άλλον παραγωγόν ή παραγωγούς ως μέλος ή μέλη της Επιτροπής προς πλήρωσιν της κενής θέσεως ή θέσεων.

(3) Εάν αιρετόν μέλος της Επιτροπής παύση να είναι παραγωγός ή εάν άνευ ευλόγου αιτίας ικανοποιούσης τον Πρόεδρον της Επιτροπής παραλείψη να παραστή εις τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αυτής, το μέλος τούτο παύει να είναι μέλος της Επιτροπής, εις την θέσιν του δε ορίζεται υπό του Υπουργού, συμβουλευομένου προς τούτο τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, έτερος παραγωγός.

(4) Καθ’ οιανδήποτε δεόντως συγκληθείσαν συνεδρίασιν της Επιτροπής υφίσταται απαρτία εάν είναι παρόντα τέσσαρα των μελών της, εν περιπτώσει δε απουσίας του Προέδρου αυτής εκλέγεται υπό των παρόντων μελών και μεταξύ αυτών εις όστις προεδρεύει της συνεδριάσεως. Αι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται δι’ απλής πλειοψηφίας των παρόντων, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(5) Ο Πρόεδρος μεριμνά όπως τηρώνται πρακτικά εκάστης συνεδριάσεως εν οις καταχωρούνται τα προταθέντα ζητήματα και αι ληφθείσαι αποφάσεις και υπογράφει ταύτα.

Εξουσίαι και καθήκοντα της Επιτροπής

5.-(1) Η Επιτροπή φέρει την ευθύνην της οργανώσεως και διαχειρίσεως όλων των υποθέσεων του Συνδέσμου και γενικώς προβαίνει εις τοιαύτας ενεργείας οίαι καθίστανται αναγκαίαι διά την δέουσαν εφαρμογήν μέτρων προστασίας των φυτών εν τη γεωργική περιφερεία, ως προβλέπεται υπό του παρόντος Νόμου.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1), η Επιτροπή κέκτηται αρμοδιότητα όπως-

(α) Θέτη εις εφαρμογήν το εκάστοτε καταρτιζόμενον πρόγραμμα διά την καταπολέμησιν ασθενείας μιας ή πλειόνων καλλιεργειών·

(β) προμηθεύεται την απαιτούμενη ποσότητα κατάλληλων φυτοφαρμάκων ή άλλων μέσων φυτοπροστασίας, περιλαμβανομένων βιολογικών και βιοτεχνικών μέσων καταπολέμησης·

(γ) μεριμνά διά την προμήθειαν του απαιτουμένου αριθμού καταλλήλων ψεκαστήρων και άλλων μηχανημάτων·

(δ) προβαίνη εις διευθετήσεις διά την δημιουργίαν συνεργείων διά την εκτέλεσιν του εκάστοτε καταρτιζομένου προγράμματος ομαδικής καταπολεμήσεως·

(ε) εισέρχηται ή διευθετή την είσοδον των εκάστοτε δημιουργουμένων συνεργείων εντός της γεωργικής περιφερείας εις οιονδήποτε χώρον καλλιεργούνται φυτά, διά σκοπούς καταπολεμήσεως των ασθενειών τούτων·

(στ) τη εγκρίσει του Υπουργού συνάπτη δάνειον, εάν απαιτήται, διά την διεξαγωγήν ομαδικής καταπολεμήσεως·

(ζ) προέρχηται εις συμφωνίαν μετά του αρμοδίου Κυβερνητικού Τμήματος ή άλλου οργανισμού ή εταιρείας διά την ομαδικήν καταπολέμησιν ασθενειών·

(η) επιλαμβάνηται οιουδήποτε ζητήματος σχετιζομένου με την προστασίαν των καλλιεργειών, όπερ ήθελε προκύψει·

(θ) τηρή βιβλία εξόδων και εσόδων του Συνδέσμου και συντάσση ετησίαν έκθεσιν λογαριασμών·

(ι) καταρτίζη τον προϋπολογισμόν εξόδων και εσόδων του Συνδέσμου ως και το πρόγραμα εργασίας δι’ έκαστον έτος και υποβάλλη ταύτα εις τον Υπουργόν προς έγκρισιν συμφώνως προς το άρθρον 10 του παρόντος Νόμου.

