Προοίμιο

Επειδή λόγω των επικρατουσών συνθηκών καθίσταται δύσκολος η απρόσκοπτος εκλογή και ο διορισμός ωρισμένων οργάνων τοπικής διοικήσεως.

Και επειδή η συνέχισις της ασκήσεως των υπό των οργάνων τούτων ασκουμένων εξουσιών και καθηκόντων καθίσταται απαραίτητος.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμος του 1971.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“θητεία” σημαίνει την υπό του οικείου νόμου προβλεπομένην θητείαν εκάστου οργάνου τοπικής διοικήσεως ως αύτη παρετάθη δυνάμει του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1965, του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1967, και του περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμου του 1969

“οικείος νόμος” σημαίνει τον περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμον, τον περί Χωριτικών Αρχών Νόμον και τον περί Αγροφυλάκων Νόμον

“όργανον τοπικής διοικήσεως” σημαίνει αιρετόν μέλος συμβουλίου βελτιώσεως εκλεγέν επί τη βάσει των διατάξεων του περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, μέλος χωριτικής αρχής διορισθέν επί τη βάσει των διατάξεων του περί Χωριτικών Αρχών Νόμου ή αγροφύλακα διορισθέντα επί τη βάσει των διατάξεων του περί Αγροφυλάκων Νόμου.

Παράτασις θητείας

3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε νόμου, η θητεία εκάστου οργάνου τοπικής διοικήσεως παρατείνεται διά περίοδον μέχρις εξ μηνών από της λήξεως ταύτης εκτός εάν εν τω μεταξύ ήθελε λάβει χώραν νέος διορισμός ή εκλογή αναλόγως της περιπτώσεως, βάσει του οικείου νόμου:

Νοείται ότι εάν το Υπουργικόν Συμβούλιον κατά την λήξιν της προαναφερθείσης περιόδου ήθελε κρίνει ότι λόγω των επικρατουσών συνθηκών καθίσταται δύσκολος η απρόσκοπτος εκλογή ωρισμένων οργάνων τοπικής διοικήσεως κέκτηται το δικαίωμα όπως παρατείνη, δι’ Αποφάσεως αυτού, την θητείαν εκάστου οργάνου τοπικής διοικήσεως δι’ ετέραν περίοδον εξ μηνών.