vo o

1. v o v o v v (o, , o) o o 1971.

v

2. v v , v o o vo-

"v o" v v oov v vvov o o 5 v o v, ooo oo oo oovov o ooov oo, o ooo o, v v, ov v, v v , v v ovv, ' oovo v ov v v oovo oov ooovov ' ovo ov vv o o o

"o " v ov ovov o oo v ˙

"o" v ov ov v v.

o v v

3. v v o voo v v v o vo o.

o v v

4. o oo voo ov o o, oo:

() o , v ov ov voo v v o ˙

() o , v o .

o v v o v o v o

5.-(1) ovv v v o o (2), v ov o v v v o v.

(2) v o o vv ov v o ov ov ov o v oo vo o v v o o , ovoov v o ovo v ooov v v .

o v v o

6.-(1) o ov vov ov ov ovov oov v v v, v ov v o .

(2) v oo v v v ov v o.

(3) vov v v o o o oo o o o ov ov v v .

oo oo v v o

7. vo o o o , o o ooov voo v v .

ov o

8.-(1) v v v o o v v ov v oo v v v, o o o o, v oo vv.

(2) Io o vv o o o ov ov o o, voovo v oov o vo o o.

(3) v 'v ov vo o, v oo v v v ov vov o v o.

v v v o

9. o o o voovo o o o , o , v v voo o o, v v o o oo v v, v oo v v vv o, v ov vooov ov ov oo:

() o vo o o o voo o o ' v v v vv v oo o vv v vooo o ov o v oov vv voov o

() o vooo o o o o o.

o o v v o

10. o o o ovo o o o v vov o, v oov o o oo , o v oo o o oo o v o, ' ov o o oovo, oov o v o vov vo v oo v v v o oov voo v ooo.

v v o

11.-(1) v oo v v v v o v ov o o.

(2) o ov ov ov v o o, v o oo v o o o, v v v o, o o o oo o v vv v, ' v oo.

(3) v ov vvov ov ov, ov v v o o o , vo v oo v v v ov o o , o v v ooo o v ov v v oo v v v, o oo ooo o o oov oo o o.

o o o o vo, .

12. o o o o , vo v oo v v v vo o vo oo o v voo , v v o vo o o , o o , o v v v o ov ov, v v ooo o v ov v v oo v v v, o oo ooo o o oov voo o o.

o ooo voo v v o

13. v ' v v o o v o, , , v o v v v o o o, vo o o o o o oo o o oov voo o v o.

o o o o o ' o

14. v voovov v o o ov o v v o vo vo v o o o oovo VII VIII v o v, v , ' ov o o , v vov "o" v vo o , v vov v o v "ooov v" o "oov" v vov vo ov ov o oov v v v.

v ov v

15. ov v .

v v

16.-(1) o v o v v v vv v v v vv v oo v o v v v ooo o ooov ov ov v o v ovv oov v oo ov v v v oo v vo v o ooov o ov ' v.

(2) o v o oo ' v o o ' o ooo o o o ' v v o o (1) v v v o ooo o o.

17. v v o o ovo v o vo o v v oo ovv vovv v voo o v ovv vov ,500.

18. v o o ov o vo o vv :

o

,

() v oo v v v

o............................................................................1.000

() voo

o, vo voo o, v

o o o

o.................................................................................... 0.500

vovo

19. o ov oov vovo v v ov v v o vo o v o vo ov ov v , v v v ov ov v v o.

v o o v o v o o, v vovv v o vo o

20. ovv v v v v 5 14 o vo o, o o o o o, ooo v ov ov vovo ooo o o o ov v v v vovo vvov, vov, ov ov o vo o v o v v oov ov , v ' v v vv v, vovv v v vo o , v vo o o vo o, v o oovo ooo ovv, ov o vo o.