(κ) αντιπροσωπεύη τον Σύνδεσμον δικαστικώς και εξωδίκως.

Κατάλογος μελών και καλλιεργουμένων εκτάσεων

6.-(1) Η Επιτροπή άμα τη εκλογή της καταρτίζει κατάλογον των ονομάτων και των διευθύνσεων των παραγωγών και των καλλιεργουμένων εκτάσεων ή δένδρων αυτών, τα οποία ήθελον ευεργετηθή ή δύνανται να ευεργετηθούν εκ των ενεργειών του Συνδέσμου.

(2) Ο εν τω εδαφίω (1) αναφερόμενος κατάλογος θα υπογράφηται υπό των μελών της Επιτροπής και θα αναρτάται εις περίοπτα μέρη της γεωργικής περιφερείας.

(3) Οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον ενίσταται κατά του περιεχομένου του καταλόγου ή του οποίου τα συμφέροντα επηρεάζονται υπό τούτου δύναται εντός 14 ημερών από της ημερομηνίας της αναρτήσεως να υποβάλη γραπτήν ένστασιν προς τον Διευθυντήν ο οποίος θα αποφασίζη επί ταύτης.

(4) Άμα τη εξετάσει όλων των ενστάσεων, εάν υπάρξουν τοιαύται, ο κατάλογος καθίσταται οριστικός δι’ όλο το περιεχόμενον τούτου, αντίγραφον δε τούτου δεόντως υπογεγραμμένον υπό του Διευθυντού κρατείται υπό του Διευθυντού, έτερον δε υπό της Επιτροπής·

(5) Εις οιανδήποτε δικαστικήν διαδικασίαν κατά την οποίαν εγείρεται οιονδήποτε θέμα αφορών εις το περιεχόμενον του τοιούτου καταλόγου, πιστοποιητικόν εκδιδόμενον υπό του Διευθυντού θα είναι αποδεκτόν ως απόδειξις ως προς το περιεχόμενον του τοιούτου καταλόγου.

(6) Ο κατάλογος θ’ αναθεωρήται ετησίως υπό της Επιτροπής η οποία θα έχη το δικαίωμα τροποποιήσεως τούτου, ακολουθουμένης προς τούτο της υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένης διαδικασίας διά την κατάρτισιν αυτού.

Διορισμός προσώπων διά την διαχείρισιν του Συνδέσμου εν περιπτώσει αδυναμίας εκλογής ή λειτουργίας της Επιτροπής

7. Εν περιπτώσει καθ’ ην η εκλογή Επιτροπής ή η λειτουργία υφισταμένης τοιαύτης δι’ οιονδήποτε Σύνδεσμον δεν ήθελε καταστή δυνατή συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών, ο Υπουργός δύναται διά διατάγματος δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διορίση κατάλληλα πρόσωπα όπως ασκώσι τας εξουσίας και εκτελώσι τα καθήκοντα της Επιτροπής κατά το χρονικόν διάστημα της θητείας της Επιτροπής, ης δεν κατέστη δυνατή η εκλογή ή η λειτουργία.

Θεσμοί

8.-(1) Η Επιτροπή εις ειδικήν προς τούτο συνεδρίασιν συγκληθησομένην υπό του Διευθυντού εκδίδει θεσμούς (εν τοις εφεξής καλουμένους “οι θεσμοί”) προς επίτευξιν των δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου σκοπών του Συνδέσμου.

(2) Ειδικώτερον και άνευ επηρεασμού της γενικότητος της προηγουμένης παραγράφου οι θεσμοί δύνανται-

(α) να καθορίζωσι την περίοδον θητείας της Επιτροπής·

(β) να προβλέπωσι περί του διορισμού ταμίου και άλλων υπαλλήλων, ως ήθελον απαιτήσει αι ανάγκαι του Συνδέσμου, της αμοιβής και των καθηκόντων αυτών·

(γ) να καθορίζωσι την βάσιν, τα κριτήρια κατανομής και το ανώτατον όριον των τελών και δικαιωμάτων των καταβαλλομένων υπό των παραγωγών των περιλαμβανομένων εις τον καταρτισθέντα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 κατάλογον παραγωγών εν σχέσει προς οιονδήποτε σκοπόν.

(δ) να καθορίζωσι τον τρόπον και ημερομηνίαν καταβολής και εισπράξεως των τοιούτων τελών και δικαιωμάτων·

(ε) να καθορίζωσι την ημερομηνίαν μέχρι της οποίας καθ’ έκαστον έτος ο κατάλογος των παραγωγών θα εξετάζηται υπό της Επιτροπής ως προβλέπεται εν τω άρθρω 6·

(στ) να καθορίζωσι την ημερομηνίαν μέχρι της οποίας η Επιτροπή θα ετοιμάζη και υποβάλλη προς έγκρισιν υπό του Διευθυντού τον ετήσιον προϋπολογισμόν·

(ζ) να καθορίζωσι τον τρόπον διαλύσεως του Συνδέσμου·

(η) να προβλέπωσι διά την εν γένει άσκησιν των εξουσιών και καθηκόντων της Επιτροπής.

(3) Οι θεσμοί θα υπογράφωνται υπό του Προέδρου και τω μελών της Επιτροπής και θα αναρτώνται εις περίοπτον μέρος εντός της γεωργικής περιφερείας.

(4) Εντός ενός μηνός από της ημερομηνίας της υπό του εδαφίου (3) προβλεπομένης αναρτήσεως των θεσμών οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον ενίσταται καθ’ οιουδήποτε θεσμού δύναται να αποταθή προς το Υπουργικόν Συμβούλιον διά την διαγραφήν ή τροποποίησιν τούτου, αφού δε το υπουργικόν Συμβούλιον εξετάση και αποφασίση επί των τοιούτων ενστάσεων οι θεσμοί δημοσιεύονται εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5) Οι θεσμοί δύνανται κατά καιρούς να τροποποιώνται, ακολουθουμένης προς τούτο της υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένης διαδικασίας διά την έκδοσιν αυτών.

Παράλειψις καταβολής τελών

9.-(1) Αν οποιαδήποτε τέλη ή δικαιώματα που καθορίζονται από τους θεσμούς δεν καταβληθούν μέχρι την καθοριζόμενη από τους θεσμούς ημερομηνία, αυτά θα αυξάνονται κατά πέντε τοις εκατόν και το αρχικό ποσό τους με την αύξηση αυτή θα εισπράττονται από το Σύνδεσμο Προστασίας Φυτών.

(2) Ο Σύνδεσμος Προστασίας Φυτών μπορεί να πάρει δικαστικά μέτρα για την είσπραξη των τελών ή δικαιωμάτων εναντίον οποιουδήοτε προσώπου στο οποίο επιβλήθηκαν τέλη ή δικαιώματα και μπορεί να τα εισπράξει μαζί με την επιβάρυνση ύψους 5% και όλα τα δικαστικά και άλλα έξοδα ως χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Υποβολή εκθέσεως προτιθεμένων μέτρων προστασίας

10. Η Επιτροπή εκάστου Συνδέσμου άμα τη ιδρύσει τούτου και μετά ταύτα καθ’ έκαστον έτος, υποβάλλει εις τον Υπουργόν προς έγκρισιν τα μέτρα προστασίας φυτών άτινα αύτη προτίθεται να εφαρμόση κατά την διάρκειαν του έτους, μετά σχετικής δηλώσεως επί των προϋπολογιζομένων εσόδων και εξόδων, ως και την κατά προσέγγισιν υπολογιζομένην δαπάνην κατά δένδρον ή κατά σκάλαν των διαφόρων καλλιεργειών, δι’ ας θα διεξαχθή ομαδική καταπολέμησις κατά την αυτήν περίοδον.

Λογαριασμοί Επιτροπής και έλεγχος τούτων

11.-(1) Οι λογαριασμοι εκάστης Επιτροπής ελέγχονται υπό του Επάρχου ή του αντιπροσώπου αυτού ή οιουδήποτε άλλου προσώπου διοριζομένου προς τον σκοπόν αυτόν υπό του Επάρχου, και εις χρόνον, ον ούτος κρίνει ορθόν, ο δε ταμίας της Επιτροπής υποχρεούται όπως παραδώση προς τούτο όλα τα βιβλία και λογαριασμούς της Επιτροπής.

(2) Υπό της Επιτροπής καταβάλλεται τέλος ελέγχου όπερ καθορίζει κατά καιρούς ο Έπαρχος.

(3) Όλα τα παρά τω ταμία ευρισκόμενα χρηματικά ποσά της Επιτροπής κατατίθενται εις εγκρινομένην υπό του Επάρχου ανεγνωρισμένην Τράπεζαν, εκτός ενός μικρού ποσού όπερ ούτος δυνατόν να χρειασθή διά τρεχούσης φύσεως πληρωμάς.

Επωνυμία Συνδέσμου

12. Ο Σύνδεσμος, όστις ιδρύεται συμφώνως τω παρόντι Νόμω θα φέρη την επωνυμίαν “Σύνδεσμος Προστασίας Φυτών ............................................................” (θα αναγράφηται το όνομα της γεωργικής περιφερείας εις ην έχει ιδρυθή ο Σύνδεσμος).

Διάλυσις Συνδέσμου

13. Ο Υπουργός δύναται, εάν θεωρήση τούτο σκόπιμον, να διατάξη την διάλυσιν Συνδέσμου τινός και να δώση τοιαύτας οδηγίας, οίας θεωρεί καταλλήλους, όσον αφορά την διαδικασίαν ήτις θα ακολουθηθή κατόπιν της εκδόσεως της ειρημένης διαταγής και την διάθεσιν παντός χρηματικού ποσού και οιασδήποτε άλλης περιουσίας του Συνδέσμου κατά τον χρόνον της διαλύσεως αυτού.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ταμείον

14. [Διαγράφηκε]
Κανονισμοί

15.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και διά τον καθορισμόν ή την ρύθμισιν οιουδήποτε θέματος όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου ή είναι επιδεκτικόν καθορισμού ή ρυθμίσεως.

(2) Ειδικώτερον και άνευ επηρεασμού της γενικότητος του προηγουμένου εδαφίου οι Κανονισμοί δύνανται να καθορίζωσι-

(α) το τέλος όπερ θα επιβάλληται επί των γεωργικών προϊόντων διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, και του τρόπου εισπράξεων του·

(β) τον τρόπον διορισμού ταμίου και άλλων λειτουργών των Συνδέσμων και το ύψος της τυχόν αμοιβής τούτων·

(γ) τον τρόπον διαλύσεως Συνδέσμων τινών και διαθέσεως των χρημάτων και άλλης περιουσίας αυτών·

(δ) την καλλιέργειαν και τας ασθενείας των φυτών, δι’ ας δύνανται να ληφθώσι μέτρα προστασίας υπό των Συνδέσμων.

(3) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον είκοσι και μιάς ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Αδικήματα και ποιναί

16. Πας όστις, παρανόμως παρεμποδίζει οιονδήποτε μέλος της Επιτροπής ή οιονδήποτε πρόσωπον εξουσιοδοτημένον υπό ταύτης ή οιονδήποτε πρόσωπον ορισθέν ή διορισθέν προς εκτέλεσιν οιουδήποτε έργου δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις φυλάκισιν διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £150 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Μεταβίβασις εξουσιών

17. Ο Υπουργός, ο Διευθυντής ή ο Έπαρχος δύναται κατά πάντα χρόνον, δι’ εγγράφου υπογραφομένου υπ’ αυτού, να μεταβιβάση εις οιονδήποτε πρόσωπον απάσας τας υπό του παρόντος Νόμου χορηγουμένας αυτώ εξουσίας ή οιανδήποτε αυτών.

Σημείωση
4 του Ν54/89Έναρξη ισχύος του παρόντα Νόμου

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1989.

Σημείωση
27 του Ν. 72(Ι)/2014Κατάργηση

27. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 72(Ι)/2014)], οι περί Ιδρύσεως Συνδέσμων για Προστασία Φυτών Νόμοι του 1972 έως 2007 καταργούνται.

Σημείωση
28 του Ν. 72(Ι)/2014Μεταβατικές διατάξεις

28. Οι Σύνδεσμοι που ιδρύθηκαν και λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26 των καταργηθέντων περί Ιδρύσεως Συνδέσμων για Προστασία Φυτών Νόμων του 1972 έως 2007 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 19/1972], συνεχίζουν να λειτουργούν, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 72(Ι)/2014)], εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 72(Ι)/2014)].